Tải bản đầy đủ

T12 uống nước nhớ nguồn

Chµo mõng c¸c thÇy c«
gi¸o vÒ dù giê th¨m líp


Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016
Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tháng 11, chúng ta tìm hiểu chủ điểm gì?
Để biết ơn thầy cô, em cần phải làm gì?


Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2016
Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp


Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nớc nhớ nguồn

Bài hát nói về ai?
Chú chú

bộ đội
phẩm
chấtchất
đánggìquý
là:quý?
Theo con,
bộ có
độinhững
có những
phẩm
đáng
Dũng cảm, yêu thơng nhân dân, yêu quê h
ơng đất nớc vợt khó, vợt khổ, nhanh nhẹn, cần
cù, kỉ luật
Em học tập điều gì ở các chú bộ đội?


Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016

Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nớc nhớ nguồn
Em học tập tác phong chú bộ đội


Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Uống nớc nhớ nguồn
Em học tập tác phong chú bộ đội
Trò chơi:

Ai giống chú bộ đội


Ch¸u h¸t vÒ ®¶o xa


Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2016
Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Uống nớc nhớ nguồn


EM HọC tậP TáC PHONG CHú Bộ ĐộI


Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2012
Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp

Uèng níc nhí nguånTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×