Tải bản đầy đủ

DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG tại TRẠM

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG
TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT HỢP THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/DT-TKD

Hợp Thành, ngày 15 tháng 01 năm 2015
DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI TRẠM
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT HỢP THÀNH NĂM 2015
Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng nông nghiệp&PTNT huyện;
- Phòng tài chính – kế hoạch huyện

Căn cứ Quyết định số: 433/QĐ-UBND, ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh
Tuyên Quang về việc thành lập Trạm kiểm dịch động vật Hợp Thành tại xã Hợp
Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;
Trạm kiểm dịch động vật Hợp Thành lập dự toán kinh phí hoạt động tại

trạm năm 2015:
TT

Nội dung chi

1
2
3
4
5
6

Số đơn vị đề nghị
Đơn vị
tính
(tháng)
tháng
tháng
tháng
tháng
tháng
tháng

Số
lượng

Đơn giá
(đồng)

Tiền điện thắp sáng
12
400000
Tiền điện thoại
12
200000
Văn phòng phẩm + Vật tư
12
200000
Chè, nước sinh hoạt:
12


200000
Tiền mua sắm vật dụng:
12
450000
Tiền hỗ trợ cán bộ trực trạm (3 đ/c)
12
150000
Tổng số tiền dự toán
Tổng số tiền dự toán bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng
chẵn
* Ghi chú: Tiền hỗ trợ cán bộ trực tại trạm gồm 5 đ/c x 30 ngày/tháng x 12 tháng

Nơi nhận:

Người lập dự toán

- UBND huyện (B/c)
- Phòng NN&PTNT huyện (B/c)
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện (B/c)
- Lưu: TKD

Nguyễn Tuấn Việt

Thành
tiền
(đồng)
4800000
2400000
2400000
2400000
5400000
270000000
287400000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×