Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG THPT mậu DUỆ

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

HỒ SƠ
THI KHKT NĂM HỌC 2016 - 2017
GỒM:
1. Quyết định của thủ trưởng đơn vị.
2. Bản đăng ký số lượng dự án.
3. Phiếu xếp loại học lực, hạnh kiểm thí sinh.
4. Phiếu học sinh (1A)
5. Phiếu phê duyệt dự án (1B)
6. Phiếu người hướng dẫn.
7. Kế hoạch nghiên cứu.
8. Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học (3 bản).
9. Báo cáo kết quả nghiên cứu (3 bản)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×