Tải bản đầy đủ

Huong dan bao cao chuyen de

Các yêu cầu của một báo cáo CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ
I. Đối tượng nghiên cứu
− Hệ thống cung cấp điện của một cơ sở sản xuất, điện lực khu vực
− Hệ thống truyền động điện tự động trong một nhà máy
− Vấn đề tiết kiệm năng lượng điện trong một cơ sở sản xuất, tòa nhà, thành phố…
− Một thiết bị điện mới trong hệ thống điện
− Hệ thống điện phân phối, truyền tải của một khu vực
II. Yêu cầu về nội dung chuyên môn trong báo cáo
1. Phần tìm hiểu và phân tích đối tượng
Đối tượng là một doanh nghiệp
− Giới thiệu doanh nghiệp, ảnh hưởng của doanh nghiệp trong thị trường sản phẩm,
thị trường lao động khu vực.
− Phân tích được cấu trúc tổng quát của hệ thống điện, cung cấp điện và hệ thống
truyền động điện tự động từ thực tế doanh nghiệp.
− Giải thích được vai trò, vị trí, công việc của người cán bộ kỹ thuật trong thực tế
doanh nghiệp.
Đối tượng là một hệ thống kỹ thuật
− Trình bày được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các phần tử trong đối tượng
nghiên cứu trong thực tế
− Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống dựa trên các định luật vật lý nào
− Trình bày nét đặc trưng của hệ thống kỹ thuật về mặt điện học

− Các qui trình vận hành và quản lý đối tượng nghiên cứu trong thực tế
2. Phần đề xuất ý kiến cải tiến
Đề xuất ý tưởng cải tiến để: giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất… cho đối tượng
nghiên cứu
III.
Yêu cầu về kỹ năng
Trong báo cáo cần có các nội dung:
− Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm
− Biểu đồ làm việc của nhóm và từng thành viên
− Bảng tiến độ thực tế, đề xuất hiệu chỉnh nội dung làm việc của nhóm để đảm bảo
hoàn thành báo cáo đúng tiến độ yêu cầu (nếu có)
− Các phần mềm đã được sử dụng trong báo cáo
− Tên các tài liệu đã tham khảo và các dẫn chứng phù hợp khi tiến hành viết báo cáo
− Có bảng giải thích các thuật ngữ tiếng Anh liên quan
IV.
Hình thức báo cáo
Toàn bộ nội dung báo cáo khoảng 30 trang A4 bao gồm bìa, tên nội dung báo cáo, tên các thành
viên trong nhóm nghiên cứu, tên giáo viên hướng dẫn, mục lục, phần giải thích các thuật ngữ,
viết tắt…, nội dung báo cáo như đã nêu tại mục II và III. Báo cáo được đóng bìa mềm, font chữ
12.


V. Báo cáo
− SV theo phân thành các nhóm (nhóm tối đa là 4SV): thông kê lại và gửi file này cho GV
hướng dẫn
− Nhóm nghiên cứu có trách nhiệm báo cáo nội dung nghiên cứu với giáo viên hướng dẫn
vào thời gian do giáo viên hướng dẫn đề nghị
− Nhóm nghiên cứu phải hoàn tất nội dung báo cáo như yêu cầu ở mục IV và kèm file
powerpoint có nội dung gợi ý báo cáo như sau:
1. Tên đề tài nghiên cứu, tên nhóm nghiên cứu, tên giáo viên hướng dẫn, logo trường và
khoa, tên bộ môn quản ngành
2. Giới thiệu đối tượng nghiên cứu
3. Nhóm nghiên cứu: các thành viên, nội dung phân công, biểu đồ làm việc, tiến độ
4. Phân tích đối tượng nghiên cứu: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo, chi tiết…
5. Đánh giá đối tượng nghiên cứu: So sánh các khía cạnh đã phân tích của đối tượng
nghiên cứu với đối tượng cùng loại
6. Đề xuất phương cản cải tiến
7. Kết luận: tóm tắt các việc đã làm, đã nghiên cứu trên đối tượng, nhận xét về đối
tượng, hướng cải tiến
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×