Tải bản đầy đủ

BÁO cáo CHỦ NHIỆM THÁNG 11, 10c1

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU
DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mậu Duệ, Ngày 26 tháng 11 năm 2016

Số: 04 BC-GVCN
BÁO CÁO
Công tác chủ nhiệm năm học 2016– 2017
Lớp: 10C1 Tháng: 11
1. Tổng hợp số liệu:
TSHS

HS Nữ

HSDT

DT nữ


Trọ học

Hộ Nghèo

Cận
nghèo

15

20

11

1

30
15
28
2. Kết quả xếp loại hạnh kiểm:
HK Tốt
HK Khá
21
04
3. Điểm hàng tuần của lớp trong tháng:
Tuần 1
238,7

Tuần 2
204,2

HK Trung bình
03

Tuần 3
299,9

Tuần 4
241,6

4. Học sinh đạt điểm khá giỏi:

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Họ và tên
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Đình Tịnh
Nùng Thị Tuân
NguyễnThị Diễm
Nguyễn Thị Diện
Lý A Bòng
Mua Thị May
Nguyễn Thị Mẫn
Nguyễn Đức Doanh
Nguyễn Thị Khánh Linh
Nguyễn Mạnh Hùng

Môn học
Hóa, Tin, Địa
Hóa, Lí, Tin
Hóa, Văn
Hóa, Tin
Địa, Hóa
Hóa
Anh
Văn
Anh
Hóa, Địa, Lí
Tin

5. Học sinh vi phạm nội quy, quy chế nhà trường:
STT
Họ và tên
1
Phàn Văn Quy
2
Nguyễn Văn Thanh

Lỗi vi phạm
Nghỉ học không có lí do
nghỉ học không có lí do, bỏ tiết

HK Yếu
02
Tổng/tháng
246,3


6

Nguyễn Tuấn Anh

Bỏ tiết, Nghỉ học không lí do

6. Tình hình chung của lớp.
- Nhìn chung các em có cố gắng trong học tập thể hiện qua các tiết học xong bên
cạnh đó vẫn còn một số em thường xuyên mắc khuyết điểm như: bỏ học, bỏ tiết, nghỉ học
không lí do.
Tình hình lớp hiện tại có 02 học sinh bỏ học:
+ Giàng A Hồ: lí do vì nghỉ học quá 45 buổi, ko đi học từ tháng 10,11
- Lớp có 2 HS thường xuyên bỏ tiết, nghỉ học không lí do:
+ Nguyễn Tuấn Anh
+ Phàn Văn Quy
7. Các hoạt động khác:
- Tuần 1: GVCN thường xuyên quan tâm duy trì ổn định sĩ số lớp, quan tâm vận
động các em tới lớp .
- Tuần 2: GVCN tiếp tục duy trì ổn định sĩ số lớp, thu tiền pho to. Thường xuyên
quan tâm đến học sinh ở lưu trú, hoàn thiện hồ sơ nộp lên ban giám hiệu phê duyệt
- Tuần 3: Thường xuyên nhắc nhở đối với học sinh bỏ giờ, bỏ tiết .GVCN cùng
đoàn trường thăm các học sinh lưu trú, nơi ở trọ của HS. Tiếp tục thu các khoản đóng
góp.
-Tuần 4: GVCN tiếp tục duy trì ổn định sĩ số lớp, cập nhật thông tin của học sinh,
tập hợp những học sinh thường xuyên mắc khuyết điểm gặp ban giám hiệu quán triệt, báo
cáo với ban giám hiệu nhà trường tinh hình học sinh trong lớp .
8. Đề xuất của lớp và GVCN với nhà trường:
Cần có sự phối hợp giữa GVCN, GV bộ môn, Đoàn trường, nhà trường xử lý
những học sinh thường xuyên mắc lỗi.
GVCN kết hợp với GV bộ môn, Đoàn trường theo dõi sĩ số, nhắc nhở học sinh đi
học đầy đủ, đúng giờ, hạn chế tình trạng nghỉ học không phép, bỏ giờ, bỏ tiết, nhắc nhở
học sinh học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
Bên Đoàn trường và Nhà trường cần đề ra 1 số biện pháp giáo dục HS Nguyễn
Tuấn Anh và Phàn Văn Quy
.
Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Bích MaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×