Tải bản đầy đủ

bc tháng 11 2016

BCH ĐOÀN HUYỆN YÊN MINH
BCH TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
***
Số: 04/ BC – ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Mậu Duệ, ngày 26 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO
Công tác đoàn thanh niên tháng 11/2016
Thực hiện kế hoạch tháng 11/2016 về công tác đoàn và phong trào thanh
niên nhà trường, BCH Đoàn trường báo cáo về những nhiệm vụ đã thực hiện được
và những nhiệm vụ chưa thực hiện, những vấn đề còn tồn tại như sau:
I. Những công việc đã làm:
1. Công tác thi đua:
- Duy trì các hoạt động thi đua về các hoạt động chào mừng 34 năm ngày
nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2016.
- Đoàn trường tổng kết đợt thi đua chào mừng 34 năm ngày nhà giáo Việt
Nam với phong trào thi đua ngày học tốt, giờ học tốt và tuần học tốt, đoàn trường
ra quyết định tặng thưởng cho 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
đợt thi đua.

2. Công tác tổ chức:
- Số lượng chi đoàn 12, số lượng đoàn viên sau đợt 20/11/2016 là 157.
- Chi đoàn giáo viên đã tổ chức Lễ trưởng thành đoàn cho 10 đồng chí trong
chi đoàn giáo viên vào ngày 10/11/2016.
3. Hoạt động văn hóa văn nghệ:
- Đoàn trường tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 34 năm ngày nhà giáo
Việt Nam. Hội diễn đã tổ chức thành công vào ngày 18/11/2016 tại Nhà trường,
các tiết mục hướng về chủ đề “ tri ân thầy cô, giáo” về quê hương, Đất nước. Tuy
nhiên, một số tiết mục chưa bám sát vào chủ đề, lạc đề, chưa có tác giả rõ rang.
- Đoàn trường tiến hành tổng kết và trảo cho các tập thể có các tiết mục đạt
giải như Nhất tiết mục 11B1, 02 giải nhì: 12A2, 10C2…
4. Công tác lao động vệ sinh:
- Lớp trực tuần đã hoàn thành nhiệm vụ trực tuần về lao động vệ sinh trường
lớp, cảnh quan, khuôn viên nhà trường.
5. Công tác tuyên truyền:
- Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11 với chủ đề “ tri ân
thầy cô” với hình thức sinh hoạt dưới cờ vào ngày 31/10/2016 tại Nhà trường.
- Đoàn trường tập huấn công tác đoàn cho 11 chi đoàn về Chương trình rèn
luyện đoàn viên, sử dụng sổ Chi đoàn và sổ đoàn viên.
6. Hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động ngoài giờ lên lớp:
- Đoàn trường đã tổ chức vào ngày 25/11/2016.
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã lên giáo án về hoạt động ngoài giờ lên lớp
và hoạt động hướng nghiệp thực hiện trong tháng 11/2016.
II. Những công việc còn tồn tại:
- Các phong trào chưa sâu rộng, chưa lôi cuốn đông đảo các đoàn viên thanh
niên tham gia đặc biệt là hoạt động các câu lạc bộ học tập.
- Một bộ phận các thanh niên các chi đoàn nghỉ học không phép, nghỉ học
dài ngày, chấp hành nội quy quy chế trường lớp còn chưa tốt.


- Sĩ số tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp còn vắng nhiều như lớp 11B2,
11B3.
Trên đây là báo cáo của hoạt động Đoàn thanh niên tháng 11 năm 2016../.
Nơi nhận:
- Chi bộ(b/c),
- Lưu Vp Đoàn.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí Thư


Bàn Văn Dũngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×