Tải bản đầy đủ

De kt TA 4 hk1 16 17 to 1

TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.
HỌ TÊN: ………………………………………………………
LỚP: ……………

Marks

Listening

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 4
NĂM HỌC 2016-2017. Thời gian: 40 phút

(Tờ 1)
Reading and writing
Speaking
Total

Q.6

Q.7

Q.8

Q.9

Q.10

PART I. LISTENING. (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1pt)

Question 2. Listen and write A or B. (1pt)
Picture A

1. A

2. …

Picture B

3. …..

4. ….

(1)

5. …..


Question 3. Listen and write T (True) or F (False). (1pt)
1. There are 12 computers in the room.

T


2. The computers have headphones.
3. The students can study P.E. in the computer room.
4. The computers help the students to read and write.
5. The students come to the computer room on Sundays.
Question 4. Listen and match. (1pt)
1. Monday

art

2. Tuesday

math

3. Wednesday

P.E.

4. Thursday

music

5. Friday

English

Question 5. Listen and write a name or a number. (1pt)
1. Where’s Mary’s school ?

- Good Street.

2. How many children are there in Mary’s class ? - ……………….
3. What’s the name of Mary’s friend ?

- ……………….

4. Who’s Mary’s English teacher ?

- Mr ...………….

5. What’s the number of Mary’s class ?

- ……………….

(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×