Tải bản đầy đủ

Bao cao ket qua ĐTBD của cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Kính gửi:Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô.
- Họ và tên: Nguyễn Trọng Luyện.
- Chức vụ, đơn vị:Giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo
Tôi được Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô cử đi đào tạo
Xây dựng chương trình khung, ngành Cốt thép hàn, thời gian đào tạo 01ngày
kể từ ngày 26/5/2013. tại Hà Nội theo quyết định số .......................ngày............
Sau khi hoàn thành khoá học, tôi xin báo cáo kết quả như sau:
1.Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ học tập toàn khoá học:
Học tập theo sự hướng dẫn của chuyên viên vụ đào tạo của tổng cục dạy nghề
hướng dẫn các bước và các yêu cầu về việc xây dựng chương trình khung.
Tiếp thu tốt các nội dung học tập.
..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. Việc chấp hành các quy chế của trường cũng như quy chế của đơn vị đào
tạo đối với người được cử đi đào tạo bồi dưỡng.

* Đối với đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Việc chấp hành pháp luật của
nhà nước đối với lưu học sinh và pháp luật của nước sở tại:
Chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường cũng như của cơ sở đào tạo.

3. Kết quả khoá đào tạo, bồi dưỡng
....................................................................................................................................
Ninh Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2013.
Người báo cáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×