Tải bản đầy đủ

vat tu modun 39 cắt CNC TCN

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỌC TẬP
MĐ 39: CẮT KL BẰNG OXY,PLASMA TRÊN MÁY CNC
TRÌNH ĐỘ TCN; Thời gian: 60 giờ. Lớp học từ 15 – 18 HS
T

Tên bài

T.

Thiết bị, mô hình, điều kiện

TT

gian

thực hiên bài học

vật

8


Máy tính, máy chiếu prorecter,


1

Bàn chải sắt

Chiếc

CNC

giờ

máy cắt Plasma, máy nén khí,

Phương pháp lập trình trên

12

máy cắt CNC
Máy tính, máy chiếu prorecter,

máy cắt Plasma CNC

giờ

máy cắt Plasma, máy nén khí,

Cắt kim loại trên máy cắt

10

máy cắt CNC
Máy tính, máy chiếu prorecter,

Plasma CNC

giờ

máy cắt Plasma, máy nén khí,


1
2

Thép tấm 5mm
Điện cực cắt

M2
Chiếc

0,02/hs
02 /Bài

3
4

wonfram
Chụp khí
Bép nén Plasma

Chiếc
Chiếc

01 /Bài
01 /Bài

1
2
3
4
1

Thép tấm 5mm
Đầu mỏ cắt khí Ga
Khí O2
Khí Ga
Thép tấm 5mm

M2
Chiếc
Chai
Kg
M2

0,02/hs
01/Bài
01/Bài
05/Bài
0,02/hs

T
1

2

3

4

5

Vận hành máy cắt Plasma

Vận hành máy cắt khí

10

Máy tính, máy chiếu prorecter,

Oxy- khí cháy CNC

giờ

chai khí, van giảm áp, máy cắt

Phương pháp lập trình trên

8

CNC.
Máy tính, máy chiếu prorecter,

máy cắt khí Oxy- khí cháy

giờ

chai khí, van giảm áp, máy cắt

CNC
6

7

vị tính

Số

Tỷ lệ% hoặc

lượng/hs(b

(Sản phẩm)

ài, MĐ)
03/MĐ

thu hồi

Sắt vụn

CNC.

Cắt kim loại trên máy cắt

8

Máy tính, máy chiếu prorecter,

khí Oxy- Khí cháy CNC

giờ

chai khí, van giảm áp, máy cắt

4

CNC.
Máy tính, máy chiếu prorecter,

Kiểm tra MĐ

Tên vật tư

Đ.

Sắt vụn

Sắt vụn


giờ

máy cắt Plasma, máy nén khí,
máy cắt CNC

Tam Điệp, Ngày ….tháng 08 năm 2016
TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ

Nguyễn Trọng Luyện

TỔNG HỢP VẬT TƯ
MĐ 39: CẮT KL BẰNG OXY,PLASMA TRÊN MÁY CNC (60 giờ)

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Số Lượng

1

Thép tấm 5mm

Kg

2,4/Hs

2

Khí ô xy

Chai

01 /MĐ

Ghi chú


3

Khí Ga

Kg

05 /MĐ

4

Bàn chải sắt

Chiếc

03 /MĐ

5

Đầu mỏ cắt khí Ga

Chiếc

01 /MĐ

6

Điện cực Wonfram máy Plasma

02 /MĐ

7

Chụp khí mỏ cắt Plasma

Chiếc
Chiếc

8

Bép nén Plasma

Chiếc

01 /MĐ

01 /MĐ

Ngày

tháng 8 năm 2016
Người lập

Nguyễn Trọng LuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×