Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP TÍNH GIỜ ĐỊA LÍ 10

BÀI TẬP TÍNH GIỜ

1.

Cách tính giờ địa phương.

T1 – T2 = (α1 – α2) : 150

Công thức tính:

Trong đó:

T1: Giờ ở α1
T2: Giờ tại α2
α1: Kinh tuyến có giờ sớm hơn
α2: Kinh tuyến có giờ muộn

hơn
Lưu ý: Nếu α1 và α2 ở 2 bán cầu khác nhau về thủ thuật toán ta có
thể mặc định αTây = - αĐông
Ví dụ:

Biết rằng Pari ở kinh tuyến 20Đ, Mê xi cô ở kinh tuyến 98030’T. Giờ địa
phương tại Mêxicô là bao nhiêu khi Pari là 12h00’?
Giải
Theo bài ra ta có: Pari ở kinh tuyến 2 0Đ, Mêxicô ở kinh tuyến 98030’T nên
giờ ở Pari sớm hơn giờ tại Mê xi cô
Áp dụng công thức

T1 – T2 = (α1 – α2) : 150 ta có
12h00’ – T2 = (20Đ - 98030’T): 150 = 6h42’
T2 = 12h00’ – 6h42’ = 5h18’

Vậy, khi Pari là 12h00’ thì giờ ở Mêxicô là 5h18’ cùng ngày


2.

Tính giờ múi

Ở bài tập này, sẽ có 2 dạng:
- Dạng 1: Cho biết múi giờ, tính giờ của múi.
- Dạng 2: Cho biết kinh độ, tính giờ của múi.
Vì vậy, với phần này học sinh cần tính được múi giờ (khi đề bài chưa cho)
và từ đó làm cơ sở để tính được giờ múi cần tìm.
o

Công thức 1: Tìm múi giờ


Cho kinh độ, tìm múi giờCông thức:


Bán cầu Đông

M = kinh độ /150
Bán cầu Tây

M = 24 – kinh độ/150

Quy tắc làm tròn > 0.5  làm tròn lên
≤0.5  làm tròn xuống
o

Công thức 2: Tính thời gian, ngày
Công thức chung:

Tm = To + mTm: giờ cần tínhTo: Giờ gốcM: só thứ tự múi

Các trường hợp
Nếu Tm ≤ 24h thì
o

Giờ: Tm = To + m

o

Ngày:


Cùng ngày To nếu ở Bán cầu ĐôngLùi 1 ngày so với To nếu ở bán cầu Tây

Nếu Tm ≥ 24h thì
o

Giờ: Tm = To + m – 24h


o

Ngày:


Cùng ngày To nếu ở bán cầu TâyCộng 1 ngày so với To nếu ở Bán cầu Đông

Ví dụ
Khi múi số 0 là 0h ngày 18/5/2012 thì múi số 7, múi số 22 là mấy giờ? Ngày
nào?
Giải
Áp dụng công thức: Tm = To + m với To = 0h ngày 18/5/2012.
Giờ múi số 7 là T = 0 + 7 = 7h ngày 18/5/2012
(Do Tm <24, múi số 7 nằm ở bán cầu Đông)
Giờ múi số 22 là T = 0 + 22 = 22h ngày 17/5/2012.
(Do Tm <24, múi số 7 nằm ở bán cầu Tây)

BÀI TẬP

Bài tập 1: Cho biết ở kinh tuyến số 100 0Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số
mấy?
Hướng dẫn
-

Kinh tuyến 1000Đ thuộc múi giờ: 1000:15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc
toán học là 7).

-

Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ:


(3600-1000):15=17 nên thuộc múi giờ số 17.
Hoặc 24-7=17 => 17-24= -7 (nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 100 0T
là -7).
-

Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ:
(3600-1150):15=16 thuộc múi giờ số 16
Hoặc 24-8=16 => 16-24=-8

-

Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176:15=12.

Bài tập 2: Căn cứ vào bản đồ các múi giờ , hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết
rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24h, ngày 31 tháng 12?

Hướng dẫn
- Giờ GMT là 24h
Việt Nam ở múi giờ số 7
=>24+7=31h
Tức là 7h ngày 1 tháng 1 năm sau.

Bài tập 3: Dựa vào bản đồ thế giới, tính xem giờ ở London, Tokyo, khi ở Hà Nội
lúc 12h trưa ngày 1/1/2006?
Hướng dẫn


Hà Nội ở múi giờ số 7. Nên khi ở HN lúc 12h trưa ngày 1/1/2006 thì:
- London (múi giờ số 0) cách Việt Nam: 0-7=7 múi giờ.
=>12-7=5h ngày 1/1/2006.
- Tokyo (múi giờ số 9) cach Việt Nam: 9-7=2 múi giờ.
=> 12+2=14h ngày 1/1/2006 ( do Nhật nằm ở phía Đông của
nước ta nên “+”).
Bài tập 4: Một trận bóng đá ở nước Anh được tổ chức vào 20h ngày 15/4/2006.
Ở Việt Nam và Washington sẽ được xem truyền hình trực tiếp vào lúc mấy
giờ?
Hướng dẫn
-

Vì Anh ở múi giờ số 0

-

Việt Nam ở múi giờ số 7.

-

Washington ở múi giờ số 19.
Nên khi ở Anh lúc 20h ngày 15/4/2006 thì ở Việt Nam sẽ là 20 +7=27htức là 3h ngày 16/4/2006.

Washington sẽ là: 20+19=39h ngày 16/4/2006.
Tức là 15h ngày 16/4/2006. Nhưng do đi qua đường đổi ngày quốc tế nằm ở
múi giờ số 12 theo hướng từ tây sang đông nên phải lùi lại 1 ngày lịch. Nên lúc
đó ở Washington sẽ là 15h ngày 15/4/2006.

Bài tập 5:


Một bức điện đánh từ Hà Nội đến New York (múi giờ số 19) vào hồi 9h
ngày 2/3/2007, một giờ sau thì trao cho người nhận, lúc ấy là mấy giờ, ngày nào
ở New York?
Điện trả lời được đánh từ New York hồi 1h ngày 2/3/2007, 1h sau thì trao
cho người người nhận, lúc đó là mấy giờ ở Hà Nội?

Hướng dẫn:
-

New York cách Hà Nội: 19-7=12 múi giờ.
Khi Hà Nội là 9h ngày 2/3/2007 thì New York là:
9+12=21h ngày 1/3/2007
1h sau thì trao cho người nhận, lúc đó sẽ là 21h+1h=22h ngày 1/3/2007.

-

Khi New York vào lúc 1h ngày 2/3/2007 thì ở Hà Nội sẽ là 1+12=13h ngày
2/3/2007 (do HN cách NewYork 12 múi giờ) . 1h sau trao cho người nhận,
lúc đó sẽ là:
13h+1h=14 ngày 2/3/2007.

Bài tập 6: Một trận bóng đá của giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc diển ra lúc 13h
ngày 1/2/2002 được truyền hình trực tiếp tại các kinh độ quốc gia sau đây.
Vị trí
Kinh độ
Múi giờ

Hàn
Quốc
1200Đ
8

Việt Nam

Achentina

1050Đ

600T


Giờ
Ngày, tháng

13h
1/6/2006

Hướng dẩn:
- Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.
- Khi biết được múi giờ ta tính xem Hàn Quốc cách các quốc gia cần tính là bao
nhiêu múi giờ.
- Áp dụng công thức tính Giờ các nước=giờ nước ta “+”/ “-” số múi

Ví dụ: Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= 1 múi
=> 13-1=12h ngày 1/6/2002.
Vị trí
Kinh độ
Múi giờ
Giờ
Ngày, tháng

Hàn
Việt Nam
Quốc
1200Đ
1050Đ
8
7
13h
12h
1.6.2002 1.6.2002

Achentina
600T
4
21h
1.6.2002

Bài tập 7: Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày
1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh.
Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại
các địa điểm sau:

Vị trí
Kinh độ

Tokyo
1350Đ

New Deli
750Đ

Xitni
1500Đ

Washington LotAngiolet
750Đ
1200T


Giờ
Ngày, tháng

Hướng dẩn:
Để biết giờ ở các địa điểm trên, thì ta phải biết giờ ở London.
-

Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) cách nhau: 0-7=7 múi

-

Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là: 6 - 7 = 1h.

-

Chuyến bay, bay hết 12h mới đến London. Lúc đó giờ ở London là:
1-12=11h ngày 1/3/2006.

Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng.

Ví dụ: Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:
London cách Tokyo: 0+9=9 múi giờ.


11+9=20h ngày 1/3/2006.Tương tự ta tính giờ các địa điểm còn lại ta được bảng kết quả sau:
Vị trí

Tokyo

New Deli

1350Đ
20h
1/3/2006

750Đ
16h
1/3/2006

Xitni

Washingto
n
750Đ
6h
1/3/2006

LotAngiole
t
1200T
3h
1/3/2006

1500Đ
21h
1/3/200
6
Bài tập 8: Vào lúc 19h ngày 15.2.2003 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22. Hỏi
Kinh độ
Giờ
Ngày, tháng

lúc đó là mấy giờ, ngày bao nhiêu tại các địa điểm sau: Xeun:120oĐ
Matxcơva : 300Đ ; Pari : 20Đ; Lot Angiơ let : 1200T (Biết Hà Nội :1050Đ)


Bài làm:
- Hà Nội thuộc múi giờ thứ 7 (105 : 15)
Xeun thuộc múi giờ : 120:15= 8
Khoảng cách chênh lệch giữa Xeun và HN là 8 – 7 = 1 .
- Vì giờ HN lúc đó là 19 giờ ngày 5.12.2003
Giờ của Xeun 19 + 1 =20h ngày 5.12.2003 .
- Pari thuộc múi giờ 0 (=24h). Kc chênh lệch từ HN và Pari :7 – 0 =7.
Giờ của Pari 19 - 7 =12h ngày 5.12.2003
- Matxcơva thuộc múi giờ : 30 : 15 = 2
Kc chênh lệch từ HN đến Matxcơva :7 – 2 = 5 .
Giờ của Matxcơva 19 - 5 =14h ngày 5.12.2003
- Lot Angiơ let thuộc múi giờ : (360- 120) : 15 = 16
Kc chênh lệch từ HN đến Lot Angiơ let:16 – 7 = 9 .
Giờ của Lot Angiơ let 19 + 9 =28h – 24h = 4h ngày 6.12.2003


Bài tập 9: Một trận bóng đá giao hữu giữa 2 đội Pháp và Braxin diễn ra lúc 19h
45’ ngày 28/2/ 2006 tại Braxin. Các nước đều có truyền hình trực tiếp trận đấu này,
hãy tính giờ truyền hình trực tiếp tại các nước sau:
1.
2.
3.
4.

Braxin Kinh độ 450T.
VN Kinh độ 1050Đ
Anh Kinh độ 00
Mỹ Kinh độ 1200T

Bài làm:
1.

Khoảng cách chênh lệch giữa Braxin và VN là (24 – 21) + 7 = 10 .

- Vì giờ Braxin lúc đó là 19 giờ 45 phút ngày 28/2/2006
Giờ của VN là 19h45 +10 = 29h45 = 5h45 ngày 1/3/2006 .
2.

Khoảng cách chênh lệch giữa Braxin và Anh là 24 – 21 = 3 .

- Vì giờ Braxin lúc đó là 19 giờ 45 phút ngày 28/2/2006
Giờ của Anh là 19h45 + 3 = 22h45 ngày 28/2/2006 .
3.

Khoảng cách chênh lệch giữa Braxin và Nga là (24 – 21) + 3 = 6

- Vì giờ Braxin lúc đó là 19 giờ 45 phút ngày 28/2/2006
Giờ của Nga là 19h45 + 6 = 25h45 (ngày 28/2)= 1h45 ngày 1/3/2006 .

4.

Khoảng cách chênh lệch giữa Braxin và Mỹ là 21 – 16 = 5 .

- Vì giờ Braxin lúc đó là 19 giờ 45 phút ngày 28/2/2006


Giờ của Mỹ là 19h45 - 5 = 14h45 ngày 28/2/2006 .

Bài tập 10: Khi múi số 0 là 0h ngày 18/5/2012 thì múi số 7, múi số là mấy giờ?
Ngày nào?
Bài làm:
Áp dụng công thức: Tm = To + m với To = 0h ngày 18/5/2012.
Giờ múi số 7 là T = 0 + 7 = 7h ngày 18/5/2012
(Do Tm <24, múi số 7 nằm ở bán cầu Đông)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×