Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN 10

KIỂM TRA HÌNH HỌC-Họ và tên: ………………………..…………….Lớp: ………..
A. TRẮC NGHIỆM- Đánh dấu X vào ô có đáp án đúng:
1
2
3
4
5
6
uuur uuur

1, Cho ∆ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Tính tích vô hướng AC.CB : A. 3a2 B. a2 C. – a2 D. – 3a2
uuur uuur
2, Cho các điểm A(1, 1); B(2, 4); C(10, –2). Tính tích vô hướng BA. AC : A. 30
B. 10 C. –10 D. –30
3, Cho 3 điểm A(1, 4) ; B(3, 2) ; C(5, 4). Chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu ?
A. 4 + 2 2
B. 4 + 4 2
C. 8 + 8 2
D. 2 + 2 2
4, Gọi G là trọng tâm tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ?
uuur uuur 1

2

uuur uuur 1
a2
D. AB. AG = a 2
2
6
rr
r
r r r r
5, Trong hệ trục tọa độ ( O, i , j ) cho các vectơ sau: a = 4i − 3 j , b = 2 j . Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai
r
r
r
r
: A. a = ( 4 , –3 ) B. b = ( 0 , 2 ) C. | a | = 5
D. | b | = 2
r
r
r r
1
5
5
3
6, Cho a = ( –2; –1) ; b = ( 4; –3 ). cos( a ; b ) = ?
A. –
B. 2
C.
D.
2
5
5
2

A. AB. AC = a 2

uuur uuur

1
2



B. AC.CB = − a 2

uuur uuur

C. GA.GB =

B. ĐIỀN ĐÁP SỐ
TT
Câu hỏi
r
r
rr
1
Cho a = (1; 2), b = (– 2; –1). Giá trị cos( a , b ) là
2
Cho hình
chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Độ dài của
uuur
vectơ AC là
r
rr
r
3r 4 r
3
Trong hệ toạ độ (O; i; j ) , cho a = − i − j . Độ dài của a là
4
5

Đáp số

5 5
r
r
Cho a = ( 1;–2) . Với giá trị của y thì b = ( –3; y ) vuông
r
góc với a ?
r
r
r
Cho a = (1; 2) ; b = (4; 3) ; c = (2; 3) . Kết quả của biểu
r r r
thức : a ( b + c ) là?

6

Cho A(1; – 1), B(3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho
MA2 + MB2 nhỏ nhất.
C. TỰ LUẬN
r  1 r
r
r
r r
Câu 1: Cho a = (2; 0), b =  −1; ÷, c = (4; −6) . Tìm 2 số m, n sao cho: b = ma + nc .

2
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

uur uur uur
1 uur
Câu 2: Cho ∆ABC đều có cạnh là 4 với I, J, K lần lượt được xác định bởi: IB = 2 IC , JC = − JA .
2
uur
uuur
uuur
Tính IJ theo AB vaø AC . Từ đó tính độ dài đoạn thẳng IJ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Cho ba điểm A(1; –2), B(2; 3), C(–1; –2). Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường
thẳng BC.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 3), B(-3; 4) và C(0; -1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ
giác ABDC là hình chữ nhật.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×