Tải bản đầy đủ

TỜ TRÌNH thẩm định cấp kinh phí hoạt động trạm kiểm dịch động vật

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG
TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT SƠN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr-TKD

Sơn Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2016
TỜ TRÌNH
V/v Thẩm định, cấp kinh phí hoạt động
Trạm kiểm dịch động vật Sơn Nam năm 2016
Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng nông nghiệp&PTNT huyện;
- Phòng tài chính – kế hoạch huyện

Căn cứ Quyết định số: 110/QĐ-UBND, ngày 06/5/2002 của UBND tỉnh về
việc thành lập các Trạm kiểm dịch động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số: 55/QĐ-CT, ngày 21/01/2005 của Chủ tịch UBND

tỉnh về việc thành lập tổ công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại các Trạm
kiểm dịch động vật trên địa bàn huyện Sơn Dương;
Căn cứ Quyết định số: 01/2008/QĐ-UBND, ngày 04/3/2008 của Chủ tịch
UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành quy chế làm việc của các Trạm kiểm
dịch động vật trên địa bàn huyện Sơn Dương.
Trạm kiểm dịch động vật Sơn Nam kính đề nghị Phòng Nông nghiệp &
PTNT và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện phê
duyệt cấp kinh phí hoạt động Trạm kiểm dịch động vật Sơn Nam.
Thời gian: Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.
Nội dung thanh toán: Tiền điện thắp sáng, tiền điện thoại, tiền văn phòng
phẩm, tiền mua vật dụng, tiền chè và nước sinh hoạt, tiền nước sinh hoạt, tiền thuê
nhà và địa điểm, tiền hỗ trợ cán bộ trực thêm giờ. (Kèm theo bảng kê đề nghị
thanh toán, hóa đơn, chứng từ).
Tổng số tiền đề nghị thanh toán: 64.136.865đ (Tổng số tiền viết bằng chữ:
Sáu mươi tư triệu một trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm đồng chẵn)
Trạm kiểm dịch động vật Sơn Nam kính đề nghị Phòng Nông nghiệp &
PTNN và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê
duyệt cấp kinh phí hoạt động năm 2016 để trạm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:

TỔ TRƯỞNG

- UBND huyện (B/c)
- Phòng NN&PTNT huyện (B/c)
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện (B/c)
- Lưu: TKD

Nguyễn Tuấn ViệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×