Tải bản đầy đủ

Đề khảo sát chất lượng học kỳ 1 lớp 10 môn văn tỉnh Vĩnh Phúc

Sö G D & D T V IN H PH

ÛC

È

n

q c x i I N À M H q c 2 0 16
L ÔP 1 0
M ÔN N G V À N

K I ËM T R A H

Thà i g ia

1 PH

AN

Oq c


D qc
'

n

É u (3 0

Hi

g û l i §u

d i ém

)

à tr â l i

c

,

sa u v

Thi t vi y N g u y ên D u
,

i i n g k hô n g

c

p ha

v

Sâ c h i n

ir a
n


"

li c

c

D â n g t i éc c u ô c sng
n o ri k h ô n g b â n â w c
,

h i èu

,

k hô n g ké t h à i g i a

n

g iao

a u h ô i t i r C â u 1 d én C â u 4

d q i t h i hà o

,

Pht t

Zà m b à i : 9 0

n

2 0 17

,

s t ic h
i ia d i n t û c t i r n g v i t t :
h i ên n a y d u à n g n h u
c i ti â q o
"

v

c

"

n

h i êu

n

xutbà n dôn g c 1a

v

ù â ày b n
â g c s tic h

ï t hu

a

t ic h/ c 6

v

m

ây

l i n g d àn p h ô i

c

l â d i c b i êt
,

i h bi

st c

h i i n g p h t t a n g t i en n g h e n h i n n h u t i v i l p a d d i en t h o q i s m a r t v a h ¢ t h en g
s â c h b à o â i ên t 1 t r ê n i n t e r n e t N h i ê
c l ic l o g i C l i c
N tw
u g i a d i n h g i à u c 6 t h a y t i t s t i c h b àn g t i l
t h u v i ên l à n c i t a c â c t h à n h p h h a c i a t i n h c Hn
à
y
g c h i h o q t d ô n g c am c h i r n g c ô d u y t r ï s v t n t q i
B ôn g c h a t n h k h i x u a c ô n bé v à i n h £i n g q u y ê n s t i c h gi u t r o n g â o t ô i c 6 t h ê d q c s â c h k h i
c h à m ¬ v ê l i t e n u n ôi c a m
t i i e t h a t hn t r o n g v t r ô n Vt v é o t r ê n c â y l i t e c h t i n t r â u I C c h à x e
q n h tr

c

h k h o c l i et b o i

a n

n

,

,

,

,

,

,

bu

,

hl it

n

m

ôi
én

n

,

,

,

h ûn g c ô n g d â n n u ô c N h i i t
c à n g k h i én c hng t a t h ê m y ê u

H a y hïn h tin h

s

,

h t r ê n t a y l i t e n g èi c h à t à u
N g à y n a y h ï n h t m h ây M i b ö t d i
g s t i c h v ân l u ô n c an t h i êt kh ô n g

q u y én

g t t à i mt

sâc

à k hâ m p h * c
n h i êu t h a y v à o 6 6 l à c t i i m à y t i n h h a y c i t i d i ên t h o q i d i d ôn g So n
t h é t h i éu t r o n g c u ô c s ôn g p h àn g h i ên n a y
"
Tr n H o à n g V y B âo G i âo d p c & T h à i d a i
(T r i c h s u y n g l z T v ê d p c s d c l z

xe

,

x em

,

v v

m

v

,

,

,

"

t h1 h a i

"

,

,

n

g ày

13 4 2 0 1 5)

C â u 1 D o a n t r i c h t r ê n d u g e t r i n h b à y t h e o p h i r o rn g t h [ i c b i êu d a t n à o ? ( 0 5 d r m)
C â u 2 Ni d u n g c i t a d o n t r f c h 1à g i ? G h i l i c âu v à n n ê u k h âi q u ât c h d è d o ¢ n t r i c h
C â u 3 H â y g i à i t h i c h v i s a o t â c g i à l a i c h o r i n g : CUC Sng l z i ên n a y d t r ô n g n h u
,

"

h c l i n g d àn p h ô i p h a ? (0 5
C â u 4 T h e o a n h / c h i , d o c si ch
"

s âc

,

c

h ât h a i t t ic d y N g c ù a v i ê c d q c
I I P H A N L À M v À N (7 , 0 d i êm

C àu 1

(2

V it t
t ét

,

0 â i êm

don

Zà mi

n

v

6

n

n

h t r t h é n ào t r o n g

âi da o

"

dqc

cu

ôc s ôn g

ngui

con

?

( N êu

it

,

)

)

êin

n

g h i I u ân

(k h o ân g 10 0

c

h (I ) b ày t ô

su

y

n

ghï

c

ùa

an

h/ c h i

v

è y k i én :

M ât

c un

s ci c i ?

g w à i b q n h i èn

(5 0 d i èm )
H à y k é l i T r u y ¢n A n D t t a n g V w o n g v à M l C l t â u T r p n g
ei ch k ét t h û c khi c v i k ét t h û c e t l a t â c g i à d ân g i a n
C âu 2

c

â i ém )

h ( i n g t âc d u n g
s â c h ) (j O â i ém )

n

( 1 0 d i ém )
"

,

'

T h i s i n h kh ô n g â u

Scanned by CamScanner

o c sit

T hw bi n g là i

d n g t à i l i êu C Lin b k h ô n g

c

ûa

an

g i d i t h i c h g i t h êm

h/ c h i v i

m

ôtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×