Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập nguyên lý 2

Đề cương ôn thi vấn đáp nguyên lý 2
Chủ đề 1: Học thuyết giá trị
- Hàng hóa, hai thuộc tính của hàng hóa
- Lượng giá trị của hàng hóa, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
- Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa, mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng
hóa
- Bản chất, chức năng của tiền, lạm pháp
- Nội dung và tác động của qui luật giá trị
Chủ đề 2: Học thuyết giá trị thặng dư
-Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản ( Công thức chung, mâu thuẫn công thức
chung, hàng hóa sức lao đồng)
- Sản xuất giá trị thặng dư, bản chất của tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến
- Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng
- Qui luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
-Thực chất, động cơ, và các nhân tố ảnh hưởng đến qui mô tích lũy
-Tích tụ và tập trung tư bản
- Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa
- Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận
- Lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất
- Công ty cổ phần, thị trường chứng khoán
Chủ đề 3: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền

nhà nước
-Nguyên nhân, đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
-Nguyên nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chủ đề 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản
-Khái niệm giai cấp công nhân
- Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


- Đặc điểm chính trị - XH của giai cấp công nhân
Chủ đề 5: Cách mạng xã hội chủ nghĩa
- Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
- Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa
- Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chủ đề 6: Dân tộc và tôn giáo
- Khái niệm dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác về dân tộc
- Khái niệm tôn giáo và vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×