Tải bản đầy đủ

On trac nghiem sinh 12 theo tung bai

éẽ Ă ỏ
>UỡƠ Y

Lk
bjbj[ẫ[ẫ
Hd

\9Ê
\ôt
*ã
L
L

8
4
D


ứa
p


ặ# "
ố#
ố#
ố#

$
$
$
?]
A]
A]
A]
A]
A]
A]
$
hc ả
f ~
e] M

%
$
$
%
%
e]


ố#
ố#
a
ặR
ặR
ặR
%

ố#

ố#
?]
ặR
%
?]
ặR
ặR
'S
OS
ố#

pẩ _\ẳẹ

% r+ ?S
+]
ẩa 0
ứa
GS
f
&Q ỳ
f
OS
f

OS ĩ
$ 0
ú$ "
ặR
%
1%
$
$
$
e]
e]
R Ư
$
$
$
ứa
%
%
%
%

f
$
$
$
$
$
$
$
$
$
L
>

:
P h Đ n
n
m .
D I
T R U Y N
H è C
C h Ă n g
I .
C
C H ắ
D I
T R
U Y N
V
B I ắ N
D ấ
G E N ,
M
D I
T R U Y N
N H N
ễ I
A D N
C õ u
1 :
G i Ê
s ớ
m t
t Ă o
t ở
3
l o Ă i
n u c l
G
t h ỡ
t r ờ n
m Ă c h
g ẹ
y
c ú
t h
c ú
t ẹ i
a
o Ă i
m ó
b
b a ?
A .
6
l o Ă i
m ó
b
Ă i
m ó
b
b a .
C .
2 7
b a .
D .
9
l o Ă i
m ó
C õ u
2 :

s i n h
v t
r ỡ n h
t ủ
n u c l ờ ụ t i t
ó
h ú a
c ỗ a
g e n
n h n
ú a
a x i t
a m i n
ó c

V

Q U

T R è N H

g e n
ó c
c Ơ u
ờ ụ t i t :
A ,
T ,
c
c ỗ a
g e n
n
b a o
n h i ờ u
l
b a
l o
b
n h õ
t r o
g
k
g i

. B .
3
l
Ă i
m ó
b
b a .
n
t h ủ c ,
n g
v ự n g
h ụ n g
m ó
l

o
t
m
h


A .
o Ă n
i n t r o n .
B .
o Ă n
ờ x
ụ n .
C .
g e n
p h õ n
m Ê n h .
D .
v ự
n g
v n
h n h .
C õ u
3 :
V ự n g
i u
h o
l
v ự n g
A .
q u y
ậ n h
t r ỡ n h
t ủ
s p
x
p
c ỏ c
a x i t
a m i n
t r o n g
p h õ n
t ớ
p r ụ t ờ i n
B .
m a n g
t ớ n
h i ầ u
k h ò i
n g
v
k i m
s o ỏ t
q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
m
ó
C .
m a n g
t h ụ n g
t i n
m ó
h o ỏ
c ỏ
c
a x i t
a m i n
D .
m a n g
t ớ n
h i ầ u
k t
t h ỳ c
p h i ờ
n
m ó
C õ u
4 :
T r o n g
6 4
b
b a
m ó
d i
t r
u y n ,
c ú
3
b
b a
k h ụ n g
m ó
h o ỏ
c h o
a x i t
a m i n
n o .
C ỏ c
b
b a
ú
l :
A .
U G U ,
U A A ,
U A G
B .
U U G ,
U G
A ,
U A G
C .
U A G ,
U A A ,
U G A
D .
U U
G ,
U A A ,
U G A
C õ u
5 :
T r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
n h õ n

i
A D N ,
v ỡ
s a o
t r ờ n
m ì i
c h Ă c
t ỏ
i
b Ê n
c ú
m t
m Ă c h
ó c
t ế n g
h ó
p
l i ờ n
t ồ c
c ũ n
m Ă c h
k i a
ó c
t
ế n g
h ó p
g i ỏ n
o Ă n ?
A .
V ỡ
e n z i m
A D N
p o l i m e r a z a
c h ẫ
t ế n g
h ó p
m Ă c h
m i
t h e o
c h i
u
5
!3
.
B .
V ỡ
e n z i m
A D N
p o l i m e r a z a
c h ẫ
t ỏ c
d ồ n g
l ờ n
m t
m Ă c h .
C .
V ỡ
e n z i m
A D N
p o l i m e r a z a
c h ẫ
t ỏ c
d ồ n g
l ờ n
m Ă c h
k h u ụ n
3
!5
.
D .
V ỡ
e n z i m
A D N
p o l i m e r a z a
c h ẫ
t ỏ c
d ồ n g
l ờ n
m Ă c h
k h u ụ n
5
!3
.
C õ u
6 :
M ó
d i
t r u y n
c ú
t ớ n h
ã
c
h i ầ u ,
t ộ c
l
A .
t Ơ t
c Ê
c ỏ c
l o i
u
d ự n g
c h u n g
m t
b
m ó
d i
t r u y n .
B .
m ó
m ò
Đ u
l
A U G ,
m ó
k t
t h ỳ c
l
U A A ,
U A G ,
U G A .
C .
n h i u
b
b a
c ự n g
x ỏ c
ậ n
h
m t
a x i t
a m i n .
D .
m t
b
b a
m ó
h o ỏ
c h ẫ
m ó
h o ỏ
c h o
m t
l o Ă i
a x i t
a m i n .
C õ u
7 :
T Ơ t
c Ê
c ỏ c
l o i
s i n h
v
t
u
c ú
c h u n g
m t
b
m ó
d i
t r
u y n ,
t r ở
m t
v i
n g o Ă i
l ầ ,
i
u
n y
b i u
h i ầ n
ã c
i m
g ỡ
c
ỗ a
m ó
d i
t r u y n ?
A .
M ó
d i
t r u y n
c ú
t ớ n h
ã c
h i ầ u .
B .
M ó
d i
t r u y n
c ú
t ớ n


h

t h
C
b i ¿ n
à
m ã
C â u
A
v ù n g
C
D .
c
C â u
N
m a
t
c h
n
t í
A
c o d o
C â u
° ã c
g ì ?
A
h e o
n g
l
B
i á n
ã p
l
C
u y ê n
D
m ¡ c h
a
t á
C â u
y Á n
A
ê ô t i
t ñ
s
p r ô t
B
á
t r
C
g
l o
á
c h
D
a x i t
C â u
l à
v
A
v à
k
ã
Ç u
k
C
¿ p
c
n
t h ô n
C â u
t h o á

o á i
h ó a .
.
M ã
d i
t r u y Á n
c ó
t í n h
p h Õ
.
D .
M ã
d i
t r u y Á n
l u ô n
l
b Ù
b a .
8 :
G e n
k h ô n g
p h â n
m £ n h
c ó
.
c £
e x ô n
v à
i n t r ô n .
B .
m ã
h o á
k h ô n g
l i ê n
t å c .
.
v ù n g
m ã
h o á
l i ê n
t å c .
á c
o ¡ n
i n t r ô n .
9 :
M Ù t
o ¡ n
c ç a
p h â n
t í
A D
n g
t h ô n g
t i n
m ã
h o á
c h o
m Ù
u × i
p ô l i p e p t i t
h a y
m Ù t
p h â
A R N
° ã c
g Í i
l à
.
c o d o n .
B .
g e n .
C .
a n t i
n .
D .
m ã
d i
t r u y Á n .
1 0 :
Q u á
t r ì n h
n h â n
ô i
A D N
t h ñ c
h i Ç n
t h e o
n g u y ê n
t ¯ c
.
H a
n g u y
i ê n
.
M Ù
o ¡ n
i ê n
.
N g
t ¯ c
.
M ¡
g i á
i
b £
1 1 :
l à
.
t r
t
t r
¯ p
x
ê i n .
.
c á
o n g
.
b a
¡ i
h
o
m Ù
.
m Ù
a m i
1 2 :
ù n g
.
m a
i à m

i
ê
t
t
,
t
u

m ¡
n
t
å c .
m ¡
m Ù
å c .
y ê n
b á n
c h
l
n
o
n .
B £ n

c h
¯ c

° ã c
t Õ n g
h ã p
t
b Õ
s u n g
s o n g
s o

c h
° ã c
t
m ¡ c h
t ¯ c
b
b £ o
t
i ê n
t å
¡ n
h ° Û

t Õ n g
h ã p
° ã c
t Õ n g

g
h

c h ¥ t

Õ
s u n g
v à
n g
o à n .
c
h ° Û n g
v à o ,
n g
r a
c h ¡ c
b
c ç a

m ã

d i

t r u

ì n h
t ñ
s ¯ p
x ¿ p
c á c
n u l
o n g
g e n
q u y
Ë n h
t r ì n h
¿ p
c á c
a x i t
a m i n
t r o n g
c
a x i
g e n .
n u c l
a y
k h
t
a x i
t
b Ù
n .
V ù n g

t

a m i n

ê ô t i
á c
l
t
a m
b a
m

ñ ¡ c

m ã

h o

t
l i Á n
k Á
c ù n
o ¡ i
Á u
m ã
h o
i n .
ã
h o á
c h o
m Ù t

k ¿ t

n g
t í n
h i Ç
s o á t
q u á
t
B .
¿ t
t h ú c
p h i ê n
.
q u y
Ë n h
t r ì
á c
a a
t r o n g
p h

t h ú c

c ç a

u
k h ß i
r ì n h
p h i
m a n g
t í
m ã
n h
t ñ
s ¯
â n
t í
p r
D .
m
g
t i n
m ã
h o á
c á c
a a
1 3 :
M ã
d i
t r u y Á n
m a n g
i
h o á ,
t é c
l à :

g e n
Ù n g
ê n
m
n
h i
p
x
ô t ê i
a n g
t í n h


n g
i n

A .
m ó

n h i u
b
b a
h o ỏ
c h o
m t

k h ỏ c
l o Ă i

n h a u
a x i t

c ự
a m

B .
t Ơ t
c Ê
c ỏ c
l o i
u
d ự n g
c h u n g
n h i u
b
m ó
d i
t r u y n
C .
t Ơ t
c Ê
c ỏ c
l o i
u
d ự n g
c h u n g
m t
b
m ó
d i
t r u y n
D .
m t
b
b a
m ó
d i
t r u y n
c
h ẫ
m ó
h o ỏ
c h o
m t
a x i t
a m i n
C õ u
1 6 :
M ó
d i
t r u y n
c ú
t ớ n h
p
h ế
b i n ,
t ộ c
l
A .
t Ơ t
c Ê
c ỏ c
l o i
u
d ự n g
c h
u n g
n h i u
b
m ó
d i
t r u y n
B .
n h i u
b
b a
c ự n g
x ỏ c
ậ n h
m
t
a x i t
a m i n
C .
m t
b ụ
b a
m ó
d i
t r u y n
c h ẫ
m ó
h o ỏ
c h o
m t
a x i t
a m i n
D .
t Ơ t
c Ê
c ỏ c
l o i
u
d ự n g
c h
u n g
m t
b
m ó
d i
t r u y n ,
t r ở
m
t
v i
l o i
n g o Ă i
l ầ
C õ u
1 7 :
M ì i
A D N
c o n
s a u
n h õ n
ụ i
u
c ú
m t
m Ă c h
c ỗ a
A D N
m ạ ,
m Ă c h
c ũ n
l Ă i
ó c
h ỡ n h
t h n h
t

c ỏ c
n u c l ờ ụ t i t
t ủ
d o .
õ y
l
c Ă
s ò
c ỗ a
n g u y ờ n
t c
A .
b ế
s u n g .
B .
b ỏ n
b Ê o
t o n .
C .
b ế
s u n g
v
b Ê o
t o n .
D .
b ế
s u n g
v
b ỏ n
b Ê o
t o n .
C õ u
1 8 :
M ì i
g e n
m ó
h o ỏ
p r ụ t ờ i n
i n
h ỡ n h
g ể m
c ỏ c
v ự n g
t h e o
t r ỡ
n h
t ủ
l :
A .
v ự n g
i u
h o ,
v ự n g
v n
h
n h ,
v ự n g
m ó
h o ỏ . B .
v ự n g
i u
h o ,
v ự n g
m ó
h o ỏ ,
v ự n g
k t
t h ỳ
c .
C .
v ự n g
i u
h o ,
v ự n g
v n
h
n h ,
v ự n g
k t
t h ỳ c .
D .
v ự n g
v
n
h n h ,
v ự n g
m ó
h o ỏ ,
v ự n g
k t
t h ỳ c .
C õ u
1 9 :
G e n
l
m t
o Ă n
c ỗ a
p h
õ n
t ớ
A D N
A .
m a n g
t h ụ n g
t i n
m ó
h o ỏ
c h u ì i
p o l i p e p t i t
h a y
p h õ n
t ớ
A R N .
B .
m a n g
t h ụ n g
t i n
d i
t r u y n
c ỗ
a
c ỏ c
l o i .
C .
m a n g
t h ụ n g
t i n
c Ơ u
t r ỳ c
c ỗ a
p h õ n
t ớ
p r ụ t ờ i n .
D .
c h ộ a
c ỏ c
b
3
m ó
h o ỏ
c ỏ c
a x
i t
a m i n .
C õ u
2 0 :
V ự n g
n o
c ỗ a
g e n
q u y t
ậ n h
c Ơ u
t r ỳ c
p h õ n
t ớ
p r o t ờ i n
d
o
n ú
q u y
ậ n h
t ế n g
h ó p ?
A .
V ự n g
k t
t h ỳ c .
B .
V ự n g
i u
h ũ a .
C .
V ự n g
m ó
h ú a .
D .


C Ê
b
C õ u
ụ i
A
n ẹ i
ờ n
t
i
ú
A
e r a z
a z a
C õ u
v
3
c ú
s
A
D
C õ u
A
n .
B
i t
a
C
c ỏ c
h
h i
C õ u
p ụ l i
n

A
B
d o
t
m ì i
C

g i
D .
n
a u .
C õ u
v ự n g
A
v
k
t ớ n
C
a x i t
v
b
C õ u
c ú
t
i n
t
u
h
t r u y
A
b i n
h
ã
C
b
b
h
t h
C õ u
d i
t


a

v ự
2 1 :
D N ,
l Ă i
ồ c
n
l
.
A D
a

n g
c ỗ a
g e n
T r o n g
q u ỏ
c ỏ c
o Ă n
O
v i
n h a u
t
h í
e n z i m
n

.

t r ỡ n h
n h õ n
k a z a k i
ó c
h n h
m Ă c h
l i
ẹ i ,
e n z i m
n ẹ

N
g i r a z a
B .
C .
h ờ l i c a z a

A D N
p ụ l i m
D .
A D N
l i g

2 2 :
M t
g e n
c ú
4 8 0
a
ờ n i n
1 2 0
l i ờ n
k t
h i
r ụ .
G e n
ú

l ó n g
n u c l ờ ụ t i t
l
.
1 8 0 0
B .
2 4 0 0
C .
3 0 0 0
.
2 0 4 0
2 3 :
I n t r o n
l
.
o Ă n
g e n
m ó
h ú a
a x i t
a m i
.
o Ă n
g e n
k h ụ n g
m ó
h ú a
a x
m i n .
.
g e n
p h õ n
m Ê n h
x e n
k ẵ
v i
ờ x ụ n .
D .
o Ă n
g e n
m a n g
t ớ n
ầ u
k t
t h ỳ c
p h i ờ n
m ó .
2 4 :
V a i
t r ũ
c ỗ a
e n z i m
A D N
m e r a z a
t r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
n h õ
i
A D N
l :
.
t h ỏ o
x o n
p h õ n
t ớ
A D N .
.
l p
r ỏ p
c ỏ c
n u c l ờ ụ t i t
t ủ
h e o
n g u y ờ n
t c
b ế
s u n g
v i
m Ă c h
k h u ụ n
c ỗ a
A D N .
.
b ằ
g ó y
c ỏ c
l i ờ n
k t
h i
r
ù a
h a i
m Ă c h
c ỗ a
A D N .
ẹ i
c ỏ c
o Ă n
O k a z a k i
v i
n h
2 5 :
.
m a
i m
h i ầ u
.
m a
a m i

b a
2 6 :
h
c
r ở
A
i ầ n
n ?
.
M ó
.
c
h i
.
M ó
a .
o ỏ i
2 7 :
r u y

V ự n g

m ó

h o ỏ

c ỗ a

g e n

l

n g
t ớ n
h i ầ u
k h ò i
n g
s o ỏ t
p h i ờ n
m ó
B .
m a n g
k t
t h ỳ c
p h i ờ n
m ó
n g
t ớ n
h i ầ u
m ó
h o ỏ
c ỏ c
n
D .
m a n g
b
b a
m ò
Đ u
k t
t h ỳ c
N h i u
b
b a
k h ỏ c
n h a u
ự n g
m ó
h ú a
m t
a x i t
a m
U G
v
U G G ,
i u
n y
b i
ã c
i m
g ỡ
c ỗ a
m ó
d i
d i
B .
M
ầ u .
d i
D .
M
h ú a .
Ă n
n
t r

t r u y n
c ú
t ớ n h
ó
d i
t r u y n
c ú

p h ế
t ớ n

t r u y n
l u ụ n
ó
d i
t r u y n

m ó
t ớ n

v ậ
o n g

m a n g
A D N

l
c ú

t h ụ n g
t i n
ó c
g i
l


A
h ú a .
C õ u
n
d i
l
A
l e t .
C õ u
A
n u c l
i t
a
B
n u c l
i t
a
C
u c l ờ
t
a m
D
n u c l
i t
a

.

.

n u c l ờ ụ t i t .
B .
b
b a
m ó
C .
t r i p l e t .
D .
g e n .
2 8 :
Ă n
v ậ
m ó
h o ỏ
t h ụ n g
t i
t r u y n
t r ờ n
A D N
ó c
g i

g e
D .
2 9 :
.
m ó
ờ ụ t i
m i n .
.
m ó
ờ ụ t i
m i n .
.
m ó
ụ t i t
i n .
.
m ó
ờ ụ t i
m i n .

n .
B .
c o d o n .
C .
t r i p
a x i t
a m i n .
M ó
d i
t r u y n
l :
b
m t ,
t ộ c
l
c ộ
m t
t
x ỏ c
ậ n h
m t
l o Ă i
a x
t

b
b ẹ n ,
t ộ c
l
c ộ
b ẹ n
x ỏ c
ậ n h
m t
l o Ă i
a x
b
b a ,
t ộ c
l
c ộ
b a
n
x ỏ c
ậ n h
m t
l o Ă i
a x i

t

b
h a i ,
t ộ c
l
c ộ
h a i
x ỏ c
ậ n h
m t
l o Ă i
a x

P H I ấ N
M
V
D ấ C H
M
C õ u
1 :
Q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
m ó
ò
v i
k h u â n
E . c o l i
x Ê y
r a
t r o n g
A .
r i b ụ x ụ m .
B .
t
b o
c h Ơ t .
C .
n h õ n
t
b o .
D .
t i
t h .
C õ u
2 :
L m
k h u ụ n
m ô u
c h o
q u ỏ
t
r ỡ n h
p h i ờ n
m ó
l
n h i ầ m
v ồ
c ỗ a
A .
m Ă c h
m ó
h o ỏ .
B .
m A R N .
C .
m Ă c h
m ó
g ẹ c .
D .
t A R N .
C õ u
3 :
Ă n
v ậ
ó c
s ớ
d ồ n g

g i Ê i
m ó
c h o
t h ụ n g
t i n
d i
t r u y
n
n m
t r o n g
c h u ì i
p o l i p e p t i t
l

A .
a n t i c o d o n .
B .
a x i t
a m i
n .
B .
c o d o n .
C .
t r i p l e t .
C õ u
4 :
ã c
i m
n o
d i
õ y
t
h u c
v
c Ơ u
t r ỳ c
c ỗ a
m A R N ?
A .
m A R N
c ú
c Ơ u
t r ỳ c
m Ă c h
k ộ
p ,
d Ă n g
v ũ n g ,
g ể m
4
l o Ă i
Ă n
p
h õ n
A ,
T ,
G ,
X .
B .
m A R N
c ú
c Ơ u
t r ỳ c
m Ă c h
k ộ
p ,
g ể m
4
l o Ă i
Ă n
p h õ n
A ,
T ,
G ,
X .
C .
m A R N
c ú
c Ơ u
t r ỳ c
m Ă c h
Ă n ,
g ể m
4
l o Ă i
Ă n
p h õ n
A ,
U ,
G ,
X .
D .
m A R N
c ú
c Ơ u
t r ỳ c
m Ă c h
Ă n ,
d Ă n g
t h n g ,
g ể m
4
l o Ă i
Ă n
p h õ n
A ,
U ,
G ,
X .
C õ u
5 :
Q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
m ó
x Ê y
r a
ò
A .
s i n h
v t
n h õ n
c h u â n ,
v i
k
h u â n .
B .
s i n h
v t
c ú
A D N
m Ă c h


k ộ p .
C
ỳ t .
C õ u
,
m A
r i b ụ
p
A
p r ụ t
h ó p
C
g
l o
l o Ă i
C õ u
õ n
t
A
a n t i
C õ u
c h
n
A
3
.
C
h ỡ
t
m ó
g
C õ u
g i a
r i b ụ
A
N .
D
C õ u
n
t
t r o n
A
c h
m
m ó .
C
D .
t
C õ u
ó c
t h ủ c
A
b t
C
n - M e
h ó p
C õ u
r u y
ỡ n h
o l i p
A
N .
D
C õ u
t r ỡ n
A

.

s i n h
v t
n h õ n
c h u â n ,
v i
r
D .
v i
r ỳ t ,
v i
k h u â n .
6 :
T r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
d ậ c h
m ó
R N
t h í n g
g n
v i
m t
n h ú m
x ụ m
g i
l
p o l i r i b ụ x ụ m
g i ỳ

.
t
n g
h i ầ u
s u Ơ t
t ế n g
h ó p
ờ i n .
B .
i u
h o
s ủ
t ế n g
p r ụ t ờ i n .
.
t ế n g
h ó p
c ỏ c
p r ụ t ờ i n
c ự n
Ă i .
D .
t ế n g
h ó p
ó c
n h i u
p r ụ t ờ i n .
7 :
ẹ i
m ó
ã c
h i ầ u
t r ờ n
p h

t A R N
ó c
g i
l
.
c o d o n .
B .
a x i t
a m i n .
B .
c o d o n .
C .
t r i p l e t .
8 :
A R N
ó c
t ế n g
h ó p
t ở
m Ă
o
c ỗ a
g e n ?
.
T ở
m Ă c h
c ú
c h i u
5
!
B .
T ở
c Ê
h a i
m Ă c h
Ă n .
.
K h i
t h ỡ
t ở
m Ă c h
1 ,
k h i
t

m Ă c h
2 .
D .
T ở
m Ă c h
m a n g
ẹ c .
9 :
L o Ă i
a x i t
n u c l ờ i c
t h a m
v o
t h n h
p h Đ n
c Ơ u
t Ă o
n ờ n
x ụ m
l
.
r A R N .
B .
m A R N .
C .
t A R
.
A D N .
1 0 :

c Ơ p

p h õ n
t ớ
n g u y ờ
c
k h u ụ n
m ô u
ó c
t h
h i ầ n
g
c Ă
c h
.
t ủ
s a o ,
t ế n g
h ó p
A R N ,
d ậ
ó .
B .
t ế n g
h ó p
A D N ,
d ậ c h
.
t ủ
ế n g
1 1 :
t ế n g
u
.
k
Đ u
.
b
t .
a a - t
1 2 :
n
t r
t ủ
a
e p t i
.
r A
.
A R
1 3 :
h
d ậ
.
m Ă

s a o ,
t ế n g
h ó p
A R N .
h ó p
A D N ,
A R N .
C ỏ c
c h u ì i
p o l i p e p t i t
h ó p
t r o n g
t
b o
n h õ n
t
t h ỳ c
b n g
M e t .
B .
b n g
a x i t
a m i n
M e t .
t
Đ u
b n g
a x i t
f o o c m i
D .
b t
Đ u
t ở
m t
p h ộ c
A R N .
D ậ c h
m ó
t h ụ n g
t i n
d i
t
ờ n
b Ê n
m ó
s a o
t h n h
t r
x i t
a m i n
t r o n g
c h u ì i
p
t
l
c h ộ c
n
n g
c ỗ a
R N .
B .
m A R N .
C .
t A R
N .
L m
k h u ụ n
m ô u
c h o
q u ỏ
c h
m ó
l
n h i ầ m
v ồ
c ỗ a
c h
m ó
h o ỏ .
B .
m A R N .


C .
t A R N .
C õ u
1 4 :
t ế n g
h ó p
A .
A D
C .
A R N
C õ u
1 5 :
m ó ,
A R N c
v i
v ự
x o n ?
A .
V ự
m ó
h o ỏ .
V ự n g
v n
C õ u
1 6 :
m ó ,
c h u ì
ó c
t ế n g
A .
3
5
! 3
.
C õ u
1 7 :
t
a m i n
c
i n
r a
ò
A .
n h
C .
n h õ n
C õ u
1 8 :
h o Ă t
h o ỏ
A .
a x
a x i t
a m i
i p e p t i t .
C õ u
1 9 :
t
a m i n
c
h í
n
n g
A .
l i
g l u c ụ z Ă
C õ u
2 0 :
o n g
A D N
ớ n h
t r Ă n
c Ă
c h
A .
n h
ó .
B .
n h
C .
p h
D .
n h õ n
ậ c h
m ó .
C õ u
2 1 :
õ y
k h ụ n g
s u n g ?
A .
U
U
D .
G
C õ u
2 2 :
l
ỳ n g
A .
T Ơ
c ú
c Ơ u
t
B .
t A
y n
a x i t
C .
m A
m Ă c h
g ẹ c

D .
m Ă c h
m ó
g ẹ c .
P h i ờ n
m ó
l
q u ỏ
t r ỡ n h
n ờ n
p h õ n
t ớ
N
v
A R N
B .
p r ụ t ờ i n
D .
A D N
T r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
p o l i m e r a z a
s ẵ
t Ă n g
t ỏ
n g
n o

l m
g e n
t h ỏ o
n g
k h ò i
n g .
B .
V ự n g
C .
V ự n g
k t
t h ỳ c .
D .
h n h .
T r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
i
p o l i r i b ụ n u c l ờ ụ t i t

h ó p
t h e o
c h i u
n o ?
! 3
.
B .
3
! 5
.
C .
D .
5
! 5
.
G i a i
o Ă n
h o Ă t
h o ỏ
a x i
ỗ a
q u ỏ
t r ỡ n h
d ậ c h
m ó
d
:
õ n
c o n
B .
t
b o
c h Ơ t
D .
m n g
n h õ n
S Ê n
p h â m
c ỗ a
g i a i
o Ă n
a x i t
a m i n
l
i t
a m i n
h o Ă t
h o ỏ .
B .
n
t ủ
d o .
C .
c h u ì i
p o l
D .
p h ộ c
h ó p
a a - t A R N .
G i a i
o Ă n
h o Ă t
h o ỏ
a x i
ỗ a
q u ỏ
t r ỡ n h
d ậ c h
m ó
n
l ó n g
t ở
s ủ
p h õ n
g i Ê i
p i t
B .
A D P
C .
A T P
D .
T h ụ n g
t i n
d i
t r u y n
t r
ó c
b i u
h i ầ n
t h n h
t
g
t r o n g
í i
c ỏ
t h
n h í
õ n
õ n
i ờ n
ụ im
A

C ã p
c ú
v
v
N h
v
t
c
Ă o
R N
a m
R N
c ỗ

i
i
ó
D N

A D N
v
A D N
v
v
d ậ
,
p h i

b a z Ă
l i ờ n

T
X
n
p
Ê
m
c
i

n i t Ă
n o
k t
h i d r ụ

B .

T

v


n

h
c
t
c
D

n h
t
c
t
h ộ
i
s
N .

n

A
l o Ă
h n
c
n
r i
a o

h õ
c
Ă c
ú
n
ó
a
A


p h i ờ n
m

d ậ c h
m ó .
c h
m ó .
ờ n
m ó
v
d

A
o
s
R N ?
i
A
g .
n g
b ụ x
y
k

C .

s a u
b ế
A

v

a u

õ y

R N

u

v n
ụ m .
h u ụ n

c h u
t ở


D
i c o d
C õ u
ế n g
A
D
C õ u
o
q
A
r i c t
N - p o
C õ u
ó ,
l
ó c
h
A
B
x i t
C
t
a m
a m i n
C õ u
g
t i
g i
A
t r i p

.
T r
o n
g
2 3 :
h ó p
.
m A
.
m A
2 4 :
u ỏ
t
.
A D
a z a .
l i m e
2 5 :
i ờ n
ỡ n h
.
h a
.
a x
a m i n
.
a x
i n
t
c ự n
2 6 :
n
d i
l
.
a n
l e t .

ờ n
c ỏ c
t A R N
c ú
c ỏ c
a n t
i ẹ n g
n h a u .
D ậ c h
m ó
l
q u ỏ
t r ỡ n h
t
n ờ n
p h õ n
t ớ
R N
B .
A D N
C .
p r ụ t ờ i n
R N
v
p r ụ t ờ i n
E n z i m
c h ớ n h
t h a m
g i a
v
r ỡ n h
p h i ờ n
m ó
l
N - p o l i m e r a z a .
B .
r e s t
C .
A D N - l i g a z a .
D .
A R
r a z a .
T r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
d ậ c h
m
k t
p e p t i t
Đ u
t i ờ n

t h n h
g i ù a
i
a x i t
a m i n
k
n h a u .
i t
a m i n
t h ộ
n h Ơ t
v i
a
t h ộ
h a i .
i t
a m i n
m ò
Đ u
v i
a x i
h ộ
n h Ơ t .
D .
h a i
a x i t
g
l o Ă i
h a y
k h ỏ c
l o Ă i .
Ă n
v ậ
m ó
h o ỏ
c h o
t h ụ n
t r u y n
t r ờ n
m A R N
ó c
t i c o d o n .
D .
a x i t

B .
c o d o n .
a m i n .

C .

I U
H ề A
H O
T
ỉ N G
G E N
C õ u
1 :
N i
d u n g
c h ớ n h
c ỗ a
s ủ
i u
h ũ a
h o Ă t
n g
g e n
l
A .
i u
h ũ a
q u ỏ
t r ỡ n h
d ậ c h
m ó .
B .
i u
h ũ a
l ó n g
s Ê n
p h â
m
c ỗ a
g e n .
C .
i u
h ũ a
q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
m ó .
D .
i u
h o
h o Ă t
n g
n h õ
n
ụ i
A D N .
C õ u
2 :
T r o n g
c Ă
c h
i u
h ũ a
h
o Ă t
n g
c ỗ a
o p ờ r o n
L a c
ò
E . c o
l i ,
k h i
m ụ i
t r í n g
c ú
l a c t ụ z
Ă
t h ỡ
A .
p r ụ t ờ i n
ộ c
c h
k h ụ n g
g n
v o
v ự n g
v n
h n h .
B .
p r ụ t ờ i n
ộ c
c h
k h ụ n g
ó c
t ế n g
h ó p .
C .
s Ê n
p h â m
c ỗ a
g e n
c Ơ u
t r ỳ
c
k h ụ n g
ó c
t Ă o
r a .
D .
A R N p o l i m e r a z a
k h ụ n g
g n
v o
v ự n g
k h ò i
n g .
C õ u
3 :
O p e r o n
L a c
c ỗ a
v i
k h u â n
E . c o l i
g ể m
c ú
c ỏ c
t h n h
p h Đ n
t
h e o
t r t
t ủ :
A .
v ự n g
k h ò i
n g
v ự n g
v
n
h n h
n h ú m
g e n
c Ơ u
t r ỳ c
( Z ,
Y , A )
B .
g e n
i u
h ũ a
v ự n g
v n
h n h
v ự n g
k h ò i
n g
n h ú m
g


e n

c ¥ u
t r ú c
( Z ,
Y ,
A )
C .
g e n
i Á u
h ò a
v ù n g
k h ß
i
Ù n g
v ù n g
v n
h à n h
n h ó m
g
e n
c ¥ u
t r ú c
( Z ,
Y ,
A )
D .
v ù n g
k h ß i
Ù n g
g e n
i
Á u
h ò a
v ù n g
v n
h à n h
n h ó m
g
e n
c ¥ u
t r ú c
( Z ,
Y ,
A )
C â u
4 :
E n z i m
A R N
p o l i m e r a z a
c h
É
k h ß i
Ù n g
° ã c
q u á
t r ì n h
p h i
ê n
m ã
k h i
t ° ¡ n g
t á c
° ã c
v Û i
v
ù n g
A .
v n
h à n h .
B .
i Á u
h ò a .
C .
k h ß i
Ù n g .
D .
m ã
h ó a .
C â u
5 :
O p e r o n
l à
A .
m Ù t
o ¡ n
t r ê n
p h â n
t í
A D
N
b a o
g Ó m
m Ù t
s Ñ
g e n
c ¥ u
t r ú c
v à
m Ù t
g e n
v n
h à n h
c h i
p h Ñ i .
B .
c å m
g Ó m
m Ù t
s Ñ
g e n
i Á u
h ò a
n ± m
t r ê n
p h â n
t í
A D N .
C .
m Ù t
o ¡ n
g Ó m
n h i Á u
g e n
c
¥ u
t r ú c
t r ê n
p h â n
t í
A D N .
D .
c å m
g Ó m
m Ù t
s Ñ
g e n
c ¥ u
t
r ú c
d o
m Ù t
g e n
i Á u
h ò a
n ± m
t r
° Û c
n ó
i Á u
k h i à n .
C â u
6 :
T h e o
m ô
h ì n h
o p e r o n
L a c
,
v ì
s a o
p r ô t ê i n
é c
c h ¿
b Ë
m ¥ t
t á c
d å n g ?
A .
V ì
l a c t ô z ¡
l à m
m ¥ t
c ¥ u
h
ì n h
k h ô n g
g i a n
c ç a
n ó . B .
V ì
p
r ô t ê i n
é c
c h ¿
b Ë
p h â n
h ç y
k h i
c ó
l a c t ô z ¡ .
C .
V ì
l a c t ô z ¡
l à m
g e n
i Á u
h ò a
k h ô n g
h o ¡ t
Ù n g .
D .
V ì
g
e n
c ¥ u
t r ú c
l à m
g e n
i Á u
h o à
b
Ë
b ¥ t
h o ¡ t .
C â u
7 :
i Á u
h ò a
h o ¡ t
Ù n g
g e n
c ç a
s i n h
v t
n h â n
s ¡
c h ç
y ¿ u
x £
y
r a
ß
g i a i
o ¡ n
A .
p h i ê n
m ã .
B .
d Ë c h
m ã .
C .
s a u
d Ë c h
m ã .
D .
s a u
p h i ê n
m ã .
C â u
8 :
G e n
i Á u
h ò a
o p ê r o n
h o ¡
t
Ù n g
k h i
m ô i
t r ° Ý n g
A .
k h ô n g
c ó
c h ¥ t
é c
c h ¿ .
B .
c ó
c h ¥ t
c £ m
é n g .
C .
k h ô n g
c ó
c h ¥ t
c £ m
é n g .
D .
c ó
h o · c
k h ô n g
c ó
c h ¥ t
c £ m
é
n g .
C â u
9 :
T r o n g
c ¥ u
t r ú c
c ç a
m Ù t
o p ê r o n
L a c ,
n ± m
n g a y
t r ° Û c
v ù n
g
m ã
h ó a
c á c
g e n
c ¥ u
t r ú c
l à
A .
v ù n g
i Á u
h ò a .
B .
v ù n g
v n
h à n h .
C .
v ù n g
k h ß i
Ù n g .
D .
g e n
i Á u
h ò a .


C â u
o ¡ t
l i ,
c t ô
c h
á c h
A
Ù n g .
h ò a .
C
h .
D
a .
C â u
c h ¿
ê r o n
A
l a c t
ô n g
C
t ô z ¡
a c t ô
C â u
h o ¡ t
o l i ,
c h ¥ t
A
c £ m
C â u
n
l à
c
b i
A
k h ß i
D .
v
C â u
h o ¡ t
¡ ,
v
A
t Õ n g
c
Ù
B
é c
c
a
e n
C
t Õ n g
c
Ù
D
t Õ n g
c
Ù
C â u
o ¡ t
l i ,
n g
t
c
v Û
A
h
o
a
c
c

1 0 :
T r o n g
Ù n g
c ç a
k h i
m ô i
t
z ¡
t h ì
p r ô
¿
q u á
t r ì n
.
.
.

c ¡
c h ¿
i Á u
h ò a
o p ê r o n
L a c
ß
E . c
r ° Ý n g
k h ô n g
c ó
l
t ê i n
é c
c h ¿
s ½
é
h
p h i ê n
m ã
b ± n g

l i ê n
k ¿ t
v à o
v ù n g
k h ß i
B .
l i ê n
k ¿ t
v à o
g e n
i Á u
l i ê n
l i ê n

k ¿ t
k ¿ t

v à o
v à o

v ù n g
v ù n g

v n
m ã

h à n
h ó

1 1 :
l à m
L a c
.
K h
ô z ¡ .
c ó
l
.
K h
.
z ¡ .
1 2 :
Ù n
l a c

K h i
n à o
t h ì
p r ô t ê i n
é c
n g ° n g
h o ¡ t
Ù n g
c ç a
o p
?
i
m ô i
t r ° Ý n g
c ó
n h i Á u
B .
K h i
m ô i
t r ° Ý n g
k h
a c t ô z ¡ .
i
c ó
h o · c
k h ô n g
c ó
l a c
D .
K h i
m ô i
t r ° Ý n g
c ó
l

.
x ú
é n g .
1 3 :
m Ù t
Ç t
g
.
v ù
Ù n
ù n g
1 4 :
Ù n
a i
t
.
m a
h ã p
n g
l
.
n ¡
h ¿
z i m
.
m a
h ã p
n g
l
.
m a
h ã p
n g
l
1 5 :
Ù n g
k h i
¿
b à
i
.
v ù

c

T r o n g
g
c ç a
t ô z ¡

c ¡
c h ¿
i Á u
h ò a
o p ê r o n
L a c
ß
E . c
ó n g
v a i
t r ò
c ç a

t á c
B .
é c
c h ¿ .
C .
D .
t r u n g
g i a n .
K h ß i
§ u
c ç a
m Ù t
o p ê r o
t r ì n h
t ñ
n u c l ê ô t i t
·
Í i
l à
n g
i Á u
h ò a .
B .
v ù n g
g .
C .
g e n
i Á u
h ò a .
v n
h à n h .
T r o n g
c ¡
c h ¿
i Á u
h ò a
g
g e n
ß
s i n h
v t
n h â n
s
r ò
c ç a
g e n
i Á u
h ò a
l à
n g
t h ô n g
t i n
c h o
v i Ç c
m Ù t
p r ô t ê i n
é c
c h ¿
t á
ê n
c á c
g e n
c ¥ u
t r ú c .
i
g ¯ n
v à o
c ç a
p r ô t ê i n
Ã
c £ n
t r ß
h o ¡ t
Ù n g
c ç
p h i ê n
m ã .
n g
t h ô n g
t i n
c h o
v i Ç c
m Ù t
p r ô t ê i n
é c
c h ¿
t á
ê n
v ù n g
v n
h à n h .
n g
t h ô n g
t i n
c h o
v i Ç c
m Ù t
p r ô t ê i n
é c
c h ¿
t á
ê n
v ù n g
k h ß i
Ù n g .
T h e o
c ¡
c h ¿
i Á u
h ò a
h
c ç a
o p ê r o n
L a c
ß
E . c o
c ó
m · t
c ç a
l a c t ô z ¡
t r o
o ,
l a c t ô z ¡
s ½
t ° ¡ n g
t á
n g

k h ß i

Ù n g .

B .

e n z i


m
p h i ờ n
m ó
C .
p r ụ t ờ i n
ộ c
c h
.
D .
v ự n g
v n
h n h .
C õ u
1 6 :
T r o n g
m t
o p ờ r o n ,
n Ă i
e n z i m
A R N - p o l i m e r a z a
b ỏ m
v o
k
h ò i
n g
p h i ờ n
m ó
l
A .
v ự n g
v n
h n h . B .
v ự n g
k h
ò i
n g .
C .
v ự n g
m ó
h ú a .
D .
v ự n g
i u
h ũ a .
C õ u
1 7 :
K h ụ n g
t h u c
t h n h
p h Đ n
c ỗ a
m t
o p ờ r o n
n h n g
c ú
v a i
t r
ũ
q u y t
ậ n h
h o Ă t
n g
c ỗ a
o p ờ
r o n
l
A .
v ự n g
v n
h n h . B .
v ự n g
m ó
h ú a .
C .
g e n
i u
h ũ a .
D .
g e n
c Ơ u
t r ỳ c .
C õ u
1 8 :
T r ỡ n h
t ủ
n u c l ờ ụ t i t
ã c
b i ầ t
c ỗ a
m t
o p ờ r o n

e n z i m
A
R N - p o l i n e r a z a
b ỏ m
v o
k h ò i
n
g
q u ỏ
t r ỡ n h
p h i ờ n
m ó
ó c
g i
l
A .
v ự n g
k h ò i
n g .
B .
g e n
i u
h ũ a .
C .
v ự n g
v n
h n h . D .
v ự n g
m ó
h o ỏ .
*
C õ u
1 9 :
S Ê n
p h â m
h ỡ n h
t h n h
c u ẹ i
c ự n g
t h e o
m ụ
h ỡ n h
c ỗ a
o p ờ
r o n
L a c
ò
E . c o l i
l :
A .
1
l o Ă i
p r ụ t ờ i n
t Ă n g
ộ n g
c ỗ a
3
g e n
Z ,
Y ,
A
h ỡ n h
t h n h
1
l o Ă i
e n z i m
p h õ n
h ỗ y
l a c t ụ z Ă
B .
3
l o Ă i
p r ụ t ờ i n
t Ă n g
ộ n g
c ỗ a
3
g e n
Z ,
Y ,
A
h ỡ n h
t h n h
3
l o Ă i
e n z i m
p h õ n
h ỗ y
l a c t ụ z Ă
C .
1
p h õ n
t ớ
m A R N
m a n g
t h ụ n
g
t i n
t Ă n g
ộ n g
c ỗ a
3
g e n
Z ,
Y ,
A
D .
3
p h õ n
t ớ
m A R N
t Ă n g
ộ n g
v i
3
g e n
Z ,
Y ,
A
*
C õ u
2 0 :
S Ê n
p h â m
h ỡ n h
t h n h
t r o n g
p h i ờ n
m ó
t h e o
m ụ
h ỡ n h
c ỗ
a
o p ờ r o n
L a c
ò
E . c o l i
l :
A .
1
l o Ă i
p r ụ t ờ i n
t Ă n g
ộ n g
c ỗ a
3
g e n
Z ,
Y ,
A
h ỡ n h
t h n h
1
l o Ă i
e n z i m
p h õ n
h ỗ y
l a c t ụ z Ă
B .
3
l o Ă i
p r ụ t ờ i n
t Ă n g
ộ n g
c ỗ a
3
g e n
Z ,
Y ,
A
h ỡ n h
t h n h
3
l o Ă i
e n z i m
p h õ n
h ỗ y
l a c t ụ z Ă
C .
3
p h õ n
t ớ
m A R N
t Ă n g
ộ n g
v i
3
g e n
Z ,
Y ,
A
D .
1
c h u ì i
p o l i r i b ụ n u c l ờ ụ t i
t
m a n g
t h ụ n g
t i n
c ỗ a
3
p h õ n
t ớ
m A R N
t Ă n g
ộ n g
v i
3
g e n
Z ,
Y ,
A
C õ u
2 1 :
H a i
n h
k h o a
h c
n g í i
P h ỏ p
ó
p h ỏ t
h i ầ n
r a
c Ă
c h
i


Á u

h
A
h u © n
z o b i
C â u
t r ò
A
l à
A
¿
b á
ß i
B
e r a z
Ã
k h
C
¿
b á
c £ n
D
t h a m
i
°
C â u
c ó
t
Ã
p r
c £ n
v ù n g
A
C .
C â u
o p ê r
O
( o
A
k ¿ t
n g
v
C â u
o p ê r
i
Ù
A
o t e r
C â u
u
t r
c
ß
A
h ô n g
t ¿
b
C
ó
l a
c ó
n
C â u
u
t r
c
ß
A
h ô n g
t ¿
b
C
ó
l a

o à
h
.
v i
E .
u m .
2 2 :
c ç a
:
.
t Õ
m
v à
§ u
p
.
t Õ
a
b á
ß i
.
t Õ
m
v à
q u á
.
t Õ
g i a
Ý n g
2 3 :
r ì n h
ô t ê i
q u á

o ¡ t
Ù n g
g e n
k h u © n
l a c t i c
c o l i .
C .
v i
D .
v i
k h u © n
l
T r o n g
o p ê r o n
c å m
g e n
c ¥ u
t
n
o
h
n
m
§
n
o
t
n

g

h ã p
v ù n g
i ê n
m
g
h ã p
v à o
u
p h i
g
h ã p
v ù n g
r ì n h
g
h ã p
v à o
p
l a c t ô z
T r o n g
t ñ
n u
n
é c
c
t r ì n h

p r ô
k h ß
ã .
e n z
v ù n g
ê n
m
p r ô
v n
p h i ê
c á c
h £ n
¡ .
m Ù t
c l ê ô
h ¿
b
p h i ê

ß :
. B .
v i
k
k h u © n
R h i
a m .
L a c ,
v a i
r ú c
Z ,
Y ,

t e i n
é c
i
Ù n g

c h
Ã
k h

i m
A R N
p
k h ß i
Ù
ã .
t e i n
é c
h à n h
Ã
n
m ã .
l o ¡ i
e n
é n g
p h â n

o l i m
n g
c h
n g

n

z i m
g i £

o p ê r o n ,
v ù n g
t i t
· c
b i Ç t
á m
v à o
n g
n
n
m ã ,
ó
l à

.
k h ß i
Ù n g .
B .
v n
h à n h .
i Á u
h o à .
D .
k ¿ t
t h ú c .
2 4 :
T r ê n
s ¡
Ó
c ¥ u
t ¡ o
c ç a
o n
L a c
ß
E .
c o l i ,
k í
h i Ç u
p e r a t o r )
l à :
.
v ù n g
k h ß i
Ù n g .
B .
v ù n g
t h ú c .
C .
v ù n g
m ã
h o á
D .
v ù
n
h à n h .
2 5 :
T r ê n
s ¡
Ó
c ¥ u
t ¡ o
c ç a
o n
L a c
ß
E .
c o l i ,
v ù n g
k h ß
n g
° ã c
k í
h i Ç u
l à :
.
O
( o p e r a t o r ) .
B .
P
( p r o m
) .
C .
Z ,
Y ,
Z .
D .
R .
2 6 :
K h i
n à o
t h ì
c å m
g e n
c ¥
ú c
Z ,
Y ,
A
t r o n g
o p ê r o n
L a
E .
c o l i
k h ô n g
h o ¡ t
Ù n g ?
.
K h i
m ô i
t r ° Ý n g
c ó
h o · c
k
c ó
l a c t ô z ¡ .
B .
K h i
t r o n g
à o
c ó
l a c t ô z ¡ .
.
K h i
t r o n g
t ¿
b à o
k h ô n g
c
c t ô z ¡ .
D .
K h i
m ô i
t r ° Ý n g
h i Á u
l a c t ô z ¡ .
2 7 :
K h i
n à o
t h ì
c å m
g e n
c ¥
ú c
Z ,
Y ,
A
t r o n g
o p ê r o n
L a
E .
c o l i
h o ¡ t
Ù n g ?
.
K h i
m ô i
t r ° Ý n g
c ó
h o · c
k
c ó
l a c t ô z ¡ .
B .
K h i
t r o n g
à o
c ó
l a c t ô z ¡ .
.
K h i
t r o n g
t ¿
b à o
k h ô n g
c
c t ô z ¡ .
D .
K h i
p r ô t e i n
é c


c h
C õ u
ó
p h
o p ờ r
A
c ụ p
n .
D

b ỏ m
2 8 :
ỏ t
h
o n ?
.
M e
v
M
.
H a

ỉ T
C õ u
u :
3
t
c
y
t h
l m
o d o n
A
C õ u

g õ
A
y ờ n
p e t
C õ u
u :
3
t
c
y
t h
l m
y
t
( T h e
d o n
i n ,
a r a g
A
C õ u
ờ ụ t i
* ,
s
n
A
G
C õ u
,
t h
n
k
p h Ê i
A
n
n h
i .
D
C õ u
p
k h
g õ y
A
ã p
A
n h
C
ã p
T
n h

B I ắ N
G E N
1 :
M Ă c h
g ẹ c
c ỗ a
g e n
b a n
Đ
T A X
T T X
A A A &
5
.
C h o
b i
ú
b a o
n h i ờ u
t r í n g
h ó p
t h a

n u c l ờ ụ t i t
ò
v ậ
t r ớ
s ẹ
7
t h a y
ế i
c o d o n
n y
t h n h
c
k h ỏ c ?
.
1
B .
2
C .
3
D .
4
2 :
T ỏ c
n h õ n
s i n h
h c
c ú
t h
y
t
b i n
g e n
l
.
v i
k h u â n
B .
n g
v t
n g u
s i n h
C .
5 B U
D .
v i r u t
h e c
3 :

T
ú
b

n
t h a
h n
o
b
A A A
A A X
i n )
.
1
4 :
t
c
a u
ế i
.
T

v o
H a i
i ầ n

v ự n g
v n
h n h .
n h
k h o a
h c
n o
r a
c Ă
c h
i u
h o

n
e n
v
M o r g a n .
ụ n ụ .
C .
L a m a c
v
c
i
v
V a n b e c .

M Ă c h
X
T T
o
n h
c l ờ ụ
ế i
c o d
n g
m
v
A
v
A

A
a
u
y
h
Ê

g ẹ c
X
A A
i ờ u
t i t
c o d
o n
m
ó
d i
A G
c
A U
c

c ỗ a
g e n
A &
5
.
C
t r í n g
h
ò
v ậ
t r ớ
o n
m ó
h ú
ó
h ú a
a a
t r u y n
ự n g
m ó
c
ự n g
m ó
c

B .
J a
a c u y

b a n
h o
b
ó p
t
s ẹ
a
a a
k h ỏ
t h ỡ
h o
l
h o
a

Đ

i
h a
6
n
c ?
c o
i z
s p

B .
2
C .
3
D .
4
G e n
b a n
Đ u
c ú
c ã p
n u c l
h ộ a
A
h i m
( A * )
l
T - A
t
b i n
c ã p
n y
s ẵ
b i
t h n h
c ã p
- A
B .
A - T
C .
G - X
D .
X -

5 :
X ộ t
t
b i n
g e n
d o
5 B U

t ở
d Ă n g
t i n
t
b i n
h i
x u Ơ t
h i ầ n
g e n
t
b i n
q u a
.
1
l Đ n
n h õ n
ụ i .
B .
2
l Đ
õ n
ụ i .
C .
3
l Đ n
n h õ n

.
4
l Đ n
n h õ n
ụ i .
6 :
G u a n i n
d Ă n g
h i m
k t
c ã
ụ n g
ỳ n g
t r o n g
t ỏ i
b Ê n
s ẵ
.
c
.
c

b i n
ế i
c ã p
G - X
t h n h
c
T
B .
b i n
ế i
c ã p
G - X
t h
ã p
X - G
b i n
ế i
c ã p
G - X
t h n h
c
A
D .
b i n
ế i
c ã p
G - X
t h
ã p
A - U


C õ u
e n ,
i
n
a
p
i n
t
A
B
C
c l ờ ụ
n u c l
C õ u
Ơ u
t
A
ỏ i
u
k i
h ỡ n h
C
i u
c Ă
t
C õ u
ờ ụ t i
* ,
s
n
A
G
C õ u
c h ộ a
t
b
n h
A
G
C õ u
n

n
p
A
n
g õ
m ụ i
n .
C
n .
e n
m
C õ u
m t
r o n g

A
t
a m
d o
g
B
m t
p e p t
h ó p .
C
g
ế

b
k

7 :
d Ă
h i
r ụ t
k h
t h ỳ
.
M
.
T
.
M
t i t
ờ ụ t
8 :
r ỳ c
.
b
ể n g
ầ n
.
.
h ỡ n
h
9 :
t
c
a u
ế i
.
T

T r o n g
c ỏ c
d Ă n g
t
b i n
g
n o
t h í n g
g õ y
b i n
n h Ơ t
t r o n g
c Ơ u
t r ỳ c
c
i n
t Ă n g
ộ n g ,
n u
t
n g
l m
x u Ơ t
h i ầ n
b
b a
?
t
m t
c ã p
n u c l ờ ụ t i t .
ờ m
m t
c ã p
n u c l ờ ụ t i t .
t
h o ã c
t h ờ m
m t
c ã p
n u
D .
T h a y
t h
m t
c ã p
t .
t
b i n
x Ê y
r a
t r o n g
c
c ỗ a
g e n
i u
h i ầ n
k h i
ò
t r Ă n g
t h
h ó p
t ớ
B .
c Đ n
1
s ẹ
i
m i
b i u
h i ầ n
t r ờ n
k i u
n
u


c
Ơ
h
Ơ
.
i

ó c
b i u
h i ầ n
n g a y
r a
k
h .
D .
b i u
h i ầ n
n g a y
ò
m a n g
t
b i n .
G e n
b a n
Đ u
c ú
c ã p
n u c l
h ộ a
G
h i m
( G * )
l
X - G
t
b i n
c ã p
n y
s ẵ
b i
t h n h
c ã p
- A
B .
A - T
C .
G - X
D .
X -

1 0 :
G e n
b a n
Đ u
c ú
c ã p
n u
G
h i m
( G * )
l
G * - X ,
s a u
i n
c ã p
n y
s ẵ
b i n
ế i
t h
c ã p
.
G - X
B .
T - A
C .
A - T
D .
X 1 1 :
M ộ c
t
b i n
h ồ
t h u c
.
t ỏ c

y
t
b i
t r í n g
s


g õ y
h Ă i
c ỗ a
a l e
ẹ i
v i
t h
t
b i
v o
n g
c ỗ a
c ỏ c
t ỏ c
n h õ
n .
B .
i u
k i ầ n
ẹ n g
c ỗ a
t h
t
b i

.

t ế
h ó p
g e n
m a n g
t
b i
D .
m ụ i
t r í n g
v
t ế
h ó p
g
a n g
t
b i n .
1 2 :
D Ă n g
t
b i n
t h a y
t h
c ã p
n u c l ờ ụ t i t
n u
x Ê y
r a
t
m t
b
b a
g i ù a
g e n ,
c ú
t h

.
i
e
.
a
i
.

l m
t r o
ú
l m
x i t
a
t
d o
n
n

l m

t
n
c
t
m
g

h
g
h
h
i
e

a y
ế i
c h u ì i

h u y
t
a y
ế i
n
t r o n g
n
ú
c h

t h a y

ế i

t
p
ế
n


o

n
h
c

ớ t


l
g
i
h
h

n
y p
h
u
u ì
u y

b
e p t
ó p .
n h
i
p
t ế

n h Ơ t

a x i
i t
Ơ t
ụ l y
n g
m t


a x i t
i t
d
D
a m i n
g e n
C õ u
c ã p
n h
t
m
x u
p o l i
y
t ế
A
r ớ
t
t .
B
v ậ
t
e p t i
C
a m i n
i
p o
D
a m i n
o n g
C õ u
b i n
g
k h
A
z Ă
n
l i ờ n
C
a m i n
ờ n
k
ế i .
C õ u
l m
u y n
A
t h a y

1
p
n u
C
h ờ m
ã p
n
C õ u
c ã p
c
c ú
g
A
s o
v
B
h
t h
h Ă n
D
o ã c

a m i
g e
l
t r o
ú
c
1 3 :
n u c l

m ó
Ơ t
h
p e p t
n g
h
.
m Ơ
h ộ
3

n
t r o n g
c
n
ú
c h ẫ
m
t h a y
ế
n g
c h u ì i
h ẫ
h u y
t ế
t
b i n
ờ ụ t i t
ò
v
m ò
Đ u
n
i ầ n
m ó
k
i t
t Ă n g
ó p
t
m t
a x i
t r o n g
c h

.
t h
r ớ
t
t .
.
c ú
ò
v
l i p e
.
c ú
t ở
c h u ì
1 4 :
k t
i
A D
.
v ậ
i t Ă
k t
.
v ậ
b ậ
t
p

a y
h ộ

1 5 :
x ờ
d
b a o
.
c Ê
t h
c ã p
.
.
m Ơ
1
c ã
u c l ờ
1 6 :
n u c l
t h

C ỏ c
ậ c h
g ể m
b a
1
c
n u c l

o
.

.

.

s
.
n

k h
m
n g
í n g
o
v
c ú
g n
i

3

t h

t r
p t i t
t h
v ậ
t
i
p o
C ỏ c
c ã p
N
n h
t r ớ
b ậ
h i d
t r ớ
t h a y
h o t p

h
h
i
p
n

u ì i
u y
t
m t
ụ l y p
g
h ó
t h a y

t r ớ
h n g
t
t h ỳ
ộ n g
d

t h a y
t h ộ

t h a y
r ớ
t h
l i p e p
b a z Ă
b ế
s
õ n

l i ờ n
ộ t
g ó
r ụ
b ậ
l i ờ n
ế i .
h o
d i
d Ă n g
h u n g

k
:
d
ã


p e p t
h ó p .
a x i t
t
d o
m t
9
t ớ
g
l
h u ì i
n
n

t
a m i n
ò
v ậ
t
u ì i
p o l i p e p t i

ế i
m t
t r o n g

.

p ụ l y
ế n g
s ẹ
e p t ớ
p .
t h
s ẹ
k h ụ n
c .
C
o
g e

a x i t
a m i n
ò
c h u ì i
p o l i p
ế i
m t
t r o n g

2

a x i t
c h u ì

ế i
c ỏ c
a

2
v
s a u
t i t .
n i t Ă
d Ă n g
u n g
k h ụ n g
i
d o
c ú
k t
C 1
v
y .
B .
v ậ
t
t h a y
ế i .
k t
c ỗ a
n
D .
v ậ
t r ớ
- e s t e
b ậ
t
t
c

x i t
t r
h ì
ỳ n
b a
r ớ
h ú m
l i
h a y

b i n
g e n
m ó
d i
t r

Ă n g
m Ơ t ,
t h ờ m
v
p
n u .
B .
t h a y
t h
ụ t i t
v
t h ờ m
1
c ã

t
1
c ã p
n u c l ờ ụ t i t
v
t
p
n u .
D .
t h a y
t h
1
c
ụ t i t
v
m Ơ t
1
c ã p
n u .
t
b i n
t h a y
t h
m t
ờ ụ t i t
g i ù a
g e n
c Ơ u
t r ỳ
l m
c h o
m A R N
t Ă n g
ộ n

A

.


n g
t h a y
ế i
c h i u
R N
b ỡ n h
t h í n g .
n
h Ă n
s o
v i
m A R N
C .
i
m A R N
b ỡ n h
t h í n g
c h i u
d i
k h ụ n g
ế
h Ă n
m A R N
b ỡ n h
t h í

d i
b ỡ n
d i
.
i
h
n g .


C õ u
d ậ c h
A
ã p
T
n h
C
y
G n h
C õ u
u
h
A
t ớ
v
i u
C
i n .
h ó p
C õ u
n u c l
o n g
A
.
C
n
i
C õ u
n u .
t h ỡ
h n h
A
G
C õ u
y
h Ă
v ỡ
A
p h i ờ
p r ụ t
B
n
d ô
m
s
c ỗ a
C
t i
u y n
D
i
t r
q u ỏ
n .
C õ u
g

n ?
A
Ă i
c
c Ơ u
B
u y ờ n
i ẹ n g

1 7 :
k h u
.
t h
- A
c ã p
.
m Ơ
X
c ã p
1 8 :
i ầ n
.
k h


h ỡ n h
.
n g
D .
t ớ .
1 9 :
ờ ụ t i
n h õ n
.

.
t h
m .
2 0 :
c h ộ a
s a u
c ã p
.
T -

D Ă n g
t
b i n
i m
l m
g
c
m ó
d i
t r u y n
l
y
t h
c ã p
A - T
t h n h
c
.
t h a y
t h
c ã p
G - X
t h
- A
c ã p
n u c l ờ ụ t i t
A - T
h a
.
t h a y
t h
c ã p
A - T
t h
- X
t
b i n
g e n
l ã n
s ẵ
b i
t r ờ n
k i u
h ỡ n h
i
ò
t r Ă n g
t h ỏ i
d ậ
h ó p
n g
h ó p
t ớ .
B .
t h n h
k
n g a y
ò
t h
h ầ
s a u .
a y
ò
c Ă
t h
m a n g
t
b
k h i
ò
t r Ă n g
t h ỏ i
ể n g

n
a
B
T
t
D
G

B i n
ế i
t r ờ n
m t
c ã p
c ỗ a
g e n
p h ỏ t
s i n h
t r
ụ i
A D N
ó c
g i
l
t
b i n
B .
t
b i n
g e n

t
b i n .
D .
t
b i
t

N u
g e n
b a n
Đ u
c ú
c ã p
A
h i m
( A * )
l
A * - T ,
t
b i n
s ẵ
b i n
ế i
t
A

B .

2 1 :
c h o

t
c Ă

i
.
n

.
n
o
g
.
k

i

e
h
q

.
u y
t r

l
m
n
l
t
t
n
l

u
l
ó
.


.

n
a

n
n

m
,
m
i

G - X

C .

b i n
t h

n g ở n g
k h ụ n g

g e n
m a n g

g
k
c ỏ
m
s
d ô
h
s

t
i n
c
t
u
t i

b
h

b
c


e n
b ậ

t ồ c
c
t h
a i
l ầ c
n
t i
i n h
t ế

i
v
a
i
h o
n

n

t
g e
n
q
h o

X -

t h í n g
g õ
t
b i n

b i n
ế i
c Ơ u
c Ă
t h
s / v t
ó c
q u ỏ
t r ỡ n h

m
g

D .

t r ầ
q u ỏ
t r ỡ n h
t ế n g
h ó p
ó c

2 2 :
i u
n o
n g
k h i
n ú i
v
.

h o
s
t r ỳ c
.

l i ầ
v

A - T

b
v
h
h
l
n

t r ỳ c
g e
k h ụ n g
k i
t ỏ i
b Ê n

i n
ế i
d ô n
t
c h Ơ t
d i
t r
ầ .
t h ụ n g
t i n
d
m
r ẹ i
l o Ă n
g
h ó p
p r ụ t ờ i
d i
t

õ y
b i n

k h ụ n
g e

g e n
l u ụ n
g õ y
h
v ỡ
l m
b i n
ế i
n .
g e n
l
n g u ể n
n g
u ỏ
t r ỡ n h
c h n
g
ỏ .


C .
t
b i n
g e n
c ú
t h
l m
c h o
s i n h
v t
n g y
c n g
a
d Ă n g ,
p h o n g
p h ỳ .
D .
t
b i n
g e n
c ú
t h
c ú
l
ó i
h o ã c
c ú
h Ă i
h o ã c
t r u n g
t ớ n
h .
C õ u
2 3 :
S ủ
p h ỏ t
s i n h
t
b i n
g e n
p h ồ
t h u c
v o
A .
m ẹ i
q u a n
h ầ
g i ù a
k i u
g e
n ,
m ụ i
t r í n g
v
k i u
h ỡ n h .
B .
c í n g
,
l i u
l ó n g ,
l o
Ă i
t ỏ c
n h õ n
g õ y
t
b i n
v
c Ơ
u
t r ỳ c
c ỗ a
g e n .
C .
s ộ c

k h ỏ n g
c ỗ a
t ở n g
c Ă
t h .
D .
i u
k i ầ n
s ẹ n g
c ỗ a
s i n h
v t .
* C õ u
2 4 :
C h u ì i
p ụ l i p e p t i t
d o
g
e n
t
b i n
t ế n g
h ó p
s o
v i
c h
u ì i
p ụ l i p e p t i t
d o
g e n
b ỡ n h
t h
í n g
t ế n g
h ó p
c ú
s ẹ
a x i t
a m i n
b
n g
n h a u
n h n g
k h ỏ c
n h a u
ò
a x i
t
a m i n
t h ộ
8 0 .
t
b i n
i m
t
r ờ n
g e n
c Ơ u
t r ỳ c
n y
t h u c
d Ă n
g
A .
t h a y
t h
m t
c ã p
n u c l ờ ụ t
i t
ò
b
b a
t h ộ
8 0 .
B .
m Ơ t
m t
c ã p
n u c l ờ ụ t i t
ò
v ậ
t r ớ
t h ộ
8 0 .
C .
t h a y
t h
m t
c ã p
n u c l ờ ụ t
i t
ò
b
b a
t h ộ
8 1 .
D .
t h ờ m
m
t
c ã p
n u c l ờ ụ t i t
v o
v ậ
t r ớ
8 0 .
* C õ u
2 5 :
M t
c h u ì i
p o l i p e p t i t
c ỗ a
s i n h
v t
n h õ n
s Ă
c ú
2 9 8
a x i
t
a m i n ,
v ự n g
c h ộ a
t h ụ n g
t i n
m ó
h ú a
c h u ì i
p o l i p e p t i t
n y
c ú
s ẹ
l i ờ n
k t
h i d r ụ
g i ù a
A
v i
T
b
n g
s ẹ
l i ờ n
k t
h i d r ụ
g i ù a
G
v
i
X
( t ớ n h
t ở
b
b a
m ò
Đ u
n
b
b a
k t
t h ỳ c )
m ó
k t
t h ỳ c
t r
ờ n
m Ă c h
g ẹ c
l
A T X .
T r o n g
m t
l Đ n
n h õ n
ụ i
c ỗ a
g e n
n y
ó
c ú
5 - B U
t h a y
T
l i ờ n
k t
v i
A
v
q u a
2
l Đ n
n h õ n
ụ i
s a u
ú
h ỡ n h
t h n h
g e n
t
b i n .
S ẹ
n u c l ờ ụ t
i t
l o Ă i
T
c ỗ a
g e n
t
b i n
ó
c
t Ă o
r a
l :
A .
1 7 9 .
B .
3 5 9 .
C .
7 1 8 .
D .
5 3 9 .
* C õ u
2 6 :
T r ờ n
v ự n g
m ó
h ú a
c ỗ a
m t
g e n
k h ụ n g
p h õ n
m Ê n h ,
g i Ê
s

c ú
s ủ
t h a y
t h
m t
c ã p
n u c l ờ
ụ t i t
ò
v ậ
t r ớ
t h ộ
1 3 4
t ớ n h
t ở
t r i p l e t
m ò
Đ u ,
t h ỡ
p r ụ t ờ i n
d o
g e n
n y
i u
k h i n
t ế n g
h ó p
b ậ
t h a y
ế i
n h
t h
n o
s o
v i
p r


ụ t ờ i
A
ế i
a
ờ i n
a m i n
C
a x ớ t
t
b
5 .

n
.
x ớ

t
.
a
i

b
P
t
t
h
P
m
n

ỡ n h
r ụ t
a m
b i

4
r ụ t
i n
b ậ


i

4

t

t
i
n
n
.
i
h
m

h í n g ?
n
t
b i n
b ậ
t h a y
t h ộ
4 5 .
B .
P r ụ t
b ậ
t h a y
ế i
a x ớ t
n
t
b i n
b ậ
m Ơ t

4 4 . D .
P r ụ t ờ i n
Ơ t
a x ớ t
a m i n
t h ộ
4

N H I M
S đ C
T H
V
ỉ T
B I ắ N
C Ô U
T R C
N H I M
S đ C
T H
C õ u
1 :
P h õ n
t ớ
A D N
l i ờ n
k t
v
i
p r ụ t ờ i n
m
c h ỗ
y u
l
h i s t o n
ó
t Ă o
n ờ n
c Ơ u
t r ỳ c
ã c
h i ầ u ,
c
Ơ u
t r ỳ c
n y
k h ụ n g
t h
p h ỏ t
h i ầ
n
ò
t
b o
A .
t Ê o
l ồ c .
B .
v i
k h u â n .
C .
r u ể i
g i Ơ m .
D .
s i n h
v t
n h õ
n
t h ủ c .
C õ u
2 :
D Ă n g
t
b i n
c Ơ u
t r ỳ c
N S T
c h c
c h n
d ô n
n
l m
t
n g
s ẹ
l ó n g
g e n
t r ờ n
n h i m
s c
t h

l
A .
m Ơ t
o Ă n .
B .
Ê o
o Ă n .
C .
l ã p
o Ă n .
D .
c h u y n
o
Ă n .
C õ u
3 :
M ộ c
x o n
3
t r o n g
c Ơ u
t r
ỳ c
s i ờ u
h i n
v i
c ỗ a
n h i m
s c
t h
ò
s i n h
v t
n h õ n
t h ủ c
g i
l
A .
n u c l ờ ụ x ụ m .
B .
s ó i
n h i m
s c .
C .
s ó i
s i ờ u
x o n .
D .
s ó
i
c Ă
b Ê n .
C õ u
4 :
X ộ t
m t
c ã p
n h i m
s c
t
h
t Ă n g
ể n g
c ú
t r ỡ n h
t ủ
s p
x p
c ỏ c
g e n
n h
s a u
A B C D E F G ( H I
v
a b c d e f g ( h i .
D o
r ẹ i
l o Ă n
t r o
n g
q u ỏ
t r ỡ n h
g i Ê m
p h õ n
ó
t Ă o
r a
m t
g i a o
t ớ
c ú
n h i m
s c
t h

t r ờ n
v i
t r ỡ n h
t ủ
s p
x p
c ỏ
c
g e n
l
A B C d e f F G ( H I .
C ú
t h
k
t
l u n ,
t r o n g
g i Ê m
p h õ n
ó
x Ê y
r a
h i ầ n
t ó n g :
A .
t r a o
ế i
o Ă n
N S T
k h ụ n g
c õ n
g i ù a
2
c r ụ m a t i t
c ỗ a
2
N S T
t Ă n g
ể n g .
B .
n ẹ i
o Ă n
N S T
b ậ
ộ t
v o
N S T
t Ă n g
ể n g .
C .
n ẹ i
o Ă n
N S T
b ậ
ộ t
v o
N S T
k h ụ n g
t Ă n g
ể n g .
D .
t r a o
ế i
o Ă n
N S T
k h ụ n g
c õ n
g i ù a
2
c r ụ m a t i t
c ỗ a
2
N S T
k h ụ n g
t Ă n g
ể n g .
C õ u
5 :
T r ỡ n h
t ủ
n u c l ờ ụ t i t
t r o n


g
A D N
c ú
t ỏ c
d ồ n g
b Ê o
v ầ
v
l
m
c ỏ c
N S T
k h ụ n g
d ớ n h
v o
n h a u
n m
ò
A .
t õ m
n g .
B .
h a i
Đ u
m
ỳ t
N S T .
C .
e o
t h ộ
c Ơ p .
D .
i m
k h ò i
s ủ
n h õ n
ụ i
C õ u
6 :
T r a o
ế i
o Ă n
g i ù a
2
n h
i m
s c
t h
k h ụ n g
t Ă n g
ể n g
g
õ y
h i ầ n
t ó n g
A .
c h u y n
o Ă n .
B .
l ã p
o Ă
n .
C .
Ê o
o Ă n .
D .
h o ỏ n
v ậ
g
e n .
C õ u
7 :
T r o n g
c h u
k ỡ
t
b o ,
n h
i m
s c
t h
Ă n
c o
x o n
c ủ c
Ă i
q u a n
s ỏ t
ó c
d i
k ớ n h
h i
n
v i
v o
A .
k ỡ
t r u n g
g i a n .
B .
k ỡ
g
i ù a .
C .
k ỡ
s a u .
D .
k ỡ
c u ẹ i .
C õ u
8 :
Ă n
v ậ
n h ẽ
n h Ơ t
t r o n g
c
Ơ u
t r ỳ c
n h i m
s c
t h
g ể m

2
t h n h
p h Đ n
A D N
v
p r ụ t ờ i n
h i s t
o n
l
A .
n u c l ờ ụ x ụ m .
B .
p o l i x ụ m .
C .
n u c l ờ ụ t i t .
D .
s ó i
c Ă
b Ê n .
C õ u
9 :
D Ă n g
t
b i n
c Ơ u
t r ỳ c
n h i m
s c
t h
t h í n g
g õ y
m Ơ t
c
õ n
b n g
g e n
n g h i ờ m
t r n g
n h Ơ t
l :
A .
Ê o
o Ă n .
B .
c h u y n
o
Ă n .
C .
m Ơ t
o Ă n .
D .
l ã p
o Ă
n .
C õ u
1 0 :
i u
k h ụ n g
ỳ n g
k h i
c h
o
r n g :

c ỏ c
l o i
Ă n
t ớ n h
g i
a o
p h ẹ i ,
n h i m
s c
t h
g i i
t ớ
n h
A .
c h ẫ
t ể n
t Ă i
t r o n g
t
b o
s i n h
d ồ c
c ỗ a
c Ă
t h .
B .
c h ẫ
g ể m
m t
c ã p ,
t Ă n g
ể n g
ò
g i i
n y
t h ỡ
k h ụ n g
t Ă n g
ể n g
ò
g i i
k i a .
C .
k h ụ n g
c h ẫ
m a n g
g e n
q u y
ậ n h
g i i
t ớ n h
m
c ũ n
m a n g
g e n
q u y
ậ n h
t ớ n h
t r Ă n g
t h í n g .
D .
c ỗ a
c ỏ c
l o i
t h ỳ ,
r u ể i
g
i Ơ m
c o n
ủ c
l
X Y
c o n
c ỏ i
l
X
X .
C õ u
1 1 :
S ủ
c o
x o n
ò
c ỏ c
m ộ c

k h ỏ c
n h a u
c ỗ a
n h i m
s c
t h
t Ă o
i u
k i ầ n
t h u n
l ó i
c h o
A .
s ủ
p h õ n
l i
n h i m
s c
t h
t r o n g
p h õ n
b o .
B .
s ủ
t ế
h ó p
n h i m
s c
t h
t r o n g
p h õ n
b o .
C .
s ủ
b i u
h i ầ n
h ỡ n h
t h ỏ i
N
S T
ò
k ỡ
g i ù a .
D .
s ủ
p h õ n
l i
v
t ế
h ó p
N S T
t r o n g
p h õ n
b o .
C õ u
1 2 :
P h õ n
t ớ
A D N
l i ờ n
k t
v
i
p r ụ t ờ i n
m
c h ỗ
y u
l
h i s t o
n
ó
t Ă o
n ờ n
c Ơ u
t r ỳ c
ã c
h i ầ
u ,
c Ơ u
t r ỳ c
n y
c h ẫ
p h ỏ t
h i ầ n
ò
t
b o
A .
t h ủ c
k h u â n .
B .
v i
k h u â n .
C .
x Ă
k h u â n .
D .
s i n h
v t
n
h õ n
t h ủ c .
C õ u
1 3 :
T r ỡ n h
t ủ
n u c l ờ ụ t i t
ã c
b i ầ t
t r o n g
A D N
c ỗ a
N S T ,
l
v ậ
t r ớ
l i ờ n
k t
v i
t h o i
p h õ n
b o
ó c
g i
l
A .
t õ m
n g .
B .
h a i
Đ u
m
ỳ t
N S T .
C .
e o
t h ộ
c Ơ p .
D .
i m
k h ò i
Đ u
n h õ n
ụ i .
C õ u
1 4 :
D Ă n g
t
b i n
c Ơ u
t r ỳ c
n h i m
s c
t h
c ú
v a i
t r ũ
q u a n
t r n g
t r o n g
q u ỏ
t r ỡ n h
h ỡ n h
t h
n h
l o i
m i
l
A .
l ã p
o Ă n .
B .
m Ơ t
o Ă n .
C .
Ê o
o Ă n .
D .
c h u y n
o
Ă n .
C õ u
1 5 :
D Ă n g
t
b i n
n o
ó c
ộ n g
d ồ n g

l o Ă i
k h ẽ i
n h i m
s
c
t h
n h ù n g
g e n
k h ụ n g
m o n g
m u ẹ
n
ò
m t
s ẹ
g i ẹ n g
c õ y
t r ể n g ?
A .
t
b i n
g e n .
B .
M Ơ t
o Ă
n
n h ẽ .
C .
C h u y n
o Ă n
n h ẽ . D .
t
b i n
l ầ c h
b i .
C õ u
1 6 :
T h ủ c
c h Ơ t
c ỗ a
t
b i n
c Ơ u
t r ỳ c
n h i m
s c
t h
l
s ủ
A .
l m
t h a y
ế i
v ậ
t r ớ
v
s

l ó n g
g e n
N S T .
B .
s p
x p
l
Ă i
n h ù n g
k h ẹ i
g e n
t r ờ n
n h i m
s
c
t h .
C .
l m
t h a y
ế i
h ỡ n h
d Ă n g
v

c Ơ u
t r ỳ c
c ỗ a
N S T .
D .
s p
x p
l Ă i
c ỏ c
k h ẹ i
g e n
t r ờ n
v
g i ù a
c ỏ c
N S T .
C õ u
1 7 :
Ă n
v ậ
c Ơ u
t r ỳ c
g ể m
m
t
o Ă n
A D N
c h ộ a
1 4 6
c ã p
n u
q u Ơ
n
q u a n h
8
p h õ n
t ớ
h i s t o n
1

v
ũ n g
c ỗ a
n h i m
s c
t h
ò
s i n h
v
t
n h õ n
t h ủ c
ó c
g i
l
A .
A D N .
B .
n u c l ờ ụ x ụ m .
C .
s ó i
c Ă
b Ê n .
D .
s ó i
n h i m
s c .
C õ u
1 8 :
M ộ c
c Ơ u
t r ỳ c
x o n
c ỗ a
n h i m
s c
t h
c ú
c h i u
n g a n g
3
0 n m
l
A .
s ó i
A D N .
B .
s ó i
c Ă
b Ê n .
C .
s ó i
n h i m
s c . D .
c Ơ u
t r ỳ c
s i ờ u
x o n .
C õ u
1 9 :
C Ơ u
t r ỳ c
n o
s a u
õ y
c


ú

s ẹ
A
a t i t
x o n
C õ u
i
h
h i m
A
n
Ă
p h õ n
õ n
b
C
n g
p
h ũ a
N
t r
C õ u
n h i
b o ,
o n g
A
ẽ .
B
o Ă n .
C
u
c Ơ
a i
t
C õ u
g
h
t h u
A
B .
l
C
D .
c
C õ u
i
p
n
ó
g i
A
n u c l
n .
C õ u
n h i
ế i
h
c
t h
A
B
ờ n
c
C
D .
c
S T .
C õ u
i n
d o
t
A
Ă n
n

l Đ n
c u n
x o n
n h i u
n h Ơ t ?
s ó i
n h i m
s c .
B .
c r ụ m
ò
k ỡ
g i ù a .
C .
s ó i
s i ờ u
.
D .
n u c l ờ ụ x ụ m .
2 0 :
S ủ
l i ờ n
k t
g i ù a
A D N
v
i s t ụ n
t r o n g
c Ơ u
t r ỳ c
c ỗ a
n
s c
t h
Ê m
b Ê o
c h ộ c
n
n g
.
l u
g i ù ,
b Ê o
q u Ê n ,
t r u y
t
t h ụ n g
t i n
d i
t r u y n .
B .
l i
n h i m
s c
t h
t r o n g
p h
o
t h u n
l ó i .
.
t ế
h ó p
n h i m
s c
t h
t r o
h õ n
b o
t h u n
l ó i .
D .
i u
h o Ă t
n g
c ỏ c
g e n
t r o n g
A D
ờ n
N S T .
2 1 :
N h i m
s c
t h
d i
g Ơ p
u
l Đ n
s o
v i
í n g
k ớ n h
t
n h n g
v ô n
ó c
x p
g n
t r
n h õ n
v ỡ
.
í n g
k ớ n h
c ỗ a
n ú
r Ơ t
n h
.
n ú
ó c
c t
t h n h
n h i u
.

.
n ú
p

h n h
2 2 :
m
l
c
d Ă
.
m Ơ
ã p
.
Ê
h u y
2 3 :
r ụ t ờ
t Ă o
l
.
n h
ờ i c .

ó c
ú n g
x o n
ò
n h i
D .
n ú
ó c
d ể n
n ộ n
l
n h õ n
c o n .
t
b i n
l m
t
n g
c í n
ó n g
a m y l a z a
ò
Ă i
m Ă c h
n g
t
o Ă n
n h i m
s c
t h .
o Ă n
n h i m
s c
t h .
o
o Ă n
n h i m
s c
t h .
n
o Ă n
n h i m
s c
t h .
P h õ n
t ớ
A D N
l i ờ n
k t
v
i n
m
c h ỗ
y u
l
h i s t o
n ờ n
c Ơ u
t r ỳ c
ã c
h i ầ u
.

i m
s c
t h .
C .
g e n .
D .

2 4 :
L o Ă i
m
s c
t h
m
l ó n g

l
.
l ã p
o Ă
.
Ê o
o Ă
ự n g
m t
N
.
m Ơ t
o Ă
h u y n
o Ă

B .
a x i t
n h õ n
c o

t
b i n
c Ơ u
t r ỳ c
k h ụ n g
l m
t h a y
A D N
t r ờ n
n h i m
s
n
n
S
n
n

,
c
,
c
T .
,
c
t r

h u y n
h u y n

o Ă n .
o Ă n
t r

h u y n
o Ă n .
ờ n
c ự n g
m t

2 5 :
C Ă
c h
p h ỏ t
c Ơ u
t r ỳ c
n h i m
s
ỏ c
n h õ n
g õ y
t
.
l m
ộ t
g ó y
N S
h õ n
ụ i
N S T ,
t r a

N

s i n h
t
b
c
t h
l
b i n :
T ,
r ẹ i
l o
o
ế i
c h ộ o


k h ụ n
B
,
l
t ủ
n
C
h ộ o
t .
D

d ô
ộ o .
C õ u
n
g i
Ă n g
A
n
v
Ê o
ỏ n
v
C õ u
c
g e
ẹ i
l
r a
1
r ỡ n h
C ú
t
n
ó
A
n g
k
g
N S
B

l
s c
C
l m
c
t
D
t h a y
h .


g
u
g i ù
.
l m
ộ t
m
Ê n h
h
h õ n
ụ i
A
.
t i p
h ó
k h ụ n g
u
.
n

l m
n

2 6 :
ù a
2
ể n g
.
c h
m Ơ t
o Ă n .

g e
2 7 :
n
n h
o Ă n
g i a
t ủ
h
k
x Ê y
.
c h
h ụ n g
T .
.
Ê
m
t h
t h .
.
c h
t h a y
h .
.
Ê
ế i

ỉ T

C õ u
t r u y
ó c
p
A
p h e n
Ă c n Ă
C
g ,
t h
C õ u
i m
n
b
t
b
A
C .
c

a

c
g ó
ò n g
D N .
p
h
g i

ộ t
r ẹ i

ỏ c
c r ụ m a t ớ t .
y
n h i m
s c
t h
t i
q u ỏ
t r ỡ n h
o ã c
t r a o
ế i
c
ù a
c ỏ c
c r ụ m a t ớ

g ó y
n h i m
l o Ă n
t r a o

s c
ế i

t h
c h

T r a o
ế i
o Ă n
k h ụ n g
c õ
c r ụ m a t i t
t r o n g
c ã p
t
g õ y
h i ầ n
t ó n g
u y n
o Ă n .
B .
l ã p
o Ă
o Ă n .
C .
D .
h o
n .
M t
N S T
c ú
t r ỡ n h
t ủ
c ỏ

s a u
A B C D E F G ( H I .
D o
r
t r o n g
g i Ê m
p h õ n
ó
t Ă o
o
t ớ
c ú
N S T
t r ờ n
v i
t
c ỏ c
g e n
l
A B C D E H ( G F I .
t
l u n ,
t r o n g
g i Ê m
p h õ
r a
t
b i n :
u y n
o Ă n
t r ờ n
N S T
n h
l m
t h a y
ế i
h ỡ n h
d Ă n
o
a y

o Ă n
ế i

u y n
ế i
o

B I ắ N

c h ộ a
h ỡ n h

o Ă n
h ỡ n h

t õ m
d Ă n g

t r ờ n
d Ă n g

n g
v
n h i m

N S T
v
n h i m
s

o Ă n
n h n g
k h ụ n g
l m
h ỡ n h
d Ă n g
n h i m
s c
t
S é

L õ N G

N H I M

S đ C

T H

1 :

n g í i ,
m t
s ẹ
b ầ n h
d i
n
d o
t
b i n
l ầ c h
b i

ỏ t
h i ầ n
l
u n g
t h
m ỏ u ,
T Ă c n Ă ,
C l a i
Ă .
B .
C l a i p h e n t Ă ,
a o ,
T


h
.
t
.
.
a
m

C l a i p h e n t Ă ,
m ỏ u
k h ú
ụ n
o .
D .
s i ờ u
n ù ,
T Ă c n Ă ,
u n g
ỏ u .
2 :
R ẹ i
l o Ă n
p h õ n
l i
c ỗ a
n h
s c
t h
ò
k ỡ
s a u
t r o n g
p h õ
o
l
c Ă
c h
l m
p h ỏ t
s i n h
i n
.
l ầ c h
b i .
B .
a
b i .
Ơ u
t r ỳ c
N S T .
D .
s ẹ
l ó n g


N S T .
C õ u
t
c ã
ò
t
A
d ũ n g
g
m a
B
o
c ỗ
n .
C
m a n g
c h ẫ
t
b
C õ u
q u a n
s i n h
m
a
n
t r o n
A
2 n
C õ u
n
A
t r i
i

t r n
ò
t h
Ă t
u
g e
A
a .
C
ỳ n g .
C õ u
n
A
h o n
g e n
n
+
h Ơ n
s ẵ
l
A
o :
1
D
C õ u
ỏ n g
t r ờ n
l
A
C .
t
C õ u
n
A
h o n
g e n
a o
2

3 :

S ủ
n h i
b o
s
.
d ô n
t
b
n g
t
.
d ô n
a
c Ă
t
p

.

c

c ỏ c
i n
4 :
s ỏ
d
ó c
h õ n
g
t
.
2
2
5 :
q u i
h o
n h
g .

h
ẽ :
n
c
.
A
.
A

k h ụ n g
m
s c
i n h
d
t i
t r
o
b ỡ n h
b i n .
t i
t Ơ
h
u

p h õ n
t h
t
ỏ n g
s
o n g
c
t h í
t

l y
c ỗ a
m
Ă n g
ể n g

Ă
t h
c ú
n g
v
d ũ n

c Ê
c ỏ c
t
b
m a n g
t
b i

h ẫ
c ú
c Ă
q u a n
s i n h
t
b i n .
t
b o
s i n h
d ỏ n g
.

c
c h u a
2 n
=
2 4 .
t
t i ờ u
b Ê n
c ỗ a
1
t
ỏ n g
ò
l o i
n y
n g í
2 2
N S T
ò
t r Ă n g
t h ỏ
ụ i .
B
n h i m
s c

b o
n y
c ú
k ớ
h i ầ
n
2
B .
2 n
1
1
+
4
D .
A ,
B
ỳ n g .

m t
l o i
t h ủ c
v t
ậ n h
t ớ n h
t r Ă n g
h Ă
n
t o n
s o
v i
g e n
t ớ n h
t r Ă n g
l ã n
h Ă t
T r o n g
m t
p h ộ p
l a i ,

F 1
c ú
t ẫ
l ầ
3 5
c õ
1
c õ y
h Ă t
t r n g
t h ỡ
ỗ a
c ỏ c
c õ y
b ẹ
m ạ
l
A a
x
A A a .
B .
A A a
x
A a a
x
A A a a .
D .
A ,

6 :
q u i
t o
a
q
1
c
t h ỡ

.
3
t h
.
1
7 :

2m t
ậ n h
n
s o
u i
ậ n
ú
k i u
k t
q

l o i
t h õ n
v i
t
h .
C õ
g e n
u Ê
p h

5
c a o :
Ơ p .
C
1
c a o :
C Ă
t h
u
t h ở a
c ã p
t Ă

.
t
h
8 :
q u i
t o
a
q
n
+

h
b a .
b ẹ n .

m t
ậ n h
n
s o
u i
ậ n
1
c ú

t h ủ c
a o
l
õ n
t
t h õ
A a
t
n
t ớ

c
h
y
A
õ

d ồ c
D .
m a n g
K h i
b o
i
t a
i
c h
t h
u
l
C .
,
g e
t

a
q u
m u
n u
y
h
k i
:
A A a
B ,
C

v t ,

t r
h Ơ p
n
c a

t h
n h
ò

g e
i
d o
o
2

p
F 1

1
.
1

t h Ơ p .
B .
5
c a
3
c a o :
1
t h Ơ p .
t h Ơ p .
m
t
b o
s i n h
d
2
n h i m
s c
t h
n g
ể n g
ó c
g i

B .
D .
t h
l o i
t h õ n
v i
t
h .
C h
k i u

t h
b a

t ộ
b
t h ủ c
v
c a o
l
h õ n
t h Ơ
o
c õ y
t
g e n
A a a

k ộ p .
i
t ,
g e
t r i
p
d o
h õ n
c
g i a o


p h Ơ n
ú
k i
n
t ớ
A
o :
1
D
C õ u
n
A
h o n
g e n
a o
4
Ơ n
v
g e n
ò
F 1
A
a o :
D
C õ u
S ẹ
d
h ỏ t
A
.
C õ u
d ỏ n
t r ờ n
i
l
A
C .
t
C õ u
d ỏ n
t r ờ n
l
A
C .
t
C õ u
c ỗ a
h
k
Ă n
p
D d
t
t
b
c
t h
A
A a B b
C
A a B b
C õ u

b i
t h
A
.
B
c ã p
C
c ỏ c

c ã

v i
c õ y
u
g e n
A a
n h
ò
F 1
s
.
3 5
c a o :
t h Ơ p .
.
1 1
c a o :
9 :

m t
q u i
ậ n h
t o n
s o
a
q u i
ậ n
n
c ú
k i u
i
c õ y
t h
A a a a
t h ỡ
s ẵ
l
.
3 5
c a o :
1
t h Ơ p .
.
5
c a o :
1 0 :

c
Ă n g
t
b
h i ầ n
ò
l o
.
1 2 .
B .

t h õ n
a
t h ỡ

l
1
t h
C .
3
1
t h
l o i
t h õ n
v i
t
h .
C h
g e n
õ n
c a
k t
q
1
t
C .
3
1
t h
c
i n
i
n
2 4 .

c a o
2 n
+
k t
q u Ê
Ơ p .
B .
c a o :
1
Ơ p .
t h ủ c
v
c a o
l
h õ n
t h Ơ
o
c õ y
t
A A a a
g i
o
4 n
c ú
u Ê
p h õ n

1
c
p h õ

5
c a
t h Ơ p .
t
t
p
h
a

,
r
d
õ n
o
k i
t ớ

g e
i
o
c
p h
u
n h

h Ơ p .
B .
1 1
c
c a o :
1
t h Ơ p .
Ơ p .
d ó c
2 n
=
2 4 .
t h
b a
ó c
p
y
l
C .
2 5 .
D .
2 3

1 1 :

g

C Ă
t h
m
t
b o
s i n h
u
t h ở a
2
n h i m
s c
t h
m ì i
c ã p
t Ă n g
ể n g
ó c
g


.
t h
h
b
1 2 :
g

1
c


b a .
B .
t h
b a
k ộ p .
ẹ n .
D .
t h
t ộ
b i
C Ă
t h
m
t
b o
s i n h
u
t h ở a
2
n h i m
s c
t h
ã p
t Ă n g
ể n g
ó c
g i

.
t h
h
b
1 3 :
m t

h i
h õ n
r o n g
o
c

l
.
A a
D d d E
.
A a
D d d E
1 4 :
n
l i ờ n
.
m
.
m
n h i
.
m
c ã p
p
n h


b a
ẹ n .
M t
l o i
ầ u :
l i
1
p h õ
o n
c
:
B b D D
e
v
B b D D
e
v
t
ế i
s
q u a
t
s ẹ
t
s ẹ
m
s
t ,
m
N S T .
i m

.

D .
t
c ú
A a B
c ã
n
b
ú
k

B .
t h
b a
k ộ p .
t h
t ộ
b i
b o
s i n h
d ỏ n g
b
n h i m
s c
t
b D d E e
b ậ
r ẹ i
l o
p
n h i m
s c
t h
o
s ẵ
t Ă o
r a
2

h i ầ u
n h i m
s

d E e
v
A a B b
d d E e
A a B b
b i n

l ó
n
t i
c ã p
h o ã c
c
t h
t
s ẹ
D .
m
s c
t


A a B b d E e . B .
D E e .
v
A a B b E e . D .
d E e .
l ầ c h
b i
l
s
n g
n h i m
s c
n h
t
.
h
t
h

i m
o n

s c
t h
b
c ỏ c

o ã c
t o n
b
h o ã c
m t
s
.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×