Tải bản đầy đủ

Bài 21: ĐỘT BIẾN GEN

BÀI GIẢNG SINH HỌC 9

Bài 21: ĐỘT BIẾN GEN

TaiLieu.VN

1


TaiLieu.VN

2


Chương IV : BIẾN DỊ
Biến dị

Biến dị di truyền

Biến dị tổ hợp


Đột biến

Đột biến nhiễm sắc thể

Biến dị không di truyền

Thường biến

Đột biến gen


ĐỘT BIẾN GEN

Tiết 21 :

I. Đột biến gen là gì

T

A
G

a

T

A
G

X
A

TaiLieu.VN

X

T

4a

T
A
G
X
T
A
X G
T
A

b

T
A
G X
T A
X G
A

c

Bài tập :
Đoạn ADN bị
biến đổi

Số cặp
Nuclêotit

Điểm khác so
với đoạn (a)

Đặt tên dạng
biến đổi

b
c
d
TaiLieu.VN

T
A
G
X
T A
X G
T
TA
X G

d

T
A
G X
T A
X G
G X
5


a

d

T
A
G
X
T
A
X G
T
A

T
A
G
X
T
A
X G
T
A

TaiLieu.VN

T
A
G
X
T
A
X G
T
A

H21.1.
Một số
dạng đột
biến gen

G

X

b

T
A
G
X
T
A
G
X
T
A
G
X

c
6


Tiết 21:

Đột biến gen

I. Đột biến gen là gì?:
- Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên
quan tới một hay một số cặp nuclêôtít.
- Gồm các dạng:
+ Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtít.

TaiLieu.VN

7


T A
G X
T A
X G
A T
T A
G X
T A
X G
A T

Gen
1

Gen
2

T A
G X
T A
X G
G X
T A
X G
A T

Đột biến cụm gen

TaiLieu.VN

T A
G X
T A
X G
A T

T A
G X
T A
X G

Đột biến điểm

8


II. Nguyên nhân phát sinh đột
biếnSơgen
đồ tự nhân đôi của phân tử ADN
Trường hợp 1

T A
G X
T A
X G
A T
a

TaiLieu.VN

T A
G X
a T A
X G
A T
T A
G X
T A
a X G
A T

Trường hợp 2

b
T A
G X
a T A
X G
A T
b

T A
G X
T A
X G
T A
G X
T A
X G
9


Tiết 21: Đột biến gen
II. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen
- Do rối loạn quá trình tự sao của phân tử ADN dưới tác
động của môi trường trong và ngoài cơ thể

TaiLieu.VN

10


III.Vai trò của đột biến gen:
Một số hình ảnh đột biến gen ở người

TaiLieu.VN

11


Một số hình ảnh đột biến gen ở động vật

TaiLieu.VN

12


Một số hình ảnh về đột biến gen do chất độc màu da cam

TaiLieu.VN

13


Gen

Biến đổi
trong
cấu trúc gen

TaiLieu.VN

mARN

Biến đổi
mARN

Prôtêin

Biến đổi
Prôtêin
tương ứng

Tính trạng

Biến đổi
Kiểu hỡnh

14


Quan sát,cho biết đâu là đột biến có lợi, có
hại?
Đột biến có hại

Đột biến có
hại
1. ĐBG làm mất khả năng tổng hợp
diệp
lục ở cây mạ ( màu trắng)

Đột biến có lợi

3. ĐBG
a ở lúa (b)làm cây
cứng và b
TaiLieu.VN

2. Lợn có đầu và chân sau dị
dạng

Đột biến có lợi

4. Đột biến thân lùn

Đột biến có hại

15

5. Đột biến bạch tạng


Tiết 21:

Đột biến gen

III.Vai trò đột biến gen:
- Đột biến gen thường có hại nhưng đôi khi cũng có lợi
hoặc trung tính

TaiLieu.VN

16


Một số đột biến nhân tạo

Hạt gạo đột biến dài hơn hạt
gạo bình thường
TaiLieu.VN

Cà rốt trắng đột biến
chứa nhiều chất dinh
dưỡng và ngọt hơn cà
rốt đỏ

17


Tiết 22

ĐỘT BIẾN GEN

Tóm tắt nội dung
1. Đột biến gen:
Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một
hay một số cặp nuclêôtít.
Các dạng: Mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtít.
2. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen:
Do rối loạn quá trình tự sao chép của ADN dưới ảnh hưởng
của môi trường trong và ngoài cơ thể.
3. Vai trò đột biến gen
Đột biến gen thường có hại nhưng đôi khi cũng có lợi hoặc
trung tính
TaiLieu.VN

18


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điền từ thích hợp và chỗ chấm
biến đổi
Đột biến gen là
cấu
những.......................trong
...............
trúcgen liênmột
một
số tới
..của
quan
..........hoặc ..................cặp nuclêôtit.

TaiLieu.VN

19


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 2: Nguyên nhân gây ra đột biến
gen Các
là? tác nhân vật lý trong ngoại cảnh
A

(tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt)

B

Các tác nhân hóa học trong ngoại cảnh như
các hóa chất độc hại :điôxin...

C

Các rối loạn sinh lý, sinh hóa của tế bào

D

Cả A và B đúng

E

Cả A, B và C đúng

TaiLieu.VN

20


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 3: Vai trò của đột biến gen là?

TaiLieu.VN

A

Luôn có hại cho bản thân sinh vật.

B

Thường có hại cho bản thân sinh vật

C

Một số đột biến gen có hại hoặc có lợi

D

Cả B và C

21


Bài tập
Một gen có : A= 600 Nu, G= 900 Nu. Nếu khi bị
đột biến gen đột biến đó có:
a, A= 601 Nu, G= 900 Nu. Đây là đột biến gì?
(Đột biến thêm 1cặp Nu
G-X)
b, A= 599 Nu, G= 901 Nu. Đây là đột biến gì?
(Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp
G-X)
c, A= 599 Nu, G= 900 Nu. Đây là đột biến gi?
(Đột biến mất cặp A-T)
d, Nếu khi đột biến số lượng thành phần các Nu
không đổi, chỉ thay đổi trình tự phân bố các Nu thì
đây
là đột
biến
(Đột
biến
đảogì?
vị trí giữa các cặp
Nu)

TaiLieu.VN

22


Hướng dẫn về nhà


Hoàn thành các bài tập trong SGKĐọc trước bài đột biến nhiễm sắc thể

TaiLieu.VN

23


Trò chơi ô chữ
TaiLieu.VN

24


1
2

M E

N Đ E N

T Ư Ơ N G Đ Ô N G

3

L A

I

P H Â N T

I

C H

4

B

I

Ê N D

I

T

R U N

G G I

A N

5

K I

6

N U C L Ê Ô T

Đ Ô T B

TaiLieu.VN

I

T

I Ê N G E N

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×