Tải bản đầy đủ

1a phieu hoc sinh

TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH (1A)
(Bắt buộc đối với mọi dự án)
1) a. Họ và tên học sinh/nhóm trưởng: Trần Ngọc Linh

Lớp: 10C2

Email:

Điện thoại:

b. Thành viên trong nhóm: Sùng Thị Hoa

Lớp: 11B4

2) Tên dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị các làn điệu dân ca dân tộc Mông tỉnh Hà Giang
3) Trường: THPT Mậu Duệ

Điện thoại: 02193502586

Địa chỉ: Xã Mậu Duệ- Huyện Yên Minh- Tỉnh Hà Giang
Huyện: Yên Minh


Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

4) Người bảo trợ: Nguyễn Thị Bích Mai
Điện thoại/email: 01656301727/maibich.spls@gmail.com
5) Dự án này có tiếp tục từ năm trước không?٧ Không

Nếu có:
a) Đính kèm

Tóm tắt và

Kế hoạch nghiên cứu của năm trước

b) Giải thích sự khác và mới của dự án này so với năm trước trong

Phiếu dự án tiếp tục (7)

6) Năm nay, thí nghiệm/thu thập số liệu trong khoảng thời gian: (Phải nêu rõ ngày/tháng/năm)
Ngày bắt đầu:01/10/2015

Ngày kết thúc: 6/11/2015

7) Bạn sẽ tiến hành thí nghiệm ở đâu? (Đánh dấu tất cả những nơi thích hợp)
Cơ quan nghiên cứu

Trường học

٧ Thực địa

Ở nhà

Nơi khác……….

8) Liêt kê tên và địa chỉ của tất cả những nơi làm việc ngoài nhà trường:
a) Tên đơn vị: UBND Xã Mậu Duệ

Địa chỉ: Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..
b) Tên đơn vị: Phòng
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..
9)

٧ Kế hoạch nghiên cứu kèm theo
10) ٧ Bản tóm tắt dự án sau khi thí nghiệm kèm theo
Mậu Duệ, Ngày 30 tháng 9 năm 2016
NHÓM TRƯỞNG

Trần Ngọc LinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×