Tải bản đầy đủ

XHH 123456789101112131415

ĐH Luật TP.HCM
ĐỀ THI MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Thời gian: 75 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1.
Trình bày đặc điểm của truyền thông đại chúng và phương tiện thông tin đại chúng. Vai
trò của truyền thông đại chúng đối với cuộc chiến chống lại các tệ nạn xã hội hiện nay ở
nước ta. (6 điểm)
Câu 2.
Có nhận định cho rằng: "Văn hóa ứng xử ở đô thị thường lạnh lùng và ẩn danh hơn; cái
tình người ẩn dưới những ứng xử mang tính khách quan". Dưới góc độ xã hội học đô thị,
hãy phân tích nhận định trên. (4 điểm)
..........................................................................................................................................
Thời gian: 75 phút
(20/12/2008) Không được sử dụng tài liệu
Câu 1(6 điểm). Trình bày quá trình đô thị hóa ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Theo
anh chị Việt Nam đang thực hiện quá trình đô thị hóa theo khuynh hướng nào, tại sao?
Câu 2(4 điểm). Tại sao trong một số trường hợp dư luận xã hội có sức mạnh hơn cả pháp
luật? Cho ví dụ liên hệ thực tiễn.
..........................................................................................................................................
Xã Hội Học

Lớp HS33A
Câu 1: Phân tích vấn đề "tự tử" theo quan điểm của Durkheim. Cho ví dụ minh họa. Theo
quan điểm của ông thì "tự tử" và "đoàn kết xã hội" giống và khác nhau thế nào. (6đ)
Câu 2: Gia đinh của xã hội trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào, sẽ xuất hiện thêm
những chức năng nào và mất đi chức năng nào? liệu vai trò của gia đình còn được xem
trọng như hiện nay không? (4đ)
..........................................................................................................................................
XÃ HỘI HỌC
Thời gian: 75ph
Được sử dụng tài liệu
Lớp VB2CQ
Ngày 05/12/2009
Câu 1 (5 điểm). Di dân tự do có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội và
môi trường của TPHCM nơi nhập cư (tiêu cực và tích cực).


Câu 2 (5 điểm). Tại sao bất bình đẳng giới có xu hướng diễn ra gay gắt hơn ở trong
nhóm nghèo? Giải pháp cho bình đẳng giới?
..........................................................................................................................................
Đề thi lớp DS34B. Thi vào 1.7.2010.
Thời gian: 75 phút. Không sử dụng tài liệu.
1. Phân tầng xã hội là gì? Tại sao nói phân tầng xã hội tự nhiên đã làm giảm bớt bất bình
xã hội và hố ngăn cách giàu nghèo xã hội, còn phân tầng không tự nhiên thì ngược lại?
(5điểm)
2. Di động xã hội là gì? Các hình thức của di động xã hội. Các nhân tố ảnh hưởng đến di
động xã hội của cá nhân, những nhân tố nào làm phương hại đến sự phát triển xã hội và
ngược lại, tại sao? (5điểm)
Giảng viên ra đề: Nguyễn Hữu Túc
..........................................................................................................................................

Lớp TM35
Thời gian: 75 phút
Người ra đề: Nguyễn Hữu Túc
Sinh viên không sử dụng tài liệu
Câu 1: Đặc điểm của truyền thông đại chúng (theo giáo viên giảng trên lớp). Phân tích
mối quan hệ biện chứng giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội (6 điểm)
Câu 2: Hãy làm rõ khái niệm bất bình đẳng xã hội. Thực trạng và giải pháp cho bất bình
đẳng giới ở Việt Nam trong gia đình và chính trị? (4 điểm)
..........................................................................................................................................
Lớp qt35

Thời gian: 75'
Người ra đề: Nguyễn Hữu Túc
Sinh viên không sử dụng tài liệu
Câu 1: thiết chế xã hội là gì? theo bạn trong các thiết chế xã hôi, thiết chế nào là cơ bản
nhất? tại sao?thiết chế xã hội có biến đổi không, tại sao? (6d)
Câu 2: KN gia đình.phân tích sự biến đổi các chức năng của gia đình trong xh hiện đại
(4d)


..........................................................................................................................................

ĐỀ THI MÔN NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC
LỚP HS34A
THỜI GIAN LÀM BÀI 75 PHÚT
SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Câu 1. Phân tích bối cảnh ra đời của xã hội học. Ý nghĩa thực tiễn (4 điểm)
Câu 2. Làm rõ khái niệm dư luận xã hội. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành dư
luận xã hội. Nhà nước và dư luận xã hội có mối quan hệ biện chứng không ? Tại sao? (6
điểm)
..........................................................................................................................................

Đề Thi Môn : Xã Hội Học
Thời gian: 75 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1.
Trình bày đặc điểm của truyền thông đại chúng và phương tiện thông tin đại chúng. Vai
trò của truyền thông đại chúng đối với cuộc chiến chống lại các tệ nạn xã hội hiện nay ở
nước ta. (6 điểm)
Câu 2.
Có nhận định cho rằng: "Văn hóa ứng xử ở đô thị thường lạnh lùng và ẩn danh hơn; cái
tình người ẩn dưới những ứng xử mang tính khách quan". Dưới góc độ xã hội học đô thị,
hãy phân tích nhận định trên. (4 điểm)
Hết.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Đề Thi Môn : Xã Hội Học
Thời gian: 75 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1.
Anh chị hãy trình bày đặc điểm cá nhân và quá trình xã hội hóa cá nhân. Tại sao các cá
nhân cần phải trải qua quá trình xã hội hóa ? (6đ)


Câu 2
Trong xã hội VN hiện nay, phân tầng xã hội dựa trên yếu tố nào là nền tảng? Nó là
động lực cho sự phát triển của XH hay là lực cản sự phát triển XH ? (4đ)
Hết.
ĐỀ THI MÔN : NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC
Thởi gian làm bài : 75 phút
( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Thế nào là phân tầng xã hội hợp thức và không hợp thức ?làm thế nào để hạn
chế đến mức thấp nhất tình trạng phân tầng xã hội không hợp thức ở Việt Nam? (6đ)
Câu 2: Ảnh hưởng của di dân tự do đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường
của đô thị nơi nhập cư ( tích cực và tiêu cực).(4đ)

..........................................................................................................................................
MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
1. Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm hiểu xã hội một cách ...........
và ............ hơn (có mục tiêu, khoa học)
2. Xã hội học là .............. nghiên cứu về các nhóm người (môn khoa học)
3. Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu ............. các mối quan hệ của con người hơn là
hành vi .............. (bản chất, cá nhân)
4. Theo Durkheim, hành vi con người trong nhóm không thể tiên đoán được từ đặc điểm
của ................ thành viên nhóm. Có cái gì đó được tạo ra mới lạ khi cá nhân trở thành
một .................... (cá nhân, tập thể)
5. ............................. trong nhóm xảy ra từng phần vì hầu hết thành viên của nó tin rằng
cách nghĩ, cách cảm thụ và hành động của họ luôn là nhất (sự tuân thủ quy tắc)
6. Dù thành viên ...... quy cách nhóm của họ hay từ .......; những động thái, hành động
trong một nhóm luôn không tiên đóan được từ sự hiểu biết các cá nhân trong nhóm (tuân
thủ, áp lực xã hội)
7. Theo lịch sử, nhà nhân chủng học tập trung nghiên cứu .............. hoặc xã hội ..............,
trong khi các nhà xã hội học tập trung quan tâm đến ..........., xã hội .......... (chữ viết,
nguyên thủy, tính tổng thể, công nghiệp)


8. Trong khi xã hội học và nhân chủng học tập trung nghiên cứu ........ của con người, tâm
lý học quan tâm về khía cạnh ................... (nhóm và tập thể, cá nhân)
9. Xã hội học và kinh tế học gặp nhau trong mối quan tâm nghiên cứu về .......... trong
lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế của đời sống xã hội (mối quan hệ tác động qua lại)
10. Các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học có cùng mối quan tâm
về .................... xuất hiện trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính trị (quan
hệ xã hội)
11. Xã hội học là một môn khoa học ra đời .............., xuất hiện đầu tiên ở ......., nhưng
phát triển .......... (muộn, châu Âu, nhanh)
12. August Comte quan niệm rằng nếu xã hội không ngừng phát triển, đời sống xã hội
nên được nghiên cứu ......... (một cách khoa học)
13. Comte tin rằng xã hội học nên dựa trên .............. hoặc sử dụng phương pháp của khoa
học vật lí để nghiên cứu đời sống xã hội (phương pháp thực chứng)
14. Herbert Spencer sử dụng phép loại suy ................ để giải thích sự ổn định xã hội: một
xã hội là một tập hợp của ..................... những phần làm việc với nhau để thúc đẩy cuộc
sống tốt đẹp hơn và sự tồn tại (hữu cơ, bộ phận hữu cơ)
15. Ủng hộ cho quan điểm tiến hóa về sự thay đổi, Spencer nghĩ rằng xã hội thay đổi dẫn
đến ......, con người .............. can thiệp (sự phát triển, không cần)
16. Karl Marx mô tả xã hội là một tập hợp của ..... nhóm người khác nhau về các giá trị
và sở thích (sự xung đột của)
17. Theo nguyên lý của thuyết định mệnh kinh tế, bản chất của xã hội nằm ở nền ..........
(kinh tế)
18. Theo Marx, những biểu hiện lịch sử là kết quả của .......... Một yếu tố căn bản của
những quá trình này là ................. tư liệu sản xuất (Đấu tranh giai cấp, tư hữu hóa)
19. Theo Durkheim, trật tự xã hội có được là do một dãy rộng .......... các giá trị và tổ
chức trong xã hội (sự nhất trí)
20. Sư thống nhất cơ học liên quan đến tính đồng nhất của một sự nhất trí các giá trị,
trong khi sự thống nhất .......... dựa trên hệ thống các vai trò đặc biệt quan trọng (hữu cơ)
21. Bằng việc chỉ ra rằng tỉ lệ tự tử thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm của nhóm, Durkheim
cho rằng ý nghĩa mà đời sống xã hội phải được tìm hiểu bỡi những giá trị ..............hơn là
những giá trị cá nhân (xã hội)
22. Một ........ là một hệ thống mối liên hệ hợp lý của giả định về xã hội để có thể kiểm


nghiệm trong thực tế (lý thuyết xã hội)
23. Xã hội học cung cấp nhiều cách tiếp cận khác nhau để nghiên cứu nhóm, bao
gồm ....., ...., và ...... (lý thuyết chức năng, xung đột, và tương tác biểu tượng)
24. Lý thuyết chức năng nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi thành phần xã hội tạo nên nó.
Nó tập trung vào ........, ........., và ............... (sự hòa hợp, ổn định, có hệ thống, và hợp tác)
25. Lý thuyết chức năng cho rằng:
a. Xã hội được tổ chức thành một chỉnh thể ............(thống nhất)
b. Xã hội tìm kiếm sự ổn định hoặc ..... (trạng thái cân bằng)
C. Xã hội dựa trên ..... các giá trị và sở thích (sự thống nhất)

..........................................................................................................................................
Đề Thi Môn : Xã Hội Học
Thời gian: 75 phút
Không được sử dụng tài liệu
Câu 1.
Trình bày đặc điểm của truyền thông đại chúng và phương tiện thông tin đại chúng. Vai
trò của truyền thông đại chúng đối với cuộc chiến chống lại các tệ nạn xã hội hiện nay ở
nước ta. (6 điểm)
Câu 2.
Có nhận định cho rằng: "Văn hóa ứng xử ở đô thị thường lạnh lùng và ẩn danh hơn; cái
tình người ẩn dưới những ứng xử mang tính khách quan". Dưới góc độ xã hội học đô thị,
hãy phân tích nhận định trên. (4 điểm)
..........................................................................................................................................
ĐỀ THI MÔN XÃ HỘI HỌC LỚP HC35
Thời gian 75 phút
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
Câu 1a. (Câu này dành cho những ai có làm bài tiểu luận) Hãy trình bày tóm tắt nội dung
các mục trong tiểu luận mà em đã làm với nhóm (bài bộ phận). (6 điểm)
Câu 1b. (dành cho những ai không có bài tiểu luận). Tại sao nói, truyền thông đại chúng
và dư luận xã hội có mối quan hệ biện chứng? Phân tích và chứng minh. (6 điểm)
Câu 2. Bằng nhãn quan xã hội học hãy phân tích về nguyên nhân và hậu quả của vấn đề
đua xe trên đường phố hiện nay ở Việt Nam. (4 điểm) (Câu này ai cũng phải làm)


Người ra đề
Nguyễn Hữu Túc
..........................................................................................................................................
XÃ HỘI HỌC
LỚP CLCK35
THỜI GIAN: 75'
KO SỬ DỤNG TÀI LIỆU
GV RA ĐỀ: HOÀNG THẾ CƯỜNG
CÂU 1: (5đ)
Những nhân tố nào đã góp phần thúc đẩy bộ môn Xã hội học phát triển từ đầu TK 20?
CÂU 2: (5đ)
Tục ngữ VN có câu "bần cùng sinh đạo tặc". Anh chị hãy dùng các lối tiếp cận XHH để
giải thích và nhận định tục ngữ trên. Có tương quan nào giữa sự phân tầng XH, sự nghèo
đói và các hành vi lệch lạc XH không?
..........................................................................................................................................
Câu 1: (Dành cho những ai có làm bài tiểu luận). Hãy trình bày tóm tắt nội dung các mục
trong tiểu luận mà em đã làm với nhóm. 6đ
(Dành cho những ai không làm bài tiểu luận). Tại sao nói, truyền thông đại chúng và dư
luận xã hội có mối liên hệ biện chứng? Phân tích và chứng minh. 6đ
Câu 2: Bằng nhãn quan XHH hãy phân tích về nguyên nhân và hậu quả của vấn đề đua
xe trên đường phố hiện nay ở Việt Nam. 4đ
..........................................................................................................................................
Đề môn Xã hội học đại cương
Bài 1:
1) Anh chị hiểu như thế nào về câu nói:"Xã hội học là con đẻ của cuộc cách mạng công
nghiệp"?
2) Những nhân tố nào đã góp phần thúc đẩy bộ môn xã hội học phát triển từ đầu thế kỷ
20.
3) Những đóng góp cho bộ môn xã hội học của các nhà xã hội học tiền phong ở Châu
Aâu trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
4) Đâu là những đặc trưng của sự kiện xã hội, của nghiên cứu xã hội học?
5) Trình bày, so sánh và nhận định ba lối tiếp cận chính trong nghiên cứu xã hội học :
tiếp cận tương tác biểu tượng, tiếp cận chức năng và tiếp cận mâu thuẫn xã hội.
6) Trình bày và so sánh luận điểm của hai khuynh hướng về đối tượng xã hội h ọc:


nghiên cứu hành động xã hội (social action) và nghiên cứu sự kiện xã hội (social fact).
7) Tại sao nghiên cứu những hiện tượng xã hội phải đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa?

Bài 2:
1) Trình bày tóm tắt các bước đi trong một nghiên cứu xã hội học.
2) Thế nào là tính chất thực nghiệm trong các nghiên cứu xã hội học.
3) Phân biệt khái niệm tương quan và mối liên hệ nhân qủa trong nghiên cứu xã hội học.
Bằng hai khái niệm trên hãy nhận định câu nói:"Xem phim bạo lực nhiều là nguyên nhân
của tính hung hãn ở thanh thiêu niên".
4) Trình bày cơ cấu của một thử nghiệm trong nghiên cứu xã hội học.
5) Trình bày tóm tắt các bước đi của một cuộc điều tra xã gội học.
6) Các loại hình quan sát chính yếu và sự ứng dụng của chúng
7) Một trong các bước khi thực hiện một cuộc nghiên cứu xã hội học là xây dưng mô
hình phân tích (hay còn gọi là "xây dựng một khung khái niệm" (conceptual framework)).
Thế nào là xây dựng một khung khái niệm? Hãy cho thí dụ.
8) Thế nào là biến số độc lập, thế nào là biến số phụ thuộc.
9) Đặc trưng, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp thâu thập dữ kiện chính yếu trong
nghiên cứu xã hội.
Bài 3:
1) Định nghĩa các khái niệm: biểu tượng, chuẩn mực, giá trị. Trình bày mối liên hệ giữa
chuẩn mục và giá trị.
2) Tương quan giữa hệ thống xã hội và hệ thống văn hóa.
3) Thế nào là thái độ "vị chủng", là "tính tương đối văn hóa”?
4) Những khả năng nào có thể xảy ra khi hai nền văn hóa tiếp xúc với nhau, theo quan
điẻm của F. Braudel?
5) Bằng một số minh họa rút từ xã hội và văn hóa Việt nam, hãy trình bày và nhận định
các lý thuyết chính yếu sau đây trong việc nghiên cứu và giải thích các hiện tượng văn
hóa: lý thuyết sinh thái học văn hóa, sinh vật học xã hội, lý thuyết cơ cấu chức năng, lý
thuyết mâu thuẫn xã hội.


Khuôn mẫu văn hóa, biến chuyển xã hội...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×