Tải bản đầy đủ

bai 5

Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
I. Mục tiêu của bài
Sau khi học xong bài này ngời học sẽ có khả nng:
-

-

Trinh
bày các thông số cơ ban của mối hàn nh: Chiều cao, bề
rộng của mối hàn, góc vát, khe hở, chiều dày mép vát của phôi
hàn. Trinh bày kỹ thuật hàn mối hàn giáp mối có vát bằng ph
ơng pháp hàn MIG, MAG.
Hàn mối hàn giáp mối đam
bao độ sâu ngấu, ít rỗ khí, ít biến
dạng đúng kích thớc ban vẽ.
Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh phân xởng.


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)

II. Điều kiện thực hiện môđun
1. Trang thiết bị dụng cụ
2. Vật tư phôi liệu
III. Néi dung


Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
1: Mối hàn giáp mối có vát mép.
Thông số đặc trng cho mối hàn vát mép gồm
góc mở (); lợng d gia công (p) và khe hở liên kết (a).a

p

S

S

Vát mép nửa ch V
S = 4 ữ 26
a=22
h=21
= 500 50


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)

α

V¸t chữ V

S
a

p


S

S = 4 ÷ 26
a=2±2
p=2±1
α = 500 ± 50


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)

V¸t mÐp chữ U

α

R

S = 20 - 60
a=2±2

p

a

h=2±1
S

R = 5 ± 1; α = 100 ±
30

S


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)

R

V¸t mÐp nửa chữ U

α

S = 20 - 50
a=2±2
h=2±1
S

p

S
a

R = 5 ± 1; α = 100 ± 30


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)

α

V¸t mÐp nửa chữ K
S = 20 - 50

S

S

p
a

α

a=2±2
h=2±1
α = 500 ± 5 0


Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
2. Chuẩn bị các loại dụng cụ, thiết bị,
vật liệu hàn và chuẩn bị phôi hàn
2.1. Thiết bị
- Máy hàn: Pana Auto KRII 350; JUNIOR 250
-Máy cắt con rùa, máy mài đứng 2 đá, máy mài cầm tay.
2.2. Dụng cụ:
- e, búa nguội, thớc lá, mũi vạch, kim bấm dây, Clê hoặc mỏ lết,
ding đo...
2.3. Vật liệu hàn:
- Thép tấm dày 8 mm, khí CO2, dây hàn E70S 1,0...


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)
2. ChuÈn bÞ c¸c lo¹i dông cô, thiÕt bÞ,
vËt liÖu hµn vµ chuÈn bÞ ph«i hµn

8

2,5±0,5

2.4. ChuÈn bÞ ph«i
ChuÈn bÞ ph«i hµn cã kÝch thíc 150x100x8 mm

100

100


Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
3: Chọn chế độ hàn và chọn phơng pháp chuyển động mỏ hàn
3.1 Chọn chế độ hàn
Dòng điện hàn:
iện áp hàn:

Ih1
Ih2
Uh1
Uh2

Lu lợng khí bao vệ
VCO2

90 ữ 100 (A)
100 ữ 120 (A)

Công tắc lấp rãnh
hồ quang

ON / OFF

19 ữ20 (V)
20 ữ22 (V)

Dòng điện lấp
rãnh hồ quang

70 ữ 90 (A)

10ữ 12 lít/phút

iện áp lấp rãnh
hồ quang

17 ữ 19 (V)


Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
3: Chọn chế độ hàn và chọn phơng pháp chuyển động mỏ hàn
3.2 Chon phơng pháp chuyển động mỏ hàn:
Lớp II:

Lớp I:
10
3 -5
4
3 -5

10
3-5

4
3-5


Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
4: Kỹ thuật hàn hàn giáp mối vát mép ỏ vị trí hàn bằng.
4.1 Gá đính phôi hàn
Chu y.
Khe hở gia 2 chi tiờt. a = 2 0,5 mm.

a


Gá lắp
`


Hàn đính
`

20


Kiểm tra mối đính


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)
4.2 TiÕn hµnh hµn
- Hµn líp I:
Gãc nghiªng má hµn: α = (70 – 80)0

α
β


Bµi 5: Hµn gi¸p mèi cã v¸t mÐp ë vÞ trÝ hµn b»ng
(MIG, MAG)
4.2 TiÕn hµnh hµn
- Hµn líp II:
Gãc nghiªng má hµn: α = (70 – 80)0

β
α


Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
(MIG, MAG)
5: Kiểm tra chất lợng mối hàn
- Sự đồng đều về chiều cao, chiều rộng mối hàn
- Kiểm tra độ ngấu
- Sử lý điểm đầu, điểm cuối mối hàn, điểm nối mối hàn
- Khuyết cạnh, phủ thiếu
- Chẩy tràn, rỗ khí, nứt cuối đờng hàn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×