Tải bản đầy đủ

Slide Bàn về tự do của John Stuart MillJohn Stuart MillBàn vềềtự do

Tổng quan

Tự do tư tưởng
Tự do thảo luận

Con người như một thành tốố
an sinh


John Stuart Mill
Bàn vềềtự do – Tổng quan

Tiểu sử tác giả

Tác phẩm
Kềấ
t luận

“Bàn vềềtự do”

Các vấấ
n đềềcủa tác phẩm


John Stuart MillBàn vềềtự do – Tổng quan

John Stuart Mill chịu ảnh hưởng từ…


John Stuart MillBàn vềềtự do – Tổng quan

Các tác phẩm chính của Mill


John Stuart MillBàn vềềtự do – Tổng quan

Hoạt động xã hội của MillJohn Stuart MillBàn vềềtự do – Tổng quan

Tự do xã hội

Nền đặt giới hạn này ở đấu?

Kiểm soát
xã hội

Không gian cá

nhấn
Giới hạn quyềề
n uy xã hội lền cá nhấn có
thực sự cấề
n thiềất?


John Stuart MillBàn vềềtự do – Tổng quan

Giới hạn quyềền lực của xã hội đôấi với cá nhấn?

Tấềng lớp cai trị

Tự do chính trị

Quan điểm

Mấu thuẫn xã hội

Giới hạn quyềền lực

Người dấn nắấ
m quyềề
n

.Tầầng lớp bị trị

Cơ chếốkiểm soát

Thực tềấ


John Stuart Mill

Bàn vềềtự do – Tổng quan

Chính quyềền áp chềấ
Nền giới hạn quyềền lực xã hội!

Xã hội áp chềấXã hội hiện đại


John Stuart Mill

Bàn vềềtự do – Tổng quan

Tự do tư tưởng

Tự do xã hộiTự do thưởng thức – mưu cấều

Tự do hội họp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×