Tải bản đầy đủ

Slide về Alexis de tocqueville và nên dân trị Mỹ

Alexis de Tocqueville

Nền dân trị Mỹ
De la démocratie
en Amérique


De la démocratie en Amérique

Dân trị - Démocratie
Dân chủ - Démocratique
Dân trị - Đức trị - Pháp trị
Kỹ trị - Toàn trịAlexis de Tocqueville

1805 - Sinh
1826 - Cử nhân Luật
1831-32 cùng bạn đi Mỹ
1833 - “Chế độ lao tù…”
1835 - tập 1 “Nền Dân trị Mỹ”
1840 - tập 2 “Nền dân trị Mỹ”
1859 - Qua đời


Suy tư về Cách mạng Pháp

1. Đam mê
2. Lãng mạn
3. Bất ổn kéo dài


Cách mạng Pháp – Đam mê

Tôn thờ TỰ DO
Tự do – Bình đẳng –
Bác ái
Nữ thần Tự DoCách mạng Pháp – Lãng mạn
Thay đổi hết – kể cả lịch

(1)Vendémiaire (2)Brumaire
(3) Frimaire (4) Nivôse
(5) Pluviôse (6) Ventôse (7)
Germinal (8) Floréal (9)
Prairial (10) Messidor
(11)Thermidor (12)FructidorTinh thần A. de Tocqueville
• Chấp nhận Dân chủ là xu thế
tất yếu (tinh thần thời đại)
• Hoa Kỳ – Phòng thí nghiệm
Dân chủ thuần khiết
• Mô tả Cách làm của Mỹ và
Phân tích Cách làm của Mỹ


Tập I “Nền Dân trị Mỹ”
Mô tả thiên nhiên, con người,
cuộc khẩn địa;
Mô tả người Mỹ gốc Anh thành
người Mỹ chính cống như thế
nào;
Mô tả xã hội người Mỹ vận
hành như thế nào.Tập II “Nền Dân trị Mỹ”
Phân tích đặc điểm người Mỹ và
xã hội dân trị Mỹ;
Phân tích những vấn đề gay
cấn và cách giải quyết;
Phân tích triển vọng tương lai
nền dân trị MỹẤn tượng “Nền Dân trị Mỹ”

Một cuộc sống thực và
quyết liệt
Một cuộc sống đi dần đến
đồng thuận
Một cuộc sống tự nguyện
cùng các thiết chế xã hội


Ấn tượng “Nền Dân trị Mỹ”

Nền lập pháp tường minh
và chặt chẽ
Xây dựng luật
Giải thích Luật


Ấn tượng “Nền Dân trị Mỹ”

Trạng thái xã hội bình
đẳng bình quyền
Đóng góp của Tôn giáo
Một trình độ văn hóa cao


Hậu “Nền Dân trị Mỹ” ???

Fr. FURET 1927-1997
“Hệ thống khái niệm của
Nền Dân Trị Mỹ”
K. Marx vs. Tocqueville
“L’avenir d’une illusion”


Xin cám ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×