Tải bản đầy đủ

Giay moi tham gia hoi dong

bộ giáo dục và đào tạo

trờng đại học bách khoa hà nội

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội , ngày

tháng

năm 200

Giấy mời

Tham gia hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ
Kính gửi :
Hiệu trởng trờng đại học bách khoa hà nội
Trân trọng kính mời . . . . . . . . tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ ngành :
Tên đề tài :

Ngời trình bày :
Thời gian tiến hành :
Địa điểm :
Rất mong nhận đợc sự giúp đỡ của . . . . . . . .
Xin trân trọng cảm ơn .

TL. hiệu trởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×