Tải bản đầy đủ

Sửa đổi, bổ sung QC noi bo 2016 gửi các đơn vị

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ NĂM 2016
K/g các đồng chí triển khai nghiên cứu và góp ý kiến để hoàn thiện phần sửa đổi bổ
sung quy chế nội bộ 2016 và bắt đầu thực hiện.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số
15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp
đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, khoa
III. Phòng Quản lý học sinh, sinh viên
1. Chức năng: (Không thay đổi)
2. Nhiệm vụ: (Điểm a,b.....m,n không thay đổi)
Bổ sung thêm nhiệm vụ:
p) Tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về
vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đối với bếp ăn cơ sở 1 theo hợp đồng của nhà
trường
Điều 27. Chế độ đối với người đi học tại chức, bồi dưỡng chuyên môn, học cao
học và nghiên cứu sinh
Sửa đổi bổ sung: Thay cụm từ “Chế độ đối với người đi học tại chức....” của điều
27 bằng cụm từ:
Điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ đối với viên chức được cử đi đào tạo.
Bổ sung:

I. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo:
1) Có nhu cầu đào tạo của nhà trường, chuyên ngành cử đi đào tạo phải phù hợp
với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức;
2) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại trường sau khi hoàn thành chương
trình đào tạo.Thời gian công tác thực hiện nhiệm vụ tại Trường sau khi hoàn thành
chương trình đào tạo đối với các bậc như sau:
a) 10 năm đối với Tiến sĩ (Gấp 2,5 lần thời gian đào tạo)
b) 06 năm đối với Thạc sĩ và các bậc còn lại (Gấp 03 lần thời gian đào tạo)
II. Quyền lợi đối với viên chức được cử đi đào tạo
Mục 1,2,3......9 không thay đổi
Bổ sung:
Giáo viên tự học bồi dưỡng và thi đạt được chứng chỉ tiếng Anh TOEIC với các
thang điểm 450 và 350 điểm thì được nhà trường hỗ trợ theo các mức:
Thang 450 điểm hỗ trợ 15.000.000 đ/chứng chỉ
Thang 350 điểm hỗ trợ 10.000.000 đ/chứng chỉ

1


III. Nghĩa vụ đối với viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo
1. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí
đào tạo trong các trường hợp sau:
a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương
chấm dứt hợp đồng làm việc;
b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng
tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;
c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung
cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm 2 Mục I Điều
này.
2. Nghĩa vụ đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức vi phạm các quy định:
a) Bồi hoàn toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho khóa học theo quy định tại quy chế nội bộ
của trường
b) Bồi hoàn tiền học phí (nếu có) và toàn bộ tiền thưởng, tiền lương tăng thêm được
chi từ nguồn phúc lợi của trường (ABC hàng tháng, thưởng tết, hè...) trong toàn bộ thời
gian khóa học.

2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×