Tải bản đầy đủ

Giáo án nuôi lợn nái

GIÁO ÁN SỐ: 59

Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p )
Bài học trước: Kiểm tra kết thúc modul 3
Thực hiện từ ngày 14/5/2015 đến ngày 14/5/2017

MÔN NUÔI LỢN NÁI
BÀI 1 : CHỌN GIỐNG LỢN VÀ LỢN GIỐNG NUÔI SINH SẢN
MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Mô tả được những kiến thức liên quan đến chọn giống lợn và lợn giống nuôi sinh
sản.
- Xác định giống lợn và chọn lợn cái nuôi sinh sản.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- giáo trình gióa án sách bút giấy A4
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian:... phút

Sĩ số :....................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1 bài 1)
(Tiết: 1 môn nuôi lợn nái)
TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
- Chọn giống lợn và và
lợn giống nuôi sinh sản
là hai lĩnh vực khác
nhau: chọn giống lợn là
chọn giống lợn nào để
phát triển ở trang trại
hay một địa phương,
còn
chọn lợn giống là trong
một đàn lợn chọn ra
những con cái để sinh
sản.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Trao đổi kinh
- Trao đổi kinh
nghiệm của mình
nghiệm của mình
trong chăn nuôi lợn
trong chăn nuôi
nái giống
lợn nái giống
- Dẫn nhập giới thiệu
bài học

THỜI

GIAN
5P

- Lắng nghe, quan
sát và tiếp thu bài

1


2

3

Giảng bài mới
A. Nội dung:
2. Chọn giống lợn:
2.1. Đặc điểm một số
giống lợn có khả năng
sinh sản cao
2.1.1. Giống lợn Móng
Cái
Hình 1.1. Giống lợn
Móng Cái
2.1.2. Giống lợn
Landrace
Hình 1.2. Giống lợn
Landrace
2.1.3. Giống lợn Large
Yorkshire (Đại Bạch
Hình 1.3. Giống lợn
Yorkshire Large White
(Đại Bạch)
2.2. Chọn giống lợn
2.2.1. Chọn giống lợn
Móng Cái.
2.2.2. Chọn giống lợn
Landrace
2.2.3. Chọn giống lợn
Yorkshire Large White
(Đại Bạch)
2.2.4. Chọn giống lợn
lai hai máu
Hình 1.4. Lợn lai F1
(cái Móng Cái và đực
Yorkshire)
Củng cố và kết thúc
vấn đề
Các giống lợn có khả
năng sinh sản cao
- Ưu điểm là cho năng
xuất cao về số lượng
cũng như chất lượng
đem lại hiệu quả kinh tế
cho người chăn nuô.
- Nhược điểm: Đòi hỏi

30P
- Trình bày đặc điểm - Quan sát và tiếp
ngoại hình và khả
thu bài
năng sản xuất các
giống lợn có khả năng
sinh sản cao
- Chiếu hình ảnh các
- Quan sát nhận
giống lợn có khả năng dạng
sinh sản cao
\

- Nhẫn mạnh trọng
tâm của bài, trình bày
các ưu, nhược điểm
của chúng.

- Lăng nghe và tiếp 5P
thu bài

2


4

người chăn nuôi phải có
kiến thức cơ bản về
chăn nuôi
Hướng dẫn tự học
Sách giao khoa

3P

Tiết 2 bài 1
(Tiết: 2 môn nuôi lợn nái)

TT
1
2

NỘI DUNG
Dẫn nhập
Giảng bài mới
3. Chọn lợn cái giống
3.1. Dựa vào tổ tiên
3.2. Dựa vào sức sinh
trưởng
3.3. Dựa vào ngoại hình
3.4. Dựa vào sự phát
dục và thành tích sinh
sản
Hình 1.5. Đầu và vai
Hình 1.6. Lưng và bụng
kết hợp chắc chắn Lưng võng
Hình 1.7. Vai và mông
lợn Hình 1.7.. Chọn lựa
phần
mông lợn cái sinh nhìn
từ trên

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

THỜI
GIAN
35P

- Trình bày các bước
chọn lợn cái giống
- Nguồn gốc
- Đặc điểm:
- Ưu điểm, đặc điểm
goại hình và khả năng
sản xuất

- Quan sát và tiếp
thu bài

- Dựa vào sự phát dục
và thành tích sinh sản
các giống lợn có khả
năng sinh sản cao
- Chiếu hình ảnh các
- Quan sát nhận
bộ phận trên cơ thể
dạng
giống lợn có khả năng
sinh sản cao

Hình 1.8. Chọn lựa
chân lợn cái sinh sản
Hình 1.9. Chọn lựa
móng lợn cái sinh sản
3


Hình 1.10. Lựa chọn
phần sau của lợn
Hình 1.11. Khoảng cách
giữa 2 hàng vú
Hình 1.12. Chọn lựa bộ
phận sinh dục lợn cái
(vú) sản
Hình 1.12. Bộ phận sinh
dục lợn cái

3

5

Củng cố và kết thúc
vẫn đề
Các giống lợn có khả
năng sinh sản cao
- Ưu điểm là cho năng
xuất cao về số lượng
cũng như chất lượng
đem lại hiệu quả kinh tế
cho người chăn nuô.
- Nhược điểm: Đòi hỏi
người chăn nuôi phải có
kiến thức cơ bản về
chăn nuôi
Hướng dẫn tự học

- Nhẫn mạnh trọng
tâm của bài, trình bày
các ưu, nhược điểm
của chúng.

Sách giáo khoa

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

- Lăng nghe và tiếp 5P
thu bài

5P
Ngày 12 .tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

4


GIÁO ÁN SỐ: 60

Thời gian thực hiện: 4 tiết( 240p )
Bài học trước: Chọn giống lợn và lợn giống nuôi sinh
sản
Thực hiện từ ngày 15/5/2015 đến ngày 15/5/2017

BÀI 1 : CHỌN GỐNG LỢN VÀ LỢN GIỐNG NUÔI SINH SẢN
MỤC TIÊU:
- Mô tả được những kiến thức liên quan đến chọn giống lợn và lợn giống nuôisinh
sản.
- Xác định giống lợn và chọn lợn cái nuôi sinh sản.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Giáo trình gióa án sách bút giấy A4
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: ....... phút
Điểm danh
Kiểm tra bài cũ gọi 2-3 học viên trả lời câu hỏi
Trình bày ưu điểm của lợn nái có khả năng sinh sản cao?
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1, 2, 3, 4 thực hành bài 1)
(Tiết: 3 – 6 môn nuôi lợn nái)
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
- khi chọn đực làm
giống cần quan sát kỹ
từng bộ phận, đặc biệt
cần quan tâm nhiều hơn
đến hai hòn cà, bốn
chân, khả năng đi lại

2

Giới thiệu chủ đề
2. Chọn giống lợn:
3. Chọn lợn cái giống

3

Giải quyết vẫn đề
2. Chọn giống lợn:
2.1. Đặc điểm một số
giống lợn có khả năng
sinh sản cao

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Dung cụ, phương
- Quan sát
tiện để thực hành

THỜI
GIAN
15P

5P
- Hướng dẫn thực
hành theo chủ đề

- Quan sát
180P

- Chiếu các hình ảnh,
Clip, Video của từng
giống lợn

- Quan sát, tiếp thu
bài

5


2.1.1. Giống lợn Móng
Cái
Hình 1.1. Giống lợn
Móng Cái
2.1.2. Giống lợn
Landrace
Hình 1.2. Giống lợn
Landrace
2.1.3. Giống lợn Large
Yorkshire (Đại Bạch
Hình 1.3. Giống lợn
Yorkshire Large White
(Đại Bạch)
2.2. Chọn giống lợn
2.2.1. Chọn giống lợn
Móng Cái.
2.2.2. Chọn giống lợn
Landrace
2.2.3. Chọn giống lợn
Yorkshire Large White
(Đại Bạch)
2.2.4. Chọn giống lợn
lai hai máu
Hình 1.4. Lợn lai F1
(cái Móng Cái và đực
Yorkshire)

- Trao đổi sự nhận
- Trao đổi sự hiểu
biết về chọn giống lợn biết về chọn giống
và chọn lợn cái giống lợn và chọn lợn cái
giống

3. Chọn lợn cái giống
3.1. Dựa vào tổ tiên
3.2. Dựa vào sức sinh
trưởng
3.3. Dựa vào ngoại hình
Hình 1.5. Đầu và vai
Hình 1.6. Lưng và bụng
kết hợp chắc chắn Lưng võng
Hình 1.7. Vai và mông
lợn Hình 1.7.. Chọn lựa
phần
mông lợn cái sinh nhìn
từ trên
Hình 1.8. Chọn lựa
6


chân lợn cái sinh sản
Hình 1.9. Chọn lựa
móng lợn cái sinh sản
Hình 1.10. Lựa chọn
phần sau của lợn
Hình 1.11. Khoảng cách
giữa 2 hàng vú
Hình 1.12. Chọn lựa bộ
phận sinh dục lợn cái
(vú) sản
Hình 1.12. Bộ phận sinh
dục lợn cái
4

5

Kết thúc vẫn đề
- Đặc điểm màu sắc
lông da, kiểu tai các
giống lợn.
- Ưu, nhược điểm và
hướng sử dụng các
giống lợn.
- Cách chọn đực giống
làm đực sinh sản
Hướng dẫn tự học

20P
Nhấn mạnh các nội
dung trọng tâm:

Sách giáo khoa

- Quan sát, ghi
chép tiếp thu bài

10P

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ
MÔN

Ngày 12 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

7


GIÁO ÁN SỐ: 61

Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p )
Bài học trước: Chọn giống lợn và lợn giống nuôi sinh
sản
Thực hiện từ ngày 16/5/2015 đến ngày 16/5/2017
BÀI 2 : XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

MỤC TIÊU:
- Mô tả được những kiến thức liên quan đến xây dựng chuồng trại nuôi lợn nái sinh
sản.
- Thực hiện xây dựng chuồng trại nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Giáo trình gióa án sách bút giấy A4
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: .... phút

Sĩ số :..................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1 bài 2)
(Tiết: 7 môn nuôi lợn nái)
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập
`Để chăn nuôi được nái
giống tốt.
Ngoài khâu chọn được
con giống tốt cần phải
thiết kế chuồng trại phù
hợp thì mới đem lại hiệu
quả kinh tế

2

Giảng bài mới
A. Nội dung
1. Vị trí
2. Hướng chuồng
3. Kiểu chuồng

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Trao đổi kinh
- Trao đổi kinh
nghiệm về làm
nghiệm về làm
chuồng trại chăn nuôi chuồng trại chăn
lợn nói chung và lợn
nuôi lợn
đực giống nói riêng

THỜI
GIAN
5P

30phút
- Trình bày vị trí,
- Quan sát tiếp thu
hướng chuồng và
bài
kiểu chuồng
- Phân tích các thông
8


số kỹ thuật cần thiết
cho một chuồng
chăn nuôi lơn đực
giống
- Quan sát tiếp thu
bài
Hình 2.1. Hướng
chuồng

- Chiếu hình ảnh
Hướng chuồng ( phân
tích về các hướng của
chuồng có thuận lợi
và khó khăn như thế
nào)
- Quan sát tiếp thu
bài

Hình 2.2. Kiểu chuồng
1 dãy k45

3

Cung cố và kết thúc
vấn đề
Trong chăn nuôi việc
xây dựng chuồng trại
đúng vị trí, đúng hướng
sẽ hạn chế được sự lây
lan của một số bệnh
truyền nhiễm

4

Hướng dẫn tự học

- Chiếu hình ảnh Kiểu
chuồng ( phân tích về
kiểu chuồng 1 dãy và
kiểu chuồng 2 dãy có
thuận lợi, khó khăn
như thế nào)
- Nhẫn mạnh vị trí và - Quan sát tiếp thu
hướng để xây dựng
bài
chuồng trại

- Tham khảo tài liệu

5 Phút

5P

( Tiết 2 bài 2)
(Tiết: 8 môn nuôi lợn nái)
TT
1
3

NỘI DUNG
Dẫn nhập
Giảng bài mới
4. Nền chuồng, tường,

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Trình bày quy cách

- Quan sát tiếp thu

THỜI
GIAN
35
phút
9


vách ngăn, mái chuồng

Hình 2.3. Nền bằng tấm
đan bê tông có lỗ
Hình 2.3a Nền sàn bằng
nhựa cho lợn nái nuôi
con và lợn con theo mẹ
Hình 2.4. Nền bê tông
Hình 2.4. Thân tường
chuồng lợn
Hình2.5. Vách ngăn
bằng chấn song sắt

3

làm nền chuồng và hệ bài
thống vách ngăn và
mái chuồng cũng như
vật liệu để làm nền,
vách ngăn và mái
chuồng
- Phân tích các thông
số kỹ thuật cần thiết
cho một nền chuồng
và vách ngăn của
chuồng chăn nuôi lơn
đực giống
- Chiếu hình ảnh nền
chuồng ( phân tích về
mặt ưu, nhược điểm
của chúng)

- Quan sát tiếp thu
bài

- Chiếu hình ảnh thân - Quan sát tiếp thu
tường vách ngăn
bài
chuồng (so sánh và
phân tích về mặt ưu,
nhược điểm của
Tường ngăn và vách
ngăn bằng chấn song
sắt)

Hình 2.6. Mái chuồng
làm bằng vật liệu đơn
giản
Hình 2.8. Mái chuồng
làm bằng tôn (mái đơn
và mái kép)

- Chiếu hình ảnh mái
chuồng (so sánh và
phân tích về mặt ưu,
nhược điểm của
chúng)

Củn cố và kết thúc vẫn
đề
Xây chuồng trại có vách
ngăn, nền và mái kiên
cố sẽ tạo điện kiện thuận

- Nhẫn mạnh vai trò
của viêc xây dựng
chuồng trại nuôi con
giống (Cần phải tuân
thu các quy trình kỹ

- Quan sát tiếp thu
bài

5Phút
- Quan sát tiếp thu
bài

10


4

lợi cho quá trình sử
dụng và vận hành hạn
chế được sự lây lan của
một số bệnh truyền
nhiễm

thuật và phù hợp với
điều kiện của địa
phương)

Hướng dẫn tự học

- Tham khảo tài liệu

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

5P

Ngày 13 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

11


GIÁO ÁN SỐ: 62

Thời gian thực hiện: 4 tiết( 240 p )
Bài học trước: Chọn giống lợn và lợn giống nuôi sinh
sản
Thực hiện từ ngày 16/5/2015 đến ngày 16/5/2017
BÀI 2: XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI (Tiếp)

MỤC TIÊU:
- Mô tả được các yêu cầu kỹ thuật về chuồng nuôi lợn đực giống
- Thiết kế, xây dựng được chuồng nuôi đực giống theo đúng yêu cầu kỹ thuật
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Giáo trình gióa án sách bút giấy A4
Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Sĩ số:.......................................
Kiểm tra bài cũ gọi 2 -3 học viên trả lời câu hỏi
- Trình bày hướng chuồng
- Trình bày vị trí chuồng
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
( Tiết 5 - 8 bài 2)
(Tiết: 9 – 12 môn nuôi lợn nái)
TT
1

2

NỘI DUNG
Dẫn nhập
`Để chăn nuôi được lợn
giống cái sinh sản tốt.
Ngoài khâu chọn được
con giống tốt cần phải
thiết kế chuồng trại phù
hợp thì mới đem lại hiệu
quả kinh tế

Thời gian: ..... phút

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

THỜI
GIAN
10P

- Trao đổi kinh
nghiệm về làm
chuồng trại chăn nuôi
lợn nói chung và lợn
nái giống nói riêng

Giới thiệu chủ đề
Vị trí, hướng chuồng,
- Trình bày tóm tắt
nền chuồng, tường, vách các quy trình chỉ tiêu
ngăn, mái chuồng, cùng xây dựng chuồng trại

- Trao đổi kinh
nghiệm về làm
chuồng trại chăn
nuôi lợn

20P
- Quan sát tiếp thu
bài

12


các chỉ tiêu xây dựng
chuồng trại và các công
trình phụ khác
3

vị trí và hướng, nền,
vách ngăn, mái
chuồng, cùng các
công trình phụ khác

Giải quyết vẫn đề
A. Nội dung
Hình 2.1. Hướng
chuồng

180
phút
- Chiếu hình ảnh
Hướng chuồng ( phân
tích về các hướng của
chuồng có thuận lợi
và khó khăn như thế
nào)

- Quan sát tiếp thu

- Quan sát tiếp thu
Hình 2.2. Kiểu chuồng 1 - Chiếu hình ảnh Kiểu
dãy k45
chuồng ( phân tích về
kiểu chuồng 1 dãy và
kiểu chuồng 2 dãy có
thuận lợi, khó khăn
như thế nào)

Hình 2.3. Nền bằng tấm
đan bê tông có lỗ
Hình 2.3a Nền sàn bằng
nhựa cho lợn nái nuôi
con và lợn con theo mẹ
Hình 2.4. Nền bê tông
Hình 2.4a. Thân tường
chuồng lợn

- Chiếu hình ảnh nền
chuồng ( phân tích về
mặt ưu, nhược điểm
của chúng)

- Quan sát tiếp thu

- Quan sát tiếp thu

- Chiếu hình ảnh vách
Hình2.5. Vách ngăn xây ngăn chuồng (so sánh
bằng gạch và vách ngăn và phân tích về mặt
- Quan sát tiếp thu
bằng chấn song sắt
ưu, nhược điểm của
chúng)

13


4

5

Hình 2.6. Mái chuồng
làm bằng vật liệu đơn
giản
Hình 2.8. Mái chuồng
làm bằng tôn (mái đơn
và mái kép)
Kết thúc vẫn đề
- Xây chuồng trại có
vách ngăn, nền và mái
kiên cố sẽ tạo điện kiện
thuận lợi cho quá trình
sử dụng và vận hành
hạn chế được sự lây lan
của một số bệnh truyền
nhiễm

- Chiếu hình ảnh mái
chuồng (so sánh và
phân tích về mặt ưu,
nhược điểm của
chúng)

Hướng dẫn tự học

- Tham khảo tài liệu

- Nhẫn mạnh vai trò
của viêc xây dựng
chuồng trại nuôi con
giống (Cần phải tuân
thu các quy trình kỹ
thuật và phù hợp với
điều kiện của địa
phương)

- Quan sát tiếp thu
bài

20
Phút

5P

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ..................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ
MÔN

Ngày 13 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

14


GIÁO ÁN SỐ: 63

Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p )
Bài học trước: Xây dựng chuồng trại
Thực hiện từ ngày 18/5/2015 đến ngày 18/5//2015
BÀI 3 : NUÔI LỢN CÁI HẬU BỊ

MỤC TIÊU :
- Mo tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn cái hậu bị.
- Thực hiện nuôi lợn cái hậu bị đúng kỹ thuật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Giáo trình gióa án sách bút giấy A4
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Sĩ số :..............................................
Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên
- Trình bày kiểu chuồng
- Trình bày hướng chuồng

Thời gian:.... phút

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1 bài 3)
(Tiết: 13 môn nuôi lợn nái)
TT
1

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập
Lợn cái hậu bị là
lợn cái từ sau khi cai - Trao đổi kinh
sữa được chọn để làm nghiệm nuôi lợn nái
và lợn nái hậu bị
cái giống, nuôi cho
đến khi phối giống lần
đầu.

THỜI
GIAN
5P

- Trao đổi kinh
nghiệm nuôi lợn
nái và lợn nái hậu
bị

Chọn lợn cái
hậu bị là một trong
những bước quan
trọng để nâng cao
năng suất sinh sản
của đàn lợn nái..
15


2

Giảngr bài mới
- Trình bày quá trình
nuôi dưỡng và chọn
lọc lợn nái hậu

- Quan sát tiếp thu
bài

3

Củng cố bài và kết
- Nhẫn mạnh vai trò
thúc vẫn đề
nuôi dưỡng và chọn
Con giống tốt thì mới
lọc lợn nái hậu bị
có năng suất cao, vì vậy
việc chọn cái hậu bị tiến
hành từ lúc cai sữa lợn
và qua từng giai đoạn
(mỗi 30 ngày) sẽ tiếp
tục chọn cho đến khi
phối giống

- Quan sát tiếp thu
bài

4

Hướng dẫn tự học

A. Nội dung
- Nuôi dưỡng,
- Chọn lọc

- Tham khảo tài liệu

30
phút

5 Phút

2P

( Tiết 2 bài 3)
(Tiết: 14 môn nuôi lợn nái)
TT
1
2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập
Giảng bài mới
- Chăm sóc
- Phối giống
- Kích thích nái động
dục
- Qui trình phòng bện

- Trình bày các bước
chăm sóc lợn nái hậu
bị
-Trình bày các giai
đoạn phối giống( thời
gian thời điểm

- Quan sát tiếp thu
bài

THỜI
GIAN
35
phút

16


3

củng cố và kết thúc
vẫn đề
Để có con nái tốt phối
giống đạt hiệu quả cần
phải được chăm sóc tốt
từ các giai đoạn và
chon được thời gian
thời điểm thích hợp
để giao phối

- Nhẫn mạnh vai trò
chăm sóc và thời gian
thời điểm phối giống

4

Hướng dẫn tự học

- Tham khảo tài liệu

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

- Quan sát tiếp thu
bài

5 Phút

5P

Ngày 16 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

17


GIÁO ÁN SỐ: 64

Thời gian thực hiện: 6 tiết( 360p )
Bài học trước: Nuôi lợn cái hậu bị
Thực hiện từ ngày 18/5/2015 đến ngày 18/5/2015
BÀI 3 : NUÔI LỢN CÁI HẬU BỊ (Tiếp)

MỤC TIÊU
-Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn cái hậu bị.
-Thực hiện nuôi lợn cái hậu bị đúng kỹ thuật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Giáo trình gióa án sách bút giấy A4
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành trên lớp trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: .... phút

Sĩ số :................................................
Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên
- Trình bày cách trọn lợn nái hậu bị
- Trình bày cách chăm sóc lợn nái hậu bị
- Trình bày giai đoạn 1 thời điểm phối giống
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1, 2 bài 3)
(Tiết: 15, 16 môn nuôi lợn nái)
TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
Lợn cái hậu bị
là lợn cái từ sau khi
cai sữa được chọn để
làm cái giống, nuôi
cho đến khi phối
giống lần đầu.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Dụng cụ phương
- Quan sát
tiện thực hành

THỜI
GIAN
10P

Chọn lợn cái
hậu bị là một trong
những bước quan
18


trọng để nâng cao
năng suất sinh sản
của đàn lợn nái..
2

Giới thiệu chủ đề
A. Nội dung
Bảng 3.1. Định mức ăn
cho lợn cái hậu bị
Bảng 3.2. Công thức
phối trộn khẩu phần
thức ăn cho lợn hậu bị
từ cai sữa đến 60 kg
Bảng 3.3. Công thức
phối trộn khẩu phần
thức ăn cho lợn hậu bị
từ 60 - 100 kg

20P
- Trình bày tóm tắt
- Quan sát tiếp thu
nội dung của bài thực bài
hành

Hình 3.1. Ấn tay trên
mông để xác định lợn
gầy hay béo
Hình 3.1. Sờ vào lưng
lợn chưa chịu đứng
im, âm hộ sưng mọng
đỏ tươi
Hình 3.2. Lợn mê ì,
lấy tay ấn lên lưng,
hông lợn đứng yên,
âm hộ giảm sưng
Hình 3.3. Âm hộ
dần trở lại trạng
thái ban đầu, ấn
lên lưng lợn không
chịu đứng im
Bảng 3.4. Tháng tuổi
và trọng lượng lợn
phù hợp cho phối
giống
Bảng 3.5. Lịch tiêm
phòng cho lợn cái
hậu bị
19


3

Giải quyết vẫn đề
A. Nội dung
Bảng 3.1. Định mức ăn
cho lợn cái hậu bị
Bảng 3.2. Công thức
phối trộn khẩu phần
thức ăn cho lợn hậu bị
từ cai sữa đến 60 kg
Bảng 3.3. Công thức
phối trộn khẩu phần
thức ăn cho lợn hậu bị
từ 60 - 100 kg

300phút
- Chiếu hình ảnh các - Quan sát tiếp thu
bảng công thức định bài
mức, phối trộn thức
ăn, và hình ảnh ngoại
hình, cũng như giai
đoạn động dục ( phân
tích chi tiết)

Hình 3.1. Ấn tay trên
mông để xác định lợn
gầy hay béo
Hình 3.1. Sờ vào lưng
lợn chưa chịu đứng
im, âm hộ sưng mọng
đỏ tươi
Hình 3.2. Lợn mê ì,
lấy tay ấn lên lưng,
hông lợn đứng yên,
âm hộ giảm sưng
Hình 3.3. Âm hộ
dần trở lại trạng
thái ban đầu, ấn
lên lưng lợn không
chịu đứng im
Bảng 3.4. Tháng tuổi
và trọng lượng lợn
phù hợp cho phối
giống
Bảng 3.5. Lịch tiêm
phòng cho lợn cái
hậu bị
20


4

Kết thúc vẫn đề
- Nhẫn mạnh vai trò
Con giống tốt thì mới
nuôi dưỡng và chọn
có năng suất cao, vì
lọc lợn nái hậu bị
vậy việc chọn cái hậu bị
tiến hành từ lúc cai sữa
lợn và qua từng giai
đoạn (mỗi 30 ngày) sẽ
tiếp tục chọn cho đến
khi phối giống, cũng
như để có con nái tốt
phối giống đạt hiệu quả
cần phải được chăm sóc
tốt từ các giai đoạn và
chon được thời gian
thời điểm thích hợp
để giao phối

5

Hướng dẫn tự học

- Quan sát tiếp thu 20P
bài
Phút

- Tham khảo tài liệu

5P

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC
HIỆN: ..................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ
MÔN

Ngày 15 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

21


GIÁO ÁN SỐ: 65

Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p )
Bài học trước:Nuôi lợn cái hậu bị
Thực hiện từ ngày 19/5/2015 đến ngày 19/5/2015
BÀI 3 : NUÔI LỢN CÁI HẬU BỊ

MỤC TIÊU
• Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn cái hậu bị.
• Thực hiện nuôi lợn cái hậu bị đúng kỹ thuật.

Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Giáo trình gióa án sách bút giấy A4
Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video,
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian: .... phút

Sĩ số :....................................................
Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên
- Trình bày kích dục lợn cái
- Trình bày các bước phòng bệnh
( Tiết 3 bài 3)
(Tiết: 21 môn nuôi lợn nái)
TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Giảng bài mới
- Quan sát tiếp thu

THỜI
GIAN
5 phút

Lợn cái hậu bị là
lợn cái từ sau khi cai
sữa được chọn để làm
cái giống, nuôi cho
đến khi phối giống lần
đầu.
Chọn lợn cái
hậu bị là một trong
những bước quan
trọng để nâng cao
năng suất sinh sản
của đàn lợn nái..
22


2

Giảng bài mới
- Kích thích nái động
dục
- Qui trình phòng bện

- Trình bày các bước
kích thích động dục
và qui trình phòng
bệnh

3

Củng cố và kết thúc
- Nhẫn mạnh vai trò
vẫn đề
chăm sóc và thời gian
Để có con nái tốt thành thời điểm phối giống
thục sớm, phối giống
đạt hiệu quả ngoài khâu
chăm sóc tốt từ các giai
đoạn và chon được
thời gian thời điểm
thích hợp để giao
phối
cần phải được kích thích
nái động dục và phòng
bệnh đúng quy trình

4

Hướng dẫn tự học

- Quan sát tiếp thu
bài

- Quan sát tiếp thu
bài

- Tham khảo tài liệu

30
phút

5 Phút

5P

( Tiết 4 bài 3)
(Tiết: 22 môn nuôi lợn nái)

TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

2

Giảng bài mới
- Làm bài tập
1: Chọn lợn cái hậu bị
Bài tập 2: Xác định dấu
hiệu động dục ở lợn cái

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH

- Trình bày các bước
chọn lợn cái hậu bị và
xác định dấu hiệu
động dục cũng như

- Quan sát tiếp thu
bài

THỜI
GIAN

35
phút

23


hậu bị
xác định thời điểm
Bài tập 3: Xác định thời phối giống
điểm phối giống lần đầu
trên lợn cái tơ
3

Củng cố và kết thúc
vẫn đề
Giải đáp nhưng thắc
mắc của học viên

phân tích chi tiết từng
bài

4

Hướng dẫn tự học

- Tham khảo tài liệu

TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

- Quan sát tiếp thu
bài

5 Phút

5P

Ngày 18 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

24


GIÁO ÁN SỐ: 66

Thời gian thực hiện: 4tiết( 240 p )
Bài học trước: Nuôi lợn cái hậu bị tiếp
Thực hiện từ ngày 2015 đến ngày 23/6/2015
BÀI 3 : NUÔI LỢN CÁI HẬU BỊ

MỤC TIÊU:
Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn cái hậu bị.
Thực hiện nuôi lợn cái hậu bị đúng kỹ thuật.
Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 ( máy ảnh nếu có)
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Thời gian: .... phút
Sĩ số :...............................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
( Tiết 7- 10 bài 3)
(Tiết: 23 - 26 môn nuôi lợn nái)
TT
1

NỘI DUNG
Dẫn nhập
Lợn cái hậu bị
là lợn cái từ sau khi
cai sữa được chọn để
làm cái giống, nuôi
cho đến khi phối
giống lần đầu.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
- Hướng dẫn thực
- Quan sát
hành

THỜI
GIAN
10P

Chọn lợn cái
hậu bị là một trong
những bước quan
trọng để nâng cao
năng suất sinh sản
của đàn lợn nái..
2

Giới thiệu chủ đề
- Kích thích nái động

20P
- Hướng dẫn thực

- Quan sát tiếp thu
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×