Tải bản đầy đủ

Bao cao ket qua ĐTBD của cá nhân1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Kính gửi:Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô
- Họ và tên: Nguyễn Trọng Luyện
- Chức vụ, đơn vị:Phòng Đào Tạo
Tôi được Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô cử đi đào tạo
Trình độ Thạc sỹ, ngành Công nghệ Hàn, thời gian đào tạo 02 năm kể từ ngày
20/8/2014 tại Trường Đại học bách khoa Hà nội theo quyết định số 596/QĐTrCĐN-TC ngày 13/8/2014. Sau khi hoàn học kỳ 1, tôi xin báo cáo kết quả như
sau:
1.Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ học tập toàn khoá học:
Thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch của viện đào tạo sau đại học của trường
Đại học Bách khoa Hà Nội.
Kết quả học tập các môn học đạt kết quả từ khá, giỏi trở lên.

2. Việc chấp hành các quy chế của trường cũng như quy chế của đơn vị đào tạo
đối với người được cử đi đào tạo bồi dưỡng.
* Đối với đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Việc chấp hành pháp luật của nhà
nước đối với lưu học sinh và pháp luật của nước sở tại:
Trong thời gian đi học tôi chấp hành đầy đủ mọi quy chế của nhà trường cũng như

cơ sở đào tạo.
Đóng lệ phí học phí đầy đủ , đúng quy định của trường Đại học Bách khoa Hà nội.

3. Kết quả khoá đào tạo, bồi dưỡng
...........................................................................................................................
Ninh Bình, ngày .13 tháng 4 năm 2015.
Người báo cáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×