Tải bản đầy đủ

Quá trình hình thành và phát triển của phòng tài nguyên và môi trường thành phố bắc ninh

Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

I. LỜI MỞ ĐẦU:
Thành phố Bắc Ninh là một trong những đô thị trung tâm của vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội, nằm ở phía
Nam sông Cầu, phía Đông Bắc của tỉnh, cách trung tâm Thủ đô 30 km về phía
Bắc, cách thành phố Bắc Giang 20 km về phía Nam, được nâng cấp lên từ thị
xã Bắc Ninh cũ vào ngày 26/01/2006 và được điều chỉnh mở rộng địa giới
hành chính từ các huyện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du (Nghị định số
60/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ).
Sau 60 năm, từ một thị xã nhỏ về quy mô, diện tích chưa đầy 14km2,
dân số hơn 2 vạn người, cơ sở vật chất nghèo nàn, TP. Bắc Ninh ngày nay đã
vươn lên mạnh mẽ trở thành một đô thị sầm uất, ngày càng khang trang, hiện
đại gồm 16 phường và 3 xã, với diện tích trên 82km2, dân số gần 30 vạn
người.
Ghi nhận những đổi mới, lớn mạnh của Thành phố trẻ thời gian qua,
thành phố Bắc Ninh mới được Quyết định nâng cấp lên Đô Thị loại II ngày 25

tháng 6 năm 2014, theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau gần 20 năm trở lại vị trí là trung tâm
tỉnh lỵ, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử
thách, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng với vị
trí đô thị trung tâm hiện đại của tỉnh, là một trọng tâm kinh tế trong Vùng Thủ
đô: Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt trên
16%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng đô thị, từ nông
nghiệp là chủ đạo, đến nay tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và thương mạidịch vụ chiếm 96,3%, nông nghiệp chỉ còn 3,7%; GDP bình quân đầu người
đạt gần 4.000 USD.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Trong công tác quản lý và bám sát những biến chuyển của xã hội mà
đặc biệt những biến chuyển trong đất đai môi trường. Quản lý nhà nước về
đất đai, nhà ở và các vấn đề về môi trường càng có vai trò quan trọng trong
quá trình phát triển của toàn thành phố Bắc Ninh. Phòng Tài Nguyên và Môi
Trường của Thành phố được thành lập, trong thời gian bước đầu thành lập và
trải qua thời gian làm việc phòng đã có nhiều đóng góp to lớn cho việc tăng
trưởng của thành phố cũng như của tỉnh cho công tác quản lý nhà nước trên
địa bàn.
Nhằm tiếp cận thực tế với các thủ tục hành chính của Phòng Tài
nguyên và Môi trường, sau một thời gian nghiên cứu, thực tập ở phòng Tài
Nguyên và Môi Trường Thành phố Bắc Ninh, với sự hướng dẫn tận tình của
cô giáo Th.s Vũ Thị Thảo và cán bộ công tác tại cơ quan Phó Trưởng phòng
chị Nguyễn Thị Hương, em đã thu nhận được nhiều bài học kinh nghiệm đáng
quý trong thực tế công tác của các cán bộ làm việc tại phòng, phân công
nhiệm vụ của phòng, thực hiện chức năng của từng cán bộ. Đó là những kinh
nghiệm quý báu giúp em bổ sung những kiến thức vào quá trình học tập
nghiên cứu để trở thành người cán bộ làm công tác quản lý trong tương lai.
II. NỘI DUNG:
1. Giới thiệu về cơ sở thực tập:
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tài Nguyên và Môi


trường Thành phố Bắc Ninh:
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc
UBND Thành phố có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND thực hiện
công tác quản lý đất đai và môi trường ở cho cá hộ gia đình, các cá nhân, và
quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố.
Từ năm 1994- 2002: Thành lập phòng Địa chính nhà đất thuộc Thị xã
Bắc Ninh trước đây là cơ quan tiền đề cho Phòng tài nguyên của Thành phố
hiện nay.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Từ năm 2002 đến tháng 6/2005: Phòng Địa chính nhà đất và Phòng
Đô thị được sát nhập từ hai phòng : Phòng địa chính nhà đất và Phòng xây
dựng.
Từ tháng 6 năm 2005 đến nay phòng được tách ra làm hai phòng, phòng
xây dựng đô thị và phòng tài nguyên môi trường.
Văn phòng đăng kí đất đai trước đây trực thuộc Phòng Tài nguyên và
Môi trường của Thành phố, thì hiện kể từ ngày 01/02/2015 theo Quyết định
số 07/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh đã tách Văn phòng đăng kí đất đai của Phòng
hợp nhất trực thuộc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Số lượng cán bộ phòng trước khi chưa tách hiện có 29 cán bộ trong đó 20 cán
bộ biên chế và 9 đồng chí hợp đồng ngắn hạn; ban lãnh đạo gồm có một
trưởng phòng và hai phó phòng. Sau khi tách Văn phòng đăng kí, Phòng Tài
nguyên Môi trường hiện nay số lượng cán bộ trong biên chế gồm 9 đồng chí,
trong đó có 1 đồng chí trưởng phòng và hai đồng chí phó trưởng phòng và 5
đồng chí cán bộ công chức và 1 hợp đồng ngắn hạn.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên và Môi trường
• Vị trí, chức năng:
Phòng tài nguyên môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
Thành phố Bắc Ninh, chịu sự quản lí trực tiếp, toàn diện của UBND Thành
phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài Nguyên
Môi Trường và Nhà Đất Bắc Ninh. Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu
và tài khoản. Với chức năng tham mưu cho UBND Thành phố quản lý nhà
nứơc về tài nguyên đất, nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý nhà
ở.
• Nhiệm vụ:

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường có nhiệm vụ giúp UBND Thành
phố Bắc Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, nước,
tài nguyên khoáng sản, môi trường và nhà ở, cụ thể như sau:
- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy
hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài
nguyên và môi trường.
- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài
nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi
trường.
- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất của Thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối
tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và
chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp Thành phố.
- Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của
địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành
phố quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.
- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ
môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế
hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực
hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện
trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập,
quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học
trên địa bàn.
- Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài
sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật
biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen,
quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo
tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn
nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng
phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong
việc trám lấp giếng.
- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi,
phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo
thẩm quyền.
- Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.
- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết theo thẩm quyền cho
thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác
có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa
phương theo quy định của pháp luật.
- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ
khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của
pháp luật.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên
địa bàn Thành phố.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường,
tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên.
- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy
định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo;
phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy
định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin,
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với các tổ
chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động
của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài
nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi
trường thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố
và Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với
công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy
định của pháp luật.
- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý các nguồn tài chính và các
dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp
luật.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao
hoặc theo quy định của pháp luật.
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Tài Nguyên và Môi Trường Thành
phố Bắc Ninh và phân công nhiệm vụ giữa các bộ phận.
1.3.1. Đồng chí Nguyễn Công Vạn - Trưởng phòng
Chịu trách nhiệm trước Thành ủy HĐND, UBND Thành phố và sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh trong việc thực hiện chức năng tham mưu quản lý
Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn Thành phố; Về tổ chức hoạt
động của phòng theo quy định của Pháp luật, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động
của phòng. Điều phối công việc của các Phó Trưởng phòng để đảm bảo bộ máy
hoạt động hiệu quả.
Trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện công tác quản lý tài nguyên và
môi trường.
- Công tác tổ chức và nhân sự.
- Về lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và quản lý tổ chức thực
hiện sau khi được xét duyệt.
- Trình UBND Thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện
chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa
bàn Thành phố.
- Trình UBND Thành phố quyết định việc giao đất, cho thuê đất,
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản
khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND
Thành phố.
- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tài
nguyên và Môi trường xã, phường; phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện
việc đào tạo, bồi dưỡng công chức Tài nguyên và Môi trường xã, phường.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Tham gia một số Hội đồng giải phóng mặt bằng khi cần thiết.
- Về công tác xã hội hoá và sử dụng đất của các đơn vị.
- Tài sản công và kinh phí do Nhà nước cấp.
1.3.2 Đồng chí Diêm Quốc Dũng - Phó Trưởng phòng
Chịu trách nhiệm trước

Thành ủy HĐND, UBND Thành phố và

Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:
- Toàn bộ các hoạt động của Phòng theo quy chế và nhiệm vụ được giao
trong đó có việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức và hợp đồng công
tác tại Phòng khi đã thống nhất với đồng chí Trưởng phòng.
- Giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai và môi trường
- Lĩnh vực kiểm kê đất đai và xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính.
- Chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ theo Quyết định
của UBND Tỉnh Bắc Ninh.
- Xây dựng hệ thống thông tin về đất đai và quản lý hồ sơ lưu trữ, khai
thác sử dụng hồ sơ, thông tin đất đai và môi trường.
- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
- Tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự
án, trực tiếp phụ trách Tổ chuyên môn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.
- Công tác giao đất giãn dân.
- Điều hành, xử lý giải quyết vướng mắc các văn bản, hồ sơ của phòng
khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tài nguyên và môi
trường ở 2 xã và 19 phường trực thuộc Thành phố
- Thực hiện các nhiệm vụ khi được lãnh đạo Thành phố và Trưởng
phòng giao.
1.3.3 Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng phòng

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và
Trưởng phòng về các lĩnh vực sau:
- Tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi
trường tự nhiên; khắc phục các hậu quả gây suy thoái, ô nhiễm môi trường tự
nhiên, hậu quả thiên tai.
- Tổ trưởng tổ chuyên môn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng,
hỗ trợ và tái định cư. Duy trì hoạt động thường xuyên của tổ trong việc thảo
luận, trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư để thống nhất, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ về bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư báo cáo Lãnh đạo phòng theo định kỳ hàng tháng hoặc đột
xuất. Đây cũng là tổ công tác mà em may mắn được thực tập để học hỏi bổ sung
thêm kiến thức chuyên môn.
- Phụ trách công tác giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, tranh chấp
đất đai và môi trường; chỉ đạo thực hiện giải quyết các Kết luận, Quyết định
Thanh tra của các cấp.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thông tin về tài
nguyên và môi trường.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hoạch định địa giới
hành chính xã, phường, quản lý các mốc đo đạc, mốc địa giới và giải quyết
tranh chấp địa giới hành chính có liên quan đến đất đai.
- Phụ trách hoạt động của các Đoàn thể.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp
hành pháp luật về tài nguyên, môi trường, nhà đất. Thu thập tài liệu phục vụ
công tác quản lý tài nguyên, môi trường của UBND Thành phố, Sở Tài
nguyên và Môi trường để giải quyết các tranh chấp về tài nguyên, môi trường
và nhà đất theo quy định của pháp luật.
- Phụ trách công tác văn phòng, quy chế và kỷ luật cán bộ công chức,
viên chức.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Quản lý các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trên địa
bàn Thành phố.
- Được ủy quyền ký các báo cáo giải quyết đơn của công dân và báo
cáo định kỳ của phòng hàng tháng.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tài nguyên và môi
trường ở một số phường, xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khi lãnh đạo Thành phố và Trưởng phòng giao.
1.3.4 Đồng chí Nguyễn Hồng Linh - Chuyên viên
Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao.
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng những công việc sau:
- Công tác quản lý sử dụng đất và các vấn đề liên quan đến việc sử
dụng đất của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Bắc
Ninh.
- Thụ lý và thẩm tra hồ sơ của các cơ quan, đơn vị xin sử dụng đất.
- Tham gia bàn giao mốc giới của các đơn vị khi được giao đất, cho
thuê đất.
- Tổ trưởng tổ tổng hợp – Pháp chế có nhiệm vụ tiếp nhận, luân
chuyển hồ sơ liên quan đến công tác của các tổ chuyên môn. Quản lý tài
chính, tài sản của cơ quan. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất
đai và các thủ tục hành chính có liên quan.
- Kế toán viên cho phòng.
- Công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp.
- Công tác hướng dẫn, thực hiện thuế đất phi nông nghiệp
- Công tác xã hội hoá các công trình.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tài nguyên và môi
trường ở 04 phường : Ninh Xá, Tiền An , Hạp Lĩnh và phường Suối Hoa.
1.3.5 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan - Chuyên viên
Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng những công việc sau:
- Tổ trưởng Tổ chuyên môn giải quyết đơn thư. Duy trì thường xuyên
hoạt động của Tổ chuyên môn trong việc thảo luận, trao đổi để thống nhất có
báo cáo và văn bản trình Thành phô giải quyết. Tổng hợp báo cáo công tác
giải quyết đơn thư báo cáo Lãnh đạo phòng theo định kỳ hoặc đột xuất.
- Tổng hợp, báo cáo về công tác giải quyết đơn thư, công tác thanh tra
và giải quyết các kết luận, quyết định Thanh tra của các cấp.
- Thụ lý, thẩm tra và tham mưu trong lĩnh vực thu hồi đất và giao đất.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tài nguyên và môi
trường ở 04 phường: Võ Cường, Phong Khê, Đại Phúc và phường Vân
Dương
1.3.6 Đồng chí Bùi Thị Hương Giang - Chuyên viên
Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao.
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng những công việc sau:
- Chuyên viên về công tác giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư. Duy trì hoạt động thường xuyên trong việc thảo luận, trao đổi
những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư để thống nhất, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư, báo cáo Lãnh đạo phòng theo định kỳ hàng tháng hoặc đột
xuất. Đồng thời tham gia giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực này,
trực tiếp thụ lý giải quyết các đơn thư có liên quan đến giải phóng mặt bằng.
- Tổng hợp báo cáo và thẩm định hồ sơ giao đất giãn dân các dự án giải
phóng mặt bằng và giao đất Khu dân cư dịch vụ.
- Tham gia chương trình Nông thôn mới.
- Công tác quản lý đất công ích và đất do Ủy ban nhân dân xã, phường
quản lý. Hướng dẫn và kiểm tra, quản lý việc xây dựng các công trình công
ích, phúc lợi trên đất công, đất công ích.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng giao.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

1.3.7 Đồng chí Nghiêm Quang Tấn - Chuyên viên
Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao.
- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về đất đai.
- Theo dõi và tổng hợp báo cáo xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng.
- Theo dõi, tham gia và tổng hợp công tác dồn điền đổi thửa đất nông
nghiệp.
- Chịu trách nhiệm mạng thông tin điện tử và tin học cho Phòng.
1.3.8 Đồng chí Nguyễn Khắc Diện - Chuyên viên
Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao.
- Phụ trách chính mảng quản lý nhà nước đất đai có nhiệm vụ thực
hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính ; lập quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; quản lý hoạt động đo đạc bản đồ. Phối hợp với
các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về đất
đai.
- Theo dõi tổng hợp đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo.
- Hướng dẫn và theo dõi tổng hợp các vấn đề liên quan đến địa giới
hành chính.
- Lĩnh vực đấu giá QSDĐ và giao đất.
- Tham gia và thực hiện công tác thẩm định các công trình dịch vụ.
- Phối hợp và triển khai với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan công tác
giao đất phân lô Dân cư dịch vụ.
- Các dự án chậm triển khai.
1.3.9 Đồng chí Nguyễn Khắc Minh– Cán bộ hợp đồng
- Thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo phòng giao.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng đất của các Chợ, các công trình
phúc lợi và Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác trích lược bản đồ và hồ sơ kĩ thuật thửa đất.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tài nguyên và môi
trường ở các phường và các xã mới sát nhập về Thành phố
- Phụ trách mảng môi trường có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về môi
trường, giải quyết các hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, phòng
chống, khắc phục suy thoái; ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai; giải
quyết kịp thời các khiếu nại phản ánh các vấn đề “nóng” về ô nhiễm môi
trường trên địa bàn; ô nhiễm (do các hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp gây ra). Giải quyết khiếu nại tố cáo về môi trường, tài nguyên nước;
phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành
pháp luật về môi trường. Thu phí môi trường ,tuyên truyền giáo dục, hướng
dẫn thi hành pháp luật và các qui định về bảo vệ môi trường , quản lý vệ sinh
đô thị (quản lý vệ sinh đường phố, công tác thu gom vận chuyển rác (rác sinh
hoạt, rác y tế, rác công nghiếp, dịch vụ mai táng).
Yêu cầu chung của các cán bộ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi
trường thành phố Bắc Ninh
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức và cán bộ phải có trách
nhiệm phối hợp, giúp đỡ nhau để giải quyết các công việc liên quan và hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Không được gây phiền hà, cản trở làm ảnh hưởng đến công
việc chung. Khi được giao nhiệm vụ phải thực hiện đảm bảo chất lượng về nội
dung đúng thời gian và hình thức văn bản; phải theo sát các vụ việc được giao
để tránh bỏ sót hoặc chậm thời gian. Nếu được lãnh đạo phòng giao thực hiện
nhiệm vụ không thuộc địa bàn do mình quản lý thì phải thông báo cho cán bộ
phụ trách địa bàn đó biết để cùng phối hợp.
- Nhiệm vụ của từng cán bộ, chuyên viên được đánh giá theo từng
tháng, từng quý, từng năm và theo quy chế của phòng.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Phải chấp hành nghiêm giờ giấc nội quy, quy định của cơ quan và
phòng. Mọi nhiệm vụ thực hiện trong ngày phải được thể hiện trên Lịch
bàn làm việc của từng đồng chí.
- Nếu nghỉ việc phải có lý do và được sự đồng ý của đồng chí Trưởng
phòng, sau đó phải báo cáo đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách khối và bộ
phận Văn phòng để theo dõi chấm công. Trong trường hợp nghỉ 02 ngày phải
có Giấy khám, chữa bệnh của nơi khám có chức năng.
- Hàng tuần phải có báo cáo công việc được giao với đồng chí Phó
Trưởng phòng phụ trách khối.
- Trong tuần phải bố trí thời gian đi kiểm tra địa bàn được phân công.
- Phải hoàn thành các công việc được giao đúng thời gian.
- Khi tham mưu văn bản phải chú ý về câu chữ, thể thức và nội dung
của văn bản. Chịu trách nhiệm ký nháy vào văn bản trước khi trình lãnh đạo
phòng.
- Ngày 25 hàng tháng có báo cáo chi tiết về kết quả các nhiệm vụ được
giao và những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nêu rõ lý do và đề ra biện pháp,
thời gian hoàn thành.
- Trong giờ hành chính phải mở máy điện thoại để liên lạc khi cần thiết.
- Bộ phận Văn phòng lập Bảng chấm công và báo cáo đồng chí Trưởng
phòng trong việc đôn đốc công việc được giao của các đồng chí trong phòng.
- Đối với cán bộ đang làm Hợp đồng tại phòng được phân công nhiệm
vụ theo chức năng nhiệm vụ cụ thể
1.4 Nhận xét về tổ chức cán bộ và tình hình hoạt động của phòng Tài
Nguyên và Môi Trường Thành phố Bắc Ninh thời gian gần đây:
Phòng Tài Nguyên Môi Trường có một trưởng phòng, hai phó phòng
và 5 cán bộ công chức và 1 cán bộ hợp đồng, trình độ chuyên môn các cán bộ
là đại học và Thạc sĩ. Mỗi đồng chí cán bộ công chức phụ trách thực hiện một
hoặc nhiều nhóm nhiệm vụ được giao.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Ngoài ra do những thay đồi mới trong việc tách Văn phòng đăng kí
theo Quyết định số 07/QĐ-UBND không còn trực thuộc Phòng thì Phòng có
nhiều thay đổi, thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao, phòng có thêm 1 cán bộ
hợp đồng ngắn hạn do UBND Thành phố ký.
- Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, được sự quan tâm của UBND
Thành phố, Phòng được trang bị tương đối đầy đủ máy móc, thiết bị để phục
vụ công tác chuyên môn.
- Đối với các xã, phường:
Với trình độ chuyên môn trong công tác không đồng đều nên có một số khó
khăn trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Tài Nguyên Môi Trường đã tổ chức
bồi dưỡng chuyên môn và giao ban với cán bộ địa chính các xã, phường để
nắm bắt tình hình và giải quyết những khó khăn vướng mắc, cán bộ Phòng
thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc trong việc thực hiện các
nhiệm vụ của ngành.
2. Tình hình hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời
gian qua:
2.1 Công tác tham mưu:
Tham mưu UBND thành phố triển khai công tác công nhận quyền sử
dụng đất để thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở,
diện tích đất dôi dư trong quá trình quy hoạch;
Tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án đấu giá trình UBND
tỉnh phê duyệt đấu giá các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành
phố;
Tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành xây
dựng các văn bản liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư;

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức
thực hiện các dự án dân cư dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;
Tham mưu UBND thành phố trả lời, giải quyết các đơn thư của công dân liên
quan đến lĩnh vực đất đai;
Tham mưu UBND thành phố xây dựng các văn bản thực hiện trình tự, thủ
tục các bước theo Hướng dẫn số 04/LN: STNMT-STC-SXD-STP-CT ngày
24/10/2013;
Tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến thực
hiện việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi thực hiện cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại khu
tập thể Lữ đoàn Công binh 229, thuộc phường Thị Cầu và Vũ Ninh, thành phố
Bắc Ninh;
Tham mưu UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường báo cáo
tình hình quản lý, sử dụng đất và việc vi phạm Luật đất đai; lấn, chiếm đất
đai; tự ý chuyển mục đích; giao đất không đúng thẩm quyền trên địa bàn;
Tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất trên địa bàn
thành phố giai đoạn 2014-2020.
2.2 Công tác lập kế hoạch sử dụng đất:
Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Ninh và 19 xã,
phường đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn
(2011-2015).
Hàng năm, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp
thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt.
2.3 Công tác đăng ký va thực hiện quyền của người sử dụng đất:
2.3.1 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Cấp 4.451 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài
sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành.
Trong đó:

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 728 giấy;
- Cấp đổi, cấp lại (bao gồm chia tách, hợp thửa và thực hiện các quyền):
3.723 giấy;
Ngoài ra xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp khi đăng ký biến động đất
đai, tài sản gắn liền với đất: 1.346 giấy.
2.3.2. Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm:
- Đăng ký thế chấp để vay vốn Ngân hàng cho 2.981 trường hợp;
- Xóa đăng ký thế chấp đã vay vốn Ngân hàng cho 2.134 trường hợp;
- Đăng ký thay đổi nội dung cho 22 trường hợp;
- Sửa chữa sai sót 3 trường hợp.
2.4. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất:
2.4.1. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
- Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bao gồm cả phương án điều chỉnh, bổ sung) tại
25 dự án trên địa bàn thành phố Bắc Ninh: dự án nâng cấp đường tỉnh lộ
295B (đoạn từ đường Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh đến giáp địa phận huyện Tiên
Du); dự án khu đô thị Phúc Ninh; dự án đường sắt Lim - Phả lại; dự án xây
dựng mở rộng Trường mầm non xã Khắc Niệm; dự án xây dựng Trường
THCS Hòa Long, dự án xây dựng Trường THCS Vạn An, phường Vạn An;
dự án xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trong cụm công
nghiệp Phong Khê (đợt 3); dự án xây dựng đường Lý Đạo Thành, thành phố
Bắc Ninh (đoạn đấu nối với đường Nguyễn Trãi); dự án xây dựng Bệnh viện
đa khoa Kinh Bắc; dự án xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội, cơ sở Bắc
Ninh, dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hòa Long - Kinh Bắc 1; dự án xây
dựng đường gom thuộc quy hoạch khu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng khoa
học công nghệ tỉnh Bắc Ninh…

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

2.4.2. Công tác thực hiện các dự án dân cư dịch vụ:
Năm 2014, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tham mưu
Hội đồng xét giao đất ở dân cư dịch vụ xét duyệt 602 lô. Cụ thể: 143 lô đất tại
dự án dân cư dịch vụ khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc (giao cho nhân dân
khu 6); bổ sung 02 lô tại dự án dân cư dịch vụ khu 10 và dự án Khu nhà ở tái
định cư đường Trần Hưng Đạo và đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Đại
Phúc; 113 lô đất tại dự án dân cư dịch vụ Thanh Sơn, 213 lô tại dự án dân cư
dịch vụ Phương Vỹ, 109 lô tại dự án DCDV Phương Vỹ 2, phường Vũ Ninh;
22 lô đất tại dự án khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh (đợt 2).
Thẩm định hồ sơ xin giao đất tại các dự án: dự án dân cư dịch vụ chợ Yên,
phường Kinh Bắc (253 lô); dự án dân cư dịch vụ Khả Lễ, phường Võ Cường
(121 lô), dự án dân cư dịch vụ Bồ Sơn, phường Võ Cường (214 lô), 02 dự án
dân cư dịch vụ Hòa Đình, phường Võ Cường (133 lô), dự án DCDV và đấu
giá quyền sử dụng đất Vân Dương - Nam Sơn (197 lô).
2.4.3. Công tác giao đất ngoài thực địa:
Đã tổ chức giao 278 lô đất cho các hộ, gia đình cá nhân đã hoàn thành
nghĩa vụ tài chính tại các dự án trên địa bàn thành phố. Trong đó:
- Giao đất dân cư dịch vụ 101 lô;
- Giao đất đấu giá: 174 lô;
- Giao đất tái định cư: 3 lô.
2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra va giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Tham gia các Đoàn kiểm tra, xác minh của thành phố để giải quyết 32
đơn thư của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai tại các xã, phường trên
địa bàn thành phố. Phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn kiểm tra,
xử lý việc lấn, chiếm đất đai.
2.6. Công tác đinh giá đất:

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Khảo sát giá đất trên nguyên tắc sát giá thị trường (trong điều kiện
chuyển nhượng bình thường) phục vụ công tác bồi thường, GPMB các dự án
và đấu giá quyền sử dụng đất.
2.7. Công tác quản lý khoáng sản va quản lý môi trường:
Triển khai các nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ xin giao đất, cho
thuê đất thực hiện dự án xây dựng bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu
xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo tinh thần hướng dẫn số 03/HDTNMT, ngày 31/7/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đến nay đã
tham mưu UBND thành phố trình Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Bắc Ninh về việc bảo vệ đê điều, thoát lũ và quy hoạch xây dựng khi
lập dự án khu vực tập kết cát sỏi và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.
Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý bãi tập
kết cát sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
Thường xuyên kiểm tra các hoạt động khai thác, tập kết cát sỏi lòng
sông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
2.8. Công tác khác:
Tổ chức triển khai các bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất
xen kẹp, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu nhà ở dân cư trên địa bàn
thành phố để đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1.
Tổ chức triển khai các bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất
xen kẹp lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu nhà ở dân cư trên địa bàn
thành phố, để đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2)
Hướng dẫn UBND các xã, phường lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo
Hướng dẫn số 04/LN, đến nay UBND thành phố đã phê duyệt công nhận
quyền sử dụng đất cho 70 trường hợp (đợt 1)

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

Hướng dẫn UBND phường Suối Hoa trong việc thu gom rác thải tại nguồn để
thực hiện Đề án phường “Văn minh đô thị”.
Tổ chức bàn giao 102 xe gom rác cho 06 xã (Nam Sơn, Khắc Niệm, Hoà
Long, Khúc Xuyên, Kim Chân và Phong Khê) để phục vụ công tác thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2014 với
chủ đề “ Nước và Năng lượng”;
Tổ chức làm việc với Đoàn chuyên gia và Trung tâm quan trắc môi
trường thuộc Tổng cục Môi trường thực hiện thu thập các thông tin và điều tra
các nguồn phát thải khí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong khuôn khổ Dự
án “Không khí sạch cho các thành phố vừa và nhỏ trong khu vực Asean” tại
thành phố Bắc Ninh;
Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.
2.9. Đánh giá chung những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử
dụng đất đai và đề xuất kiến nghị:
2.9.1. Đánh giá chung:
Công tác quản lý nhà nước về đất đai trong năm qua đã đạt được những
kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những
tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý; việc tổ
chức đăng ký cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đủ điều kiện, các
trường hợp đất dôi dư ở một số xã, phường còn chậm, công tác lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác bồi thường,
GPMB một số dự án (đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố)
chưa đúng tiến độ; một số dự án dân cư dịch vụ thực hiện còn nhiều khó
khăn, vướng mắc. Tại một số xã, phường trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư
liên quan đến đất đai chưa đảm bảo quy định; việc cập nhật thông tin chỉnh lý
hồ sơ địa chính chưa được thực hiện thường xuyên; việc lấn chiếm đất, sử

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra;
2.9.2 Một số khó khăn, vướng mắc
Trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố năm
2014 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, quá trình tổ chức thực
hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cơ bản trong các lĩnh vực sau:
- Công tác đăng ký và thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Công tác thực hiện các dự án dân cư dịch vụ.
- Công tác bồi thường, GPMB.
- Công tác giải quyết đơn thư của công dân
- Do Quyết định số 07/QĐ-UBND tách văn phòng đăng kí quyền sử
dụng đất và nhà ở ra khỏi phòng Tài nguyên và Môi trường sát nhập về Sở
Tài nguyên và Môi trường, nên Phòng có nhiều thay đổi, hiện tại còn thiếu
nhân sự vì vậy mà khối lượng công việc tăng lên và các cán bộ của Phòng
phải kiêm nhiệm thêm nhiều mảng.
2.9.3. Kiến nghị
-

Tăng cường thêm lao động hợp đồng, các bộ chuyên trách đang còn thiếu

cho Phòng.
-

Đề nghị UBND tỉnh phối hợp thu hồi, giao đất sớm cho các dự án dân cư

dịch vụ liên quan đến quy hoạch đất xen kẹp.
-

Đề nghị UBND thành phố cấp thêm kinh phí cho việc đo đạc bản đồ

địa chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để thuân lợi
cho công tác quản lý đất đai.
-

Xây dựng thêm nhiều đề án phân loại rác thải, áp dụng thực thi vào

thực tiễn với những đề án thí điểm thành công, nhằm tạo nếp sống văn minh
văn hóa góp phần làm môi trường đô thị thêm xanh sạch đẹp.
-

Về phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Bắc Ninh đã tạo điều

kiện cho em củng cố bổ sung thêm kiến thức thực tế. Song thời gian thực tập
dồn vào dịp cuối năm lúc mà các cán bộ đang gấp rút với công việc và hoàn

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

thiện hồ sơ, thống kê kiểm kê cuối năm, nên ít được khảo sát thực tế với các
cán bộ trực tiếp tại Phòng. Vậy kính đề nghị có thể đẩy thời gian thực tập lên
sớm hơn hoặc chậm hơn 3 tuần.

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

III. KẾT LUẬN
Sau một thời gian thực tập tại phòng Tài Nguyên và Môi Trường
Thành phố Bắc Ninh. Dưới sự định hướng cụ thể, chỉ bảo kĩ lưỡng của cô
giáo Th.s Vũ Thị Thảo và sự hướng dẫn trực tiếp nhiệt tình của Phó phòng chị
Nguyễn Thị Hương tại phòng , em đã thu nhận được rất nhiều kiến thức bổ
ích chuẩn bị cho giai đoạn bước vào làm việc thực tế. Phải nói sau một thời
gian học tập lý thuyết tại trường, đây là một cơ hội lớn cho tất cả các bạn
sinh viên đưa kiến thức ra áp dụng thực tế và để hoàn thiện năng lực bổ sung
kiến thức thực tiễn. Bản thân em cũng vậy, học phải đi đôi với hành mang laị
hiệu quả cao khi mình được thực nghiệm làm người cán bộ. Tham gia thực
tập tại phòng và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn em mong
muốn sẽ hoàn thành được mọi công việc thất tốt. Trong quá trình thực tập sẽ
nhận được nhiều kiến thức và ý kiến đóng góp hơn nữa, là một người cán bộ
năng nổ có chuyên môn sau khi đã ra trường. Em xin chân thành cảm ơn!

Kinh tế va quản lý đia chính 53


Báo cáo thực tập tổng hợp
Nga

Nguyễn Thi
CQ532641

MỤC LỤC

Kinh tế va quản lý đia chính 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×