Tải bản đầy đủ

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CNVC KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
RƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Điệp, ngày 11 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CNVC KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Năm 2014
Vào lúc 7 giờ 30 phút, Ngày 11 tháng 01 năm 2014 khoa cơ khí chế tạo tiến hành
hội nghị công nhân viên chức.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công
tác năm 2014 của nhà trường và báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương
hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của khoa cơ khí chế tạo. Các ý kiến bổ sung
vào báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm tới và thảo luận về quy chế nội
bộ, quy chế chi tiêu tài chính, định mức giờ giảng đối với giáo viên.
Hội nghị trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí .

1, Đ/c Phạm Thanh Bình

Hiệu trưởng nhà trường

Hội nghị đã nhất trí cao với Nghị Quyết như sau:
NGHỊ QUYẾT
I - Nhất trí báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công
tác năm 2014 của nhà trường và báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương
hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của khoa cơ khí chế tạo.

1


II - Mục tiêu phấn đấu cụ thể:
1. Mỗi cán bộ giáo viên phải tuyển được từ 03 – 05 học sinh vào học.
2. Đề nghị nhà trường bổ nhiệm 01 phó trưởng khoa.
3. Cân đối số giờ giảng của khoa để bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với
trình độ và chuyên môn nghiệp vụ, số giáo viên không đủ giờ sẽ bố trí đi học
tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hoặc điều động làm công việc khác.
4. Tuyên truyền, vận động và động viên cán bộ giáo viên trong khoa thực
hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, các
nghị quyết của ban chấp hành Đảng uỷ, nghị quyết của BGH cũng như của chi
bộ và khoa đề ra. Củng cố và phát huy mối đoàn kết nội bộ từ chi bộ đến chính
quyền và các đoàn thể.
5. Các tổ bộ môn phải có kế hoạch thống nhất chương trình và nội dung bài
giảng môn học, hoàn chỉnh tập bài giảng các môn học, các bộ đề thi, kiểm tra
theo chương trình mô đun và đưa vào sử dụng một cách thường xuyên.
6. Tăng cường các buổi dự giờ, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hồ sơ
giảng dạy của giáo viên.
7. Tăng cường cơ sở vật chất cũng như các điều kiện giảng dạy thực hành,
thực tập kết hợp với sản xuất và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị.
8. Từng bước chuẩn hoá đội ngũ giáo viên trước hết bố trí thời khoá biểu hợp
lý để 05 đ/c đi học đại học, cao học và nghiên cứu sinh, nâng cao kỹ năng nghề
và ngoại ngữ. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị
để các lớp trung cấp nghề và lớp cao đẳng nghề hàn tiện đạt kết quả cao nhất.
9. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đào tạo do nhà trường đề ra, tổ chức thi tốt
nghiệp cho lớp cao đẳng K15 và các lớp trung cấp nghề K16 đạt 100% trong đó
khá giỏi đạt 30%. Thi lên lớp K17 đạt 100% trong đó khá, giỏi đạt 35%.
10. Tăng cường công tác giáo dục và quản lý học sinh, nhất là đối với những
đồng chí giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch thăm và kiểm tra lớp ít nhất 02


2


lần/ tháng, giáo viên chủ nhiệm phải có sổ ghi dự thảo nội dung sinh hoạt lớp
vào giờ chủ nhiệm sáng thứ hai hàng tuần và phải kết hợp với các bộ phận để
làm tốt công tác quản lý và giáo dục học sinh.
11. Phát huy các hoạt động của các đoàn thể, động viên cán bộ giáo viên tham
gia các phong trào do nhà trường cũng như các tổ chức, Bộ và ngành phát động
( phong trào văn nghệ thể dục thể thao, quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ khuyến
học v.v........).
12. Phấn đấu 100% giáo viên tham gia làm mô hình học cụ. Phục vụ giảng dạy
và chọn ra một số mô hình học cụ tiêu biểu tham gia triển lãm mô hình dạy học
do tỉnh tổ chức.
13. Có học sinh đạt giải học sinh giỏi nghề cấp Bộ và cấp tỉnh.
14. Mở được 2÷3 lớp học ngắn hạn hàn và tiện, tiếp tục tìm kiếm và khai thác
các hợp đồng để có việc làm cho học sinh với mục đích nâng cao tay nghề và
tăng thêm thu nhập cho cán bộ giáo viên.
15. Phấn đấu xây dựng tập thể khoa cơ khí thành tập thể lao động tiến xuất sắc
và tập thể công đoàn vững mạnh có từ 2÷4 đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp cơ
sở và một đ/c là chiến sỹ thi đua cấp Bộ.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2014 thông qua Hội nghị cho đến
khi có Nghị quyết mới.
T/M Đoàn chủ tịch

Thư ký

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×