Tải bản đầy đủ

The duc khoi 2 ky 2

Tuần 19 - Bài 38:

TRÒ CHƠI
Ngày soạn: 06/01/2016

Nội dung:
- Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy"
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, khăn, kẻ sân trò chơi
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL


PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

2x8
1-2

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Trò chơi: “Nhóm ba, 2-3
nhóm bảy"

2.Trò chơi: “Bịt mắt bắt
2-4
dê”



- Xoay các khớp

- Kiểm tra bài thể dục ( 2-4
động tác )
1214’

9
-11’

- Chơi tích cực, tự giác
GV phân tích lại luật chơi
- Vừa di chuyển, vừa đọc vần →Yêu cầu HS thực hiện
điệu:
ĐH:
“Nhi đồng chúng ta
Cùng nhau múa ca
Hợp thành nhóm 3
Hay là nhóm 7”

- Chơi tích cực, tự giác

- GV quan sát, làm trọng
tài
GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:

1


- GV quan sát, làm trọng
tài
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi: “Vòng tròn"
- Trò chơi: “Bỏ khăn"

ĐH:





“ Giải tán – Khỏe”

Tuần 20 - Bài 39:

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
2


TRÒ CHƠI: “ CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”
Ngày soạn: 10/01/2016
Nội dung:
- TDRLTTCB: Đứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang).
- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp


ĐH:



  


 

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
- Ôn: Đứng kiễng gót 4x8
hai tay chống hông
(dang ngang).

1012’

- LT điều khiển

1012’

- MĐ: rèn luyện sức nhanh và GV phân tích luật chơi
kỹ năng chạy.
→Yêu cầu HS chơi
- CB: Kẻ 2 vạch song song ĐH:
cách nhau 10m. 2 hàng ngang
đứng đối diện.


4x8

2. Trò chơi: “Chạy đổi 2-3
chỗ, vỗ tay nhau”

3

GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:



  


 
* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.


- CC: Các em đồng thanh đọc
vần điệu:
“ Chạy đổi chỗ,
vỗ tay nhau.
1,2,3!”
Sau tiếng ba, từng đôi một - GV quan sát, làm trọng
chạy về trước ( phía bên trái tài cuộc chơi.
bạn ) vỗ tay nhau giữa vạch
sau đó chạy về vạch giới hạn
thì dừng lại.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 20 - Bài 40:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Đứng 2 chân rộng bằng vai,

2 tay đưa ra trước ( sang
ngang, lên cao chếch hình chữ

V)
“ Giải tán – Khỏe”
- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ
tay nhau”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”
Ngày soạn: 10/01/2016

Nội dung:
4


- TDRLTTCB: Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước,sang ngang,lên cao chếch hình chữV
- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước,sang ngang,lên cao chếch hình chữV
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp


ĐH:



  


 

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
- Ôn: Đứng 2 chân rộng 4x8
bằng vai, 2 tay đưa ra
trước, sang ngang, lên
cao chếch hình chữV


1012’

- LT điều khiển
- Tập phối hợp

4x8

2. Trò chơi: “Chạy đổi 2-3
chỗ, vỗ tay nhau”

1012’

GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:




* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.

- MĐ: rèn luyện sức nhanh và GV phân tích lại luật chơi
kỹ năng chạy.
→Yêu cầu HS chơi
- CB: Kẻ 2 vạch song song ĐH:
cách nhau 10m. 2 hàng ngang
đứng đối diện.
- CC: Các em đồng thanh đọc
vần điệu:
“ Chạy đổi chỗ,
5


vỗ tay nhau.
1,2,3!”
Sau tiếng ba, từng đôi một
chạy về trước ( phía bên trái
bạn ) vỗ tay nhau giữa vạch
sau đó chạy về vạch giới hạn - GV quan sát, làm trọng
thì dừng lại.
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 21 - Bài 41:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đứng 2 chân rộng bằng

vai, 2 tay đưa ra trước ( sang
ngang, lên cao thẳng hướng)

- Trò chơi: “Nhảy ô”
“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 19/01/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước,sang ngang,lên cao chếch hình chữV
- Trò chơi: “Nhảy ô”
6


I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước,sang ngang,lên cao chếch hình chữV
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
- Ôn: Đứng 2 chân rộng 4x8
bằng vai, 2 tay đưa ra
trước, sang ngang, lên
cao chếch hình chữV


4x8

2. Trò chơi: “Nhảy ô”

2-3

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1012’

1012’


ĐH:



  


 

- LT điều khiển
- Tập phối hợp

GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:




* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.

- Chơi tích cực, tự giác

GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:

- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
7


C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 21 - Bài 42:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đứng 2 chân rộng bằng

vai, 2 tay đưa ra trước ( sang
ngang, lên cao thẳng hướng)

- Trò chơi: “Nhảy ô”
“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 19/01/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Học: Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang
- Trò chơi: “Nhảy ô”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đứng 2 chân rộng bằng vai, 2 tay đưa ra trước, sang ngang, lên cao chếch hình chữ V
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
8


II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi, kẻ 3 vạch dài 10m
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp


ĐH:



  


 

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
- Học:
Đi theo vạch kẻ 2-3
thẳng 2 tay chống hông

1012’

- CB: Đứng chân sát vạch XP,
chân sau kiễng gót, 2 tay
chống hông.
- ĐT: Có lệnh, đi thường theo
vạch kẻ thẳng, hai tay chống
hông hoặc dang ngang ( bàn
tay sấp) đến đích. Khi đi thân
người thẳng, mắt nhìn cách
chân khoảng 3-4m.

GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH: 
  →------------*
  →------------*
  →------------ *
→ GV quan sát, nhận xét
* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.

Đi theo vạch kẻ thẳng
2-3
2 tay dang ngang

2. Trò chơi: “Nhảy ô”

1-2

1012’

- Chơi tích cực, tự giác

9

GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:


- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 22 - Bài 43,44:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2

tay chống hông và dang ngang
- Trò chơi: “Nhảy ô”

“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 26/01/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Học: Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang
- Trò chơi: “Nhảy ô”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
10


II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi, kẻ 3 vạch dài 10m
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
- Học:
Đi theo vạch kẻ 2-3
thẳng 2 tay chống hông

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1012’

- CB: Đứng chân sát vạch XP,
chân sau kiễng gót, 2 tay
chống hông.
- ĐT: Có lệnh, đi thường theo
vạch kẻ thẳng, hai tay chống
hông hoặc dang ngang ( bàn
tay sấp) đến đích. Khi đi thân
người thẳng, mắt nhìn cách
chân khoảng 3-4m.


ĐH:



  


 
GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH: 
  →------------*
  →------------*
  →------------ *
→ GV quan sát, nhận xét
* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.

Đi theo vạch kẻ thẳng
2-3
2 tay dang ngang

2. Trò chơi: “Nhảy ô”

1-2

1012’

- Chơi tích cực, tự giác

11

GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:


- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 23 - Bài 45,46:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2

tay chống hông và dang ngang
- Trò chơi: “Nhảy ô”

“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ KẾT BẠN”
Ngày soạn: 16/02/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông
Học: Đi nhanh chuyển sang chạy
- Trò chơi: “Kết bạn”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và đi nhanh chuyển sang chạy
12


- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi, kẻ 3 vạch dài 10m
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp


ĐH:



  


 

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
- Ôn:
Đi theo vạch kẻ 2-3
thẳng 2 tay chống hông

1012’

GV nhắc lại động tác
- Thực hiện theo hiệu lệnh GV → Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→



→ GV quan sát, nhận xét
- CB: Đứng chân sát vạch XP, GV phân tích KT động tác
chân sau kiễng gót, 2 tay →Yêu cầu HS thực hiện
chống hông.
- ĐT: Có lệnh, đi nhanh đến ĐH:
VXP2 sau đó chạy nhanh về

trước.
→ →

→ →

→ →


- Học:Đi nhanh chuyển 2-3
sang chạy

Đi

2. Trò chơi: “Kết bạn”
4-6

1012’

- Chơi tích cực, tự giác
- Đọc vần điệu:
13

Chạy

GV phân tích lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi


“ Kết bạn, kết bạn
Kết bạn là sức mạnh
Kết bạn là đoàn kết
Chúng ta cùng nhau kết bạn”

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 24 - Bài 47:

ĐH:



  


 
- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2

tay chống hông và đi nhanh
chuyển sang chạy

- Trò chơi: “Kết bạn”
“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 26/02/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi nhanh chuyển sang chạy
Học: Đi kiễng gót 2 tay chống hông
- Trò chơi: “Nhảy ô”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đi nhanh chuyển sang chạy và bước đầu đi kiễng gót 2 tay chống hông
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
14


1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi, kẻ 3 vạch dài 10m
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
* Ôn: Đi nhanh 2-3
chuyển sang chạy

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1315’

- Thực hiện đúng KT động tác


ĐH:



  


 
GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:


→
→
→
Đi





Chạy

→ GV quan sát, nhận xét
* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
* Học: Đi kiễng gót
2-3
2 tay chống hông

- CB: Đứng chân sát vạch XP,
chân sau kiễng gót, 2 tay
chống hông.
- ĐT: Có lệnh, đi kiễng gót
theo vạch kẻ thẳng, hai tay
chống hông đến đích. Khi đi
thân người thẳng, mắt nhìn
cách chân khoảng 3-4m.

15

GV phân tích KT động tác
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→



→ GV quan sát, nhận xét


2. Trò chơi: “Nhảy ô”
1-2

1012’

- Chơi tích cực, tự giác

GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:

- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 24 - Bài 48:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đi nhanh chuyển sang

chạy và đi kiễng gót 2 tay
chống hông

- Trò chơi: “Nhảy ô”
“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 26/02/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi nhanh chuyển sang chạy
Học: Đi kiễng gót 2 tay chống hông
- Trò chơi: “Nhảy ô”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đi nhanh chuyển sang chạy và đi kiễng gót 2 tay chống hông
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
16


2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi, kẻ 3 vạch dài 10m
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
* Ôn: Đi nhanh 2-3
chuyển sang chạy

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1315’

- Thực hiện đúng KT động tác


ĐH:



  


 
GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:


→
→
→
Đi





Chạy

→ GV quan sát, nhận xét
* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
* Ôn: Đi kiễng gót 2
2-3
tay chống hông

- CB: Đứng chân sát vạch XP,
chân sau kiễng gót, 2 tay
chống hông.
- ĐT: Có lệnh, đi kiễng gót
theo vạch kẻ thẳng, hai tay
chống hông đến đích. Khi đi
thân người thẳng, mắt nhìn
cách chân khoảng 3-4m.

2. Trò chơi: “Nhảy ô”
17

GV phân tích KT động tác
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→



→ GV quan sát, nhận xét


1-2

- Chơi tích cực, tự giác
1012’

GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:

- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

Tuần 25 - Bài 49,50:

4-5’

ĐH:
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn: Đi nhanh chuyển sang

chạy và đi kiễng gót 2 tay
chống hông

- Trò chơi: “Nhảy ô”
“ Giải tán – Khỏe”

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
TRÒ CHƠI: “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 26/02/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi nhanh chuyển sang chạy
Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông
- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách : Đi nhanh chuyển sang chạy và đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi, kẻ 3 vạch dài 10m
III. Tiến trình dạy học:
18


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- GV nhận lớp, kiểm tra trang ĐH:

phục. LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung, yêu

cầu bài giảng.
1
2x8

B. PHẦN CƠ BẢN :
1 TDRLTTCB:
* Ôn: Đi nhanh 2-3
chuyển sang chạy

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1315’

- Thực hiện đúng KT động tác


ĐH:



  


 
GV nhắc lại động tác
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:


→
→
→
Đi





Chạy

→ GV quan sát, nhận xét
* Gọi HS lên thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
* Ôn: Đi theo vạch
kẻ thẳng 2 tay chống 2-3
hông

GV phân tích KT động tác
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→



→ GV quan sát, nhận xét
2. Trò chơi: “Nhảy
đúng, nhảy nhanh”
1-2

1012’

- Chơi tích cực, tự giác

19

GV phân tích luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:


- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- TDRLTTCB:

+ Ôn: Đi theo vạch kẻ
thẳng 2 tay chống hông và

dang ngang
“ Giải tán – Khỏe”
+ Ôn: Đi nhanh chuyển
sang chạy
- Trò chơi: “Nhảy ô”

Tuần 26 - Tiết 51: TDRLTTCB – TRÒ CHƠI “ NHẢY Ô”
Ngày soạn: 03/03/2016
Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang
Ôn: Đi nhanh chuyển sang chạy
- Trò chơi: “Nhảy ô”
I. Mục tiêu:
- HS biết cách thực hiện động tác đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang và đi
nhanh chuyển sang chạy
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
20


2. Phương tiện: Còi, kẻ sân học TDRLTTCB, sân trò chơi.
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.

- GV nhận lớp, kiểm tra ĐH:

trang phục.LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung,

yêu cầu bài giảng.


- Khởi động:

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1
2x8
B. PHẦN CƠ BẢN :
1. TDRLTTCB:

1214’

* Ôn: Đi theo vạch kẻ 2-3
thẳng 2 tay chống hông

Đi theo vạch kẻ thẳng
2 tay dang ngang


→ GV quan sát sửa sai

ĐH:

* Ôn: Đi nhanh chuyển 2-3
sang chạy

2- 4




  


 

- Thực hiện đúng động tác, GV phổ biến nội dung ôn
thân người thẳng.
tập.
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→


2-3

2. Trò chơi: : “Nhảy ô”

ĐH:


→ →

→ →


- Thực hiện tăng dần tốc → →
Đi
Chạy
độ, chạy thẳng hướng.
- Gọi một số HS lên thực
hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
911’

- Chơi tích cực, tự giác
GV phân tích lại luật chơi
- Nhảy từ ô số 1 đến ô số
→Yêu cầu HS chơi
10
21- GV quan sát, nhắc nhỡ.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:
- Nhận xét:
- Bài tập về nhà:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và ĐH:

hát

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn:
Đi nhanh chuyển sang chạy

Đi kiễng gót 2 tay chống
“ Giải tán – Khỏe”
hông
Trò chơi: “Kết bạn”

Tuần 26 - Tiết 52: TDRLTTCB – TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN”
Ngày soạn: 05/03/2016
Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi nhanh chuyển sang chạy
Ôn: Đi kiễng gót 2 tay chống hông
- Trò chơi: “Kết bạn”
I. Mục tiêu:
- HS biết cách thực hiện động tác đi nhanh chuyển sang chạy và đi kiễng gót 2 tay chống hông
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân học TDRLTTCB, sân trò chơi.
III. Tiến trình dạy học:
22


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.

- GV nhận lớp, kiểm tra ĐH:

trang phục.LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung,

yêu cầu bài giảng.


- Khởi động:

- Chạy nhẹ quanh sân
- Xoay các khớp

1
2x8
B. PHẦN CƠ BẢN :
1. TDRLTTCB:
* Ôn: Đi kiễng gót 2 3-5
tay chống hông

1214’

ĐH:



  


 

GV phổ biến nội dung ôn
- Thực hiện đúng động tác, tập.
thân người thẳng.
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→



→ GV quan sát sửa sai
- Thực hiện tăng dần tốc ĐH:
độ, chạy thẳng hướng.

→ →

→ →

→ →


* Ôn: Đi nhanh chuyển
sang chạy
2-3

Đi

Chạy

- Gọi một số HS lên thực
hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.

2. Trò chơi: : “Kết bạn”

2- 4

911’

- Chơi tích cực, tự giác
- Vừa di chuyển vừa đọc GV phân tích lại luật chơi
vần điệu.
→Yêu cầu HS chơi
- HS không tìm thấy bạn
kết lò cò 1 vòng tròn quanh ĐH:
lớp.



  


 
23


- GV quan sát, nhắc nhỡ.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:
- Nhận xét:
- Bài tập về nhà:

Tuần 27 - Tiết 53:

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và ĐH:

hát

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Ôn:
Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay

chống hông và dang ngang
“ Giải tán – Khỏe”
Đi nhanh chuyển sang chạy
-Trò chơi: “Tung bóng vào
đích”

TDRLTTCB – TRÒ CHƠI “ TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH”
Ngày soạn: 15/03/2016

Nội dung:
- TDRLTTCB: Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang
Ôn: Đi nhanh chuyển sang chạy
- Trò chơi: “Tung bóng vào đích”
I. Mục tiêu:
- HS biết cách thực hiện động tác đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông và dang ngang và đi
nhanh chuyển sang chạy
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
24


2. Phương tiện: Còi, kẻ sân học TDRLTTCB, sân trò chơi, bóng.
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

TG

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.

- GV nhận lớp, kiểm tra ĐH:

trang phục.LT báo cáo sĩ số

- GV phổ biến nội dung,

yêu cầu bài giảng.

ĐH:

- Chạy nhẹ quanh sân


- Xoay các khớp
  


 

- Khởi động:
1
2x8
B. PHẦN CƠ BẢN :
1. TDRLTTCB:
* Ôn: Đi theo vạch kẻ 3-5
thẳng 2 tay chống hông
và dang ngang

1214’

GV phổ biến nội dung ôn
- Thực hiện đúng động tác, tập.
thân người thẳng.
→ Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
→

→

→



→ GV quan sát sửa sai
ĐH:


- Thực hiện tăng dần tốc
→
độ, chạy thẳng hướng.
→
→

* Ôn: Đi nhanh chuyển
sang chạy
2-3

Đi

2- 4

Chạy

- Gọi một số HS lên thực
hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét..

1

2. Trò chơi: “Tung
bóng vào đích”





911’

- CB: Đứng chân trước sau GV phân tích luật chơi
vạch xuất phát.Hai tay cầm →Yêu cầu HS chơi thử
→Yêu cầu HS chơi
bóng.
ĐH:
- ĐT: Có lệnh dùng tay

tung bóng vào rổ.
 →
 →
25

5m


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×