Tải bản đầy đủ

Nuôi lợn thịt

GIÁO ÁN SỐ: 85

Thời gian thực hiện: 3,5 tiết ( 160p )
Tên bài học trước: : kiểm tra kết thúc modul 4
Thực hiện ngày 28 tháng 5 năm. 2015

BÀI 1 : XÁC ĐỊNH GIỐNG LỢN NUÔI THỊT
MỤC TIÊU :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Mô tả được nguồn gốc, đặc điểm và khả năng sản xuất của một số giống lợn
nuôi thịt
- Chọn được lợn nuôi thịt đảm bảo các tiêu chuẩn
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC TỔ CHÚC DẠY HỌC: LÝ THUYẾT
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian.........
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT
1

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập
Trong chăn nuôi lợn,
thức ăn là cơ sở,
giống là tiền đề cho
việc nâng cao hiệu
quả kinh tế. Đo đó,
chọn được con giống
chuẩn có khả năng
sinh trưởng phát
triển tốt (nuôi mau
lớn) nhưng cũng phải
phù hợp với trình độ
kỹ thuật và đầu tư là
mối quan tâm hàng
đầu của người chăn
nuôi.

THỜI
GIAN
10P

thuyết giảng dẫn
nhập vào bài

lắng nghe

12

Giảng bài mới
Nội dung
Một số giống lợn nuôi
thịt
1.1-Lợn lai 1/2 máu
ngoại đó là lợn F1

1.2-Lợn lai 3/4 máu
ngoại đó là lợn
1.3-Giống lợn ngoại
:

Kỹ thuật chọn lợn
nuôi thịt

35P
Thuyết giảng về
Quan sát lắng nghe
lợn ngoại lai F1 có
½ máu ngoại , trình
chiếu hình ảnh
35P
- Trình bày về lợn
lai 3/4/ máu ngoại ,
các đặc iểm điển
hình của lợn

35P

- Trình bày giống
lợn ngoại
- Đấy VD: các
giống lợn ngoại
được nuôi phổ biến
ở Việt Nam
- Phân tích các chỉ
số , năn g suất cuả
chúng

- Trình bày kỹ thuật
nuôi lợn thịt
Quan sát lắng nghe
- Phân tích quá
trình mua giống ,
chọn giống, thời
điểm chọn giống
* Lưu ý về công tác
phòng bệnh cho lợn
2


giống

Thuyếtg iảng về
lợn Giống lợn
ngoại
3

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài

10P
Thuyết giảng

lắng nghe

-Một số giống lợn nuôi
thịt phổ biến cho năng
suất

4

-Kỹ thuật chọn giống
lợn nuôi thịt.
Hướng dẫn tự học

Học bài và làm bài trong sách giáo khoa

Nguồn tài liệu tham khảo
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

5P

Tham khảo sách giáo khoa
Ngày 25 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

3


GIÁO ÁN SỐ: 86

Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600p)
Bài học trước:Xác định giống lợn nuôi thịt
Thực hiện từ ngày 28 /5/2015 đ ngày
29/5/2015

TÊN BÀI: THỤC HÀNH XÁC ĐỊNH GIỐNG LỢN NUÔI THỊT
MỤC TIÊU :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .
- nhận dạng được một số giống lợn địa phương, lợn ngoai qua hình ảnh
- hiểu được khả năng kinh tế của chúng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
.Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Thuc hành tại lớp và mốt số hộ chăn nuôi
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian:.....
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
Hôm nay tôi cùng bà
con th hành quan sát
các giống lợn nội và
ngoại trong chăn nuôi
lợn
Hướng dẫn ban đầu
Lớp chia thành 5
nhóm, và quan sát các
giống lợn được trình
chiếu dựa và các đặc
điểm đã học anh chị
phân biệt giống lợn
theo những hình ảnh

2

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH
thuyết trình
lắng nghe

hướng dẫn bà con lắng nghe và làm
phân nhóm tổ và
theo sợ hớng dẫn
hướng dẫn công
của giáo viên
việc ban đầu

THỜI
GIAN
10P

20P

4


3

được trình chiếu và
cho biết các đặc điểm
của giống, khả năng
kinh tế của các giống
lợn trên
Hướng dẫn thường
xuyên
1.1-Lợn lai 1/2 máu
ngoại đó là lợn F1
(bố ngoại x mẹ địa
phương) như:

Quan sát theo
240P
Trình chiếu các
dõi , phân biệt
hình ảnh giống lợn giống dựa vào các
nội , ngooaij, lai
đặc điểm của
giống đã được học

F1 (Đại Bạch x Móng
Cái)
F1 (Landrace x Móng
Cái)
Lợn lai F1 (Y x MC)
1.2-Lợn lai 3/4 máu
ngoại đó là lợn F2
(bố ngoại x mẹ F1)
như: F1 (Đại Bạch x
Móng Cái) hay F1
(Landrace x Móng
Cái

Đặt câu hỏi cho
các học viên về
nguồn gốc, giống,
khả năng kinh tế,
sức chống chịu
bệnh tật...vv

Tham khảo sách
giáo khoa và trả
lời

240P

1.3-Giống lợn ngoại
Lợn Yorkshire

60P

Lợn Landrace
Lợn Duroc
4

5

Huớng dẫn kết thúc
Học viên về nhà tìm
hiểu sách giáo khoa và
làm bài tập về nhà
Hướng dẫn tự rèn
luyện

Hướng dẫn học
viên làm bài tập
về nhà

Láng nghe, ghi
chép

Tham khảo sách giáo khoa

15P

15P

5


III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ..................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...........
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 25 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

6


GIÁO ÁN SỐ: 87

Thời gian thực hiện: 3 tiết ( 135p )
Tên bài học trước : Thực hành xác định giống lợn nuôi
thịt
Thực hiện ngày 29/5/2015 đến ngày 30/5/2015

BÀI 2 : CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI LỢN THIT
MỤC TIÊU :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Chọn vị trí xây chuồng phù hợp
- Thiết kế, chuồng nuôi đúng các yêu cầu kỹ thuật, mức đầu tư hợp lý.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC DẠY HỌC: LÝ THUYẾT
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian.................
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
Trong chăn nuôi
chuồng trại rất quan
trọng, nó chính là nơi
con lợn sẽ sống và việc
xây dựng chuồng trại
đúng kỹ thuật quyết
định một phần lớn
thành công của người
chn nuôi

2

Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
dẫn nhập
lắng nghe

THỜI
GIAN
10P

35P

7


Trình bày cách xác
định vị trí chuồng
nuôi, những yêu
-Chuồng lợn phải được cầu cơ bản của
xây ở chổ đất cao ráo, chuồng
dễ thoát nước, dễ làm
vệ sinh.

Xác định vị trí xây
chuồng trại

Quan sát lắng nghe,
ghi chép, tiêp thu
25P

-Xa đường giao thông,
xa khu dân cư, khu
vực chợ và nơi có
nhiều người qua
-Có nơi xử lý phân,
chất thải chăn nuôi.
-Không nên làm
chuồng chung với các
gia súc gia cầm khác
để tránh lây
truyền bệnh.
Hướng chuồng
-Chuồng phải đảm bảo
thoáng mát về mùa hè
và ấm về mùa đông
-Trục chuồng theo
hướng Đông Bắc-Tây
Nam là

Trình bày các
thietb ke chuong
trai trong chan
nuoi, các yu cầu cơ
bản trong thiết kế
chuồng nuôi, các
yêu cầu chuồng
trại ...vv

Quan sát ,lắng nghe

20P

-Có ánh nắng buổi
sáng chiếu vào
Diện tích chuồng
-Phải phù hợp với số
lượng lợn nuôi
Nền chuồng
-Cao hơn mặt đất xung
quanh 30-35 cm, để

8


tránh ẩm ướt và ngập
úng.
-Nền chuồng đầm nén
kỹ, láng bằng xi măng
dày 10cm đảm bảo độ
nhám tránh trơn trợt.
-Đảm bảo không đọng
nước nên có độ dốc 23% về hướng hố nước
chảy.
Máng ăn
Máng ăn có chiều cao
thích hợp từ 13- 20cm;
đáy máng rộng 2030cm; độ dài máng 30
cm/1 đầu lợn. dễ cọ
rửa vệ sinh

20P

Máng uống
Được cung cấp ở
máng uống hoặc vòi
nước uống tự động.

3

Chuẩn bị dụng cụ
Mùa đông có thể sử
dụng rèm che để tránh
mưa, gió bằng phên,
bạt. Các dụng cụ quét
dọn, vệ sinh và sát
trùng tẩy uế chuồng
nuôi như: chổi, xẻng,
bình phun, ... Các dụng
cụ này cần vệ sinh
sạch sẽ sau khi sử
dụng và tốt nhất dùng
riêng cho mỗi ô chuồng
Củng cố kiến thức và
kết thúc bài

thuyết giảng dụng
cụ chăn nuôi và
cách sử dụng an
toàn hiệu quả Dụng
cụ chăn nuôi

thuyết giảng , phân
tích và trao đổi với
học viên bằng các

Quan sát lắng nghe
tiếp thu

lắng nghe, trả lời
câu hỏi của giáo
viên và hỏi đáp

10P

9


Xác định vị trí xây
chuồng trại

câu hỏi

Thiết kế chuồng lợn
thịt

những thắc mắc có
liên quan đến bài
học

Chuẩn bị dụng cụ

4

Hướng dẫn tự học

Học bài và làm bài trong sách giáo khoa

Nguồn tài liệu tham khảo
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

5P

Sách giáo khoa
Ngày 26 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

10


GIÁO ÁN SỐ:88

Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600 p )
Tên bài học trước :Chuồng trại trong chăn nuôi lợn thịt
Thực hiện ngày 30/5/2015 đến ngày 1/6/2015

THỰC HÀNH BÀI 2 CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT
MỤC TIÊU :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Chọn vị trí xây chuồng phù hợp
- Thiết kế, chuồng nuôi đúng các yêu cầu kỹ thuật, mức đầu tư hợp lý
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC DẠY HỌC: LÝ THUYÊT
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian.............
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
T
T
1

2

NỘI DUNG

Dẫn nhập
Hôm nay tôi cùng bà con
tìm hiểu cách làm chuồng
nuôi đúng kỹ thuật
Hướng dẫn ban đầu
Câu hỏi và bài tập thực
hành

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
CỦA HỌC SINH
VIÊN
Thuyết giảng
lắng nghe

Hướng dẫn hoccj
viên phân nhóm
tổ, làm bài tập
thực hành dựa

lắng nghe, quan
sát, làm bài dưới
sự hướng dẫn của
giáo viên, trao đổi

THỜI
GIAN
20P

240P

11


Bài tập 1. Các yêu cầu
kỹ thuật khi thiết kế
chuồng nuôi lợn thịt
Nguồn lực: hình ảnh, bảng
trắc nghiệm.
Cách thức: chia các nhóm
nhỏ (5 học viên/ nhóm).
Thời gian hoàn thành: 20
phút/ nhóm.
Phương pháp đánh giá:
Giáo viên cho học viên
nhận diện hình ảnh
chuồng lợn và điền vào
bảng trắc nghiệm.
- Kết quả sản phẩm cần
đạt được: xác định đúng
các yêu cầu kỹ thuật về
thiết kế chuồng nuôi lợn
thịt
Bài tập 2: Phân tích ưu
nhược điểm một số
chuồng lợn nuôi thịt ở
nông hộ
- Nguồn lực: 2-3 hộ chăn
nuôi lợn thịt, bảng phân
tích.
- Cách thức: chia các
nhóm nhỏ (5 học viên/
nhóm).
- Thời gian hoàn thành: 2
giờ/ nhóm.
- Phương pháp đánh giá:
Giáo viên cho học viên
hoàn thành bảng phân
tích ưu nhược điểm từng
chuồng nuôi ở mỗi hộ; đề
nghị biện pháp khắc phục
nhược điểm.

vào nguồn lực
sách giáo khoa
liên hệ thực tiễn

những vướng mắc
khi làm bài

đến thăm quan
một số cơ sở
chăn nuôi, phân
tích ưu nhược
điểm của các
chuồng nuôi

dựa vào thực tiễn
viết báo cáo thực
hành

12


-Kết quả sản phẩm cần đạt
được: Phân tích đầy đủ
các ưu nhược điểm từng
chuồng lợn và kèm theo
biện pháp khắc phục
nhược điểm.
Ghi nhớ:
- Chọn vị trí xây chuồng

3

- Các yêu cầu kỹ thuật khi
thiết kế chuồng nuôi
Hướng dẫn thường xuyên
Anh chị xác đinh hướng
thuyết giàng
chuồng của gia đình mình
là hướng nào? Đã hợp lý
chưa? Cách xử lý chất thải
hợp vệ sinh môi trường
chưa? C thay đổi như thế
nào sau khi anh chị hiểu rõ
kỹ thuật làm chuồng nuôi
lợn thịt, anh chị hãy áp
dụng vào th ti chăn nuôi hộ
gia đình

4

Huớng dẫn kết thúc
Anh chị học bài và làm bài thuyết giảng
tập sách giáo khoa

5

Hướng dẫn tự rèn luyện

240P
lắng nghe

lắng nghe, ghi
chép

Tham khảo sách giáo khoa

30P

15P

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
13


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 27 thang 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

14


GIÁO ÁN SỐ:89

Thời gian thực hiện: 4 tiết ( 180p )
Tên bài học trước: Thực hành xác định chuồng trại
trong chăn nuôi lợn thịt
Thực hiện ngày1/6/2015 đến ngày 2/6/2015
BÀI 3: XÁC ĐỊNH THỨC ĂN CHO LƠN THỊT

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân nhóm được các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn.
- Chọn được nguyên liệu thức ăn phù hợp, đảm bảo chất lượng và phối trộn thức
ăn cho đều
- Xác định được tiêu chuẩn thức ăn lợn thịt phù hợp với từng giai đoạn nuôi.
- Tính giá thành 1kg thức ăn hỗn hợp đã phối trộn.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC DẠY HỌC : LÝ THUYẾT
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian......
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT
1

2

NỘI DUNG
Dẫn nhập
Trong chăn nuôi lợn
nông hộ, anh chị dùng
những thức ăn gì cho
lợn? hiệu quả kinh tế
ra sao?
Giảng bài mới

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
Phát vấn
trả lời
dẫn nhập vào bài

THỜI
GIAN
10P

lắng nghe

40P

15


( Đề cương bài giảng)
Các loại thức ăn
dùng trong chăn nuôi
lợn

Phân tích thức ăn
giàu năng lượng,
lấy ví dụ thực tiễn

Quan sát lắng nghe

Phân tích vai trò
của thức ăn giàu
năng luong

Quan sát lắng nghe,
ghi chép

Phân tích thức ăn
giàu đạm, lấy ví dụ
thực tiễn
Phân tích vai trò
của thức ăn giàu
đạm

Quan sát lắng nghe
ghi chep

Thức ăn giàu năng
lượng
Bao gồm các loại hạt
ngũ cốc, các loại củ
và sản phẩm phụ của
chúng: ngô, tấm, cám
gạo, sắn, khoai lang,
khoai tây, ... Vai trò
của nhóm này để duy
trì hoạt động sống
của lợn góp phần tạo
nên sản phẩm thịt
lợn. Nếu thiếu năng
lượng lợn thịt lớn
chậm, hấp thu đạm
kém, tích lũy nạc
kém.
Thức ăn giàu đạm
Bao gồm thức ăn có
nguồn gốc thực vật,
động vật: đậu tương,
lạc, khô dầu, bột cá,
bột tôm, ... có vai trò
tổng hợp thành đạm
của cơ thể. Nếu thiếu
đạm khẩu phần mất
cân đối các dưỡng
chất, lợn thịt lớn
chậm, tích lũy nạc
kém.
Thức ăn giàu khoáng
Bao
gồm
premix
khoáng, vỏ cua, vỏ ốc,
16


vỏ trứng, bột xương,
bột đá vôi, ... có vai
trò cung cấp khoáng
cho cơ thể lợn. Thiếu
khoáng lợn con lớn
chậm, dễ bị còi xương.

Phân tích thức ăn
giàu giàu khoáng
lấy ví dụ thực tiễn
Phân tích vai trò
của thức ăn giàu
khoáng

Quan sát lắng nghe,
ghi chep

Phân tích thức ăn
giàu vitamin lấy ví
dụ thực tiễn
Phân tích vai trò
của thức ăn giàu
vitamin

Quan sát, lắng
nghe, ghi chep

Quan sát lắng nghe
ghi chep

Thức ăn giàu vitamin
Bao gồm premix
khoáng- vitamin, các
loại rau, củ, quả, cỏ,
lá cây, ... cung cấp
vitamin cho cơ thể
lợn, cần cho quá
trình trao đổi chất,
quá trình sinh trưởng
của
lợn.
Thiếu
vitamin lợn dễ mắc
bệnh, dễ bị còi cọc.
Lập khẩu phần thức
ăn cho lợn thịt

40P

Chọn nguyên liệu thức
ăn
-Khi mua thức ăn ở
những đại lý, cơ sở
có uy tín, xem đúng
loại và còn thời hạn
sử dụng. Nguyên liệu
phải đảm bảo chất
lượng: không bị ẩm
mốc, sâu mọt, vón
cục, hay có mùi lạ.
-Nguyên liệu cần
được sơ chế trước để
lợn dễ tiêu hóa: đậu
tương phải rang chín,
ngô cần nghiền nhỏ
trước khi phối trộn

hướng dẫn bà con
lập khẩu phần ăn
Quan sát lắng nghe,
một cách khoa học ghi chép
cách chọn các
nguyên liệu làm tức
ăn cho lợn sạch sẽ
và khoa học

17


Cách trộn thức ăn
-Dàn đều các loại
nguyên liệu trên nền
nhà khô hoặc gạch lát
sạch theo thứ tự: loại
nhiều đổ trước, loại ít
đổ sau.
-Với nguyên
liệu ít như khoáng và
vitamin hoặc thuốc
phải trộn trước với ít
ngô hay tấm rồi mới
trộn với các nguyên
liệu khác để đảm bảo
phân bố đều.
-Dùng xẻng
hoặc tay trộn thật đều
cho đến khi hỗn hợp
có màu sắc đồng nhất
rồi cho vào dụng cụ
bảo quản.
Tiêu chuẩn thức ăn
cho lợn thịt
-Thức ăn đã phối
trộn nên sử dụng hết
trong vòng 7 ngày,
bảo quản nơi khô,
mát, cách nền và xa
tường.
-Không nên thay đổi
loại thức ăn một cách
đột ngột mà thay đồi
dần trong vài ngày
bằng cách giảm dần
loại thức ăn cũ và
tăng dần loại thức ăn
mới. Việc thay đổi

Hướng dẫn bà con Quan sát lắng nghe,
cách phối trộn khẩu ghi chép
phần ăn

Hướng dẫn bà con
30P
cách đặt tiêu chuẩn Quan sát lắng nghe,
thức ăn cho lợn thịt ghi chep
, hạn sử dụng của
thức ăn sau khi
phối trộn

Hướng dẫn bà con
cách thay đổi thơcs
ăn cho lợn mà
không ảnh hưởng
đến sức khoẻ của
chúng

Quan sát lắng nghe
ghi chep

18


thức ăn đột ngột có thể
làm lợn kém ăn, giảm
sức đề kháng, dễ
nhiễm bệnh
Tính giá thành 1kg
thức ăn phối trộn
3

Quan sát lắng nghe
ghi chép
hướng dẫn bà con
cách tính giá thành
1 kg thức ăn phối
trộn

5P

Củng cố kiến thức và
kết thúc bài
Các loại thức ăn
dùng trong chăn nuôi
lợn
Tiêu chuẩn thức ăn
cho lợn thịt

10P
thuyết giảng những
ý trọng tâm

lắng nghe, ghi chép

Lập khẩu phần thức
ăn cho lợn thịt
Tính giá thành 1kg
thức ăn phối trộn
4

Hướng dẫn tự học

Nguồn tài liệu tham khảo

Học và làm bài tập trong sách giáo khoa

5P

Sách giáo khoa

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 28 thang 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

19


GIÁO ÁN SỐ: 90

Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600p)
Bài học trước:bài 3 xác định thức ăn nuôi lợn thịt
Thực hiện từ ngày 1/6/2015 đến ngày 2/6/ 2015

THỰC HÀNH BÀI 3 XÁC ĐỊNH THỨC ĂN NUÔI LỢN THỊT
MỤC TIÊU :
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Phân nhóm được các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn.
- Chọn được nguyên liệu thức ăn phù hợp, đảm bảo chất lượng và phối trộn thức
ăn cho đều
- Xác định được tiêu chuẩn thức ăn lợn thịt phù hợp với từng giai đoạn nuôi.
- Tính giá thành 1kg thức ăn hỗn hợp đã phối trộn
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành tại nhà dân
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian....
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
T
T

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
Hôm nay tôi cùng bà con
tìm hiểu về thức ăn trong
chăn nuôi lợn thịt, phối hợp

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
CỦA HỌC SINH
VIÊN
dẫn nhập
lắng nghe

THỜI
GIAN
20P

20


khẩu phần ăn cho lợn một
cách khoa học và ứng dụng
trong chăn nuôi
2

Hướng dẫn ban đầu
Thực hành
Bài tập 1. Nhận dạng,
phân loại và đánh giá
nguyên liệu thức ăn nuôi
lợn thịt

hướng dẫn bà
con cách nhận
dạng các loại
thưc ăn

Quan sát nhận
dạng thức ăn theo
cách phân loại

240P

• Nguồn lực: mẫu nguyên
liệu thức ăn, bảng đánh
giá.
• Cách thức: chia các
nhóm nhỏ (5 học viên/
nhóm).
• Thời gian hoàn thành:
30 phút/ nhóm.
• Phương pháp đánh giá:
Giáo viên cho học viên
quan sát và đánh giá các
mẫu nguyên liệu thức ăn
rồi điền vào bảng đánh
giá theo nhóm giàu năng
lượng, giàuđạm, giàu
khoáng, giàu vitamin.
• Kết quả sản phẩm cần
đạt được: Nhận dạng,
phân loại và đánh giá
các nguyên liệu thức ăn
nuôi lợn đúng yêu cầu kỹ
thuật.
Bài tập 2: Phối trộn thức
ăn cho lợn thịt và tính giá
Quan sát, ghi chep
thành 1kg thức ăn phối hướng dẫn bà
con phối trộn
và làm theo hướng
trộn
thức ăn một cách dẫn
• Nguồn lực: 2-3 công
khoa học và làm
21


mẫu chuẩn 1 lần
thức hỗn hợp thức ăn
cho học viên
dùng cho lợn thịt; cân
xem
2kg, 60 kg; chổi, thau,
giá của từng nguyên liệu
thức ăn trong công thức.
• Cách thức: chia các
nhóm nhỏ (5 học viên/
nhóm).
• Thời gian hoàn thành: 45
phút/ nhóm.
• Phương pháp đánh giá:
Giáo viên cho học viên
thao tác phối trộn thức
ăn (mỗi nhóm 1 công
thức hỗn hợp thức ăn).
Sau đó tính giá thành
1kg thức ăn phối trộn
theo công thức đã giới
thiệu cho nhóm.
• Kết quả sản phẩm cần
đạt được: Phối trộn đúng
nguyên tắc, hỗn hợp thức
ăn sau trộn có màu sắc
đồng nhất. Tính đúng giá
thành 1kg thức ăn đã
phối trộn.
3

4

Hướng dẫn thường xuyên
Trong chăn nuôi hộ gia
đình anh chị nên mua
nguyên liệu theo công thức
và phối trộn thức ăn cho l
phù hợp theo giai đoạn và
tuôi theo các công thức
trong sách giáo khoa
Huớng dẫn kết thúc
Anh chị về nhà học bài và

hướng dẫn bà
con cách phối
hợp khẩu phần
ăn tại hộ gia
đình

Lắng nghe quan
sát và ghi chep

trao đổi kinh
nghệm và trả lời
mọi thắc mắc
của học viên

trả lời câu hỏi c
giáo viên đồng
thời đặt câu hỏi
cần giải đáp

240P

30P
hướng dẫn cách

lắng nghe ghi chep
22


5

lam bài tập trong sách
giáo khoa

làm bài tập về
nhà

Hướng dẫn tự rèn luyện

Sách giáo khoa

và tiếp thu
15P

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..........................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày 29 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

23


GIÁO ÁN SỐ:91

Thời gian thực hiện: 2 tiết ( 90p )
Tên bài học trước : thực hành bài 3 xác định
thức ăn nui lợn thịt
Thực hiện từ ngày 5/6/2015 đến ngày
5/6/2015

BÀI 4 CHĂM SÓC VÀ NUÔI DỠNG LỢN THỊT
MỤC TIÊU:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Chuẩn bị được chuồng nuôi trước khi nhập lợn
- Mô tả được đặc điểm sinh lý của lợn ở các giai đoạn nuôi thịt
- Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn thịt ở các giai đoạn đúng kỹ thuật
- Theo dõi, đánh giá được sức tăng trưởng của đàn
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian......
Sĩ số :.................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
Nuôi dưỡng và chăm
sóc là 2 vấn đề phát
triển sông song với
nhau, hôm nay tôi sữ
hướng dẫn bà con cách
chăm sóc đàn lợn hiệu
quả đúng kỹ thật

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
dẫn nhập
lắng nghe

THỜI
GIAN
5P

24


2

Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Nội dung:
Chuẩn bị chuồng nuôi
trước khi nhập lợn
-Quét dọn, cọ rửa
huồng nuôi sạch sẽ

Trình bày những
yêu cầu cần thiết
trước khi nhập lợn
về nuôi

15P

-Đốt rác, xử lý các
chất thải
-Rác vôi bột và dùng
nước vôi pha loãng
10% (1kg vôi tôi/ 10
kg nước), quét xung
quanh, bên trong, bên
ngoài chuồng nuôi
-Phun thuốc sát
trùng trong chuồng
-Rào ngăn không cho
vật nuôi khác vào khu
vực chăn nuôi
-Để trống chuồng ít
nhất 2 tuần trước khi
nhập lợn về nuôi.
-Rửa sạch và phơi
khô các dụng cụ dùng
cho chăn nuôi: máng
ăn, máng uống, dụng
cụ quét dọn.
Nuôi dưỡng, chăm
sóc lợn sau cai sữa: từ
2 đến 4 tháng tuổi

15P
Trình bày kỹ thuật
nuôi dưỡng lợn con
sau cai sữa, các
biện pháp phòng
bệnh quan trọng

Nuôi dưỡng, chăm
sóc lợn choai: từ 4
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×