Tải bản đầy đủ

Trang bìa

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

TÓM TẮT BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC
LÀN ĐIỆU DÂN CA DÂN TỘC MÔNG
TỈNH HÀ GIANG
Lĩnh vực: 02 – Khoa học xã hội và hành vi

NHÓM THỰC HIỆN:
1. Trần Ngọc Linh

Nhóm trưởng

2. Sùng Thị Hoa

Thành viên


NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

Nguyễn Thị Bích Mai

Mậu Duệ, tháng 11 năm 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×