Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Trình tự thuyết minh đồ án môn học nền móng - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Trình tự thuyết minh đồ án môn học nền móng

Thuyết minh:
Phải viết trên giấy có dòng kẻ.
Trình tự đóng Thuyết minh như sau:
1. Giấy bóng kính.
2. Bìa: Đồ án nền móng.
3. Kết quả thông qua đồ án
4. Đồ án nền móng (phần móng nông).
5. Đồ án nền móng ( phần móng cọc)
6. Mặt bằng công trình móng nông.
7. Số liệu địa chất
8. Thuyết minh tính toán Móng nông.
9.Thuyết tính toán Móng cọc.
10. Bản vẽ thiết kế móng nông.
11. Bản vẽ thiết kế móng cọc.
12. Bìa
13. Giấy bóng kính.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×