Tải bản đầy đủ

The duc khoi 2 kỳ 1

Tuần 01 - Bài 01:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
TRÒ CHƠI: “ DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”
Ngày soạn: 20/08/2016

Nội dung:
- Giới thiệu chương trình
- Trò chơi: " Diệt các con vật có hại"
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết được một số nội quy trong gời học thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể
dục lớp 2. Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. Điểm đúng số của mình. Biết cách
chào báo cáo khi giáo viên nhận lớp.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi
III. Tiến trình dạy học:

1NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

1







- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân theo nhịp
1416’
- Cán sự bộ môn là lớp trưởng.
- Tổ tập luyện là tổ học tập

GV phổ biến nội dung
→ HS lắng nghe

ĐH:
     
     
     
- Tập hợp ngoài sân dưới sự
dẫn dắt của BCS.

- Trang phục gọn gàng, giày
- Gọi một số HS nhắc lại
quay hậu.
→ GV cùng HS quan sát,
- Ra vào lớp phải xin phép
nhận xét.


- Nội quy tập luyện:

- HS sữa lại trang phục
2. Trò chơi: "Diệt các
con vật có hại"

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.

TG

1-2

B. PHẦN CƠ BẢN :
1. Giới thiệu chương
trình:
- Biên chế tổ chức tập
luyện, chọn cán sự bộ
môn:

PHƯƠNG PHÁP TỔ
CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

7-9’

GV phân tích luật chơi
- CB: tập hợp HS thành 3 hàng →Yêu cầu HS chơi
ngang
- CC: Khi GV hô tên các con ĐH:
vật có ích thì tất cả HS im lặng.
Ai hô “ Diệt!” phạm qui.
     
Khi GV hô tên các con
     
vật có hại thì tất cả HS hô “
     
Diệt!” và giả làm động tác đưa
tay.



- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi: " Diệt các con vật
có hại"
2

ĐH:





“ Giải tán – Khỏe”


Tuần 01 - Bài 02: ĐHĐN – TRÒ CHƠI: “ DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”
Ngày soạn: 20/08/2016
Nội dung:
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách tập hợp hàng dọc và dóng hàng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm) và biết
điểm số đúng số của mình.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi
III. Tiến trình dạy học:

3


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1. ĐHĐN:
* Tập hợp hàng dọc
* Dóng hàng

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG

1

2-3l



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

1416’

- Thành 4 hàng dọc …tập
hợp!
- Nhìn trước...thẳng! Thôi!

GV phân tích kỹ thuật
động tác
→ HS thực hiện

ĐH:

 

- Gọi từng tổ thực hiện
- Thực hiện điểm số theo tổ và → GV cùng HS quan sát,
cả lớp.
nhận xét.

* Điểm số
2-3l

2. Trò chơi: "Diệt các
con vật có hại"

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

7-9’ - CB: Tập hợp HS thành 3 GV nhắc lại luật chơi
hàng ngang
→Yêu cầu HS chơi
- CC: Khi GV hô tên các con ĐH:
vật có ích thì tất cả HS im
lặng. Ai hô “ Diệt!” phạm qui.
     
     
Khi GV hô tên các con
     
vật có hại thì tất cả HS hô “
Diệt!” và giả làm động tác đưa

tay.
- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi: " Diệt các con vật
có hại"
4

ĐH:





“ Giải tán – Khỏe”


Tuần 02 - Bài 03:

ĐHĐN – TRÒ CHƠI: “ QUA ĐƯỜNG LỘI”
Ngày soạn: 26/08/2016

Nội dung:
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.Dàn hàng ngang, dồn hàng
- Trò chơi: “Qua đường lội”.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách tập hợp hàng dọc và dóng hàng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm) và biết
điểm số đúng số của mình. Biết dàn hàng ngang, dồn hàng.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi
III. Tiến trình dạy học:

5


ĐỊNH
LƯỢNG

NỘI DUNG

SL

* Điểm số, báo cáo





1-2



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát

1416’

1-2

* Dàn hàng ngang, dồn
hàng

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.

TG

1

B. PHẦN CƠ BẢN :
1. ĐHĐN:
* Tập hợp hàng dọc
* Dóng hàng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

- Thành 4 hàng dọc …tập
hợp!
- Nhìn trước...thẳng! Thôi!

GV phân tích kỹ thuật
động tác
→ HS thực hiện

- Thực hiện điểm số theo lớp.

ĐH:

 

→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
ĐH:




2-3


2. Trò chơi:
đường lội”.

“Qua

7-9’ - Chơi tích cực, tự giác

(1)
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

- Gọi từng tổ thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH: ( 1 )
- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn
ơi”
6

ĐH:





“ Giải tán – Khỏe”


Tuần 02 - Bài 04:

ĐHĐN – TRÒ CHƠI: “ NHANH LÊN BẠN ƠI”
Ngày soạn: 26/08/2016

Nội dung:
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.Dàn hàng ngang, dồn hàng
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách tập hợp hàng dọc và dóng hàng với bạn đứng trước cho thẳng (có thể còn chậm) và biết
điểm số đúng số của mình. Biết dàn hàng ngang, dồn hàng.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III. Tiến trình dạy học:

7


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1. ĐHĐN:
* Tập hợp hàng dọc
* Dóng hàng

* Điểm số, báo cáo

* Dàn hàng ngang, dồn
hàng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1

1-2



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp
1416’

1-2

- Thành 4 hàng dọc …tập
hợp!
- Nhìn trước...thẳng! Thôi!

GV phân tích kỹ thuật
động tác
→ HS thực hiện

- Thực hiện điểm số theo lớp.

ĐH:

 

→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
ĐH:




2-3


2. Trò chơi: “Nhanh lên
bạn ơi”

1-2

- Gọi từng tổ thực hiện
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
GV nhắc lại luật chơi
7-9’ - Chơi tích cực, tự giác.
- Đội nào nhanh nhất chiến →Yêu cầu HS chơi
thắng.
ĐH:




→
→
→


- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi“Qua đường lội”
8

ĐH:







Tuần 03 - Bài 05:

ĐHĐN – TRÒ CHƠI: “ QUA ĐƯỜNG LỘI”
Ngày soạn: 02/09/2016

Nội dung:
- ĐHĐN: Học: Quay phải, quay trái
- Trò chơi: “Qua đường lội”.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Bướcđầu biết cách quya trái, quay phải
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi
III. Tiến trình dạy học:

9


ĐỊNH
LƯỢNG

NỘI DUNG

SL





1-2

1416’

“Qua
2-3



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Gậm chân theo nhịp

* Học: Quay phải, quay
trái
4-8

2. Trò chơi:
đường lội”.

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.

TG

1

B. PHẦN CƠ BẢN :
1. ĐHĐN:
* Ôn: Tập hợp hàng
dọc, dóng hàng.

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

7-9’

- Thành 4 hàng dọc …tập
hợp!
- Nhìn trước...thẳng! Thôi!

GV phân tích kỹ thuật
động tác
→ HS thực hiện
ĐH:

 

→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.

KL:
- Bên trái ... quay!
- Bên phải ... quay!
Khi quay không được đánh - Gọi từng tổ thực hiện
tay.
→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
- Chơi tích cực, tự giác
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH: ( 1 )
(1)

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn
ơi”

ĐH:





“ Giải tán – Khỏe”

10


Tuần 03 - Bài 06:

ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ NHANH LÊN BẠN ƠI”
Ngày soạn: 02/09/2016

Nội dung:
- ĐHĐN:Ôn: Quay phải, quay trái
- Bài thể dục: Học: Động tác vươn thở và tay
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thự hiện động tác quay phải, quay trái
- Bước đầu biết cách thực hiện 2 động tác thể dục.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
Tranh động tác vươn thở và tay
III. Tiến trình dạy học:
11


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1. ĐHĐN:
* Ôn: Quay phải, quay
trái

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp
5-7’

4-6

2.Bài thể dục:
Học:
- Động tác vươn thở
4x8

KL:
GV phổ biến nội dung ôn
- Bên trái ... quay!
tập
- Bên phải ... quay!
→ HS thực hiện
Khi quay không được đánh ĐH:

tay.
 

→ GV cùng HS quan sát,
nhận xét.
Gv phân tích, làm mẫu
7-9’
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:

- Động tác tay
4x8






3. Trò chơi: “Nhanh lên
bạn ơi”

1-2

→ GV quan sát, sửa sai.
- Chơi tích cực, tự giác.
GV nhắc lại luật chơi
7-9’ - Đội nào nhanh nhất chiến
→Yêu cầu HS chơi
thắng.
ĐH:
→
→
→






- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược
12 điểm giờ học
- Trò chơi“Qua đường lội”

ĐH:





Tuần 04 - Bài 07:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
Ngày soạn: 08/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục: Ôn: Động tác vươn thở và tay. Học: Động tác chân
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 3 động tác thể dục (chưa yêu cầu cao khi thực hiện các động tác).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
Tranh động tác chân
III. Tiến trình dạy học:

13


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Bài thể dục:
* Ôn:
- Động tác vươn thở
- Động tác tay

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1
1-2

4x8
4x8

1214’

- Thực hiện đúng nhịp hô.

* Học:
- Động tác chân
4x8
2. Trò chơi: “Kéo cưa
lừa xẻ”



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp

7-9’

- Chơi tích cực, tự giác.

4-6

GV phổ biến nội dung ôn
tập
→ HS thực hiện
ĐH:
    
    
    

→ GV quan sát, nhận xét.
GV phân tích, làm mẫu
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
Như trên
→ GV quan sát, sửa sai.
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:



- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học
- Trò chơi“Kéo cưa lừa xẻ”
- Ba động tác của bài thể dục

ĐH:





“ Giải tán – Khỏe”
14


Tuần 04 - Bài 08:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
Ngày soạn: 08/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục: Ôn: Động tác vươn thở, tay và chân. Học: Động tác lườn
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 4 động tác thể dục (chưa yêu cầu cao khi thực hiện các động tác).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
Tranh động tác lườn
III. Tiến trình dạy học:

15


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Bài thể dục:
* Ôn:
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác chân

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1
1-2

4x8
4x8
4x8



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp

1214’

- Thực hiện đúng nhịp hô.

* Học:
- Động tác lườn
4x8

GV phổ biến nội dung ôn
tập
→ HS thực hiện
ĐH:
    
    
    

→ GV quan sát, nhận xét.
GV phân tích, làm mẫu
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
Như trên
→ GV quan sát, sửa sai.
* Chia nhóm tập luyện:
ĐH:



* Thi đua giữa các tổ

2. Trò chơi: “Kéo cưa
lừa xẻ”
4-6

7-9’

- Chơi tích cực, tự giác.






→ GV quan sát, nhận xét
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:



- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét

4-5’

16

- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học

ĐH:



Tuần 05 - Bài 09:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
Ngày soạn: 16/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục: Ôn: Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung. Học : Động tác bụng.
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 5 động tác thể dục (chưa yêu cầu cao khi thực hiện các động tác).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
Tranh động tác bụng
III. Tiến trình dạy học:

17


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1
1-2

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Bài thể dục:
* Ôn:
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác chân
- Động tác lườn

4x8
4x8
4x8
4x8

* Học:
- Động tác bụng

4x8



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp

1214’

- Thực hiện đúng nhịp hô.

GV phổ biến nội dung ôn
tập
→ HS thực hiện
ĐH:
    
    
    

→ GV quan sát, nhận xét.
GV phân tích, làm mẫu
→Yêu cầu HS thực hiện
ĐH:
Như trên
→ GV quan sát, sửa sai.
* Chia nhóm tập luyện:
ĐH:



* Thi đua giữa các tổ (Biểu
dương tổ thực hiện tốt )
2. Trò chơi: “Kéo cưa
lừa xẻ”
4-6

7-9’

- Chơi tích cực, tự giác.

→ GV quan sát, nhận xét
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:



- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét

4-5’

18

- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
- Ưu, nhược điểm giờ học

ĐH:



Tuần 05 - Bài 10:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
Ngày soạn: 16/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục: Ôn: 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 5 động tác thể dục (chưa yêu cầu cao khi thực hiện các động tác).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III. Tiến trình dạy học:

19


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Bài thể dục:
* Ôn:
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác chân
- Động tác lườn
- Động tác bụng

2. Trò chơi: “Kéo cưa
lừa xẻ”

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1
1-2

124x8/ 14’
động
tác

4-6



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp

7-9’

GV phổ biến nội dung ôn
tập
→ HS thực hiện
ĐH:
    
    
    

→ GV quan sát, nhận xét..
* Chia nhóm tập luyện:
ĐH:

* Thi đua giữa các tổ (Biểu

dương tổ thực hiện tốt )



→ GV quan sát, nhận xét
- Chơi tích cực, tự giác.
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
- Thực hiện đúng nhịp hô.

ĐH:



- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Trò chơi“Kéo cưa lừa xẻ”

- 5 động tác vươn thở, tay,
chân, lườn, bụng của bài thể
20

dục
“ Giải tán – Khỏe”


Tuần 06 - Bài 11,12:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ KÉO CƯA LỪA XẺ”
Ngày soạn: 24/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục: Ôn: 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 5 động tác thể dục.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III. Tiến trình dạy học:

21


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Bài thể dục:
* Ôn:
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác chân
- Động tác lườn
- Động tác bụng

2. Trò chơi: “Kéo cưa
lừa xẻ”

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

1
1-2

124x8/ 14’
động
tác

4-6



- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp

7-9’

GV phổ biến nội dung ôn
tập
→ HS thực hiện
ĐH:
    
    
    

→ GV quan sát, nhận xét..
* Chia nhóm tập luyện:
ĐH:

* Thi đua giữa các tổ (Biểu

dương tổ thực hiện tốt )



→ GV quan sát, nhận xét
- Chơi tích cực, tự giác.
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
- Thực hiện đúng nhịp hô.

ĐH:



- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.
C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng
- Nhận xét
- Bài tập về nhà

4-5’
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát
ĐH:

- Ưu, nhược điểm giờ học

- Trò chơi“Kéo cưa lừa xẻ”

- 5 động tác vươn thở, tay,
chân, lườn, bụng của bài thể
22

dục
“ Giải tán – Khỏe”


Tuần 07- Bài 13:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ BỊT MẮT, BẮT DÊ”
Ngày soạn: 24/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục: Ôn: 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng của bài thể dục phát triển chung.
Học: Toàn thân
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 6 động tác thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, khăn, tranh động tác toàn thân
III. Tiến trình dạy học:

23


NỘI DUNG

ĐỊNH
LƯỢNG

SL

B. PHẦN CƠ BẢN :
1.Bài thể dục:
* Ôn:
- Động tác vươn thở
- Động tác tay
- Động tác chân
- Động tác lườn
- Động tác bụng
* Học: Toàn thân

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

- GV nhận lớp, kiểm tra trang
phục. LT báo cáo sĩ số
- GV phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.





TG
6 - 8’

A.PHẦN MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp,kiểm tra sĩ
số, trang phục.
- Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài giảng.
- Khởi động:

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ
THUẬT

2x8
1-2



- Xoay các khớp
- Giậm chân tại chỗ theo nhịp

15
4x8/ -17’

- Thực hiện đúng nhịp hô.

động
tác

4x8/
động
tác

4x8/
động
tác

GV phổ biến nội dung ôn
tập
→ HS thực hiện
ĐH:
    
    
    

→ GV quan sát, sửa sai
GV phân tích, làm mẫu
→ HS thực hiện
ĐH:
Như trên
→ GV quan sát, sửa sai
* Chia nhóm tập luyện:
ĐH:




* Thi đua giữa các tổ (Biểu

dương tổ thực hiện tốt )


2. Trò chơi: “Bịt mắt
bắt dê”

7-9’

- Chơi tích cực, tự giác.

4-6

→ GV quan sát, nhận xét
GV nhắc lại luật chơi
→Yêu cầu HS chơi
ĐH:



  


 
- GV quan sát, làm trọng
tài cuộc chơi.

C. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng

4-5’

24

- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát

ĐH:



Tuần 07 - Bài 14:

BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI: “ BỊT MẮT, BẮT DÊ”
Ngày soạn: 24/09/2016

Nội dung:
- Bài thể dục:
Ôn: Động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
Học: Động tác nhảy
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết cách thực hiện 7 động tác thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân tập của trường
Vệ sinh sân tập sạch sẽ.
2. Phương tiện: Còi, khăn, tranh động tác nhảy
III. Tiến trình dạy học:

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×