Tải bản đầy đủ

Bien ban bau bi thu pho BT

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẠI HƯNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đại Hưng, ngày 17 tháng 12 năm 2016
BIÊN BẢN BẦU CỬ BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẠI HƯNG
(Tại Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2016 -2017)
- Căn cứ nghị quyết của Đảng Ủy xã Đại Hưng kỳ họp Đảng Ủy mở rộng
ngày .....
- Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.
Chi bộ trường THCS Đại Hưng đã tiến hành Đại Hội nhiệm kỳ 2016 2019 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng Ủy xã Đại Hưng.
Sau kết quả bầu cử vòng 1 bầu Ban Chi Ủy, Đại Hội tiếp tục tiến hành
bầu Bí Thư và Phó BT chi bộ nhiệm kỳ mới nội dung như sau:
* Thời gian: Vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 17/12/2016
* Địa điểm: Phòng họp HĐ trường THCS Đại Hưng.
* Thành phần tổ bầu cử do Đại Hội bầu ra gồm có:
1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thuận - Tổ trưởng
2. Đồng chí: Lê Thị Thúy - Thư ký
3. Đồng chí: Bùi Thanh Liêm - Ủy viên

* Tiến trình bầu cử như sau:
- Số phiếu phát ra là 12 phiếu
- Số phiếu thu vào là 12 phiếu
- Số phiếu hợp lệ là 12 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu
* Kết quả bầu Ban Chi Ủy như sau:
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Hệ Được 12/12 phiếu bầu Bí Thư - Đạt tỷ lệ 100%
2. Đ/c Đào Thị Anh Đào Được 11/12 phiếu bầu Phó BT - Đạt tỷ lệ 91,7%
3. Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương được 0 phiếu bầu Bí Thư
và 01 phiếu bầu Phó BT đạt tỉ lệ 8,3%
Căn cứ vào kết quả trên thì:
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hệ trúng cử làm Bí Thư chi bộ trường THCS Đại
Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2019.
- Đồng chí Đào Thị Anh Đào trúng cử làm Phó Bí Thư chi bộ trường
THCS Đại Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2019.
Biên bản kết thúc hồi 16h 30 ngày 17/12/2016
THƯ KÝTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×