Tải bản đầy đủ

bai 2

VẬN HÀNH MÁY HÀN
MIG/MAG


1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy hàn MIG, MAG

1.1. Cấu tạo của máy hàn MIG, MAG
6
5

1

3

4
8

9

12
10


11

7

13
2

* Nguồn điện hàn: (1) Cầu dao
(2) Chỉnh lưu hàn
* Dây hàn:
(3) Guồng dây hàn
(4) Thiết bị chuyển dây
* Khí bảo vệ
(5) Chai khí bảo vệ
(6) Đồng hồ giảm áp với
bộ phận đo lưu lượng khí
(7) Van khí bảo vệ điện
từ (nam châm điện)
* Cụm ống dẫn:
(8) Cáp công tắc
(9) Dây hàn
(10) Dây khí bảo vệ
(11) Dây đẫn điện hàn
* Mỏ hàn (12)Mỏ hàn với công tắc
tắt mở
* Cáp hàn
(13) Cáp hàn dẫn điện về
cùng với kẹp mát.


1.1.1. Nguồn điện hàn
* Yêu cầu của nguồn điện hàn
Nguồn điện hàn phải biến dòng điện lưới thành dòng điện hàn
với những đặc tính sau đây:
- Dòng điện hàn phải là dòng điện hàn một chiều: cực dư
ơng được đấu vào mỏ hàn, cực âm được đầu với vật hàn.
- Vì những lý do về an toàn lao động, nên điện áp hàn phải
hạ thấp xuống: điện áp không tải tối đa là 113 V, điện áp
hàn là 15 dến 30 V.

- Điện áp hàn có thể chỉnh phù hợp với công việc hàn.
- Mức điện áp hàn đã chỉnh phải giữ được ổn định, không
phụ thuộc vào cường độ dòng điện hàn.
- Cường độ dòng hàn phải cao hơn đáng kể so với cường độ
dòng điện lưới.


* C¸c lo¹i chØnh l­u hµn
- ChØnh l­u hµn (lo¹i th«ng th­êng)
+ CÊu t¹o:

1

2

3

4

5


+ Nguyên lý hoạt động:
Khi máy hàn được nối với mạng điện 380V (1). Máy
biến thế (3) có nhiệm vụ hạ điện lưới xuống điện áp
hàn, đồng thời nâng cường độ điện lưới lên cường độ
hàn. Sau đó được đưa tới bộ phận chỉnh lưu (4) tại đó
nó biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một
chiều, dòng điện một chiều này tiếp tục được nắn
phẳng bởi cuộn cảm (5) sau đó nguồn điện hàn đưa ra
ngoài dùng để hàn.


Dßng ®iÖn ch­a ®­îc h¹ ¸p 1
Dßng ®iÖn sau khi ®­îc h¹ ¸p 3
Dßng ®iÖn sau khi ®­îc chØnh l­u 4
Dßng ®iÖn sau khi ®­îc läc qua cuén c¶m 5


* Nguồn hàn dùng kỹ thuật (INVERTER)
1

2

3

4

5

Đầu vào

6

7

Đầu ra

8

1: Công tắc chính

2: Chỉnh lưu sơ cấp

3: Cuộn cảm sơ cấp và tụ lọc

4: Bộ biến tần

5: Biến áp chính

6: Chỉnh lưu thứ cấp

7: Cuộn cảm thứ cấp

8: Bảng mạch điều khiển


1.1.2 ThiÕt bÞ cÊp d©y hµn
* ThiÕt bÞ cÊp d©y hai b¸nh xe
ThiÕt bÞ nµy gåm mét b¸nh tú vµ mét bu ly ®Èy d©y

(1) Cuén d©y hµn
(2) Ty dÉn d©y
(3) B¸nh xe chuyÓn d©y

(4) B¸nh xe nÐn
(5) Ty dÉn d©y


Thiết bị cấp dây bốn bánh xe
Thiết bị này gồm hai bánh tỳ và hai bu ly đẩy dây
Thiết bị này thường sử dụng để chuyển dây hàn rỗng nạp thuốc và các
dây hàn đặc mềm (AL)

(1) Ty dẫn dây
(2) Bánh xe chuyển dây
(3) Bánh xe nén

(4) ống đãn hướng dây
(5) Ty dẫn dây


* ThiÕt bÞcÊp cÊp d©y hai b¸nh xe ghiªng

(1) Ty dÉn d©y
(2) Thanh ®iÒu chØnh lùc nÐn
(3) B¸nh xe chuyÓn d©y


* B¸nh chuyÓn d©y hµn

Φ1,0

1

2

(1) B¸nh chuyÒn d©y víi r·nh hình nªm ®Ó chuyÓn d©y hµn b»ng thÐp
(2) B¸nh chuyÒn d©y víi r·nh hình trßn ®Ó chuyÓn d©y hµn b»ng nh«m


* Mét sè thiÕt bÞ chuyÓn d©y hµn
3 m (5 mm)

5, 10 hoÆc 20 m
3m (5 m)

ThiÕt bÞ chuyÓn d©y ë trong m¸y hµn

ThiÕt bÞ chuyÓn d©y ngoµi m¸y


* Mét sè thiÕt bÞ chuyÓn d©y hµn
M¸y cã guång d©y nhá

10, 20 hoÆc 30 m

ThiÕt bÞ chuyÓn d©y n»m trong
má hµn

M¸y kÐo ®Èy (Push - Pull)

10m

ThiÕt bÞ chuyÓn d©y n»m trong
m¸y vµ trong má hµn


1.1.3 Mỏ hàn cùng với cụm ống dẫn

1.Tay cầm mỏ hàn
2.Cổ mỏ hàn
3.Công tắc điều khiển
4.Cụm ống dẫn
5.Chụp khí
6.ống tiếp điện (bép hàn)
7.Hãm ống tiếp điện
8.Miếng cách điện
9.Ló xo dẫn hướng dây hàn
hoặc ống dẫn dây hàn (thư
ờng bằng plastic)
10.Vỏ ống dẫn hướng
11.Dây hàn
12.Khí bảo vệ
13.Đường điện hàn


 MiÖng phun,
 èng tiÕp ®iÖn, 2 ống phân phối khí
 MiÕng c¸ch ®iÖn,  Th©n má hµn,  C«ng t¾c.


H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cña má hµn lo¹i lµm nguéi b»ng khÝ

 miÖng phun
 èng tiÕp ®iÖn
Vßi phun
Bé phËn c¸ch ®iÖn
Th©n má hµn


1.1.4 Van gi¶m ¸p

 §ång hå l­u l­îng khÝ
 §ång hå ¸p suÊt
 Van ®iÒu chØnh l­u l­îng
khÝ
 Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt khÝ
 èng dÉn khÝ
 Chai khÝ CO2  


1.1.4 Van gi¶m ¸p


1.1.5 Bảng điều khiển


1.1.6.Hép ®iÒu khiÓn tõ xa
PANA


2. Vận hành, sử dụng, bao quan
máy hàn MIG, MAG
2.1. Vận hành may hàn MIG, MAG
ể m bo an toàn trong quá trinh vận hành may hàn MIG/
MAG người học cần phi làm tốt công tác chuẩn bị sau:
- Kiểm tra thiết bị hàn (dây dẫn điện đầu vào, cáp hàn, các đầu nối,
đầu kẹp cáp...)
- Kiểm tra và lắp đồng hồ giam
áp vào chai khí.
- Nối ống dẫn khí bo vệ vào đầu ra của đồng hồ gim áp và kiểm tra
độ kín.


Trinh tự vận hành máy:
(1) óng cầu dao điện của máy hàn
(2) Kiểm tra đèn báo công suất chính khi điện áp 380 V vào
máy(nếu có).
(3) Bật công tắc nguồn.
(4) Mở van chai khí.
[Ghi chú]
Khi mở van chai khí, không được đứng đối diện với cửa ra của
chai khí. Khí trong chai với áp suất cao có thể thổi gây
chấn thương cho người (rộp da, bỏng lạnh).


(5) ặt công tác kiểm tra khí (Gas) ở vị trí CHECK.
(6) iều chỉnh lưu lượng khí ở mức mong muốn
[Ghi chú]
iều chỉnh lưu lượmg khí bằng cách xoay nhẹ van tiết lưu
theo chiều mũi tên OPEN (ngược chiều kim đồng hồ) sao
cho tâm viên bi trong lưu kế trùng với vạch chỉ số lít/phút.
(7) Chuyển công tắc kiểm tra về vị trí WELD.


(8) Chon chế độ lấp rãnh hồ quang (Crater) OFF hoặc
ON.
[Ghi chú]
Khi chon chế độ lấp rãnh hồ quang ON, thi phai điều
chỉnh dòng điện và điện áp lấp rãnh hồ quang trên bang

nguồn điện hàn (trên mặt máy).
(9) Chọn chế độ hàn.
(10) Mồi, duy tri hồ quang hàn thử.
[Ghi chú]
Trước khi mồi hồ quang cần phai kiểm tra cẩn thận giá trị
của dòng điện hàn và điện áp hàn ở bang
điều khiển, trên
cơ cấu chuyển dây hàn với giá trị tương ứng với kích thước
của đường kính dây hàn như đã tra hoặc tính toán.


2.2 Bảo quản m¸y hµn MIG, MAG
Việc bảo dưỡng máy thường tiến hành theo các bước sau:
KiÓm tra lç cña èng tiÕp ®iÖn

 D©y hµn nãng chảy
 èng tiÕp ®iÖn
 miÖng phun


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×