Tải bản đầy đủ

Chuong trinh modun 22 (han thep cacbon trung binh, thep cacbon cao)

ChơNG TrìNH MôUN 22
HàN THép CáC BON TRUNG Bình Và THéP Các BON CAO
Mã s mô un: M 22
Thi gian mô un: 60 h;

( Lý thuyt: 4 h, Thc hnh: 51 h, Kiểm tra: 5)

I. V TRí TíNH Chất của mô đUN
- V trí: Mô un ny c b trí sau khi hc xong hoc hc song song vi các
môn hc MH07- MH12 v M13- M21
- Tính cht ca môđun: L mô un chuyên ngnh bt buc.
II. MC TIêU CA Mô UN
- Trình by rõ c im, khó khn khi hn thép các bon trung bình v thép các
bon cao .
- Thực hiện đúng trình tự các bớc và hàn đợc thép các bon trung bình v thép
các bon cao bằng phơng pháp hàn SMAW, GMAW, GTAW, hàn khí m bo sâu
ngu, úng kích thc bn v, không b nt, không b tôi trong không khí, ít r khí,
ln x.
- Gii thích y các quy nh an ton v v sinh công nghip
III. NI DUNG Mô UN
1. Ni dung tng quát v phân phi thi gian:

S
TT
1
2
3
4
5

Tên các bi trong mô un
Bi 1: Hn thép các bon trung bình v thép các
bon cao bằng phơng pháp hn h quang tay.
Bi 2: Hn thép các bon trung bình v thép các
bon cao bằng phơng pháp hn GMAW
Bi 3: Hn thép các bon trung bình v thép các
bon cao bằng phơng pháp hn hn khí
Bi 4: Hn thép các bon trung bình v thép các
bon cao bằng phơng pháp hn GTAW
Kiểm tra mô dun
Cng

Thi gian

Tng
Thc Kim
thuyt
hnh tra
s
15

1

14

KT

15

1

14


KT

10

1

9

15
5
60

1

14

4

51

KT
5
5

2 Ni dung chi tit
Bài 1: hàn thép các bon trung bình, thép các bon cao bằng
phơng pháp hàn hồ quang tay
I. Mc tiêu ca bi:
1


Sau khi hc xong bi hc ny ngi hc s có kh nng:
- Gii thích nhng khó khn khi hn thép các bon trung bình v thép các bon
cao.
- Thc hin đúng trình tự các bớc và hn đợc mi hn thép các bon trung bình
v thép các bon cao bng thit b hn h quang tay m bo sâu ngu, ít bin dng,
không r khí, ln x, không nt.
- Thc hin tt công tác an ton lao ng v v sinh phân xởng
II. Ni dung ca bi:

Thi gian: 15h (LT: 1 h, TH:14 h)
Thi gian(h)
LT
TH
1: Đặc điểm khi hàn thép các bon trung bình v thép các bon
0,2
cao.
0,8
2: Trỡnh t cỏc bc thc hin
2.1. c bn v
2.2. Chun b
2.3 Hn ớnh to liờn kt
2.4. Tin hnh hn
2.5. Kim tra
2.6. Cỏc dng sai hng thng gp v cỏch phũng trỏnh
3: Thc hnh hn thộp cỏc bon trung bỡnh, cao bng phng
13,5
phỏp hn h quang tay
0,5
4: An ton lao ng v v sinh phân xng.

Bài 2: hàn thép các bon trung bình, thép các bon cao bằng
phơng pháp hàn GMAW
Mục tiêu ca bi:
Sau khi hc xong bi hc ny ngi hc s có kh nng:
- Gii thích nhng khó khn khi hn thép các bon trung bình v thép các bon cao
khi hàn bằng phơng pháp GMAW.
- Thc hin đúng trình tự các bớc và hn đợc mi hn thép các bon trung bình v
thép các bon cao bng thit b hn GMAW m bo sâu ngu, ít bin dng, không
r khí, ln x, không nt.
- Thc hin tt công tác an ton lao ng v v sinh phân xng.
2


II. Ni dung ca bi:

Thi gian: 15h (LT: 1 h, TH:14 h)
Thi gian(h)
LT
TH
1: Đặc điểm khi hàn thép các bon trung bình v thép các bon
0,2
cao bằng phơng pháp hàn GMAW.
0,8
2: Trỡnh t cỏc bc thc hin
2.1. c bn v
2.2. Chun b
2.3 Hn ớnh to liờn kt
2.4. Tin hnh hn
2.5. Kim tra
2.6. Cỏc dng sai hng thng gp v cỏch phũng trỏnh
3: Thc hnh hn thộp cỏc bon trung bỡnh, cao bng phng
13,5
phỏp hn GMAW
0,5
4: An ton lao ng v v sinh phân xng.

Bài 3: hàn thép các bon trung bình, thép các bon cao bằng
phơng pháp hàn khí
Mục tiêu ca bi:
Sau khi hc xong bi hc ny ngi hc s có kh nng :
- Gii thích nhng khó khn khi hn thép các bon trung bình v thép các bon cao
khi hàn bằng phơng pháp khí.
- Thc hin đúng trình tự các bớc và hn đợc mi hn thép các bon trung bình v
thép các bon cao bng thit b hn khí m bo sâu ngu, ít bin dng, không r
khí, ln x, không nt.
- Thc hin tt công tác an ton lao ng v v sinh phân xng.
II. Ni dung ca bi:

Thi gian: 10h (LT: 1 h, TH:9 h)
Thi gian(h)
LT
TH
1: Đặc điểm khi hàn thép các bon trung bình v thép các bon
0,2
cao bằng phơng pháp hàn khí.
3


2: Trỡnh t cỏc bc thc hin
2.1. c bn v
2.2. Chun b
2.3 Hn ớnh to liờn kt
2.4. Tin hnh hn
2.5. Kim tra
2.6. Cỏc dng sai hng thng gp v cỏch phũng trỏnh
3: Thc hnh hn thộp cỏc bon trung bỡnh, cao bng phng
phỏp hn khớ
4: An ton lao ng v v sinh phân xng.

0,8

8,5
0,5

Bài 4: hàn thép các bon trung bình, thép các bon cao bằng
phơng pháp hàn GTAW
Mục tiêu ca bi:
Sau khi hc xong bi hc ny ngi hc s có kh nng :
- Gii thích nhng khó khn khi hn thép các bon trung bình v thép các bon cao
khi hàn bằng phơng pháp GTAW.
- Thc hin đúng trình tự các bớc và hn đợc mi hn thép các bon trung bình v
thép các bon cao bng thit b hn GTAW m bo sâu ngu, ít bin dng, không
r khí, ln x, không nt.
- Thc hin tt công tác an ton lao ng v v sinh phân xng.
II. Ni dung ca bi:

Thi gian: 15h (LT: 1 h, TH:14 h)
Thi gian(h)
LT
TH
1: Đặc điểm khi hàn thép các bon trung bình v thép các bon
0,2
cao bằng phơng pháp hàn GTAW.
0,8
2: Trỡnh t cỏc bc thc hin
2.1. c bn v
2.2. Chun b
2.3 Hn ớnh to liờn kt

4


2.4. Tiến hành hàn
2.5. Kiểm tra
2.6. Các dạng sai hỏng thường gặp và cách phòng tránh
3: Thực hành hàn thép các bon trung bình, cao bằng phương
pháp hàn GTAW
4: An toàn lao động và vệ sinh ph©n xưởng.

13,5
0,5

IV. §iÒu kiÖn thùc hiÖn m« ®un
*) Vật liệu:
- ThÐp tấm (thÐp c¸c bon trung b×nh và thÐp c¸c bon cao) 5÷20mm
- Que hàn thÐp c¸c bon cao ∅2,5÷∅5
- D©y hàn.
- KhÝ bảo vệ, khÝ oxy, khÝ ch¸y.
- Thuốc hàn.
*) Dụng cụ và trang thiết bị:
- Bóa nắn ph«i hàn, bóa gâ xỉ hàn.
- K×m hàn.
- K×m rÌn.
- KÝnh hàn.
- Bàn hàn.
- Đồ g¸ c¸c loại.
- M¸y hàn hồ quang tay xoay chiều (một chiều).
- M¸y hàn hồ quang b¸n tự động (TIG, MIG)
- KhÝ gas và thiết bị gia nhiệt.
- Găng tay, quần ¸o, dày, mũ bảo hộ lao động, trang thiết bị phßng chống ch¸y
nổ.
- M¸y chiếu PROJECTOR.
- M¸y tÝnh.
*) Học liệu
5


cao)

- Phim trong (vát mép hn khi hn thép các bon trung bình v thép các bon
- Bng tra ch hn
- Giáo trình.
- Ti liu phát tay.
- a hình v quy trình hn thép các bon trung bình v thép các bon cao.
- Tranh treo tng.

*) Ngun lc khác
- Phòng hc.
- Xng thc tp.
- Các c s sn xut c khí.

V. Phơng pháp và nội dung đánh giá
+ Kim tra ánh giá trc khi thc hin mô- un:
c ánh giá qua bi kim tra vit kim tra vn áp v thc hnh t các yêu cu
ca mô -un M21.
+ Kim tra ánh giá trong khi thc hin mô- un:
c ánh giá qua bi kim trc nghim khách quan v bi kim tra thc hnh
trong quá trình thc hin các bi hc có trong mô-un v kin thc, k nng v thái
. Yêu cu phi t c các mc tiêu ca tng bi hc có trong mô-un.
+ Kim tra sau khi kt thúc mô- un:
*)V kin thc:
c ánh giá qua bi kim tra trc nghim t lun t các yêu cu sau:
- Trình by y các c im khó khn, khi hn thép các bon trung bình v
thép các bon cao.
- Mô t úng các bin pháp công ngh trc, trong, v sau khi hn khi hn
thép các bon trung bình v thép các bon cao.
*) V k nng:
c ánh giá qua bi kim tra thc hnh t các yêu cu sau.
- Nhn bit chính xác các loi thuc hn, vt liu hn.
- iu chnh ch hn phù hp.
- Gá phôi hn chc chn úng kích thc.
- Gia nhit (nhit nung, thi gian nung, thi gian gi nhit) hp lý
- Sp xp ch lm vic gn gng khoa hc an ton.
* )V thái :

6


Được đ¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh học tập, bằng quan s¸t cã bảng kiểm tra thang điểm
đạt c¸c yªu cầu sau:
- Cã ý thức tự gi¸c, tÝnh kỷ luật cao, tinh thần tr¸ch nhiệm trong c«ng việc,
tinh thần hợp t¸c gióp đỡ nhau
- Cẩn thận, tỷ mỉ, chÝnh x¸c trong c«ng việc.
VI. híng dÉn thùc hiÖn m« ®un
1. Phạm vị ¸p dụng chương tr×nh:
- Chương tr×nh m« đun được sử dụng để giảng dạy cho tr×nh độ TCN và CĐN,
cã thể đào tạo từng m« đun cho c¸c lớp học nghề ngắn hạn và chuyển đổi nghề.
Người học cã thể học từng m«-đun để hành nghề và tÝch lũy đủ m«- đun để nhận
bằng tốt nghiệp.
- Gi¸o viªn trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng qu¸t của mô đun và
nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ c¸c điều kiện thực hiện bài học để đảm
bảo chất lượng giảng dạy.
2. Hướng dẫn một số điểm chÝnh về phương ph¸p khi giảng dạy m« đun:
- Trong qu¸ tr×nh giảng dạy gi¸o viªn dùng phim trong, m¸y chiếu
OVERHEAD, PROJECTOR, tranh treo tường hoặc c¸c đoạn băng h×nh thuyết tr×nh
về những khã khăn khi hàn thÐp cacbon trung b×nh, thÐp cacbon cao, v ật liệu hàn và
kỹ thuật hàn thÐp cacbon trung b×nh, thÐp cacbon cao bằng c¸c thiết bị hàn kh¸c nhau.
- Hệ thống lại c¸c đặc điểm, thành phần ho¸ học của thÐp cacbon trung b×nh,
thÐp cacbon cao đã học ở m«n vật liệu cơ khÝ). Nªu vấn đề về nguyªn nh©n g©y khã
khăn khi hàn cho học sinh thảo luận, t×m ra c¸c biện ph¸p c«ng nghệ trước, trong, và
sau khi hàn dưới sự hướng dẫn của gi¸o viªn.
- Lý thuyết chuyªn m«n nghề được tÝch hợp vào c¸c bài tập gióp cho học sinh
x¸c định đóng chế độ hàn, chuẩn bị ph«i hàn, ph¸t hiện c¸c sai hỏng khi hàn.
- Trong từng bài tập gi¸o viªn thao t¸c mẫu về kỹ thuật hàn.
- Tổ chức học sinh luyªn tập theo nhãm, số lượng học sinh mỗi nhãm tuỳ theo
số m¸y thực cã. Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra chất lượng bài tập bằng c¸ch đối
chiếu với mối hàn mẫu của gi¸o viªn.
- Gi¸o viªn thường xuyªn hỗ trợ kỹ năng gia nhiệt
3. Những trọng t©m cần chó ý:
- TÝnh hàn của thÐp cacbon trung b×nh, thÐp cacbon cao
- Vật liệu hàn thÐp cacbon trung b×nh, thÐp cacbon cao
- Chuẩn bị ph«i hàn (làm sạch, v¸t mÐp)
- Phương ph¸p hàn và c«ng nghệ trước trong và sau khi hàn
- Kỹ thuật hàn thÐp cacbon trung b×nh, thÐp cacbon cao
- Kiểm tra sửa chữa c¸c mối hàn
- An toàn lao động và vệ sinh ph©n xưởng
7


4. Tài kiệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Văn Th«ng – C«ng nghệ hàn thÐp hợp kim khã hànNXBKHKT-2005
[2]. Ng« Lª Th«ng- C«ng nghệ hàn điện nãng chảy- NXBKHKT- 2005
[3]. Trương C«ng Đạt- C«ng nghệ hàn- NXBKHKT - 1983

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×