Tải bản đầy đủ

LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG LÃNH đạo CÔNG tác TUYỂN QUÂN của ĐẢNG bộ THÀNH PHỐ bắc NINH GIAI đoạn HIỆN NAY

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết đầy đủ
Ban chỉ huy quân sự

Chữ viết tắt
BCHQS

Công tác đảng, công tác chính trị

CTĐ,CTCT

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CNH, HĐH

Dân quân tự vệ

DQTV

Dự bị động viên


DBĐV

Hội đồng nghĩa vụ quân sự

HĐNVQS

Lực lượng vũ trang

LLVT

Nghĩa vụ quân sự
Quân sự, quốc phòng địa phương

NVQS
QS,QPĐP

Quân đội nhân dân Việt Nam

QĐNDVN

Quốc phòng- an ninh

QP-AN

Quốc phòng toàn dân

QPTD

Trong sạch vững mạnh

TSVM

Ủy ban nhân dân

UBND

Xã hội chủ nghĩa

XHCNMỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
3
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHẤT
LƯỢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN CỦA
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
1.1. Công tác tuyển quân ở thành phố Bắc Ninh và những vấn đề

11

cơ bản chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ
1.2.

Thành phố Bắc Ninh
Thực trạng chất lượng và một số kinh nghiệm nâng cao

11

chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ
Thành phố Bắc Ninh
Chương 2. YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO

36

CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TUYỂN
QUÂN CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
2.1.

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Những yếu tác động và yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh

59

đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
2.2.

giai đoạn hiện nay
Những giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác

59

tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh giai đoạn
hiện nay
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

68
91
93
99

2


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và
xây dựng đất nước, Đảng ta luôn chú trọng quan tâm lãnh đạo nhiệm vụ củng cố
quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị đất
nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu hành động chống phá, thù
địch, không để bị động, bất ngờ. Theo đó, Nhà nước ta đã ban hành luật nghĩa vụ
quân sự, tổ chức thực hiện chế độ tuyển quân để thực hiện quyền và nghĩa vụ của
công dân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuyển quân là một nhiệm vụ
quan trọng trong công tác xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần xây
dựng quân đội cách mạng, chính qui tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh.
Công tác tuyển quân ở thành phố Bắc Ninh là cuộc vận động chính trị sâu
rộng, liên quan đến mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, mọi thành phần kinh tế - xã
hội, nhất là hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
lãnh đạo công tác tuyển quân là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là yêu cầu cơ bản,
vừa là vấn đề cấp thiết, trực tiếp góp phần làm cho công tác tuyển quân đi đúng
đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Những năm qua, việc lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành
phố Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức, trên cơ sở
huy động sức mạnh tổng hợp các tổ chức các lực lượng đảm bảo cho thành
phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân. Tuy nhiên, so với yêu cầu
nhiệm vụ tuyển quân thì năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp
có mặt còn hạn chế cả về nội dung và hình thức lãnh đạo, chưa huy động
được sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng tham gia công tác tuyển
quân, dẫn tới chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân có mặt
3


chưa cao. Vai trò trách nhiệm của các thành viên trong cơ chế lãnh đạo, quản
lý công tác quân sự quốc phòng địa phương nói chung và trong công tác tuyển
quân nói riêng chưa được phát huy đầy đủ.
Hiện nay, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế
giới, khu vực và trong nước; trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng
cố QP - AN và xây dựng LLVT vững mạnh đã và đang đặt ra những yêu cầu
mới rất cao về chất lượng công tác tuyển quân của cả nước nói chung và ở
Thành phố Bắc Ninh nói riêng, đòi hỏi việc tăng cường sự lãnh đạo của các
cấp ủy đảng đối với công tác tuyển quân cần phải được nghiên cứu, phân tích,
kế thừa những kinh nghiệm đã qua và nâng cao chất lượng ngang tầm với đòi
hỏi của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Chất lượng lãnh đạo công tác tuyển
quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh giai đoạn hiện nay” là vấn đề cơ
bản cấp thiết có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Xuất phát từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác QS,QPĐP
của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng mới. Những năm qua
vấn đề xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng LLVT nói chung và công tác
tuyển quân nói riêng đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu ở những cấp
độ và phạm vi khác nhau; có nhiều công trình, luận văn, luận án, bài báo khoa
học nghiên cứu về công tác QS,QPĐP và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối
với công tác tuyển quân được công bố, tiêu biểu là:
* Nhóm các đề tài, luận văn, luận án, các bài báo công trình khoa học
về xây dựng LLVT, xây dựng quân đội, bộ đội địa phương, khu vực phòng
thủ:
Nguyễn Như Hội (2002), Nâng cao hiệu quả CTĐ,CTCT trong xây dựng
khu vực phòng thủ huyện ở tỉnh Lâm đồng hiện nay, luận văn thạc sĩ khoa
học chính trị, Hà nội .
4


Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự (2010), “Quốc phòng- An
ninh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ”, Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2010. Công trình đã tập trung làm rõ cơ
sở lý luận và thực tiễn những quan điểm của Đảng ta về QP - AN, nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội. xác định phương hướng, mục tiêu và đề cập tính tất
yếu phải tăng cường, củng cố QP-AN và làm sáng tỏ vấn đề QP-AN
trong giai đoạn mới.
Đại tá, PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thắng (2008), “Một số vấn đề chủ yếu
trong xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN cho nhân dân và lực
lượng vũ trang thời kỳ mới”. Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự. Tác
giả đã làm rõ lý luận của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
quan điểm của Đảng ta về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN và
thực tiễn nhận thức, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc XHCN cho nhân dân và
Quân đội ta. Trên cơ sở đó xác định một số vấn đề chủ yếu trong xây dựng ý
thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN cho mọi cấp, mọi ngành, tầng lớp nhân
dân và LLVT thời kỳ mới.
Đại tá Phạm Trang (2011), “Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân trong bối cảnh hội nhập”. Tạp chí quốc phòng toàn dân.
Đại tá Nguyễn Oanh Liệt (2008), “Kiên Giang xây dựng lực lượng vũ trang
vững mạnh làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân”, Tạp chí quốc phòng toàn dân.
Tác giả đã nêu bật vai rò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong
việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP; các cấp, các ngành mà nòng cốt là
cơ quan quân sự địa phương phối hợp làm tham mưu thực hiện có hiệu quả, toàn
diện công tác QS,QPĐP, xây dựng LLVT vững mạnh làm nòng cốt xây dựng
nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền trên địa bàn; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động
viên có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
5


mới; xây dựng ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và
tầng lớp nhân trong thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP ở tỉnh Kiên Giang.
Ngô Gia Thu (2011), CTĐ,CTCT trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh
Đồng Tháp giai đoạn hiện nay”. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội.
Nguyễn Hiếu Nghĩa (2009) CTĐ,CTCT trong xây dựng quân dự bị động viên
ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay, luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Học Viện Chính Trị,
Hà Nội. Đề tài đã xác định được những vấn đề cơ bản về CTĐ,CTCT trong xây
dựng lực lượng dự bị động viên, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và
rút ra một số kinh nghiệm CTĐ,CTCT trong xây dựng quân dự bị động viên. Đặc
biệt kinh nghiệm; để xây dựng quân dự bị động viên, trước tiên phải làm tốt công
tác tuyển quân. Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp CTĐ,CTCT trong xây
dựng quân dự bị động viên ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay.
Huỳnh Văn Khởi (2010),CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền, biển, đảo của LLVT địa phương tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ
khoa học chính trị, Hà Nội. Đề tài trên đã đi sâu và làm rõ cơ sở lý luận, thực
tiễn CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của
LLVT địa phương tỉnh Kiên Giang. Phân tích thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân
ưu điểm, hạn chế, xác định phương hướng, yêu cầu và giải pháp tiến hành
CTĐ,CTCT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của LLVT
địa phương tỉnh Kiên Giang.
Phạm Văn Bé Tư (2008), Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị cơ quan
quân sự huyện ở Quân khu 9 trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học
chính trị, Hà Nội. Công trình đã có sự đầu tư rất kỹ và sâu sắc, tác giả đã nêu bật
được những ưu điểm, tiến bộ cũng như những tồn tại, yếu kém hiện nay của đội
ngũ cán bộ chính trị ở cơ quan quân sự huyện trên địa bàn Quân khu 9. Làm rõ,
nguyên nhân ưu điểm, tiến bộ và nguồn gốc của những tồn tại, yếu kém, trên cơ
sở đó đề ra những giải pháp khoa học để nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị
cơ quan quân sự huyện trên địa bàn Quân khu 9 trong giai đoạn hiện nay và cho
6


những năm tiếp theo. Đây là đề tài có thể kế thừa, vận dụng vào nghiên cứu công
tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung và việc tăng cường lãnh đạo công
tác tuyển quân của Thành ủy Bắc Ninh nói riêng.
Lê Hoàng Vũ (2010), Bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác đảng,
công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên cơ quan quân sự cấp huyện trên
địa bàn Quân khu 9 hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội.
Công trình đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về năng lực tiến hành
CTĐ,CTCT của đội ngũ chính trị viên các huyện trên địa bàn Quân khu 9,
đánh giá đúng thực trạng, phân tích, làm rõ những tiến bộ nổi bật cũng như
những tồn tại yếu kém và có những giải pháp xác đáng, khoa học nhằm bồi
dưỡng tiến hành CTĐ,CTCT cho đội ngũ chính trị viên các huyện trên địa bàn
Quân khu 9 hiện nay. Công trình này có liên quan trực tiếp và có ý nghĩa quan
trọng đến chất lượng hoạt động CTĐ,CTCT nói chung và CTĐ,CTCT trong
công tác tuyển quân nói riêng.
* Nhóm các đề tài, luận văn, luận án, các bài báo công trình khoa học
về công tác tuyển quân:
Nguyễn Thành Đô (2003), “ Mấy suy nghĩ về nâng cao chất lượng công
tác tuyển quân hiện nay”, Tạp chí quốc phòng toàn dân.
Trịnh Đình Huỳnh (2003), “Thái bình kết hợp tuyển quân với tạo
nguồn cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị và nền quốc phòng toàn dân”, Tạp
chí quốc phòng toàn dân.
Mẫn Hà Anh (2003), “ 3 cử, 4 công khai có thể thay thế 3 gặp, 4 biết
trong tuyển quân”, Tạp chí quốc phòng toàn dân.
Đại tá Phạm Tiến Dũng (2010), “Công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ ở Hà Nội”, Tạp chí quốc phòng toàn dân. Tác giả đã nêu lên thực trạng
và phân tích rõ nguyên nhân những ưu, khuyết điểm của công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ. Trên cơ sở đó định hướng và có những giải pháp thực tiễn
cũng như cách thức tiến hành các bước của qui trình công tác tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ trong những năm tới ở Hà Nội.

7


Hoàng Xuân Hừng (2004), CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ tuyển quân ở
huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ
khoa học chính trị, Hà Nội. Tác giả đã khái quát thực trạng, làm rõ nguyên
nhân những ưu, khuyết điểm của hoạt động CTĐ,CTCT trong nhiệm vụ tuyển
quân. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu lực CTĐ,CTCT
trong nhiệm vụ tuyển quân ở huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội).
Hồ Văn Thái (2012), Nâng cao chất lượng CTĐ,CTCT trong công tác
tuyển quân ở tỉnh Kiên Giang hiện nay. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, Hà
Nội. Tác giả đã khái quát một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn
CTĐ,CTCT trong công tác tuyển quân. Đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân,
trên cơ sở đó đề xất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng
CTĐ,CTCT trong công tác tuyển quân ở tỉnh Kiên giang. Trong đó tác giả có đề
cập đến vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng
ở địa phương.
Tóm lại, các công trình nghiên cứu khoa học nói trên tiếp cận ở những
góc độ khác nhau của CTĐ,CTCT trong công tác QS,QPĐP, trong đó có công
tác tuyển quân, các tác giả đã đi sâu luận giải làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn
của CTĐ,CTCT trong từng nhiệm vụ và từng đối tượng cụ thể, đánh giá
nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các nhóm giải pháp phù hợp
với từng nhiệm vụ, từng đối tượng. Đây là những tài liệu khoa học có giá trị
giúp cho tác giả nghiên cứu, tham khảo, chọn lọc và kế thừa. Tuy nhiên, chưa
có công trình nào đề cập, nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu cơ bản và hệ
thống dưới góc độ khoa học về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển
quân với đối tượng là chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân của các cấp ủy
đảng. Vì vậy, tác giả chọn vấn đề: “Chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân
của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu

8


Luận giải những vấn đề về lý luận, thực tiễn chất lượng lãnh đạo công
tác tuyển quân, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng
lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về chất lượng lãnh đạo công tác
tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm
nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tuyển
quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân
của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
* Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển quân và chất lượng lãnh đạo
công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh. Các tài liệu, số liệu
được giới hạn từ 2010 đến nay.
5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
*Cơ sở lý luận
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối quan điểm của Đảng Cộng sản việt nam, pháp luật của Nhà nước về công
tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác tuyển quân là cơ sở lý luận
của luận văn.
*Cơ sở thực tiễn
Thực tiễn công tác tuyển quân và chất lượng lãnh đạo công tác tuyển
quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh. Các báo cáo tổng kết về công tác
tuyển quân và hoạt động lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành
phố Bắc Ninh, kết quả trao đổi, điều tra, khảo sát thực tế của tác giả về hoạt
động lãnh đạo công tác tuyển quân ở Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
9


*Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài sử
dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và
liên ngành; trong đó chú trọng các phương pháp: logic - lịch sử; phân tích,
tổng hợp; tổng kết thực tiễn; điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia.
6. Ý nghĩa của đề tài
Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần cung cấp luận cứ, cơ sở
khoa học cho Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh nghiên cứu, tham khảo và vận
dụng nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân.
Luận văn có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong giảng
dạy môn CTĐ,CTCT ở các Học viện, Nhà trường trong và ngoài Quân đội.
7. Kết cấu của đề tài
Kết cấu của luận văn gồm có phần mở đầu, hai chương với 4 tiết, kết
luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

10


Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG LÃNH
ĐẠO CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
1.1. Công tác tuyển quân ở thành phố Bắc Ninh và những vấn đề cơ bản
về chất lượng lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
1.1.1. Công tác tuyển quân và lãnh đạo công tác tuyển quân của
Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh hiện nay
* Thành phố Bắc Ninh và công tác tuyển quân của Thành Phố Bắc Ninh
Một số nét chủ yếu về thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh nằm trong vùng đất Vũ Ninh - Kinh Bắc xưa, là một
trong những vùng đất cổ của Việt Nam, nơi sản sinh ra nền văn hoá Quan họ đặc
sắc, chiếc nôi của nền văn minh lúa nước Đại Việt. Thành phố Bắc Ninh được
nâng cấp lên từ thị xã Bắc Ninh vào ngày 26/1/2006, hiện nay là trung tâm
Chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ, thương mại của tỉnh, là đô thị
loại II, phấn đấu đến năm 2020 là đô thị loại I. Thành phố có diện tích đất tự
nhiên là 82,60 km2, dân số 272.634 người, trong đó thành thị chiếm 85,6%,
nông thôn chiếm 14,4% ; 100% dân số của thành phố là người kinh. Tôn giáo
ở thành phố chỉ có 02 tôn giáo chính có tổ chức đầy đủ ở từng cấp là Công
giáo và Phật giáo, có khoảng 15% dân số là tín đồ các tôn giáo. Phật giáo toàn
thành phố hiện có tổng số 67 chùa, 59 Tăng ni, trong đó có 02 Hòa thượng, 03
Thượng tọa, 13 Đại đức và 41 vị Ni sư. Công giáo có 05 Nhà thờ chính, 03 họ
đạo, 01 Giám mục, 06 Linh Mục với trên 2.300 giáo dân. Ngoài ra còn một số
tín đồ hoạt động nhỏ lẻ, trái phép ở một số khu dân cư...
Hệ thống chính trị ở thành phố Bắc Ninh bao gồm: Thành ủy, Hội đồng
nhân dân và ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội
hoạt động theo cơ chế “ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
nhằm thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ thành phố vừa là bộ phận hợp thành, vừa là lực
11


lượng lãnh đạo hệ thống chính trị. Đơn vị hành chính thuộc Thành phố Bắc Ninh
gồm 19 xã, phường với 113 thôn, khu phố và trên 200 cơ quan Đảng, Nhà nước,
doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa
bàn. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc,
Hội cựu chiến binh, vv.. là các tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho lợi ích các
cộng đồng xã hội khác nhau tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội,
giữ vững và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân
dân; giáo dục tổ chức động viên phát huy tính tích cực của nhân dân vào thực
hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống chính trị thành phố được
xây dựng, củng cố kiện toàn ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực , hiệu
quả là nhân tố quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý tập trung thống nhất,
cũng như huy động mọi khả năng, sức mạnh vật chất và tinh thần của địa
phương vào thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.
Về kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố Bắc Ninh được qui hoạch Khá hiện
đại, phát triển nhanh; thu nhập khá cao – tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu
người đạt 5.360 USD/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,4 triệu đồng/
tháng.Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế thị
trường đã xuất hiện tình trạng phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo trong các
tầng lớp nhân dân làm cho việc giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân đối
với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng khó khăn hơn. Trong quan hệ xã hội, còn
tiềm ẩn những mâu thuẫn giữa cán bộ và nhân dân do việc giải quyết khiếu kiện,
thắc mắc của nhân dân của các cấp các ngành chưa triệt để, còn để kéo dài trong
nhiều năm, bệnh quan liêu, tham nhũng của cán bộ, đảng viên chưa được xử lý
nghiêm minh kịp thời. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ở một
số cơ sở chưa thật sự gắn bó, niềm tin của nhân dân vào lãnh đạo, chính quyền ở
một số nơi còn chưa thật sự vững chắc, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức tuyên
truyền vận động đối với việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

12


Công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh
Theo từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam: Tuyển quân, lựa chọn
những công dân trong diện được gọi nhập ngũ, có đủ tiêu chuẩn( về chính trị,
đạo đức, sức khỏe, trình độ văn hóa...) vào phục vụ tại ngũ theo luật định.
Thời bình, tuyển quân định kỳ( mỗi năm 1- 2 đợt) theo quyết định của chính
phủ; thời chiến kết hợp tuyển quân với gọi nhập ngũ theo lệnh động viên. Khi
tuyển quân cần hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa địa phương giao quân với
đơn vị nhận quân; kết hợp nghiên cứu trên hồ sơ với gặp gỡ gia đình, chính
quyền địa phương và trực tiếp từng người để bảo đảm chất lượng, đủ số
lượng, đúng thời gian và đung pháp lệnh.
Tuyển quân là tuyển chọn những thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ
quân sự có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, trình
độ văn hoá vào quân đội theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự. Tuyển quân ở
Thành phố Bắc Ninh là bộ phận trong công tác tuyển quân của tỉnh Bắc Ninh và
cả nước, một khâu quan trọng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng,
chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một nội dung cơ bản, thường xuyên của
công tác quân sự, quốc phòng địa phương và là một nhiệm vụ mang tính chiến
lược trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Để mọi công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc,
đáp ứng yêu cầu thường xuyên bổ sung kịp thời lực lượng cho sự nghiệp xây
dựng, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của quân đội, hàng năm Nhà nước, chính
quyền các cấp ở tỉnh Bắc Ninh tiến hành công tác tuyển quân để tuyển lựa
những công dân trong độ tuổi theo luật định vào quân đội. Việc thực hiện
nhiệm vụ tuyển quân được tiến hành bằng nhiều khâu, nhiều bước. Các khâu,
các bước đó được diễn ra chủ yếu ở xã (phường), quận, huyện, thị xã, thành
phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đòi hỏi từng địa phương phải phát huy sức
mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện công tác tuyển quân đạt chất lượng cao,
đảm bảo đủ số lượng, đúng thời gian, đúng chính sách, đúng pháp luật.
13


Công tác tuyển quân ở thành phố Bắc Ninh là: Là một nội dung của
công tác quân sự địa phương, bao gồm tổng thể các hoạt động của hệ thống
chính trị, các đơn vị quân đội và nhân dân địa phương trong chuẩn bị và lựa
chọn những công dân trong diện được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn vào
phục vụ quân đội theo Luật nghĩa vụ quân sự, nhằm đáp ứng yêu cầu xây
dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Mục đích công tác tuyển quân là nhằm lựa chọn những công dân trong
diện được gọi nhập ngũ, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe vào
phục vụ trong quân đội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội, củng
cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ thể trong công tác tuyển quân:
Chủ thể lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân là Đảng bộ Thành phố
Bắc Ninh, bao gồm Thành ủy và cấp ủy tổ chức đảng các cấp ở Thành phố.
Chủ thể quản lý điều hành thực hiện công tác tuyển quân là chính
quyền và HĐNVQS các cấp ở địa phương.
Lực lượng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức
thực hiện là các cơ quan chức năng, ban, ngành đoàn thể, nòng cốt là cơ quan
quân sự các cấp ở Thành phố Bắc Ninh.
Lực lượng tham gia công tác tuyển quân là toàn bộ các tổ chức, các
lực lượng trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân
và cơ quan, tổ chức, đơn vị bạn đứng chân trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh.
Đối tượng công tác tuyển quân là tất cả công dân trong diện được gọi
nhập ngũ theo luật định.
Nội dung công tác tuyển quân: gồm tổng thể các hoạt động chuẩn bị
cho công dân nhập ngũ và thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công
dân nhập ngũ. Bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng cao, đúng chính sách,
công khai, dân chủ, công bằng, giao quân đúng thời gian.

14


Quy trình công tác tuyển quân: Là toàn bộ các khâu, các bước tiến hành
công tác tuyển quân theo luật định.
Các khâu, các bước tuyển quân bao gồm: đăng ký, quản lý nguồn; xét
duyệt hồ sơ, lai lịch, tiêu chuẩn chính trị; sơ tuyển sức; khám tuyển sức khoẻ;
thâm nhập, bình nghị công khai; họp HĐNVQS để xét duyệt danh sách đối tượng
tuyển quân; tổ chức viết lệnh và trao lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức giao
nhận quân, sơ kết, tổng kết.
Chuẩn bị cho công dân nhập ngũ: bao gồm các hoạt động giáo dục
quốc phòng - an ninh, huấn luyện quân sự phổ thông, nhằm giáo dục nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ công dân, kiến thức quân sự
cần thiết cho toàn dân, đặc biệt là cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện
nghĩa vụ quân sự để sẵn sàng làm nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường
tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục quốc phòng, huấn luyện quân sự phổ thông được thực hiện bắt
buộc đối với nam công dân khi đến tuổi làm NVQS gồm: giáo dục chính trị, huấn
luyện quân sự và rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện thể lực. Những năm
gần đây tổ chức thêm “học kỳ quân đội” dành cho học sinh phổ thông. Tổ chức
giáo dục quốc phòng, huấn luyện quân sự đối với học sinh phổ thông do hiệu
trưởng các trường phổ thông quản lý, điều hành thực hiện trong chương trình
chính khóa theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo dục
QP - AN, huấn luyện quân sự cho thanh niên địa phương không phải là học sinh,
sinh viên do chủ tịch UBND địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện
theo chương trình của Bộ Quốc phòng qui định. UBND địa phương có trách
nhiệm tổ chức chuẩn bị cho công dân nhập ngũ theo quy định. Tháng một hàng
năm, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, hiệu trưởng các trường dạy nghề, các
trường trung học, thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức xã hội và các cơ sở khác
trên địa bàn phải báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm về ban
chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố. Tháng tư hàng năm, theo lệnh gọi của
ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố, công dân nam đủ 17 tuổi trong năm
phải đến cơ quan quân sự để đăng ký NVQS.
15


Thực hiện công tác tuyển quân: là tổ chức tuyển chọn những công dân
trong diện được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn vào phục vụ quân đội theo luật
định. Công tác tuyển quân phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc đúng theo
hướng dẫn: Về thứ tự các bước tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ
Các khâu, các bước có quan hệ chặt chẽ, tác động ảnh hưởng lẫn nhau
tạo nên chất lượng công tác tuyển quân ở địa phương. Mỗi khâu, mỗi bước có
yêu cầu nội dung cụ thể, phương pháp tiến hành riêng, diễn ra thường xuyên,
liên tục ở địa phương, cơ sở, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, vừa mang
tính tổng hợp, vừa mang tính chi tiết cụ thể, đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính
quyền, cơ quan chức năng phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực
hiện một cách nghiêm túc mới mang lại hiệu quả cao.
Đặc điểm công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh
Một là, công tác tuyển quân là hoạt động liên tục, theo chu kỳ, liên
quan đến các tổ chức, các lực lượng, mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã
hội ở địa phương.
Công tác tuyển quân là hoạt động thường xuyên, liên tục theo chu kỳ ở địa
phương, cơ sở. Đây là một nhiệm vụ cơ bản, lâu dài được tiến hành thường
xuyên, liên tục diễn ra hàng năm, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;
để bổ xung, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ xây dựng quân đội cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng thế trận QPTD, thế trận chiến
tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Thực chất công tác tuyển quân là chuẩn bị, lựa
chọn cung cấp nguồn nhân lực ở hậu phương cho quân đội, đòi hỏi phải được tiến
hành toàn diện cả chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng, tổ chức và chính
sách. Quá trình đó liên quan đến mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng, mọi thành
phần kinh tế, tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương như: văn hoá – giáo dục;
pháp luật; y tế; thông tin; tài chính, chính sách.... Theo đó, công tác tuyển quân chỉ
có thể đạt chất lượng cao nhất khi được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn
diện, đồng bộ; phát huy được trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn
16


dân của thành phố Bắc Ninh. Vì vậy, Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh phải lãnh đạo,
chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận và nhận thức
đầy đủ, đúng đắn về nhiệm vụ tuyển quân; lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt sức
mạnh tổng hợp của tất cả các tổ chức, các lượng thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.
Hai là, công tác tuyển quân ở thành phố Bắc Ninh diễn ra trên địa bàn
nửa thành thị, nửa nông thôn tương đối phức tạp, đang chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Thành phố Bắc Ninh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ
thuật, thương mại và dich vụ của tỉnh, cho nên một bộ phận công dân trong độ tuổi
nhập ngũ (18- 27) đang là công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống
chính trị của tỉnh và Thành phố có hộ khẩu thường trú tại Thành phố. Hơn nữa, theo
xu hướng phát triển của Thành phố những năm tới đời sống vật chất, tinh thần và sức
khỏe của thanh niên được nâng lên. Như vậy, Thành phố thực sự có nguồn nhân lực
chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyển quân và
xây dựng quân đội chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh
những thuận lợi trên cùng với mặt trái của nền kinh tế thị trường; sự phân hóa giàu,
nghèo; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cả nông thôn và thành thị trong Thành phố
đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với các khâu, các bước của công tác tuyển quân
nhất là khâu quản lý, đăng ký, xét tuyển; lãnh đạo bảo đảm dân chủ, công bằng, công
khai, minh bạch trong tuyển quân. Quá trình thực hiện công tác tuyển quân đòi hỏi
các cấp, các ngành phải tích cực, chủ động, sáng tạo mới có thể đáp ứng yêu cầu đủ
số lượng, chất lượng cao, giao quân đúng thời gian quy định.
Ba là, công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh diễn ra trong điều kiện nền
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, nguồn tuyển
quân chất lượng không đồng đều, cơ cấu không cân đối theo địa bàn, nhóm ngành
phục vụ quân đội.
Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị
trường phát huy được tiềm năng lao động, tạo ra sản phẩm phong phú dồi dào
17


ở mọi vùng, địa phương cơ sở, làm cho đời sống của mọi công dân ngày càng
cao. Đảng, Nhà nước có điều kiện thực hiện khá tốt chính sách hậu phương
quân đội... điều kiện đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức các tầng lớp nhân
dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thực sự động viên
và thu hút các công dân trong độ tuổi theo luật định phấn khởi nhập ngũ, yên
tâm làm nghĩa vụ quân sự.
Tuy nhiên công tác tuyển quân của Thành phố còn gặp không ít khó
khăn: cơ cấu trình độ văn hoá, dân trí, sức khoẻ của công dân trong độ tuổi
làm NVQS giữa các vùng, các địa phương; giữa thành thị và nông thôn phát
triển không đều, nên việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân ở các địa bàn còn
gặp nhiều khó khăn, bất cập. Trong nền kinh tế thị trường, các công dân đến
tuổi làm NVQS do nhu cầu cuộc sống và trước áp lực là trụ cột chính trong
gia đình, phần lớn phải đi làm ăn xa trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong
cuộc sống mưu sinh, họ không tránh khỏi sự ảnh hưởng của phân tầng xã hội
cả về thành phần kinh tế, địa vị xã hội và ý thức chính trị làm cho công tác
quản lý lai lịch chính trị, tư tưởng của mỗi con người cụ thể và phân loại
thành phần xuất thân, gọi đăng ký, gọi khám sức khoẻ, gọi công dân nhập
ngũ... gặp không ít khó khăn, phức tạp.
Vai trò công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh
Công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh góp phần quan trọng đáp
ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại.
Sức mạnh chiến đấu của quân đội ta là sức mạnh tổng hợp; sức mạnh
của con người, vũ khí; sức mạnh chính trị - tinh thần, tổ chức, nghệ thuật
quân sự… song, tất cả các yếu tố đó phụ thuộc một cách quyết định là chất
lượng sức mạnh của từng quân nhân. Công tác tuyển quân là cơ sở, tiền đề
quan trọng để tạo nên chất lượng của đội ngũ hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân
đội. Tiến hành tốt công tác tuyển quân ở địa phương, lựa chọn được những
18


công dân nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khoẻ, trình độ
văn hoá... vào phục vụ trong quân đội sẽ trực tiếp góp phần xây dựng đội ngũ
quân nhân cách mạng; tạo nguồn đào tạo phát triển sỹ quan, đội ngũ tướng
lĩnh cho quân đội. Ngược lại chất lượng công tác tuyển quân ở địa phương
không bảo đảm sẽ là một trong những yếu tố làm suy giảm sức chiến đấu,
trình độ khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội.
Công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh trực tiếp góp phần củng cố,
tăng cường tiềm lực quốc phòng và xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh.
Xây dựng lực lượng DBĐV và DQTV là một trong những nội dung chủ yếu
trong chiến lược chuẩn bị LLVT, là một nhiệm vụ quan trọng của công tác động
viên quân đội, là vấn đề cốt lõi của công cuộc xây dựng nền QPTD, xây dựng thế
trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, tạo
nên tiềm lực quốc phòng hùng mạnh để sẵn sàng đối phó có hiệu quả các tình
huống xung đột vũ trang, bạo loạn lật đổ, ngăn chặn và đánh bại mọi âm mưu xâm
lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc địa phương, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Theo Luật NVQS, Luật sỹ quan QĐNDVN, Pháp lệnh DBĐV, Luật
DQTV, các quân nhân sau khi phục viên, xuất ngũ sẽ đăng ký vào ngạch DBĐV,
được xếp trong các đơn vị DBĐV hoặc lực lượng DQTV ở địa phương. Do đó chất
lượng công tác tuyển quân ở địa phương không chỉ góp phần xây dựng quân đội
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại mà còn là cơ sở tích luỹ
nguồn DBĐV dồi dào, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh rộng khắp. Đồng
thời còn trực tiếp tạo nguồn cán bộ, xây dựng cơ sở địa phương; xây dựng con
người mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Ngày nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN
trong bối cảnh cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trên thế giới và
trong nước đang diễn ra gây go quyết liệt, phức tạp, các thế lực thù địch đã
và đang thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ,
hòng xóa bỏ Đảng Cộng sản; xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ thành quả cách
19


mạng. Đòi hỏi việc tuyển quân, củng cố quốc phòng, xây dựng LLVT sẵn
sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “bảo vệ vững
chắc Tổ quốc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN...” [10, tr108-109], có ý nghĩa
chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng của công tác QS,QPĐP.
Công tác tuyển quân ở Thành phố Bắc Ninh trực góp phần nâng cao
tinh thần yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc
XHCN cho mọi tầng lớp nhân dân địa phương.
Tiến hành công tác tuyển quân là trách nhiệm của mọi cấp, mọi nghành,
mọi lực lượng, từng công dân và toàn xã hội. Quá trình tiến hành công tác
tuyển quân là quá trình tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các quan điểm, chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước về nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân ; truyền thống của
quê hương đất nước ; âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù
địch...qua đó làm cho mọi công dân thấm nhuần vị trí, vai trò tầm quan trọng
của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, xác định rõ trách
nhiệm của mình với quê hương, đất nước, với tổ quốc.
* Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh lãnh đạo công tác tuyển quân
Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các tổ
chức cơ sở đảng ở xã, phường, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố. Ban chấp
hành Đảng bộ Thành phố khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 43 đồng chí. Cơ
cấu tổ chức của Đảng bộ Thành phố gồm: Thành ủy, 77 tổ chức cơ sở đảng
(trong đó có 19 đảng bộ xã, phường với 284 chi bộ, và một tổ chức cơ sở đảng của
BCHQS Thành phố).
Chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng và của Đảng bộ Thành
phố được xác định trong Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư khóa XI, XII. Cụ thể là, Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng,
20


pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và lãnh
đạo thực hiện có hiệu quả; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất
lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng
cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản
lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình
độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo xây
dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh
và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân; liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham
gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ
chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.
Lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
Theo Từ điển Tiếng Việt “Lãnh đạo là việc đề ra chủ trương đường lối
và tổ chức động viên thực hiện đường lối đó” [13, tr.524].
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: lãnh đạo đúng là quyết định chủ
trương, nghị quyết cho đúng; tổ chức thực hiện nghị quyết cho đúng; kiểm tra,
kiểm soát việc thực hiện nghị quyết cho đúng. Trong ba điều ấy đều phải có
sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.
Chức năng của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh là lãnh đạo, vì vậy hoạt
động lãnh đạo là đặc trưng của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh . Hoạt động
lãnh đạo Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh được thực hiện thông qua nội dung,
quy trình lãnh đạo, biểu hiện cụ thể trên các vấn đề sau:

21


Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức chấp hành
mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các
chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi Thành phố Bắc Ninh.
Quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị , nghị quyết của cấp trên vào điều
kiện cụ thể của Thành phố để xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo
nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các tổ chức trong hệ thống chính trị quán
triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Thành ủy Bắc Ninh. Thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự
phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với quần chúng.
Giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của cấp trên, của cấp mình.
Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp
ủy, tổ chức đảng cấp dưới, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức, các lực
lượng trong hệ thống chính trị.
Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nghị quyết
của cấp mình, theo chế độ định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác xây dựng và hoạt
động lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố.
Từ phương pháp tiếp cận trên có thể quan niệm: Lãnh đạo công tác tuyển
quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh là các hoạt động nghiên cứu, quán triệt
đường lối, chủ trương xây dựng LLVT của Đảng, Luật nghĩa vụ quân sự của Nhà
nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác tuyển quân; ra nghị quyết, xác
định mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác tuyển quân bảo đảm đúng
đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức
thực hiện nghị quyết đồng thời kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết hoạt động lãnh
đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân theo chức năng, nhiệm vụ.
Từ quan niệm trên có thể rút ra một số nội dung cơ bản sau:

22


Mục đích lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc
Ninh là bảo đảm cho công tác tuyển quân của địa phương luôn đúng đường
lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đủ số lượng, chất
lượng cao, đúng chính sách, công khai, công bằng, dân chủ.
Đối tượng lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh đối với công tác
tuyển quân bao gồm các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thành phố, các
tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, các cấp, các ngành và nhân dân
trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh.
Lực lượng tham gia thực hiện sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Bắc
Ninh đối với công tác tuyển quân là các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhân
dân, các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng chân trên địa bàn và
đơn vị nhận quân.
Tính đặc thù của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh lãnh đạo công tác tuyển
quân, đó là trong đối tượng lãnh đạo công tác tuyển quân có Đảng ủy quân sự và
cơ quan quân sự Thành phố. Đảng uỷ quân sự Thành phố có vai trò rất quan trọng
đối với việc tham mưu cho cấp uỷ địa phương về chủ trương, biện pháp lãnh đạo
nhiệm vụ tuyển quân và lãnh đạo cơ quan quân sự phát huy vai trò trách nhiệm
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Vai trò tham mưu cho cấp uỷ địa
phương thực hiện nhiệm vụ tuyển quân thể hiện ở công tác giáo dục quốc phòng
toàn dân, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, trong đăng ký quản lý nguồn công dân trong diện sẵn sàng nhập
ngũ. Trên cơ sở đó cơ quan quân sự xác định rõ trách nhiệm làm tròn chức năng
tham mưu giúp cho cấp cấp uỷ, chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
tuyển quân. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị chủ lực, các cơ quan,
ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội trên địa bàn để triển khai
thực hiện nghiêm túc các khâu, các bước trong tuyển quân.
Nội dung lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
Nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Luật nghĩa vụ
quân sự của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của của cấp trên về
23


công tác tuyển quân; ra nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển quân ở địa phương
bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật, đúng chỉ tiêu, thời gian qui định, công
bằng, dân chủ, công khai sát thực tiễn địa phương. Cụ thể tập trung vào quán
triệt sâu kỹ Nghị quyết Trung ương Tám khoá XI Về chiến lược bảo vệ Tổ
quốc trong thời kỳ mới; Luật NVQS sửa đổi bổ sung năm 2005, 2015; các chỉ
thị, thông tư, hướng dẫn...như thông tư 176/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010
của Bộ quốc phòng về quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thông
tư liên tịch số 76/2006/ TTLT/BQP - BCA ngày 3/5/2006 của Bộ quốc phòng
và Bộ công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc thủ tục tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ; các công văn, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy,
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, HĐNVQS thành phố về công tác
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trên cơ sở đó kịp thời xác định các chủ
trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.
Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhân dân địa
phương quán triệt, thực hiện nghị quyết của Thành ủy lãnh đạo nhiệm vụ
tuyển quân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chủ trương, biện pháp, các khâu, các
bước công tác tuyển quân. Nội dung lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân phải toàn
diện nhưng phải tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Lãnh đạo xây dựng và
thông qua kế hoạch tuyển quân, lãnh đạo công tác quản lý, nắm nguồn, sơ khám
tuyển, nhất là khâu xét duyệt; lãnh đạo công tác xây dựng cơ quan quân sự; lãnh
đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với
tình hình các cơ sở và sự phát triển của địa phương; lãnh đạo chính quyền( Hội
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân) cụ thể hoá chủ trương nghị quyết của cấp uỷ
về công tác tuyển quân thành hệ thống các quy định, quy chế, cũng như kế
hoạch, biện pháp tổng thể và điều hành tổ chức thực hiện ở địa phương
Lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân với thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN của địa phương
và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận quân cũng
như các tổ chức có liên quan trong quán triệt thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

24


Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đánh giá tổng kết
rút kinh nghiệm lãnh đạo công tác tuyển quân của tổ chức đảng, cấp ủy các
cấp trong đảng bộ. Đặc biệt tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức tuyên
truyền giáo dục, thực hiện các khâu các bước, công tác chính sách...
Phương thức lãnh đạo công tác tuyển quân của Đảng bộ Thành phố Bắc
Ninh
Đảng bộ lãnh đạo chính quyền Thành phố thể chế hóa, cụ thể hóa các
chủ trương, nghị quyết của Thành ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân
thành các văn bản, quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch trên cơ sở đó
quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tuyển quân theo luật định.
Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh lãnh đạo công tác tuyển quân bằng việc
tuyên truyền, thuyết phục, vận động, phát huy quyền làm chủ, xây dựng phong
trào hành động cách mạng của nhân dân thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.
Đảng bộ lãnh đạo bằng công tác kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ
trương, nghị quyết của Thành ủy Bắc Ninh về công tác tuyển quân, trong đó có
kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.
Đảng bộ lãnh đạo thông qua hoạt động của các cấp ủy đảng, các tổ chức,
các lực lượng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên
trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; lãnh đạo công tác xây dựng củng cố,
kiện toàn phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, của cấp ủy, chính
quyền các cấp trong công tác tuyển quân. Thành ủy lãnh đạo cơ quan quân sự;
HĐNVQS; Công an; giáo dục; y tế; Bảo hiểm xã hội; các nghành văn hóa,
thông tin...thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.
Đảng bộ Thành phố lãnh đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác tuyển quân theo chức năng,
nhiệm vụ của từng tổ chức, đoàn thể.
Đảng bộ Thành phố lãnh đạo phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của
HĐNVQS, cơ quan quân sự địa phương với các đơn vị về lấy quân trong thực
hiện nhiệm vụ tuyển quân.

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×