Tải bản đầy đủ

vat tu modun27 hàn khí TCN

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỌC TẬP
MĐ 27: HÀN KHÍ, TRÌNH ĐỘ TCN; Thời gian: 60 giờ. Lớp học từ 15 – 18 HS
T
T
1

Tên bài

T.
gian

Vận hành, sử dụng thiết bị
hàn khí

8
giờ

2

Hàn liên kết giáp mối


16
giờ

3

Hàn giáp mối có gấp mép.

16
giờ

4

Hàn liên kết góc.

16
giờ

5

Kiểm tra hết mođun

4
giờ

Thiết bị, mô hình, điều kiện
thực hiên bài học
Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
mô hình máy sinh khí,
Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
kéo cần, búa tay, kìm rèn, kính
bảo hộ màu đen, bàn hàn.
Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
kéo cần, búa tay, kìm rèn, kính
bảo hộ màu đen, bàn hàn.
Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
kéo cần, búa tay, kìm rèn, kính

bảo hộ màu đen, bàn hàn.
Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
kéo cần, búa tay, kìm rèn, kính
bảo hộ màu đen, bàn hàn.

TT
vật

1

Bàn chải sắt

Số
Đ.
lượng/hs(b
vị tính
ài, MĐ)
Chiếc
04/MĐ

2

Bật lửa

Chiếc

06/MĐ

1
2
3
4
1
2
3

Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Tôn tấm 1mm
Khí O2
Khí C2H2
Tôn tấm 1mm

Chai
Kg
Kg
M2
Chai
Kg
M2

0,5/Bài
2,0/Bài
0,1/Hs
0,02/Hs
0,5/Bài
2,0/Bài
0,02/Hs

Sắt vụn

1
2
3
4
1
2
3
4

Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Tôn tấm 2mm
Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Tôn tấm 1mm

Chai
Kg
Kg
M2
Chai
Kg
Kg
M2

0,5/Bài
2,0/Bài
0,1/Hs
0,02/Hs
0,5/Bài
1,0/Bài
0,05/Hs
0,01/Hs

Sắt vụn

Tên vật tư

Tỷ lệ% hoặc
(Sản phẩm)
thu hồi

Sắt vụn

Sắt vụn

Tam Điệp, Ngày ….tháng 08 năm 2016
TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ

Nguyễn Trọng Luyện


TỔNG HỢP VẬT TƯ MĐ 27- Hàn khí(60h)

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Số Lượng

1

Que hàn thép ∅2,4

Kg

0,35/Hs

2

Thép tấm 01 mm

M2

0,05/Hs

3

Thép tấm 02 mm

M2

0,02/Hs

4

Bật lửa

Chiếc

06/MĐ

5

Bàn chải sắt

Chiếc

04/MĐ

6

Khí O2

Chai

02/MĐ

7

Khí C2H2

Kg

07/MĐ

Ghi chú

Ngày

tháng 8 năm 2016
Người lập

Nguyễn Trọng Luyệnx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×