Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS
Năm học: 2009-2010
Giáo viên giảng dạy:
Lương Ngọc Quang
Nguyễn Hồng Hạnh
Tổng số tiết của môn học: 45 tiết
+Số tiết lý thuyết: 27
+Số tiết thực hành: 18 (6 bài thực hành)
Nội dung chi tiết môn học:

Chương Nội dung


thuyết

Thực
hành

Tổng


1

3

0

3

3

0

3

4

3

7

3

3

6

4

3

7

3

3

6

2.


3.

4.

5.

6.

Tổng quan về Hệ quản trị CSDL
1. Các khái niệm cơ bản
2. Giới thiệu MS Access 2003.
Bảng biểu (Table)
1. Các khái niệm cơ bản
2. Kiểu dữ liệu
3. Các thao tác trên bảng
4. Thiết kế bảng
5. Tạo quan hệ giữa các bảng
Truy vấn – Query
1. Các khái niệm cơ bản
2. Công cụ tạo truy vấn QBE
3. Các thao tác với Query
4. Thiết kế truy vấn
Biểu mẫu – Form
1. Các khái niệm cơ bản
2. Tạo biểu mẫu với Auto Form
3. Form Wizard
4. Form Design
Báo cáo – Report
1. Các khái niệm cơ bản
2. Auto Report
3. Report Wizard
4. Report Design
Tập lệnh – Macro


7.

1. Giới thiệu Macro
2. Sử dụng Macro tạo menu
3. Tạo menu bằng Customize
4. Tạo form chính
Lập trình VBA

6

6

12

1

0

1

1. Lập trình VBA căn bản
1.1 Lập trình Module
1.2 Các thành phần cơ bản của
lập trình VBA
1.3 Các lệnh điều khiển cơ bản
2. Lớp đối tượng truy cập dữ liệu
DAO
2.1 Tổng quan DAO
2.2 Lớp các đối tượng truy nhập
dữ liệu
8

Tổng kết và hướng dẫn ôn tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×