Tải bản đầy đủ

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN, Năm 2016

1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH
CB TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

Mậu Duệ, ngày 25 tháng 11 năm 2016
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
- Họ và tên: HOÀNG THỊ DỊU
- Ngày sinh: 13/09/1986
- Chức vụ Đảng: Uỷ viên
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ Trưởng tổ văn phòng
- Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ
- Chi bộ: Trường THPT Mậu Duệ
I.Ưu điểm,kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị.
Tôi luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công, không hoang mang dao
động trước những khó khăn thử thách, tôi luôn tuyên truyền sâu rộng chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới đồng nghiệp và nhân dân, tuyệt đối
trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng.

Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị.
Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.
Phục tùng sự phân công của Chi bộ, BGH nhà trường.
Không ngừng học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
Tôi luôn có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, giảm dị sống hòa đồng với
đồng nghiệp và nhân dân, yêu thương đối xử công bằng với học sinh. Luôn tuyên
truyền vận động cán bộ công nhân viên trong cơ quan đơn vị thực hiện nếp sống văn
hóa để là tấm gương cho học sinh và xã hội noi theo.
Trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết
với nhân dân.
Luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh chống biểu hiện bè
phái làm mất đoàn kết nội bộ.
1


2

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
+ Công tác tổ trưởng:
Tôi luôn cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao: Đôn đốc tổ viên
thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn,kiểm tra hồ sơ sổ sách, hoàn
thành các loại báo cáo theo yêu cầu.
Tôi xây dựng quy chế hoạt động của tổ, hàng tháng tổ tiến hành họp 2 lần để triển
khai công việc chuyên môn và đánh giá những việc đã làm được, những mặt yếu kém
cần khắc phục.Tôi thường xuyên kiểm tra công việc hoạt động của các tổ viên
+ Công tác chuyên môn:
Bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn,khám sức khỏe
định kỳ cho toàn bộ học sinh trong toàn trường và khám sức khỏe cho học sinh khi bị
ốm sơ bộ chẩn đoán bệnh cấp phát thuốc đúng từng loại bệnh, hoàn thành đầy đủ các
loại hồ sơ sổ sách theo đúng thời gian quy định. Đảm bảo ngày giờ công lao động.
Bản thân tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình thông qua các buổi giao
ban tại trạm y tế .Tôi đã tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản và bệnh Cúm
AH5N1,AH7N9, bệnh thủy đậu, bệnh quai bị ,bệnh vi rút zika …cho toàn bộ giáo
viên và học sinh trong toàn trường.
+ Công tác công đoàn:
Là thành viên ban chấp hành công đoàn nhà trường, tôi đã nhiệt tình tham gia
các hoạt động do công đoàn ngành phát động như các ngày lễ như ngày
20/10,8/3...Tôi tham gia đầy đủ mọi công việc của công đoàn và đóng công đoàn phí
đầy đủ.

Thường xuyên thăm hỏi, động viên công đoàn viên nhà trường trong những lúc
ốm đau, bệnh tật. Giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như
chuyên môn. Tạo lòng tin và tinh thần cho đoàn viên công đoàn yên tâm công tác.
+ Công tác đoàn thể:
Là ủy viên trong ban chấp hành Đảng tôi luôn Tham gia nhiệt tình các hoạt
động đoàn thể, phong trào do đoàn trường, nhà trường tổ chức. Đóng đảng phí đầy
đủ.
Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú .
2


3

4. Về tổ chức kỷ luật.
Chấp hành tốt về tổ chức kỉ luật, nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện tốt
nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng, có ý thức tổ chức
kỷ luật, chấp hành sự phân công điều động của tổ chức.
Thực hiện nề nếp, sinh hoạt đúng theo định kỳ và đóng Đảng phí đầy đủ.
Chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
và của địa phương.
II.Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.
Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa công
tác chuyên môn.
Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ còn e dè, chưa mạnh dạn
còn nể nang trong công tác phê bình và tự phê bình.
III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm ,hạn chế.
Tuyệt đối chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan.
Phát huy những ưu điểm khắc phục nhược điểm, nêu cao hơn nữa tinh thần trách
nhiệm trong công việc.
Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi từ đồng nghiệp
Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống.
Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, luôn có ý thức phê và tự phê, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai
trò tiên phong của người Đảng viên.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên.
Xếp loại chất lượng đảng viên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Hoàng Thị Dịu
3


4

Đánh giá,phân loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét,đánh giá của chi ủy: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................
- Chi bộ phân loại chất lượng:
……………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………….............
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....
..... …………………………………………………………………………………......
- Đảng ủy,chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................…………………………………..
………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………........

T/M. BAN CHI ỦY
BÍ THƯ

Vũ Quốc Sơn

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×