Tải bản đầy đủ

KE HOACH GIAO VIEN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Mẫu số 2 (Khổ A2)

CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Khoa :CƠ KHÍ CHẾ TẠO

KÕ ho¹ch gi¸o viªn
N¨m häc 2016-2017. Häc kú I

Số
TT
Bè trÝ gi¶ng d¹y


Tháng
Tuần

1

2

1

Môn học/MĐ

Lớp

3

4

2

3

.......

5

Số
giờ

Các nhiệm vụ khác
Néi dung

25 26

6

7

Quy
đổi
thành

giờ
giảng
8

Tổng
số giờ

Giờ
tiêu

9

10

So s¸nh

Giờ
thừa

Giờ
thiếu

11

12

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ngày
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

tháng

năm

TRỞNG KHOA, BỘ MÔN


(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×