Tải bản đầy đủ

De kiem tra ket thuc mo dun 22 (lam)

Bé N«ng nghiÖp & PTNT
Trêng Cao ®¼ng NghÒ
c¬ ®IÖn X©y dùng tam ®iªp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ K IỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN

NGHỀ ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ HÀN
TÊN MÔ ĐUN: MĐ22-HÀN THÉP CÁC BON TRUNG BÌNH, THÉP CÁC BON CAO

Đề số:2
Hình thức thi: Phần lý thuyết: Viết
Phần thực hành: Làm bài tập
Thời gian: Phần lý thuyết : 60 Phút ( không kể thời gian chép/ giao đề)
Phần thực hành: 01 giờ (kể cả thời gian chuẩn bị và gá đính)
ĐẾ BÀI
I. Phần lý thuyết: (10đ)

Câu 1: Trình bày đặc điểm khó khăn khi hàn thép các

bon trung bình, thép các bon cao bằng phương pháp hàn
GTAW? (4.0.điểm)
Câu 2: Trình bày công nghệ hàn thép các bon trung bình,
thép các bon cao bằng phương pháp hàn GMAW?.(6.0
điểm)
II. Phần thực hành: (10đ)

Hàn giáp mối 1G – bản vẽ kèm theo.
- Vị trí hàn: 1G
- Phương pháp hàn: GMAW
- Vật liệu: Thép tấm các bon trung bình dày 3 mm, hoặc tương đương.
- Vật liệu hàn:
* Dây hàn phụ ER 70S-G hoặc tương đương, Ф0.9, Ф1.0 mm
- Thời gian: 01 giờ (kể cả thời gian chuẩn bị và gá đính)

* Ghi chú: Tổng điểm của bài thi là trung bình cộng của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành.


….., ngày…. tháng …..năm….
PHÒNG ĐÀO TẠO

KHOA CKCT

Bé N«ng nghiÖp & PTNT
Trêng Cao ®¼ng NghÒ
c¬ ®IÖn X©y dùng tam ®iªp

Người ra đề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ K IỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN

NGHỀ ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ HÀN
TÊN MÔ ĐUN: MĐ22-HÀN THÉP CÁC BON TRUNG BÌNH, THÉP CÁC BON CAO

Đề số:3
Hình thức thi: Phần lý thuyết: Viết
Phần thực hành: Làm bài tập

Thời gian: Phần lý thuyết : 60 Phút ( không kể thời gian chép/ giao đề)
Phần thực hành: 02 giờ (kể cả thời gian chuẩn bị và gá đính)
ĐẾ BÀI
I. Phần lý thuyết: (10đ)

Câu 1: Trình bày đặc điểm khó khăn khi hàn thép các
bon trung bình, thép các bon cao bằng phương pháp hàn
GMAW? (4.0.điểm)
Câu 2: Trình bày công nghệ hàn thép các bon trung bình,
thép các bon cao bằng phương pháp hàn SMAW?.(6.0
điểm)
II. Phần thực hành: (10đ)

Hàn giáp mối 1G – bản vẽ kèm theo.
* Ghi chú: Tổng điểm của bài thi là trung bình cộng của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành.


- Vị trí hàn: 1G
- Phương pháp hàn: SMAW
- Vật liệu: Thép tấm các bon trung bình dày 5 mm, hoặc tương đương.
- Vật liệu hàn:
* Que hàn thuốc bọc E8016, E7016 hoặc tương đương, Ф3.2 mm
- Thời gian: 02 giờ (kể cả thời gian chuẩn bị và gá đính)

….., ngày…. tháng …..năm….
PHÒNG ĐÀO TẠO

KHOA CKCT

Người ra đề

* Ghi chú: Tổng điểm của bài thi là trung bình cộng của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×