Tải bản đầy đủ

Đơn đề nghị

Mẫu 3. Đề xuất đề tài luận văn thạc sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Kính gửi :

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
-Viện Cơ khí
-Viện Đào tạo sau đại học

Họ và tên học viên : Nguyễn Trọng Luyện
SHHV: CB141021
Chuyên ngành :
Công nghệ hàn
Lớp: 14BCNH.KH
Cơ quan công tác :Trường Cao đẳng nghề cơ điện – xây dựng Việt Xô
Tôi viết đơn này đề nghị lãnh đạo viện Cơ khí cho phép tôi được làm luận văn
thạc sĩ với tên đề tài:
Nghiên cứu hiệu quả hợp kim hóa của Mn và Si trong thành phần thuốc
hàn thiêu kết hệ bazơ cao
Tên đề tài: (bằng tiếng anh):

Research the effect of the alloy by Mn and Si in the mixtures
of the high basic agglomerated flux
Người hướng dẫn: TS. Vũ Huy Lân – Bộ môn Hàn và Công nghệ kim loại Viện Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đề nghị viện cử người hướng dẫn (nếu không đề xuất người hướng dẫn)
Lý do:………………………………………………………………..…………..
Rất mong lãnh đạo viện Cơ khí xem xét.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng
năm 2014
Học viên

Nguyễn Trọng Luyện
Ý kiến của lãnh đạo khoa/viện

Lưu ý:- Khoa/viện xem xét quyết định đồng ý và cử người có đủ điều kiện hướng dẫn theo quy
định của Trường và quy chế của Bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×