Tải bản đầy đủ

ke hoach day hoc lop 4 DIEU CHINH DAY HOC VNEN LOP 4

Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 8
Từ ngày 12/10 đến 16 /10

1


Trường Tiểu học Tân Đà

Thứ / ngày

Môn học
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Thứ hai
12/10
Thứ ba

13/10

Thứ tư
14/10

Toán
HĐGD Đạo đức
Lịch sử
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Toán
HĐGDÂm nhạc
Khoa học
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Toán
HĐGDThể chất
HĐGDMĩ thuật
Tiếng Việt

Thứ năm
15/10

Toán
Khoa học
HĐGDKĩ thuật
HĐGD theo CĐ
HĐGDThể chất

Thứ sáu
16/10

Tiếng Việt

Toán
Địa lí
HĐGD theo CĐ


Nguyễn Thị Thanh Châu

Bài học
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ? (tiết 1)
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ?(tiết 2)
Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T1)
Tiết kiệm tiền của (tiết 2)
GDĐP: Cách mạng tháng tám 1945 ở Lâm Đồng
Bài 8A: Bạn sẽ lam gì nếu có phep lạ? (tiết 3)
Bài 8B: Ước mơ giản dị (tiết 1)
Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T2)
Học hát bài Trên ngựa ta phi nhanh
Bài 9: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
Bài 8B: Ước mơ giản dị (tiết 2)
Bài 8B: Ước mơ giản dị (tiết 3)
Bài 23: Em ôn lại những gì đã học (T1)
Bài 15
Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc.
Bài 8C: Thời gian, không gian (tiết 1)
Bài 23: Em ôn lại những gì đ học (T2)
Bài 10: Ăn uống thế nào khi bị bệnh?
Khâu đột thưa
Nghe đọc thư Bác
Bài 16
Bài 8C: Thời gian, không gian (tiết 2)
Bài 24: Góc nhọn, góc tù , góc bẹt
Tây Nguyên (T1)
Sinh hoạt tổ thể hiện lời hứa cố gắng chăm ngoan

2


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 8
(từ ngày 5/10 – 9 /10 /2015)

Thứ Môn

Bài

Hai

Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu
Hs: đọc trước bài
có phép lạ (t1)
Tìm hai số khi biết tổng và Gv: Phiếu ht cho HĐ1,
hiệu của hai số đó (t1)
bảng nhóm HĐ2 ở
HĐCB

TV
Toán

Chuần bị

Điều
chỉnh

Các hoạt động cần lưu ý
- Hướng dẫn hs cách đọc diễn cảm.

Nhận xét đánh
giá

…………………..
…………………..
-Yêu cầu hs nêu các bước giải bài …………………..
toán: “tìm hai số khi biết tổng và …………………..
…………………..
hiệu của hai số đó”
…………………..
3


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

TV
Ba

TV
Tv
KH
ToánTV

TV

Toán

Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu
có phép lạ (t3)
Bài 8B: Ước mơ giản dị (t1)
Bài 8B: Ước mơ giản dị (t2)

- Sửa một số lỗi phổ biến

- Hs: Chuẩn bị câu
chuyện về ước mơ của
con người.
Bài 9: Bạn cảm thấy thế nào Gv: bảng nhóm
khi bị bệnh?
Tìm hai số khi biết tổng và
- HĐ1,
hiệu của hai số đó (t2)
2 đổi
logo
sang Ncặp.
Bài 8B: Ước mơ giản dị (t3) - Hs: chuẩn bị câu
chuyện đã học được
sắp xếp theo trình tự
thời gian.
Bài 8C: Thời gian, không Hs: tìm trên bản đồ
gian (t1)
một số nước ở châu
Âu, châu Mĩ.
Gv: Bảng nhóm
Em ôn lại những gì đã học
(t1)
4

- Rèn cách kể theo đúng chủ đề
HĐ2;
- Khi kể chuyện theo tranh ở HĐ2
chú ý kể theo trình tự.
- HĐ 4 hs gặp khó khăn. Gv gợi ý:
Bài toán thuộc dạng nào? Xác định
tổng, hiêu, và hướng dẫn đổi về kg
cho phù hợp với yêu cầu.
- Hs gặp khó khăn TLCH ở HĐ4.
Gv gợi ý, kết luận câu trả lời đúng.
- Vì sao em lựa chọn dấu ngoặc kép
trong đoạn văn này? HĐ4
- Nêu cách tìm x ở HĐ3
- Tìm tổng, hiệu ở HĐ5 và nêu cách
giải bài toán


Trường Tiểu học Tân Đà
Năm

TV
KH
Toán
Sáu

Toán
TV

Nguyễn Thị Thanh Châu

Bài 8C: Thời gian, không Hs: tìm trên bản đồ
gian (t1)
một số nước ở châu
Âu, châu Mĩ.
Gv: Bảng nhóm

- Vì sao em lựa chọn dấu ngoặc
kép trong đoạn văn này? HĐ4

Bài 10: Ăn uống thế nào khi Gv: một ít gạo, muối,
bị bệnh?
nước.
Em ôn lại những gì đã học
(t2)

*Dự kiến: Nêu những điều em đã
học về cách ăn uống khi bị bệnh.
- Nêu cách tìm x ở HĐ3
- Tìm tổng, hiệu ở HĐ5 và nêu cách
giải bài toán

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

- Nêu cách xác định góc tù, góc
bẹt, góc nhọn?
- Chú ý khi kể chuyện theo đúng
trình tự không gian

Gv: thước êke

Bài 8C: Thời gian, không Gv: Bảng nhóm HĐ3
gian (t2)

Địa

Tây Nguyên (T1)

-PHT

-Mô tả được vùng TN và thành phố
Đà Lạt trên lược đồ và bản đồ địa lí
tự nhiên VN.

Lịch sử

GDĐ P: Cách mạng Tháng
tám 1945 ở Lâm Đồng.

-Bảng nhóm

-Biết được cách mạng tháng tám
thành công từ năm 1945 đến 2015
có bao nhiêu năm.
-Sự biến chuyển của đất nước.

5


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 8
(từ ngày 12- 10/10/2015)
Thứ

Môn

S

Ba

Ch

Chuẩn bị

Tìm hai số khi biết
tổng và hiệu của hai số
đó (t1)
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì
nếu có phép lạ (t1)
Bài 8A: Bạn sẽ làm gì
nếu có phép lạ (t2)

Gv: Phiếu ht cho
HĐ1, bảng nhóm
HĐ2 ở HĐCB
Hs: đọc trước bài

Điều chỉnh

Các hoạt động cần lưu ý

-Yêu cầu hs nêu các bước giải
bài toán: “tìm hai số khi biết
tổng và hiệu của hai số đó”
TV
- Hướng dẫn hs cách đọc diễn
cảm.
Gv: 4 bảng nhóm cho
- Gv hướng dẫn hs nhận biết
TV
hđ6 ở HĐTH
phiên âm Hán Việt và phiên âm
trực tiếp sang tiếng Việt.
Tìm hai số khi biết
- HĐ1, 2 nên - HĐ 4 hs gặp khó khăn. Gv gợi
Toán tổng và hiệu của hai số
thay đổi logo ý: Bài toán thuộc dạng nào? Xác
đó (t2)
sang nhóm cặp. định tổng, hiêu, và hướng dẫn
đổi về kg cho phù hợp với yêu
cầu.
TV Bài 8A: Bạn sẽ làm gì
- Sửa một số lỗi phổ biến
nếu có phép lạ (t3)
TV Bài 8B: Ước mơ giản
dị (t1)
K H Bài 9: Bạn cảm thấy Gv: bảng nhóm
- Khi kể chuyện theo tranh ở
thế nào khi bị bệnh?
HĐ2 chú ý kể theo trình tự.
ATGT: Bài 2
- Các hình vẽ theo
ATGT
SGK
LTT Ôn tập
- Một số bài tập
- Theo dõi, nhắc nhở hs yếu
Toán

Hai

Bài

LTTV Ôn tập
Toán

- Ôn tập theo tình
hình của lớp học.
Em ôn lại những gì đã - Phiếu bài tập HĐ1

- Nêu cách tính giá trị biểu thức
6

Nhận xét,
đánh giá
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

học (t1)

TV
TV

KH

Toán

ở HĐ2;
………………………
- Khi kể cần chú ý đến cử chỉ, ………………………
điệu bộ ở HĐ3

Bài 8B: Ước mơ giản - Hs: Chuẩn bị câu
dị (t2)
chuyện về ước mơ
của con người.
Bài 8B: Ước mơ giản - Hs: chuẩn bị câu
dị (t3)
chuyện đã học được
sắp xếp theo trình tự
thời gian.
Bài 10: Ăn uống thế Gv: một ít gạo, muối,
nào khi bị bệnh?
nước.

- Hs gặp khó khăn TLCH ở
HĐ4. Gv gợi ý, kết luận câu trả
lời đúng.
*Dự kiến: Nêu những điều em
đã học về cách ăn uống khi bị
bệnh.
- Nêu cách tìm x ở HĐ3
- Tìm tổng, hiệu ở HĐ5 và nêu
cách giải bài toán
- Vì sao em lựa chọn dấu ngoặc
kép trong đoạn văn này? HĐ4

Em ôn lại những gì đã
học (t2)

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
- Chú ý khi kể chuyện theo đúng ………………………
………………………
trình tự không gian
………………………
………………………

Bài 8C: Thời gian, Hs: tìm trên bản đồ
không gian (t1)
một số nước ở châu
Năm
Âu, châu Mĩ.
Gv: Bảng nhóm
TV Bài 8C: Thời gian, Gv: Bảng nhóm HĐ3
không gian (t2)
ATGT Thực hành ATGT
- Các biển báo đã
học.
LLT Ôn tập
- Một số bài tập
TV

Sáu

Toán

Góc nhọn, góc tù, góc Gv: thước êke
bẹt

- Nêu cách xác định góc tù, góc ………………………
bẹt, góc nhọn?
………………………

7


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

TUẦN 9

8


Trường Tiểu học Tân Đà

Thứ / ngày

Thứ hai
19/10

Thứ ba
20/10

Thứ tư
21/10

Nguyễn Thị Thanh Châu

Môn học

Bài học
Tiếng Việt
Bài 9A: Những điều em mơ ước (tiết 1)
Tiếng Việt
Bài 9A: Những điều em mơ ước (tiết 2)
Toán
Bài 25: Hai đường thẳng vuông góc
HĐGD Đạo đức Tiết kiệm thời giờ
Lịch sử
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (T3)
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Toán
HĐGDÂm nhạc
Khoa học
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Toán
HĐGDThể chất
HĐGDMĩ thuật
Tiếng Việt

Thứ năm
22/10

Toán
Khoa học
HĐGDKĩ thuật
HĐGD theo CĐ
HĐGDThể chất

Thứ su
23/10

Tiếng Việt

Toán
Địa lí
HĐGD theo CĐ

Bài 9A: Những điều em mơ ước (tiết 3)
Bià 9B: Hy biết ước mơ (tiết 1)
Bài 26: Hai đường thẳng song song
Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN số 2
Bài 11: Phòng tránh tai nạn đuối nước
Bài 9B: Hy biết ước mơ (tiết 2)
Bài 9B: Hy biết ước mơ (tiết 3)
Bài 27: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bià17
Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa lá
Bài 9C: Nói lên mong muốn của mình (tiết 1)
Bài 28: Vẽ hai đường thẳng song song
Bài 12: Nước có những tính chất gì? (tiết 1)
Khâu đột thưa (tt)
Phát động phong trào "Đôi bạn học tốt". GD tình cảm bạn bè
Bài 18
Bài 9C: Nói lên mong muốn của mình (tiết 2)
Bài 29: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Tây Nguyên (T2)
Phát động phong trào "Đôi bạn học tốt". GD tình cảm bạn bè,

9


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 9
(từ ngày 19 - 23/10/2014)
Thứ
Hai
(Chiều)

Môn
Toán

Bài

Chuẩn bị

Bài
25:
Hai Gv: ê ke
đường
thẳng
10

Điều chỉnh

Các hoạt động
cần lưu ý
- Hđ1 ở HĐTH hđ3
hđth- Gv
và HĐCB nên theo dõi giúp hs

Nhận xét,
đánh giá


Trường Tiểu học Tân Đà

vuông góc

Ba
(sáng)

KH

Bài 11: Phòng
tránh tai nạn đuối
nước

TV

Bài 9A: Những
điều em mơ ước
(t1)

TV

Bài 9A: Những
điều em mơ ước
(t2)


(chiều)

Bài
26:
Hai
đường thẳng song
song
Bài 9A: Những
điều em mơ ước
(t3)

Toán

(sáng )

TV

Năm

KH

Bài 11: Phòng
tránh tai nạn đuối
nước

Toán

Bài 27: Vẽ hai
đường
thẳng

Nguyễn Thị Thanh Châu

thay đổi logo cá yếu
nhân sang cặp.
Gv: bảng nhóm
- Gv hd, gợi ý để
các em hiểu và
vận dụng vào
thực tế.
Hs: đọc trước bài - Ghép các tiếng - Hướng dẫn hs
đã cho để tạo từ cách đọc diễn
cùng nghĩa với từ cảm.
“ước mơ”. Viết - Nêu nội dung
các từ tìm được bài tập đọc.
vào bảng nhóm.
Gv: Phiếu ht cho
- Một số em sẽ
hđ2, ở HĐTH
lẫn lộn uôn/
uông
- Hướng dẫn cách
phát âm
- Gv hd những
em
yếu

hđ2.hđth
- Gv: Thẻ từ cho
- Hs khó khăn khi
hđ4- HĐTH
chỉ ra sự đánh giá
cao trong các
cụm từ ghép
được.
Gv: bảng nhóm
- Gv hd, gợi ý để
các em hiểu và
vận dụng vào
thực tế.
- Gv: ê ke

11


Trường Tiểu học Tân Đà

HĐTT

(Chiều)

Lịch Sử

TV
TV
Sáu
sáng

Toán

TV
Địa lí

Nguyễn Thị Thanh Châu

vuông góc
Đôi bạn học tập
tốt

- Nêu những
gương
chăm
ngoan, học giỏi
trong lớp, trường
để hs có thể học
tập.
Hơn một nghìn
Nhóm
Kể lại được cuộc
năm đấu tranh
khởi nghĩa Hai bà
giành độc lập (t3)
Trưng và chiến
thắng Bạch Đằng
do Ngô Quyền
lảnh đạo.
Bài 9B: : Hãy biết - Hs: Đọc trước - Nên thay đổi - Kể chú ý đến cử
ước mơ (t2)
các lời kể
logo cá nhân sang chỉ, điệu bộ ở mỗi
cặp.
đoạn truyện hđ1
Bài 9B: : Hãy biết - Hs: chuẩn bị câu
- Lựa chọn những
ước mơ (t3)
chuyện về ước
câu chuyện hay,
mơ.
cách kể hấp dẫn.
Bài 28: Vẽ hai Gv: ê ke
- Gv hướng dẫn
đường thẳng song
cách xác định hai
song
đường thẳng song
song.
Bài 9B: : Hãy biết - Hs: chuẩn bị câu
ước mơ (t3)
chuyện về ước
mơ.
Tây Nguyên (t2)
Lược đồ khu
trung tâm thành
phố Đà Lạt

12

- Lựa chọn những
câu chuyện hay,
cách kể hấp dẫn.
Giải thích được vì
sao Đả Lạt trở
thành thành phố
du lịch và nghỉ


Trường Tiểu học Tân Đà

Chiều
TV

TV

Toán

Thứ

Môn

Bài

Nguyễn Thị Thanh Châu

Bài 9C: Nói lên Gv: Bảng nhóm
mong muốn của HĐ4 ở hđcb
mình (t1)

Bài 9C: Nói lên Hs: Câu chuyện
mong muốn của “Thưa chuyện với
mình (t2)
mẹ”

Bài 29: Thực Gv: ê ke
hành vẽ hình chữ
nhật, hình vuông

mát.
- Hs yếu không
nêu được động từ
ở hđ4- Hs nêu
“động từ”là gì?
- Hướng dẫn cách
xác định.
- Một số em sẽ
lúng túng khi
đóng vai trình
diễn cuộc trao đổi
trước lớp. Gv
định hướng, động
viên
khuyến
khích hs.
Hđ8(b) – hđth.
GV theo dõi, giúp
đỡ hs gặp khó
khăn trong khi vẽ.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 9
(từ ngày 19 - 23/10/2014)
Chuẩn bị
Điều chỉnh
Các hoạt động cần lưu ý

Bài 25: Hai đường Gv: ê ke

Nhận xét,
đánh giá
- Hđ1 ở HĐTH và hđ3 hđth- Gv theo dõi giúp hs ………………………
13


Trường Tiểu học Tân Đà

Toán
TV

thẳng vuông góc
Bài 9A: Những điều Hs: đọc trước bài
em mơ ước (t1)

Hai

TV

S

Ba

Ch

Toán
TV

Bài 9A: Những điều Gv: Phiếu ht cho
em mơ ước (t2)
hđ2, ở HĐTH
Bài 26: Hai đường
thẳng song song
Bài 9A: Những điều - Gv: Thẻ từ cho
em mơ ước (t3)
hđ4- HĐTH

TV

Bài 9B: Hãy biết ước Hs: Chuẩn bị một
mơ (t1)
bài hát về ước
mơ.
K H Bài 11: Phòng tránh tai Gv: bảng nhóm
nạn đuối nước
HĐGD Đôi bạn học tập tốt
LTT

Ôn tập

LTTV Ôn tập
Toán

- Một số bài tập

- Ôn tập theo tình
hình của lớp học.
Bài 27: Vẽ hai đường - Gv: ê ke
thẳng vuông góc

Nguyễn Thị Thanh Châu

HĐCB nên thay
đổi logo cá nhân
sang cặp.
- Ghép các tiếng đã
cho để tạo từ cùng
nghĩa với từ “ước
mơ”. Viết các từ
tìm được vào bảng
nhóm.

yếu

………………………
………………………
………………………
- Hướng dẫn hs cách đọc diễn ………………………
………………………
cảm.
………………………
- Nêu nội dung bài tập đọc.
………………………
………………………
………………………
- Một số em sẽ lẫn lộn uôn/ ………………………
………………………
uông
- Hướng dẫn cách phát âm
- Gv hd những em yếu ở ………………………
hđ2.hđth
………………………
- Hs khó khăn khi chỉ ra sự đánh ………………………
giá cao trong các cụm từ ghép ………………………
………………………
được.
- Hđ1 nên thay đổi - Gv hướng dẫn cách đọc ở hđ4 ………………………
………………………
logo nhóm sang hđ
………………………
cả lớp.
- Gv hd, gợi ý để các em hiểu và ………………………
………………………
vận dụng vào thực tế.
- Nêu những gương chăm ………………………
ngoan, học giỏi trong lớp, ………………………
………………………
trường để hs có thể học tập.
………………………
- Giúp đỡ hs yếu
………………………
……………………...
- Giúp đỡ hs yếu
………………………
………………………
………………………
14


Trường Tiểu học Tân Đà

TV
TV
KH
Toán
TV
Năm

TV

Nguyễn Thị Thanh Châu

Bài 9B: : Hãy biết ước - Hs: Đọc trước - Nên thay đổi logo
mơ (t2)
các lời kể
cá nhân sang cặp.
Bài 9B: : Hãy biết ước - Hs: chuẩn bị
mơ (t3)
câu chuyện về
ước mơ.
Bài 12: Nước có tính Gv: cốc, đường,
chất gì (t1)?
muối, thìa, cát
Bài 28: Vẽ hai đường Gv: ê ke
thẳng song song
Bài 9C: Nói lên mong Gv: Bảng nhóm
muốn của mình (t1)
HĐ4 ở hđcb
Bài 9C: Nói lên mong Hs: Câu chuyện
muốn của mình (t2)
“Thưa
chuyện
với mẹ”

HĐGD GD lòng nhân ái, tình

cảm bạn bè.
LLT
Sáu

Toán

- Một số bài tập
Bài 29: Thực hành vẽ Gv: ê ke
hình chữ nhật, hình
vuông

- Kể chú ý đến cử chỉ, điệu bộ ở
mỗi đoạn truyện hđ1
- Lựa chọn những câu chuyện
hay, cách kể hấp dẫn.
-Hs gặp khó khăn thực hành làm
thí nghiệm ở hđ2 – hđcb
- Gv hướng dẫn cách xác định ………………………
hai đường thẳng song song.
………………………
………………………
- Hs yếu không nêu được động ………………………
từ ở hđ4- Hs nêu “động từ”là ………………………
………………………
gì?
………………………
- Hướng dẫn cách xác định.
- Một số em sẽ lúng túng khi ………………………
đóng vai trình diễn cuộc trao đổi ………………………
trước lớp. Gv định hướng, động ………………………
………………………
viên khuyến khích hs.
- Gd các em qua những việc ………………………
làm, hành động về người tốt, ………………………
………………………
việc tốt.
………………………
- giúp đỡ hs yếu
Hđ8(b) – hđth. GV theo dõi, ………………………
giúp đỡ hs gặp khó khăn trong ………………………
khi vẽ.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 10
(từ ngày 26 - 30/10/2014)
Thứ

Môn

Bài

Chuẩn bị

Điều chỉnh
15

Các hoạt động cần lưu ý

Nhận xét,


Trường Tiểu học Tân Đà

Toán
Hai
TV

TV

KH
TV
TV
Toán

TV
TV

Nguyễn Thị Thanh Châu

đánh giá
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

- Hđ1 nên đổi - Nêu cách tính diện tích hình
logo sang nhóm vuông.
cặp
- Theo dõi, nhắc nhở hs vẽ hình
và cách làm ở hđ3
Bài 10A: Ôn tập 1 (t1) Gv: phiếu thăm các
- Nêu nội dung các bài tập đọc,
bài tập đoc, học huộc
các nhân vật.
lòng, bảng nhóm.
Bài 10A: Ôn tập 1 (t2) Gv: 4 bảng nhóm cho
- Nêu cách viết tên người, tên
hđ3
địa lí Việt Nam, nước ngoài.hđ3
- Nêu tác dụng dấu hai chấm,
dấu ngoặc kép.hđ4
- Sửa một số lỗi phổ biến ở hđ5
Bài 12: Nước có tính Gv: phiếu ht hđ2
- Theo dõi hs thực hiên hđ2, ………………………
chất gì (t1)?
giúp đỡ hs gặp khó khăn khi ………………………
làm bài.
………………………
Bài 10A: Ôn tập 1 (t3) - Bảng nhóm
- Theo dõi, hướng dẫn tìm một
số thành ngữ, tục ngữ và cách
đặt câu ở hđ8
Bài 10B: Ôn tập 2 (t1) - Bảng nhóm
- Nêu nội dung chính các bài tập
đọc, các nhân vật.
- Nêu cách tính chu vi, diện tích
Em đã học được
hình chữ nhật ở hđ4
những gì?
- Theo dõi, nhắc nhở hs yếu làm
hđ6
- bảng nhóm
- theo dõi hs yếu tìm những
Bài 10B: Ôn tập 2 (t2)
tiếng có vần và thanh.
Bài 10B: Ôn tập 2 (t3) - bảng nhóm
- Hs nhắc lại Danh từ là gì, động
từ là gì?
- Theo dõi, giúp đỡ hs làm bài ở
hđ6
Luyện tập

16


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Ba

Toán


Nhân với số có một - Phiếu bài tập HĐ2
chữ số (t1)

HĐTT
Toán

Nhân với số có một
chữ số (t2)
Bài 10C: Ôn tập 3 (t1)

TV
Năm Địa lí
KH
Toán

GDĐP Địa lí tự nhiên
tỉnh Lâm Đồng .
Bài 13: Sự chuyển thể
của nước (t1)
Em đã học
những gì?

được

- Hđ3 nên đổi - Theo dõi, nhắc nhở hs yếu ở ………………………
logo sang nhóm hđ3
………………………
cặp
………………………
……………………….
- Nêu cách tính giá trị của biểu ………………………
thức.
………………………
- Theo dõi giúp đỡ hs yếu ở hđ5 ………………………
Gv: Bảng nhóm
- Nêu những thể loại: văn xuôi, ………………………
kịch, thơ. Nội dung chính ở hđ3 ………………………
Tranh sưu tầm
Biết được địa phận củ tỉnh Lâm ………………………
………………………
Đồng.
Gv: một cốc nước
- khắc sâu kiến thức: vòng tuần ………………………
………………………
nong, một đĩa
hoàn của nước.
- Nêu cách tính chu vi, diện tích ………………………
………………………
hình chữ nhật ở hđ4
- Theo dõi, nhắc nhở hs yếu làm
17


Trường Tiểu học Tân Đà

TV

Bài 10C: Ôn tập 3 (t2)

Nguyễn Thị Thanh Châu

hđ6
Giúp đỡ một số em trình bày bài ………………………
viết thư ở hđ6
………………………

Gv: Bảng nhóm HĐ3

Sáu
Toán

Tính chất giao hoán Gv: thước êke
của phép nhân. Nhân
với 10, 100, 1000…
Chia cho 10, 100,
1000
- Hs: chuẩn bị câu
chuyện về ước mơ.

- Theo dõi, nhắc nhở hs yếu
cách nhân nhẩm ở hđ4.
- Khắc sâu kiến thức: tính chất
giao hoán của phép nhân.
- Lựa chọn
những
câu
chuyện
hay,
cách kể hấp
dẫn.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 11
(từ ngày 27 - 30/10/2014)
Môn

Bài

Chuẩn bị
Phiếu bài tập
Bài 11A: Có hđ1 hđth
chí thì nên

Điều chỉnh

Các hoạt động cần lưu ý
- Hs sẽ khó phân biệt một số từ
bổ sung ý nghĩa cho động từ hđ6,
gv giải thích cho hs hiểu
- Hs nhầm lẫn dấu hỏi/ ngã hđ3,
4, sửa một số lỗi phổ biến.
- Hs gặp khó khăn về hđ2-hđth:
trao đổi về tính cách đáng khâm
phục của Nguyễn Ngọc Kí.
- Gv hướng dẫn, gợi ý.
- Hs lúng túng khi viết đoạn mở
bài trong bài văn kể chuyện –

- Thẻ chữ hđ5
Tiếng Việt Bài 11B: Bền - Thuộc nd câu
gan vững chí
chuyện
Bàn
chân kì diệu
- Phiếu bài tập
hđ2b
18

Nhận xét, đánh giá
………………………….
………………………….
………………………….
…………………………
………………………….
………………………….
………………………….
…………………………
……………………………
……………………………


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

hđ2- hđth
- Gv hướng dẫn kĩ cách mở bài
trực tiếp, gián tiếp.
- Đọc những bài viết hay, tuyên
dương.
- hs yếu khó khăn khi tìm một số
tính từ, cách đạt câu ở hđ3, 4
-hđcb
- Phiếu bài tập - Hđ2 nên đổi logo - Một số em yếu lúng túng về đổi
hđ2
sang nhóm cặp
đơn vị đo khối lượng ở hđ4.
- Gv cho một số em nêu lại bảng
đv đo, nêu cách đổi, hd cách làm.

Toán

Bài 11C: Cần Nd
câu
cù siêng năng chuyện Rùa và
Thỏ

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….

Bài 33: Tính
chất giao hoán
của phép nhân.
Nhân với 10,
100, 1000…
Chia cho 10,
100, 1000
Bài 34: Tính - Phiếu bài tập - Hđ2 nên đổi logo - Cho hs nêu tính chất kết hợp của
chất kết hợp hđ2, thẻ hđ1
sang nhóm cặp
phép nhân, theo dõi nhắc nhở hs
của phép nhân.
yếu làm hđ3
Nhân với số
- hướng dẫn nhân nhẩm với số tận
tận cùng là
cùng là chữ số 0 ở hđ4
chữ số 0
Bài 35: Đề- xi- Hs sẽ nhầm lẫn cách tính đơn vị
mét vuông
là vuông ở hđ1, 2 hđth
- Gv theo dõi, giúp đỡ hs gặp khó
khăn khi làm bài
Bài 36: Mét
- Hs sẽ lúng túng ở hđ2, 3 hđth
vuông
- Gv theo dõi, giúp đỡ hs gặp khó
khăn khi làm bài, tuyên dương
những bài làm tốt trước lớp.
Bài 13: Sự
- Một số em sẽ lúng túng trình
chuyển thể của
bày vòng tuần hoàn của nước.ở

……………………………
…………………………….
…………………………….
……………………………
…………………………...
………………………….

19

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………..
……………………………
……………………………


Trường Tiểu học Tân Đà

nước
Bài 14: Vì sao Bảng 1, một số
chúng ta phải tình huống
tiết
kiệm
nước?

Nguyễn Thị Thanh Châu

hđth
- Tách thành 2 câu hỏi: - Hs sẽ lúng túng khi xử lý một số
hđ1hđcb
tình huống trong tài liệu.
1, Nước cần cho cs của - Gv hướng dẫn, giúp đỡ khi hs
người ntn?
gặp khó khăn.
2, Nước cần cho cs của
đv, tv ntn?
A, Mô tả mỗi hđ trong
mỗi hình sau hđcb hđ2
Hđcb hdd5 Quan sát,
thảo luận và ht bảng
sau.
Hđth hđ2 b,
viết
cam kết của nhóm vào
giấy
C, Bỏ cam kết của
nhóm vào thùng cam
kết để thực hiện.

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….
……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 12
(từ ngày 03 - 07/11/2014)
Môn

Bài

Chuẩn bị
Phiếu bài tập
Bài 12A: Những hđ3 hđcb
con người giàu nghị
lực

Điều chỉnh

Các hoạt động cần lưu ý
- hd hs cách đọc một số từ khó,
theo dõi hs trả lời câu hỏi hđcb
- hs sẽ lúng túng khi tìm từ điền
vào chỗ chấm hđ3 hđth
- Hs nhầm lẫn ươn/ ương hđ6b,
sửa một số lỗi phổ biến.
20

Nhận xét, đánh giá
……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..
………………………….


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

- Chuẩn bị câu - đại diện 1 đến 2
Bài 12B: Khổ luyện chuyện về một em kể trước lớp
thành tài
người nghị lực hđ5
vươn lên trong
cs

- Hs gặp khó khăn về hđ6-hđcb:
trao đổi nguyên nhân quan trọng
nhất để Vin-xi trở thành họa sĩ nổi
tiếng. - Gv hướng dẫn, gợi ý.
- Theo dõi, giúp đỡ hs yếu viết
đoạn kết bài theo cách mở
rộng.hđ2 hđth
- Động viên, khuyến khích hs kể
chuyện hay.
- Hs lúng túng khi viết đoạn mở
bài trong bài văn kể chuyện – hđ2hđth
- Gv hướng dẫn kĩ cách mở bài
trực tiếp, gián tiếp.
- Đọc những bài viết hay, tuyên
dương.
- hs yếu khó khăn khi tìm một số
tính từ, cách đạt câu ở hđ3, 4 -hđcb

……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..
………………………….
……………………………
……………………………
………………………….

- Một số em yếu lúng túng khi áp
dụng tính chất nhân một số với
một tổng hoặc hiệu ở hđ4, khó
khăn khi giải bài toán ở hđ5
- Gv cho một số em nêu lại các
tính chất, hd cách làm.cả 2 hđ.
Bài 38: Em ôn lại - Phiếu bài tập - Hđ2 nên đổi logo - Cho hs nêu khi nhân một số với
nhân một số với hđ2, thẻ hđ1
sang nhóm cặp
một tổng, hiệu, nêu cách tính chu
một tổng ( hiệu)
vi, diện tích hch hđ4.
- Theo dõi, giúp đỡ hs yếu làm bài.

……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..
………………………….

- Phiếu bài tập
Bài 12C: Những vẻ hđ2b
đẹp đi cùng năm Nd
câu
tháng
chuyện Rùa và
Thỏ

Bài 37: Nhân một - Phiếu bài tập
số với một tổng hđ2
Nhân một số với
một hiệu (2t)
Toán

21

……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..
……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..

…………………………...
………………………….
…………………………


Trường Tiểu học Tân Đà

Khoa học

Nguyễn Thị Thanh Châu

Bài 39: Nhân với số
có hai chữ số (2t)

- Theo dõi, giúp đỡ hs yếu các hđ.

Bài 15: Nguồn Phiếu học tập Hđcb hđ5 a, quan
nước quanh ta sạch hđ1- hđcb
sát kĩ từng hình 2
hay ô nhiễm?Cần
đến 5
làm gì để bảo vệ
C, Kể những việc
nguồn nước? (3t)
làm khác gây ô
nhiễm nguồn nước
Hđcb hđ6 quan sát
kĩ các hình từ 1
đến11

- hs sẽ lúng túng phần liên hệ thực
tế hđ4-hđcb, vẽ tranh và thuyết
trình sản phẩm ở hđ1 hđth
- theo dõi, giúp đỡ

……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..
……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..
……………………………
…………………………..
……………………………..
…………………………..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 13
(từ ngày 10 - 14/11/2014)
Môn

Bài

Chuẩn bị
- Thẻ từ, bảng
Bài 13A: Vượt nhóm hđ5 hđth
lên thử thách

Điều chỉnh

Các hoạt động cần lưu ý
- Hs khó khăn khi viết đoạn văn
nói về người nghị lực vượt qua
thử thách, và thành công hđ2- TH
- Gv hướng dẫn, gợi ý.
- Đọc một số đoạn văn hay, tuyên
dương.
- Hs nhầm lẫn dấu hỏi/ ngã, vần
im, iêm hđ3 TH, sửa một số lỗi
phổ biến.
- Hs gặp khó khăn về hđ2-hđth:
Viết mở bài, kết bài theo cách

Tiếng Việt
- bảng nhóm
Bài 13B: Kiên HĐ7 CB, HĐ1
22

Nhận xét, đánh giá
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………


Trường Tiểu học Tân Đà

trì và nhẫn nại

Nguyễn Thị Thanh Châu

TH

- Chuẩn bị câu
chuyện
Hai
Bài 13C: Mỗi bàn tay. Và
câu chuyện nói một số câu
với chúng ta chuyện

điều gì?
hđ2th

khác cho truyện
- Gv hướng dẫn, gợi ý.
- Hs lúng túng khi kể về những
câu chuyện theo yêu cầu – hđ2hđth
- Gv hướng dẫn hoặc nêu một số
câu chuyện.

……………………………
…………………………..
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….
…………………………….
……………………………
…………………………...
………………………….

Bài 40: Nhân
nhẩm số có hai
chữ số với 11

Đổi lô gô cặp đôi thành
lô gô cả lớp vì các em
cần được nghe nhiều
bạn phân tích cách
nhân nhẩm số có hai
chữ số với 11 để thống
nhất. HĐCB HĐ3

- Hs yếu gặp khó khăn khi giải
bài toán hđ2- TH
- Gv gợi ý, yêu cầu hs phân tích
đề.
- Tuyên dương những em hoàn
thành sớm.

Bài 41: Nhân
với số có ba
chữ số (2t)

- Đọc kĩ nội dung sau
và thực hiện tính theo
từng bước ở phần a.
HĐCB HĐ3

- Một số em yếu làm bài chậm ở
các hoạt động.
- Gv theo dõi, giúp đỡ, khen gợi
kịp thời những em có tiến bộ.

Toán

Bài 42: Em ôn - Phiếu bài tập
lại những gì đã hđ 1, 2, 3, 4
học ( 2t)

23

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
- Gv theo dõi, giúp đỡ hs gặp khó ……………………………
khăn khi làm bài ở hđ5b, hđ8 toán ……………………………
giải và một số hs yếu làm.
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………


Trường Tiểu học Tân Đà

Nguyễn Thị Thanh Châu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 14
(từ ngày 17 - 21/11/2014)
Môn

Bài

Chuẩn bị
- bảng nhóm
Bài 14A: Món hđ3, phiếu bt
quà tuổi thơ
hđ2 hđth

Điều chỉnh

Các hoạt động cần lưu ý
- Chú ý viết chính tả hđ1th, điền
vần ât, âc hđ2b
- Gv theo dõi, sửa sai
- Sửa một số lỗi phổ biến
- Nhắc lai tính từ la gì? Hđ3 th
- Hs nêu nhận biết câu hỏi, cách
dùng câu hỏi. hđ5,6 TH

Tiếng Việt
- bảng nhóm
Bài 14B: Búp HĐ4 TH

Nhận xét, đánh giá
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

- Hs gặp khó khăn khi kể truyện ……………………………
hđ3-hđth, Viết một số sự vật được ……………………………
24


Trường Tiểu học Tân Đà

bê của ai?

Toán

Nguyễn Thị Thanh Châu

- Gv: câu
chuyện Búp bê
của ai?

miêu tả trong đoạn văn hđ4 th
- Gv hướng dẫn, gợi ý.
- Tuyên dương những em hoàn
thành sớm.
- Phiếu học tập Hđth 4: Mỗi em đặt - Hs lúng túng khi viết phần mở
hđ3 Cb
một câu vào vở.
bài, kết bài tả về cái trống – hđ2Bài 14C: Đồ
- Trao đổi câu viết hđth
vật quanh em
trước lớp
- Gv hướng dẫn những hs yếu.
- Tuyên dương những bài viết
hay.

……………………………
…………………………..
…………………………..

Bài 43: Chia - Bảng nhóm,
một tổng cho phiếu ht hđ 1,
một số
2 hđth

- Hs yếu gặp khó khăn khi thực
hành một số hđth
- Gv gợi ý, nhắc nhở
- Tuyên dương những em hoàn
thành sớm.
- Một số em yếu thực hành chậm
ở các hoạt động.
- Gv theo dõi, giúp đỡ, khen gợi
kịp thời những em có tiến bộ.

……………………………
…………………………….
…………………………….
……………………………

- Nhắc lại phần nhận xét: Khi
chia một số cho một tích để
những hs yếu nhớ lại cách tính
khi làm bài.
- Gv theo dõi, giúp đỡ hs yếu.

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Bài 44: Chia - 4 mặt đồng
cho số có một hồ, phiếu học
chữ số (2t)
tập hđ1 hđcb
Bài 45: Chia - Phiếu bài tập
một số cho hđ 1hđcb
một tích. Chia
một tích cho
một số ( 2t)

25

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×