Tải bản đầy đủ

DonXinBaove kha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Kính gửi: -Viện Cơ khí
-Viện Đào tạo sau đại học
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Họ và tên học viên: Nguyễn Quốc Khá

SHHV: CA110152

Lớp: 11ACTM-HY

Khóa: 2011-2013

Cơ quan công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên
Chuyên ngành: Chế tạo máy

Hệ thạc sĩ: Kỹ thuật

Điện thoại liên hệ: 0912342236 - 0988277551
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi

tiện thép cacbon trên máy tiện CNC
- Người hướng dẫn: GS.TS Trần Văn Địch
Theo Quyết định giao đề tài số 415 QĐ/ĐHBK-SĐH do Hiệu trường trường Đại
học Bách khoa Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2012.
- Hiện nay tôi đã hoàn thành chương trình các môn học cao học, văn bằng (chứng
chỉ) ngoại ngữ và đã hoàn thành luận văn thạc sĩ có sự nhất trí của giáo viên hướng dẫn
GS.TS Trần Văn Địch cho phép tôi được bảo vệ.
Nay viết đơn này đề nghị Lãnh đạo Viện Cơ khí, Viện Đào tạo sau đại học cho phép
tôi được bảo vệ luận văn thạc sĩ trước Hội đồng chấm luận văn.
Dự kiến ngày bảo vệ: .......................... ngày 26 / 09/2013
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013
Học viên
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Ý KIẾN CỦA KHOA, VIỆNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×