Tải bản đầy đủ

Đề thi violympic môn toán 9 vòng 10 năm học 2016 2017

http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Vòng 10
Bài 1. Điền
Câu 1:Hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O). Khi đó, số đo cung AB bằng
Câu 2:Với
thì
=
Câu 3:Hệ
là hệ phương trình bậc nhất khi
Câu 4:Biết
thì =
Câu 5:Biết một nghiệm nguyên của phương trình
là (-3; ). Khi đó
Câu 6:Giao điểm của đường thẳng

có hoành độ là
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất!
Câu 7:Với
thì hệ phương trình:
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 8:Giá trị của biểu thức:


=

có nghiệm duy nhất.
=

Câu 9:Cho hệ
.Khi
thì
=
Câu 10:Giá trị của biểu thức:
=
Câu 1:Phương trình
có số nghiệm là
Câu 2:Dây cung AB = 12cm của đường tròn (O;10cm) có khoảng cách đến tâm O là
cm.
Câu 4:Biết
là đường thẳng có phương trình

là đường thẳng có
phương trình
.Để
vuông góc với
thì a =
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 6:Đường tròn (O) tiếp xúc ngoài với đường tròn (O’) tại A. Kẻ tiếp tuyến chung
BC của hai đường tròn (B (O) ;C (O’)). Kẻ tiếp tuyến chung tại A cắt BC tại I. Khi
đó
=
Câu 7:Giá trị của biểu thức:
Nhập kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai.
Câu 8:Tam giác ABC đều, cạnh AB = . Khi đó, đường tròn tâm A tiếp xúc với BC
sẽ có bán kính bằng
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 10:Nếu
thì giá trị lớn nhất của x =
Câu 3:Tam giác ABC vuông tại A,
; AC = 3cm.
Độ dài đường trung tuyến AM =
cm.

Câu 4:Cho (O;R) và dây cung AB thỏa mãn số đo cung AB bằng
. Hai tiếp tuyến
tại A và B của đường tròn cắt nhau tại M.Khi đó số đo cung AMB bằng
Câu 5:Đường thẳng
trong hình trên có phương
trình y =…x + 3.
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 6:Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Câu 9:Giá trị của biểu thức:
bằng
(Nhập kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai)
Câu 10:Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo
thành một góc ở tâm.Lúc 19h, số đo góc ở tâm tạo
bởi hai kim của đồng hồ là
1


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
Câu 10:Biểu thức
đạt
giá trị lớn nhất (2015) khi x = 1
Câu 6:Đường thẳng trong
hình biểu diễn tập nghiệm của
phương trình:
-0,5x = 1
Nhập kết quả dưới dạng số thập
phân gọn nhất.
Câu 10:Đường tròn (O;2cm) tiếp
xúc ngoài với đường tròn
(O’;1cm) tại A. Kẻ tiếp tuyến
chung BC của hai đường tròn
(B (O); C (O’)). BC cắt OO’ tại
K. OK =6 cm.
Câu 10:Đường tròn (O;2cm) có hai dây AB, CD của đường tròn vuông góc với nhau
tại E.Khi đó
=
Câu 3:Biết

là nghiệm của hệ phương trình

Câu 10:Cho hệ
.
Với
thì hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn
Bài 2. Cóc

.Khi đó

=

.

M

-2

-14/9

-1/19

-2x
-1;3

2


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

25;20

txt
305
4 3 / 3 cm

45
250
5 3

5 2/4

Bài 3. Vượt
6
99(x=10;y=1)
-9

2
4/3

45

3


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77

2

90(A=67)

-3;-5

17,32

40/3

60
2,5
1
6
1

2/3
11,12(dt=4)

=
4


http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
1(maxP=1/3)

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×