Tải bản đầy đủ

Nhan xet LV TS khá thái nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám
bề mặt khi tiện thép cacbon trên máy tiện CNC”
Tác giả: Nguyễn Quốc Khá
Chuyên ngành: Chế tạo máy
Người hướng dẫn: GS.TS Trần Văn Địch
Đơn vị: Viện cơ khí – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1. Tổng quan chung
Hiện nay, trong lĩnh vực chế tạo máy, công nghệ CNC đang được sử dụng rất
phổ biến. Tuy nhiên, do yêu cầu cấp thiết của thực tế sản xuất, nên việc nghiên cứu
ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt chi tiết máy là rất quan
trọng. Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng chi tiết máy, học viên
Nguyễn Quốc Khá chọn đề tài nghiên cứu trên là đúng hướng và có tính thực tiễn cao.
2. Ưu điểm của luận văn
- Luận văn được hoàn thành đúng thời gian quy định
- Nghiên cứu khái quát về chất lượng bề mặt gia công và ảnh hưởng của một số
yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi tiện thép cacbon trên máy tiện CNC.
- Nghiên cứu khái quát về công nghệ CNC.

- Nghiên cứu khái quát về vật liệu thép cacbon.
- Đánh giá chất lượng bề mặt khi tiện trên máy tiện CNC;
- Với ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tế của luận văn có những đóng góp đáng
kể cho các nhà công nghệ.
- Nội dung đầy đủ, hình thức trình bày tốt, sạch, không có sai sót.
- Học viên có nhiều cố gắng và có khả năng độc lập nghiên cứu trong quá trình
thực hiện luận văn.
3. Kết luận:
Luận văn của học viên Nguyễn Quốc Khá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một
luận văn Thạc sỹ. Tôi đồng ý để tác giả Nguyễn Quốc Khá được bảo vệ luận văn
trước Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ.
Hà Nội, Ngày tháng năm 2013
Người nhận xét

GS.TS Trần Văn ĐịchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×