Tải bản đầy đủ

Kết quả thông qua đồ án

KẾT QUẢ THÔNG QUA ĐỒ ÁN

Họ và tên: ...........................................; MSSV: ......................; Lớp quản lý: ........................; Lớp môn học: ....................
TT

Ngày
thông
qua

Phần thông qua

Nội dung thông qua

Điểm QT

1

2

3


4

Lưu ý: Sinh viên không được làm mất tờ này. Phải đóng vào trong thuyết minh đồ án (theo trình tự đã qui định)

Thầy hướng
dẫnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×