Tải bản đầy đủ

vat tu modun 32 hàn khí cđn

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỌC TẬP
MĐ 32: HÀN KHÍ, TRÌNH ĐỘ CĐN; Thời gian: 240 giờ. Lớp học từ 15 – 18 HS
T
T
1

Tên bài

T.
gian

Thiết bị, mô hình, điều kiện
thực hiên bài học

Vận hành, sử dụng thiết bị
hàn khí

20
giờ

Máy tính, máy chiếu prorecter,

chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,

2

Hàn liên kết giáp mối

58
giờ

Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,

3

Hàn giáp mối có gấp mép.

58
giờ

4

Hàn liên kết góc.

54
giờ

Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
kéo cần, búa tay, kìm rèn, kính
bảo
màu
đen,chiếu
bàn prorecter,
hàn.
Máyhộ
tính,
máy
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,

5


Hàn đắp trụ tròn

46
giờ

Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,
kéo cần, búa tay, kìm rèn, kính
bảo hộ màu đen, bàn hàn.

6

Kiểm tra hết mođun

4
giờ

Máy tính, máy chiếu prorecter,
chai khí, mỏ hàn, van giảm áp,

TRƯỞNG KHOA

TT
vật

1

Bàn chải sắt

Chiếc

Số
lượng/hs
(bài, MĐ)
06/MĐ

2

Bật lửa

Chiếc

06/MĐ

Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Tôn tấm 1mm
Khí O2
Khí C2H2
Tôn tấm 1mm
Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Tôn tấm 2mm

Chai
Kg
Kg
M2
Chai
Kg
M2
Chai
Kg
Kg
M2

01/Bài
05/Bài
0,3/Hs
0,08/Hs
01/Bài
05/Bài
0,08/Hs
01/Bài
05/Bài
0,3/Hs
0,08/Hs

Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Thép ống ∅27

Chai
Kg
Kg
M

Khí O2
Khí C2H2
Que hàn thép ∅2,4
Tôn tấm 1mm

Chai
Kg
Kg
M2

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Tên vật tư

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

Đ.
vị tính

01/Bài
05/Bài
0,3/Hs
0,2/Hs
0,5/Bài
1,0/Bài
0,05/Hs
0,01/Hs

Tỷ lệ% hoặc
(Sản phẩm) thu
hồi

Sắt vụn

Sắt vụn
Sắt vụn

Sắt vụn

Sắt vụn

Tam Điệp, Ngày ….tháng 08 năm 2016
NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ
Nguyễn Trọng Luyện

TỔNG HỢP VẬT TƯ MĐ 32- Hàn khí(240h)


TT

Tên vật tư

Đơn vị

Số Lượng

1

Ống thép đen ∅27

M

0,2 /Hs

2

Que hàn thép ∅2,4

Kg

0,95/Hs

3

Thép tấm 01 mm

M2

0,18/Hs

4

Thép tấm 02 mm

M2

0,08/Hs

5

Bật lửa

Chiếc

06/MĐ

6

Bàn chải sắt

Chiếc

06 /MĐ

7

Khí O2

Chai

06/MĐ

8

Khí C2H2

Kg

20/MĐ

Ghi chú

Ngày

tháng 8 năm 2016
Người lập

Nguyễn Trọng LuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×