Tải bản đầy đủ

Góp ý mđ 14 thực hành hàn cơ bản (qua ban động lực)

1
NỘI DUNG GÓP Ý CHỈNH SỬA MĐ 14 (TCN) và MĐ 20 (CĐN).
THỰC HÀNH HÀN CƠ BẢN
Qua việc được giao nhiệm vụ tìm hiểu, chỉnh sửa và giảng dạy MĐ 14.
Thực hành hàn cơ bản của khoa cơ khí động lực theo chương trình 761 tôi
nhận thấy có những vấn đề bất hợp lý trong chương trình và bài giảng của mô
đun này cụ thể như sau:
1. Về chương trình.
Về chương trình, mô đun này gồm 3 bài với tổng thời gian là 45 phút với
03 nội dung rất rõ dàng là Hàn điện, hàn hơi, và Hàn thiếc. Với tổng thời gian
như trên để thực hiện được 03 nội dung này là rất khó khăn và trong thực tế
giảng dạy tôi cũng nhận thấy rằng kết quả thu được từ học sinh là không cao.
Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị chỉnh sửa chương trình MĐ này cụ thể như sau:
Bài 1. Hàn điện
+ Điều chỉnh lại thời gian lý thuyết từ 3h xuống còn 1,5h.
+ Thời gian thực hành từ 12h lên 13,5 h.
+ Chỉnh sửa lại nội dung phần 6 như sau: bỏ mục 6.2 trình tự hàn điểm –
hàn đường. Do nội dung này không được trình bày ở các mục trước, không có
kiến thức lý thuyết nên không thực hành được, ngoài ra do thời gian thực
hành của bài chỉ có 13,5h nên không thực hiện được; bỏ nội dung mục 6.4
trình tự hàn 2F hồ quang. Do thời gian không cho phép và do học sinh học

qua ban nên chưa tích luỹ đủ kỹ năng để thực hiện được nhiều nội dung thực
hành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cụ thể chỉnh sửa chương trình của
bài 1 như sau:
Tiêu đề/Tiểu tiêu đề

Thời gian (giờ)
T.Số LT
TH KT*

1. Khái niệm về hàn điện hồ
0,5
quang.
2. Máy hàn và thiết bị phụ trợ.
0,25
3. Các loại mối hàn và chuẩn bị
0,12
mép hàn.
4. Chế độ hàn.
0,13
5. Các dạng sai hỏng và biện pháp
0,12
khắc phục.
6. Thực hành hàn, cắt.
13,88
6.1 Trình tự hàn hồ quang
3,13

Hình thức
giảng dạy

0,5

LT

0,25

LT

0,12


LT

0,13

LT

0,12

LT

0,38
0,13

12,5
3

1

TH
TH


2
6.2 Trình tự hàn 1G không vát
mép.
Tổng

9,75

0,25

9,5

15

1,5

13,5

TH

Bài 2. Hàn khí
Chỉnh sửa lại thời gian của bài cho hợp lý cụ thể điều chỉnh lại bài 2 như
sau:
Thời gian (giờ)
Hình thức
Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
T.Số LT
TH KT* giảng dạy
1. Khái niệm.
0,25 0,25
LT
2. Ngọn lửa hàn.
0,25 0,25
LT
3. Kỹ thuật hàn kim loại bằng ngọn
0,25 0,25
LT
lửa khí.
4. Kỹ thuật cắt bằng ngọn lửa khí.
0,25 0,25
LT
5. Thực hành hàn, cắt.
13
0,5
12,5
LT+TH
5.1 Trình tự hàn khí 1G
8,25 0,25 8
TH
5.2 Trình tự cắt kim loại theo đường 4,75 0,25 4,5
TH
thẳng bằng ngọn lửa khí.
6. Kiểm tra thực hành.
1
1
TH
Tổng
15
1,5
12,5 1
Bài 3. Hàn thiếc
Chỉnh sửa lại thời gian và nội dung các mục trong bài 3 cụ thể điều chỉnh
lại bài 3 như sau:
Thời gian (giờ)
Hình thức
Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
T.Số LT
TH KT* giảng dạy
1. Khái niệm.
0,25 0,25
LT
2. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị
0,25 0,25
LT
dùng để hàn thiếc.
3. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn
0,5
0,5
LT
điện trở.
4. Kỹ thuật hàn thiếc bằng mỏ hàn
0,25 0,25
LT
đốt và đèn kḥò.
5. An toàn khi hàn thiếc.
0,25 0,25
LT
6. Thực hành hàn.
12,5 0,5
12
TH
6.1 Thực hành hàn bằng chất hàn
5,25 0,25 5
TH
mềm
6.2 Thực hành hàn bằng chất hàn
7,25 0,25 7
TH


3
cứng
7. Kiểm tra thực hành.
Tổng
2. Về bài giảng.

1
15

2

12

Bài 1. Hàn điện
Bỏ phần 1.6.3 Trình tự hàn ngang (2F) hàn hồ quang.
- Sửa lại các đề mục cho đúng với chương trình.
- Một số nội dung điều chỉnh lại cho đúng.

1
1

THTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×