Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì i môn toán 9 tỉnh nam định năm học 2016 2017(có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016- 2017
Môn TOÁN - Lớp 9
(Thời gian làm bài 120 phút)
Đề khảo sát gồm 01 trang

Bài 1: (1,5 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
A = 4−2 3 − 3
B =

4
4
+
3− 5 3+ 5

Bài 2: (2,0 điểm)

Cho biểu thức P =

2 x −9
x + 3 2 x +1

+
với x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ 9
x −5 x +6
x −2
x −3

a. Rút gọn biểu thức P
b. Tìm x để P = 5.
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = 2x + m – 1
a. Tìm m để đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2).
Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị của m vừa tìm được.
b. Tìm m để đồ thị của hàm số y = 2x + m – 1 cắt đồ thị của hàm số y = x + 1 tại điểm
nằm trên trục hoành.
Bài 4: (3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy điểm C (C
khác A và B). Gọi D là giao điểm của đường thẳng BC với tiếp tuyến tại A của nửa đường
tròn tâm O và I là trung điểm của AD.
a. Chứng minh BC.BD = 4R2.
b. Chứng minh IC là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O.
c. Từ C kẻ CH vuông góc với AB (H thuộc AB), BI cắt CH tại K. Chứng minh K là
trung điểm của CH.
Bài 5: (1,0 điểm)
Giải phương trình ( x + 1 − x − 2)(1 + x 2 − x − 2) = 3

-------- Hết -------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
MÔN TOÁN LỚP 9

Bài


Nội dung

Điểm

A = 4−2 3 − 3
Bài 1
(1,5đ)

A = ( 3 − 1)2 − 3

0,25
0,25
0,25

A = 3 −1 − 3
A = −1

B=

4
4
+
3− 5 3+ 5

(

4 3+ 5

=

)

(

4 3− 5

+

)

0,25

( 3− 5) ( 3+ 5) ( 3− 5) ( 3+ 5)
4( 3+ 5) 4( 3− 5)
=
+

9−5
9−5
= 3+ 5 +3− 5
=6
Với x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có

P=

Bài 2
(2,0đ)

2 x −9−

(
(
P=
(
P=

P=

(

)(

0,25
0,25
0,25

) (

)(

x + 3 x − 3 + 2 x +1
x −2 x −3

(

)(

)

x −2

)

0,25

x− x −2

)( x − 3)
x + 1) ( x − 2 )
x − 3) ( x − 2 )

x −2

0,25
0,25

x +1
x −3

Vậy P =

x +1
với x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ 9
x −3

0,25


b.Theo câu a ta có P =
P = 5⇔
⇒ x +1 = 5

x +1
với x ≥ 0; x ≠ 4; x ≠ 9
x −3

x +1
=5
x −3

(

⇔ x +1 = 5

x −3

(

)

x −3

0,25

)

⇔ x + 1 = 5 x − 15
⇔ 16 = 4 x
16
⇔ x=
=4
4

0,25

⇔ x = 16 ( thỏa mãn điều kiện)

0,25

Vậy để P = 5 thì x = 16
a.

Đồ thị hàm số y = 2x +m - 1 đi qua điểm A(2;2) khi và chỉ khi
2 = 2.2 + m – 1
⇔ m = -1.

Khi m = -1 hàm số trở thành y = 2x – 2
Cho x = 0 ⇒ y= 2.0 – 2 = -2
Điểm B(0; -2) thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 2
Đồ thị của hàm số y = 2x – 2 là đường thẳng đi qua hai điểm A(2;2) và B(0;-2)
Vẽ đồ thị của hàm số
y

Bài 3
(2,5đ)

0,25
0,25
0,5

A

2

O

0,25
0,25

2

x

-2 B

b.
Cho y = 0 ta có 0 = x + 1 ⇒ x = -1 ⇒ C(-1;0) là giao điểm của đồ thị hàm
số y = x + 1 với trục hoành.
Để đồ thị của hàm số y = 2x + m - 1 cắt đồ thị của hàm số y = x + 1 tại một điểm
nằm trên trục hoành thì đồ thị hàm số y = 2x + m - 1 phải đi qua điểm C(-1;0)
⇔ 0 = 2.(-1) + m - 1
⇔ m= 3
Vậy với m = 3 thì đồ thị của hàm số y = 2x + m – 1 cắt đồ thị của hàm số y = x
+1 tại điểm nằm trên trục hoành.

0,25

0,25
0,25
0,25


D
C

I

K

Bài 4
(3,0đ)
A
H

B

O

a. Xét ∆ ABC có OA = OB =OC =

1
AB
2

⇒ ∆ ABC vuông tại C
⇒ AC ⊥ BC

Ta có AD là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O nên AD ⊥ AB.
Trong ∆ ABD vuông tại A có AC ⊥ BD ⇒ BC. BD =AB2
Mà AB = 2R nên BC. BD = 4R2.
b. Tam giác ACD vuông tại C có I là trung điểm của AD
⇒ AI = DI = CI = 1/2AD
Hai tam giác AOI và COI có
OI chung
OA = OC
AI = CI
Nên ∆ AOI = ∆ COI
⇒ ∠ IAO = ∠ ICO
Mà ∠ IAO = 90 nên ∠ ICO = 90
Hay IC ⊥ OC
⇒ IC là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O.
0

0

c. Ta có AD//CH (cùng vuông góc với AB)
KH
BK
Trong tam giác BAI có KH// AI ⇒
=
AI
BI
CK
BK
Trong tam giác BDI có CK//DI ⇒
=
DI
BI
KH CK
Suy ra
=
AI
DI

Mà AI = DI nên KH = CK hay K là trung điểm của CH.
Bài 5

Giải phương trình ( x + 1 − x − 2)(1 + x 2 − x − 2) = 3 (1)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25


ĐKXĐ: x ≥ 2
Với x ≥ 2 ta có x + 1 + x − 2 ≠ 0
Phương trình (1)

0,25

⇔ ( x + 1 + x − 2) ( x + 1 − x − 2)(1 + x 2 − x − 2) = 3 ( x + 1 + x − 2)
⇔ (x + 1- x + 2) (1 + x 2 − x − 2) = 3 ( x + 1 + x − 2)
⇔ 3 (1 + x 2 − x − 2) = 3 ( x + 1 + x − 2)

(1,0đ)

⇔ 1 + x2 − x − 2 =

x +1 + x − 2

⇔ 1 + ( x + 1)( x − 2) -

0,25

x +1 − x − 2 = 0

⇔ (1 − x + 1) − x − 2(1 − x + 1) = 0
⇔ (1 − x + 1)(1 − x − 2) = 0

0,25

⇔ 1− x +1 = 0
hoặc 1 − x − 2 = 0

Giải ra ta được x = 0 hoặc x = 3
Kết hợp với ĐKXĐ ta có x = 3 là nghiệm của phương trình
Chú ý: - Học sinh làm theo cách khác nếu đúng cho điểm tương đương

--------Hết---------

0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×